Zeanuriko kanpaiak

domingo, 3 de marzo de 2019

Hauts eguna. Miércoles de ceniza

Egun honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos para este día bilingües.
Irakurgaiak euskeraz.

HAUTS EGUNA

SARRERAKO OHARRA


          Eliza osoarekin batera, gaur emoten deutsagu hasiera Garizuma aldiari. Jainkoak berrogei egun honeek grazia, bihozbarritze eta ardurakidetasun bidetik bizitzera gonbidatzen gaitu. Ibilbide hau era honetara egin ondoren, Pazko jai haundira heltzen garanean, gure fede eta gure jarreren benetako barriztapena bizi izan daigun. Guzti hau itxaropenez beterik egiten dogu, Jainko-Aitaren maitasuna eta parkamena gure pekatuak eta gure porrotak baino haundiago dirala dakigulako.

         
Garizuma hau bake bidean egingo dogu, bake bidean adisketzea eskatu zeta adiskide izateko tresna izan gurean.


Abestia:

ABADEAREN AGURRA

        Garizumako bihozbarritzera gonbidatzen gaituan Jesukristoren grazia eta maitasuna, izan bedi zuekin.


HITZAREN LITURGIA

Jl 2, 12-18:
        Gaurko ospakizunaren unerik ederrenean sartzen gara. Lehenengo irakurgai honetan, Jaungoikoak, Joel profetaren ahoz, damutasunera dei egingo deusku. Baina, gogoan hartu dagigun Jaungoikoak bihotzeko damutasuna gura dauala, eta ez azaleko damu-itxurak.

Erantzun-Salmoa: 50. salmoa
          Gure aurrekoen eta gaurko gizon-emakumeen pekatuarekin badogu zerikusirik; horregaitik, abesten dogu damu-salmo hau.

          "Erruki, Jauna, pekatu egin dogu‑ta".

Mt 6, 1-6. 16-18:


        Jaungoikoaren salbamena onartzeko, isilean egin beharreko hiru egintza aitatuko deuskuz Jesusek Ebanjelioan: erruki-egintza edo limosnea, otoitza eta baraua.        Goratu dagigun Jauna, "Aintza, Jesus, zuri beti, Zu zara gure argi", abestuz.

HAUTSAREN BEDEINKAPENA ETA BURUAN JARTZEA


Senideok, jarrera apalez, egin deiogun otoitz gure Jainko Aitari,Jainko ahalguztiduna... [Eskeintzen diran otoitz bietako bat egiten da]

¨      Otoitza amaitu ondoren, hautsak ur bedeinkatuaz zipriztintzen ditu.

  
 “Bihozbarritu zaitez eta sinistu Ebanjelioa”Hautsa hartzen dauenari bake otoitzaren txartel bana emon.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA


        Graziazko aldi honetan, hautsak ezer gutxi garala adierazoten deusku; mugatuak eta pekatariak garala. Horregaitik zugana joten dogu, Jainko Aita, gure laguntzan etorri zaitezan:


·        Sufritzen aurkitzen diran pertsona guztiekaitik; bereziki pekatuaren estrukturen biktimekaitik: langabetuekaitik, etxe bakoakakaitik, “papelik bako” etorkinekaitik, gosez hiltzen dagozanakaitik, bertan behera itxita dagozanakaitik, gerraren mehatxupean dagozanakaitik. Eskatu deiogun Jaunari.
·        Gure Eleizearen alde. Etsipena alde batera itxita, bihotz barritzea bilatu dagian pobreen alde, ebanjelioa zabalduz.  Eskatu deiogun Jaunari.
·        Kristau herriaren alde, Jainkoaren hitza estima handia izan dagigun, eta beronek eskatzen dauskun eskuzabaltasuna, behartsuekanako limosnea emoten jakin daigun; eta zintzo jokatu ezbardintasuna eta pobrezia amaitu daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.
·        Gu guztion alde. Jesusenga hurreratu gaitezan, bake zale eta bake egile egin gaitezan, Ebanjelio bdeak bildur barik egin dagiguzan, Elizaren kide ekintzaile egin gaizan. Eskatu deiogun Jaunari.

        Jainko gure Aita, errukitu zaitez gure makaltasunaz, hautsa gara-ta, eta,  lagundu zure Erreinuranzko bidean erabaki sendoz joan gaitezala.  Jesukristo gure Jaunaren bitartez.Jaunartze ondorenJesus Jauna:

Zu zara bidea,

egia eta bizia.

Zugaz egin nahi dogu bidea.

Zugaz bake-bidea.Bide lagun egin zara eta

itxaropenez bete gaituzu

gure aurretik zoazelako,

bidea argitzen deuskuzulako.


Zugaz aurreratuko dogu bakea.
Zugaz benetako bakea.
Zu BIZITZARA iritsi zara.
Zure Erreinua BAKEA da.
Zure Ebanjelioa bakearen Barri Ona da.
Zuk baketu gaituzu.

Zuk adiskidetu gozuz gure arteko etsaigoa suntsituz.
Zure Espirituak eta zure Ama Mariak
lagunduko deuskue. 

 

AZKEN AGURRA

         Pazkorako ibilbidean gaur emon deutsagu hasiera garizumeari. Jakin dagigula, etxean eta kalean, toki guztietan, Jaunaren maitasunean bizitzen.

 

 

HAUTS EGUNA / MIÉRCOLES DE CENIZA


SARRERAKO OHARRA


             Eliza osoarekin batera, gaur emoten deutsagu hasiera Garizuma aldiari. Jainkoak berrogei egun honeek grazia, bihozbarritze eta ardurakidetasun bidetik bizitzera gonbidatzen gaitu. Ibilbide hau era honetara egin ondoren, Pazko jai haundira heltzen garanean, gure fede eta gure jarreren benetako barriztapena bizi izan daigun. Guzti hau itxaropenez beterik egiten dogu, Jainko-Aitaren maitasuna eta parkamena gure pekatuak eta gure porrotak baino haundiago dirala dakigulako.Comenzamos este camino cuaresmal con la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas. Una cuaresma que nos quiera acercar a Dios por el evangelio de Jesús, a la paz siendo instrumentos de reconciliación, y a los pobres, siendo solidarios ante la actual crisis de muchos hermanos nuestros. Todo ello con esperanza, porque sabemos que el amor y el perdón de nuestro Padre-Dios es siempre mayor que nuestro pecado y nuestros fracasos. Con Él siempre podemos empezar de nuevo.

Abestia:

ABADEAREN AGURRA

          Garizumako bihozbarritzera gonbidatzen gaituan Jesukristoren grazia eta maitasuna, izan bedi zuekin.

HITZAREN LITURGIA

Jl 2, 12-18:

          Gaurko ospakizunaren unerik ederrenean sartzen gara. Lehenengo irakurgai honetan, Jaungoikoak, Joel profetaren ahoz, damutasunera dei egingo deusku. Baina, gogoan hartu dagigun Jaungoikoak bihotzeko damutasuna gura dauala, eta ez azaleko damu-itxurak.
          El  profeta Joel  nos convoca a celebrar una liturgia penitencial como signo de una verdadera conversión


Erantzun-Salmoa: 50. salmoa

            Gure aurrekoen eta gaurko gizon-emakumeen pekatuarekin badogu zerikusirik; horregaitik, abesten dogu damu-salmo hau.
            Con este salmo  confesamos nuestro pecado ante Dios y expresamos el deseo y la seguridad de ser renovados por su Espíritu en lo más íntimo de nuestro ser.
            "Erruki, Jauna, pekatu egin dogu‑ta".


Mt 6, 1-6. 16-18:

          Jaungoikoaren salbamena onartzeko, isilean egin beharreko hiru egintza aitatuko deuskuz Jesusek Ebanjelioan: erruki-egintza edo limosnea, otoitza eta baraua.
          En este tiempo de gracia y reconciliación, el Señor nos ofrece tres pistas para la acción, que debemos interpretar y vivir adecuadamente: el ayuno, la oración y la li­mosna, para construir una familia humana universal.


          Goratu dagigun Jauna, "Aintza, Jesus, zuri beti, Zu zara gure argi", abestuz.
HAUTSAREN BEDEINKAPENA ETA BURUAN JARTZEASenideok, jarrera apalez, egin deiogun otoitz gure Jainko Aitari,
          Con actitud humilde oremos para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabeza en señal de penitencia.

Jainko ahalguztiduna... [Eskeintzen diran otoitz bietako bat egiten da]

¨      Otoitza amaitu ondoren, hautsak ur bedeinkatuaz zipriztintzen ditu.

 “Bihozbarritu zaitez eta sinistu Ebanjelioa”
Entregamos a cada persona que se acerca una tarjeta con la oración por la Paz de Ziortza.


 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA


          Graziazko aldi honetan, hautsak ezer gutxi garala adierazoten deusku; mugatuak eta pekatariak garala. Horregaitik zugana joten dogu, Jainko Aita, gure laguntzan etorri zaitezan:

·        Sufritzen aurkitzen diran pertsona guztiekaitik; bereziki pekatuaren estrukturen biktimekaitik: langabetuekaitik, etxe bakoakakaitik, “papelik bako” etorkinekaitik, gosez hiltzen dagozanakaitik, bertan behera itxita dagozanakaitik, gerraren mehatxupean dagozanakaitik. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por nuestra Iglesia. Para que evitando el conformismo o la desesperanza, busque su conversión y su remodelación desde la fidelidad al Evangelio y a los pobres.  Eskatu deiogun Jaunari.

·        Kristau herriaren alde, Jainkoaren hitza estima handia izan dagigun, eta beronek eskatzen dauskun eskuzabaltasuna, behartsuekanako limosnea emoten jakin daigun; eta zintzo jokatu ezbardintasuna eta pobrezia amaitu daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por todos nosotros, para que en este tiempo de Cuaresma dediquemos momentos para reflexionar y orar profundizando en el evangelio. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por todos nosotros, para que la Cuaresma sea el principio de una mayor cercanía a Jesucristo y a los her­manos, experimentemos la sintonía con ser miembros activos de la Iglesia, sujetos eclesiales, y saber testimoniar desde la sencillez de vida a Aquel en quien creemos. Eskatu deiogun Jaunari.

          Jainko gure Aita, errukitu zaitez gure makaltasunaz, hautsa gara-ta, eta,  lagundu zure Erreinuranzko bidean erabaki sendoz joan gaitezala. Ayúdanos a caminar decididos hacia tu Reino, pues ­somos tus hijos. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

Jaunartze ondorenSeñor Jesús:
Tú eres el camino,
la verdad y la vida.
Queremos hacer contigo este camino.
Contigo el camino de paz.

Nos sentimos acompañados
y  esperanzados,
porque tú vas delante y nos marcas el camino.

Contigo lograremos la paz.
La verdadera paz.
Tú has llegado a la VIDA.
Tu Reino es Reino de PAZ.
Tu Evangelio es la Buena Noticia de la paz.
Tú nos has pacificado.

Tú nos has reconciliado
rompiendo nuestra enemistad.
Tú Espíritu y tu madre María
nos acompañan.

AZKEN AGURRA

            Pazkorako ibilbidean gaur emon deutsagu hasiera garizumeari. Jakin dagigula, etxean eta kalean, toki guztietan, Jaunaren maitasunean bizitzen.
            Recibiendo la ceniza nos hemos puesto en camino hacia la Pascua. Que en este tiempo de gracia  escuchemos  su Palabra;  nos dejemos convertir por el Señor y nos esforcemos en hacer un mundo más fraterno.HAUTS-EGUNA
Jl 2, 12-18

Urratu egizuez biotzak, ez soiñekoak.
Joel Profetaren liburutik
«Begira zer diñoan Jaun guztiz Ahaltsuak:
Bihurtu zaiteze Nigana bihotz-bihotzez,
barauez, negarrez eta samiñez. Urratu egizuez bihotzak, ez soiñekoak;
bihurtu zaiteze Jaunagana,
zuen Jaungoikoagana; bihotz-bera eta errukitsua da-ta,
hasarre-gatxa, erruki handikoa,
eta bere zemaietaz damutzen dana. Nork daki ez ete dan bihurtuko eta damutuko,
eta ez ete deuskun itziko oraindik
bedeinkapena ta eskeintza,
eta Jaunaren, gure Jainkoaren, isur-oparia?
Jo turuta Sionen, iragarri ohiuka baraua,
dei egin batzarrera; batu herria, bedeinkatu batzarra, batu zaharrak,
eta ekarri gaztetxuak eta bularreko umeak;
 urten begi senarrak ezkon-gelatik,
emazteak, ezkon-ohetik.
Sarrera ta altara bitartean negar egin begie
abadeak, Jaunaren serbitzariak, eta esan: «Parkatu, Jauna, parkatu zeure herriari;
ez itzi lotsatan zeure ondarea;
ez dagiala menperatu jentilak, ez dagiela esan arrotzak:
«Non dabe, bada, euren Jaungoikoa?»
 Sortu bekio Jaunari bere lurraldeaganako errukia,
eta parkatu begio bere herriarierantzun-salmoa    50. Salmoa
 Erruki, Jauna, pekatu egin dogu-ta.

Erruki zakidaz, Jainko, zure maitasun haundiaz,
 kendu egizu nire errua zure amaigabeko errukiaz.
 Garbitu naizu zearo nire hobenetik,
 garbitu nire gaiztakeriatik. 

Nire biurrikeria ezagutzen dot,
nire hobena beti begien aurrean daukot.
Zeuri egin deutsut pekatu, Zeuri bakarrik,
zure begietan oker dana egin dot nik. 


Bihotz garbi bat, Jainko, sortu egizu nigan,
arnasa bizkorra barritu egizu nire barruan.
Ez nagizu urrundu zure aurretik,
zure arnasa santua ez kendu niri. 

Zure salbamenaren poza biurtu eidazu,
zure arnasa zabalez sendotu nagizu.
Edegiko deustazuz ezpanok, Jauna,
eta nire ahoak iragarriko dau zure gorespena.  
2 Kor 5, 20—6, 2
Adiskidetu zaiteze Jaungoikoagaz: oraintxe da sasoi egokia.
San Paulo Apostoluak Korintotarrei
Senideok: Guk Kristoren ordezko lez dihardugu; Jaungoikoak geure ahoz iragarriko baleutsue lez. Kristoren izenean esaten deutsuegu: adiskidetu zai­teze Jaungoikoagaz. Pekaturik ezagutu ez eban Ha, Jaungoikoak gugaitik pekatu bihurtu eban, guk Haregaz bat eginda Jaungoikoaren salbamena lortu daigun.
Jaungoikoaren serbitzari garean ezkero, eskatzen deutsuegu, ez dagizuela alperrik hartu Haren grazia. Berak diño-ta: «Sasoi egokian entzuten deutsut, eta salbamen-egunean laguntzen». Begira, beraz: Oraintxe da sasoi egokia, oraintxe salbamen-eguna.ebanjelioa            Mt 6, 1-6. 16-18
    Jesukristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik
Aldi haretan, Jesusek honan esan eutsen bere ikasleei: «Ez egin, gero, zuen egite onak gizakien aurrean, ikusi zagiezan! Bestelan, ez dozue zeruetan dagoan Aitaren saririk izango.
Limosna emoterakoan, beraz, ez  ibili aurretik turuta joten, itxura-zaleak sinagogetan eta kaleetan ibilten diran lez, jenteak goratu daizan. Egia esan, horreek jaso dabe euren saria. Zuk, ostera, limosna emoterakoan, ez begi jakin zure ezkerrak eskoiak egiten dauana; zure limosna hori ezkutuan gelditu daiten; eta ezkutuan ikusten dauan zure Aitak emongo deutsu saria.
Otoitz egiterakoan, ez egin itxura-zaleak lez; horreek sinagogetan eta plaza-bazterretan zutunik otoitz-zale agertzen dira-ta, gizakien ikusgarri. Egia esan, horreek jaso dabe euren saria. Zu, ostera, otoitz egiterakoan, sartu zaitez zeurc gelan, itxi atea, eta egiozu otoitz ezkutuan dagoan zure Aitari; eta ez­kutuan ikusten dauan zure Aitak emongo deutsu saria.
Barau egiterakoan, ez ipini arpegi ilunik, itxura-zaleak lez; arpegia moztu egiten dabe-ta holakoak, baraurik dagozala adierazo guraz ingurukoei. Egia esan, horreek jaso dabe euren saria. Zuk, ostera, barau egiterakoan, igurtzi zeure burua usain gozoz, eta garbitu arpegia; ingurukoak barik, ezkutuan dagoan zure Aitak ikusi dagian zure baraua; eta ezkdtuan ikusten dauan zure Aitak emongo deutsu saria».