Erramu domeka Lazkao Txiki & Xabier Lete

martes, 16 de abril de 2019

Pazko domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz. 

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo. 

Irakurgaiak euskeraz.

                               

JAUNAREN BIZTUERAKO PAZKO-DOMEKEA

PAZKO  EGUNEKO  MEZA


SARRERAKO OHARKIZUNASenideok: Pazko Zoriontsuak guztioi!Bart gauean, Pazko-Gaubelan, poz handiz ospatu dogu Jesu Kristo gure Jaunaren Biztuerea. Ospakizun horregaz hasi dogu,  Pentekoste jairaino eroango gaituan berrogeita hamar eguneko pazko-aldia.

Jesus biztu  da eta gu Beragaz biztu gara. Aleluia!

 Gertau gaitezan gure jairik handiena ospatzeko eta abestu dagigun alaitasunez Pazkoaren poza.   "Abestu dagigun danok, misterio.."ABADEAREN AGURRA


Jesus, kurutziltzatua, orain betiko bizi da: biztu da! Bere bakea, grazia, maitasun haundia, bizia, egon beitez zuekin.

Pazko zoriontsua!  Jaun berbiztua gure artean dago. Ospatu dagigun pozarren Eukaristia hau.
OHARRA URAZ BEDEINKATU AURRETIK
            Bart, bateoa barritu genduan. Barriro egingo dogu orain, Jaungoikoaren grazia eta maitasuna eskatuz

URAZ BEDEINKATZEA

            “Hartuko dogu ura pozik...”                        Azkenean, abadeak dino:

            Jaungoiko Ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko mahaian parte hartzeko aukera emon daigula. Amen

AINTZA

Jauna biztu dalako pozez gainezka, kantau dagigun gure Jaungoikoaren aintza.

HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 10, 34a. 37-43:

   Pazkoaldi osoan zehar, lehenengo irakurgaia Apostoluen Eginak deitzen dan liburutik hartzen da. Apostoluen esana gure fedearen oinarria da. Euren antzera, izan gaitezan geu ere Kristo biztuaren testigu.

Erantzun-Salmoa: 117. Salmoa

            Poztasunez beterik bat egin daigun salmisteaz gure eskerrona adieraziaz.
"Hau eguna, hau, Jaunak egina, gure poza ta gure atsegina."

Kol 3, 1-4:

   San Pauloren bizitza guztia Kristo bizi dala iragartea izan zan. Bateatuta gagozanok, Jesusen biztueratik bizi gara eta ezin geintekez bizi geuk nahi dogun lez, Jesusen erara baino.

Jn 20, 1-9:

   Prestau gaitezan Ebanjelioa entzuteko: Jesusen biztuerea iragarriko deusku. Goratu dagigun Jauna, "Aleluia"-ren kantu alaiaz.SINISMENA AUTORTZEA

   Gure sinismenaren oinarria Kristo berbiztua da. Eliza osoagaz batera, autortu daigun guztiok alkartzen gaituan fede hori.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA


Egin dagigun otoitz, Jesus berbiztuaren Espiritua mundu osoaren gainean isuria izan daiten.

·        Jesus berbiztuak gaur, mundu osoan, Pazkoa ospatzen dogunon fedea eta itxaropena sendotu dagizan. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Munduko herri guztietan baketa eta ongizatea, anaitasuna eta zuzentasuna egon daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Kristinauok eta borondate oneko pertsona guztiek txiroen, makalen bidebakokeriaren eraginak jasaten dabezanen, baztarketa edo indarkeriaren biktimen alde egoten jakin dagigun. Eskatu deiogun Jaunari..

·        Kristau alkartzea osotzen dogun guztion alde, Ebanjelioaren ikasle eta misiolari izan gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

Jaungoiko Aita, entzun gure otoitza Eliza osoarentzako hain pozgarria dan egun honetan: emon onartzen zaitugunoi zure Seme Jesusen pazkoaren grazia askatzailea, parkatuak izatearen poza bizi dagigun betiko. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

PREFAZIOA

   Beti emon behar deutsaguz eskerrak Jaungoiko Aitari; baina, gaur, aparteko eran: Jesusek heriotzea garaitu daualako eta amaibako bizitzearen bidea zabaldu deuskulako.

AZKEN AGURRA

   Senideok: Pazko Jaiei hasierea emon deutsegu; berrogeitamar egunez luzatuko ditugu Pazko Jaiok, Jesusen biztuera eta geure biztuerea ospatuz. Elizatik urten aurretik, jaso dagigun Pazko eguneko Bedeinkapen Nagusia.

   "Biztu da Kristo..."                              
JAUNAREN BIZTUERAKO PAZKO-DOMEKEA

PAZKO  EGUNEKO   MEZA


SARRERAKO OHARKIZUNA

Senideok: Pazko Zoriontsuak guztioi!

Bart gauean, Pazko-Gaubelan, poz handiz ospatu dogu Jesu Kristo gure Jaunaren Biztuerea. Ospakizun horregaz hasi dogu,  Pentekoste jairaino eroango gaituan berrogeita hamar eguneko pazko-aldia.

            Jesús ha resucitado. Esta es nuestra fe. Y porque vive, nuestra vida tiene ya una dimensión nueva, un nuevo sentido. Su dimensión se prolonga a la vida eterna; su sentido hacia el Señor, el amor de los unos a los otros, la alegría de la fe.

Gertau gaitezan gure jairik handiena ospatzeko eta abestu dagigun alaitasunez Pazkoaren poza.
 
   "Abestu dagigun danok, misterio.."ABADEAREN AGURRA


El Amor entrañable de nuestro Dios, manifestado en Jesús, el Señor,que ha resucitado, y su Espíritu que nos hace testigos de la Vida esté con todos nosotros.


Pazko zoriontsua!  Jaun berbiztua gure artean dago. Ospatu dagigun pozarren Eukaristia hau.

OHARRA URAZ BEDEINKATU AURRETIK

            Bart, bateoa barritu genduan. Barriro egingo dogu orain, Jaungoikoaren grazia eta maitasuna eskatuz

URAZ BEDEINKATZEA

            Hartuko dogu ura pozik...”                       

 Azkenean, abadeak dino:

            Jaungoiko Ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko mahaian parte hartzeko aukera emon daigula. Amen


 AINTZA


 Cantemos con gozo  la gloria del Señor, porque Cristo ha resucitado


HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 10, 34a. 37-43:

   Pazkoaldi osoan zehar, lehenengo irakurgaia Apostoluen Eginak deitzen dan liburutik hartzen da. Apostoluen esana gure fedearen oinarria da. Euren antzera, izan gaitezan geu ere Kristo biztuaren testigu.
            A la base de nuestra fe, hay unos hechos históricos. Pero la adhesión de la fe da a la palabra de Dios predicada por los “testigos” que Él ha designado

Erantzun-Salmoa: 117. salmoa

            Poztasunez beterik bat egin daigun salmisteaz gure eskerrona adieraziaz
            La Iglesia repite incansablemente en este día de Resurrección la aclamación “Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo”

"Hau eguna, hau, Jaunak egina, gure poza ta gure atsegina."

Kol 3, 1-4:

   San Pauloren bizitza guztia Kristo bizi dala iragartea izan zan. Bateatuta gagozanok, Jesusen biztueratik bizi gara eta ezin geintekez bizi geuk nahi dogun lez, Jesusen erara baino.
            No despreciamos los bienes de la tierra, para nosotros se revalorizan a la luz de los “bienes de allá arriba” El bautismo nos hace  testimonios de un nuevo estilo de vida cristiana.

Jn 20, 1-9:

            Los apóstoles vieron y creyeron. Nuestra fe se asienta en el testimonio de los apóstoles. La fe  también exige profundizar en el conocimiento
   Prestau gaitezan Ebanjelioa entzuteko: Jesusen biztuerea iragarriko deusku. Goratu dagigun Jauna, "Aleluia"-ren kantu alaiaz.SINISMENA AUTORTZEA

   Gure sinismenaren oinarria Kristo berbiztua da. Eliza osoagaz batera, autortu daigun guztiok alkartzen gaituan fede hori.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA
Egin dagigun otoitz, Jesus berbiztuaren Espiritua mundu osoaren gainean isuria izan daiten.

·        Jesus berbiztuak gaur, mundu osoan, Pazkoa ospatzen dogunon fedea eta itxaropena sendotu dagizan. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Para que los cristianos nos dejemos llenar de la luz de Jesús resucitado y vivamos como testigos del Amor. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Kristinauok eta borondate oneko pertsona guztiek txiroen, makalen bidebakokeriaren eraginak jasaten dabezanen, baztarketa edo indarkeriaren biktimen alde egoten jakin dagigun. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por  quienes formamos parte de la comunidad parroquial, para que seamos discípulos y misioneros del Evangelio. Eskatu deiogun Jaunari.

Jaungoiko Aita, entzun gure otoitza Eliza osoarentzako hain pozgarria dan egun honetan: emon onartzen zaitugunoi zure Seme Jesusen pazkoaren grazia askatzailea, parkatuak izatearen poza bizi dagigun betiko. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

PREFAZIOA

            Siempre debemos dar gracias a Dios Padre; pero hoy lo hacemos con nuevo énfasis: Jesucristo ha vencido la muerte y nos ha abierto el camino que nos lleva a la Vida.AZKEN AGURRA

            Que en nuestro caminar no nos paremos ante los sepulcros, que cierran el camino, que el Señor no está allí. Él ha vencido la muerte.
            Pazko Jaiei hasierea emon deutsegu; berrogeitamar egunez luzatuko ditugu Pazko Jaiok, Jesusen biztuera eta geure biztuerea ospatuz. Elizatik urten aurretik, jaso dagigun Pazko eguneko Bedeinkapen Nagusia.

   "Biztu da Kristo..."

PREFAZIOA

            Siempre debemos dar gracias a Dios Padre; pero hoy lo hacemos con nuevo énfasis: Jesucristo ha vencido la muerte y nos ha abierto el camino que nos lleva a la Vida.JAUNAREN BIZTUERAKO PAZKO‑DOMEKEA
PAZKO EGUNEKO MEZA


            Apostoluen Eginetatik (Ap Eg 10, 34a. 37‑43)

      Egun hareetan, Pedrok honan esan eban: «Badakizue zer jazo zan, Galileatik hasi era Judea osoan, Joanek irakatsitako bateo ondoren: hau da, Nazareteko Jesusena, Jaungoikoak Espiritu Santuaren indarrez igurtzi, eta on egiten eta deabruak hartutako guztiak osatzen igaro zan harena, Jaungoikoa Haregaz egoalako.
      Geu gara, judeguen lurretan eta Jerusalenen egin­dako guztien testigu. Hareek hage batetik eskegi eta hil egin eben. Baina, hirugarren egunean, Jaungoikoak biztu egin eban, eta agertzea emon eutson: ez, ostera, herri osoan, Jaunak aurretiaz aukeratutako testiguei baino: geuri, Ha hilen artetik biztu ta gero, Beragaz jan eta edan genduanoi.
      Eta agindu euskun, herriari irakatsi eta autortzeko Bera dala Jaungoikoak bizien eta, hilen epaile ipini dauana. Profeta guztiak igiten deutsoe autormen: Haregan sinisten daben guztiak hartzen dabela, Beraren izenean, pekatuen barkamena».

Erantzun-salmoa        Sal 117, 1.‑2. 16bc‑17. 22‑23


 Hau da Jaunak egin dauan eguna,
gu pozteko eta alaitzeko eguna.
edo Aleluia, aleluia, aleluia.

      Eskerrak Jaunari, ona da‑ta,
Haren maitasuna betikoa da‑ta.
lsrael‑etxeak hau esan begi
«Haren maitasuna betikoa».
      «Jaunaren eskumeak jaso nau,
Jaunaren eskumeak bizkor jokatu dau.
Ez naz hilgo, bizi baino,
Jaunaren eginak nik oihu egingo.
      Etxegileak baztertutako harria
berori bihurtu da giltzarria.
Jaunak egin dau hori,
gure begien harrigarri.

            San Paulo Apostoluak Kolosarrei (Kol 3, 1-4)

      Senideok: Kristogaz berbiztu zareen ezekro, ibili zaiteze goi-hondasunen bila, Kristo han dago-ta, Jaungoikoaren eskoi-aldean jarrita. Bilatu egizuez goiko hondasunak, eta ez lurrekoak. Hilda zagoze, eta zuen bizia Kristogaz Jaungoikoagan ezkutaturik dago. Gure bizia dan Kristo agertu daitenean, zuok ere agertuko zaree aintzaz, Beragaz batera.

Jesukristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik Jn 20, 1‑9


      Astearen lehenengo egunean, Maria Magdalena hilobira joan zan goizean goizetik, oraindino ilun egoala; eta harria hilobitik kenduta ikusi eban. Arineketa baten, Simon Pedrogana eta Jesusek maite eban beste ikasle haregana joan, eta esan eutsen : «Hilobitik eroan egin dabe Jauna, eta ez dakigu non jarri daben».
      Urten eben Pedrok eta beste ikasleak, eta hilobira abiatu zira. Biak batera joiazan arineketan; baina beste ikasle harek, Pedro baino bizkorrago ibilita, aurrea hartu eutson, eta lehenago heldu zan hilobira. Begitu eban eta lurrean oihalak ikusi ebazan, baina ez zan sartu.
      Heldu zan atzetik Pedro ere, sartu zan hilobian, eta ikusi ebazan oihalak lurrean; buru‑ganean eukitako zapia, ostera, ez egoan oihalakaz batera, alde baten batuta baino.
      Orduan, sartu zan hilobian lehenengo heldutako ikasle ha ere; ikusi, eta sinistu egin eban; ordura arte ez ebelako ulertu Liburu Santuak dinoana: «Biztu egin behar ebala hilen artetik».  

 

No hay comentarios: