Gabon kantak 3/4 Horra Mari Domingi

martes, 9 de febrero de 2016

Garizumako 1. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.


Irakurgaiak euskeraz.
                                              GARIZUMAKO I. DOMEKEA - C


SARRERAKO OHARRA

          Joan dan eguaztenean -hauts ospakizuna eginaz- Garizuma hasi genduan. Bost asteko denporaldiari hasiera.
Gaur, Garizumaren lehenengo domekea ospatzen dogu. Graziaren garaia, gure kristau bizitza barriztatzeko garaia.
Egun honetan, gosearen aurkako Kanpaina ere ospatzen dogu. Aurtengo lema: “Ekin gogor gosearen aurka: EREIN”
 Bihotz errukitsuak izanaz, gosearekin amaitzeko ekintza zehatzak bultzatu dagiguzan.

            Eskatu deiogun Aitari, Bera lez errukitsuak izateko adorea.

 ABESTIA:    Errukitsu, Jainkoa Aita lez….

ABADEAREN AGURRA

          Maite gaituan eta bihozbarritzera dei egiten deuskun Jesukristo gure Jaunaren grazia eta bakea izan beitez zuekin.

DAMU OTOITZA

Geure barruan ixiltasuna eginez, konturatu gaitezan geure pekatuaz eta damutu, Jaunari parkamena eskatzeko.

+ Jesus Jauna, Aitarengana daroan bidea zareana. Erruki Jauna.
+ Jesus Jauna, tentaldian jausten garanoi parkatzen deuskuzuna. Kristo erruki.
+ Jesus Jauna, gu pekatutik askatzeko kurutzean hil zinana. Erruki Jauna!

HITZAREN LITURGIA

Dt 26, 4-10:

            Israel herriaren fedea ez da egia batzuk sinistea. Giza-historiaren barruan salbatzen diharduan Jaungoikoagan sinistea baino. Israelen historia guretzat ere argibide da: geu ere morrontza-etxetik askatasunerako bidea egitera goaz.

Erantzun-Salmoa: 90. Salmoa

            Askatasunerako bidean, ez gagoz bakarrik. Kanta deiogun atsekabe-aldian gure ondoan babez jakun Jainkoar
"Zagoz nirekin, Jauna, larrialdian"

Erm 10, 8-13:

            San Pauloren berbak gogoratuko deuskue, gure fedearen iturburua Jaungoikoaren Berbea dala: berak laguntzen deusku eta argitzen gaitu.

Lk 4, 1-13:

            Jesus, gizona zan aldetik, geu lez tentatua izan zan; baina tentaldiak garaitu egin zituan. Goratu dagigun Jauna "Aintza, Jesus, Zuri beti..." abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Erruki eta graziaren denporaldi honetan, egin dagigun otoitz, Jesus basamortura eroan eban Espirituak berak lagundu deigun:

- Francisco Aita Santuaren alde, gure gotzain eta abade guztien alde, euren aitorpen eta hitzarekin Jainkoaren errukitasunaren lekuko izan daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

- Esku Elkartuak edo Manos Unidas erakundearen zeregina posible egiten daben guztien alde, Kristoren karitatea beraiengan nabarmenduz gizaki guztiengana zabal daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

- Gure bizitzan, pertsonak direla garrantzitsuenak jakinik, zapalkuntzatik atara eta askatasunera eroango gaituan etengabeko ibilbidea egin dagigun. Eskatu deiogun Jaunari.

- Gure parrokia alkartearen alde. Garizumako ibilbideak Jainkoagaz alkartuago bizi izaten lagundu deiskun, eta gure elizkizunak zuzentasun eginkizunaz eta gehien behar gaituenekaz lotuta ospatu daiguzan. Eskatu deiogun Jaunari.

      + Lagun eiguzu, Jauna, Zure nahia egiteak dakarren poza bizi izaten, eta pekatua eta heriotzea menperatu eban Jesusen garaipena ospatzen dauan ospakizun honek, indartu gaizala Jainkoagan oinarritzen garanok, betiko bizitza dogula autortu dagigun.  Jesukristo gure Jaunaren bitartez.


OHARRA DITU BATZEARI

Gaur egiten dogun diru batzea Esku Elkartuak erakundearen Gosearen aurkako kanpainari eskainita dago. Eskerrik asko zuen laguntzagaitik

 JAUNARTEAN EDO JAUNARTZE OSTEAN 

 Abestia: Garizumako lorea
AZKEN AGURRA            Jesusen Ebanjelioak oinak lurrean ondo jarrita bizitzera garoaz. Kristogaz bat eginda, izan gaitezan bizitza gizakoiago eta anaikorrago baten zerbitzari on.
 

GARIZUMAKO I. DOMEKEA - C

SARRERAKO OHARRA

          Joan dan eguaztenean -hauts ospakizuna eginaz- Garizuma hasi genduan. Bost asteko denporaldiari hasiera.
Gaur Garizumaren lehenengo domekea ospatzen dogu. Graziaren garaia, gure kristau bizitza barriztatzeko garaia.
           
Celebramos también en este día, la Campaña de Manos Unidas, con el lema:
Plántale cara al hambre: SIEMBRA”, con el deseo de sembrar corazones compasivos,
corazones capaces de abrirse a las necesidades de los más alejados, que impulsen
acciones concretas para acabar con el hambre.

            Eskatu deiogun Aitari, Bera lez errukitsuak izateko adorea.
En www.manosunidas.org/manoscreyentes se puede descargar esta
 ABESTIA:    Errukitsu, Jainko Aita lez...

ABADEAREN AGURRA

          Maite gaituan eta bihozbarritzera dei egiten deuskun Jesukristo gure Jaunaren grazia eta bakea izan beitez zuekin.

DAMU OTOITZA
Geure barruan ixiltasuna eginez, konturatu gaitezan geure pekatuaz eta damutu, Jaunari parkamena eskatzeko.

+ Jesus Jauna, Aitarengana daroan bidea zareana. Erruki Jauna.
+ Jesus Jauna, tentaldian jausten garanoi parkatzen deuskuzuna. Kristo erruki.
+ Jesus Jauna, gu pekatutik askatzeko kurutzean hil zinana. Erruki Jauna!

HITZAREN LITURGIA

Dt 26, 4-10:    

 Israel herriaren fedea ez da egia batzuk sinistea. Giza-historiaren barruan salbatzen diharduan Jaungoikoagan sinistea baino. Israelen historia guretzat ere argibide da: geu ere morrontza-etxetik askatasunerako bidea egitera goaz.
            El Señor es todo para Israel, es también todo para nosotros. Dios está presente en la Historia salvadora.

Erantzun-Salmoa: 90. Salmoa

            Askatasunerako bidean, ez gagoz bakarrik. Kanta deiogun atsekabe-aldian gure ondoan babez jakun Jainkoari.
            El camino de la Cuaresma y el de toda nuestra vida, se halla bajo la protección de Dios. Cantemos nuestra confianza en Él.

  "Zagoz nirekin, Jauna, larrialdian".
Erm 10, 8-13:             

            San Pauloren berbak gogoratuko deuskue, gure fedearen iturburua Jaungoikoaren Berbea dala: berak laguntzen deusku eta argitzen gaitu.
La Palabra de Dios es nuestra fuerza contra la tentación. Aceptemos esa Palabra, en nuestros corazones.

Lk 4, 1-13:     

            Jesús, fiel a su Padre, vence las tentaciones, y abre un camino de salvación.
            Jesus, gizona zan aldetik, geu lez tentatua izan zan; baina tentaldiak garaitu egin zituan. Goratu dagigun Jauna "Aintza, Jesus, Zuri beti..." abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Erruki eta graziaren denporaldi honetan, egin dagigun otoitz Jesus basamortura eroan eban Espirituak berak lagundu deigun, gutariko bakoitza eta Eliza osoa tentaldian jausi ez gaitezan:

- Francisco Aita Santuaren alde, gure gotzain eta abade guztien alde, euren aitorpen eta hitzarekin Jainkoaren errukitasunaren lekuko izan daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

  - Por los pobres y necesitados, por los beneficiarios de los proyectos de Manos
     Unidas, para que experimenten el consuelo de Dios y la ayuda de todos les permita
salir de su pobreza. Eskatu deiogun Jaunari.

- Por todos los que hacen posible la misión de Manos Unidas, para que la caridad
de Cristo brille en ellos y se extienda a todas las personas. Eskatu deiogun Jaunari.

- Gure parrokia alkartearen alde. Garizumako ibilbideak Jainkoagaz alkartuago bizi izaten lagundu deiskun, eta gure elizkizunak zuzentasun eginkizunaz eta gehien behar gaituenekaz lotuta ospatu daiguzan. Eskatu deiogun Jaunari.

          Lagun eiguzu, Jauna, Zure nahia egiteak dakarren poza bizi izaten. Eta, pekatua eta heriotzea menperatu eban Jesusen garaipena ospatzen dauan ospakizun honek, indartu gaizala Jainkoagan oinarritzen garanok, betiko bizitza dogula autortu dagigun.  Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

OHARRA DITU BATZEARI

La colecta que realizamos hoy va destinada a la Campaña contra el Hambre de
Manos Unidas.  Gracias por vuestra generosidad. 


 JAUNARTEAN EDO JAUNARTZE OSTEAN 

 Abestia: Garizumako lorea
                                  
AZKEN AGURRA

            Jesusen Ebanjelioak oinak lurrean ondo jarrita bizitzera garoaz. Kristogaz bat eginda, izan gaitezan bizitza gizakoiago eta anaikorrago baten zerbitzari on.
            Con la fuerza de Dios, y el ejemplo de Jesús, vamos a vivir a lo largo de esta semana, superando las dificultades y siendo fieles a nuestra vocación cristiana.
                                         
GARIZUMA ALDIA

 

GARIZUMAKO I. DOMEKEA


      Deuteronomio liburutik (Dt 26, 4‑10)

      Moisesek honan berba egin eutson herriari: «Abadeak, zure eskutik lehenengo frutuak hartu eta Jaunaren, zure Jainkoaren, altara aurrean jarriko ditu.
      Orduan, Jaunaren, zure Jainkoaren aurrean, hauxe esango dozu: "Nire aita harantz-honantz ebilen aramear bat zan; Egiptora jaitsirik, arrotz bizi izan zan han, lagun bakar batzukaz; baina gero herri haundi egin zan, jentez eta indarrez.
      Egiptoarrek txarto erabili eta atsekabetu egin ginduezan, eta buztarri latza ezarri euskuen. Orduan guk Jaunari, gure asaben Jainkoari, deiadar egin geuntson, eta Jaunak entzun eban gure deiadarra. Gure atsekabe, neke eta estualdia ikusirik, esku bizkorrez eta beso zabalez atara ginduzan Egiptotik, beldur ikara, ezaugarri eta egintza harrigarrien artean. Orain gagozan toki honetara ekarri ginduzan, eta lur hau emon euskun, esnea eta eztia darion lurra. Horregaitik ekarri dodaz hona, Zuk, Jaun horrek, emon deustazun lurraren lehenengo frutuak».
      Jaunaren, zure Jainkoaren aurrean, itziko dozuz, eta Jauna, zure Jainkoa, ahuspez gurtuko dozu».

Erantzun-salmoa       Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15


Zagoz nirekin, Jauna, larrialdian.

      Goi-goikoaren babespean zagozana, guztiz Ahaltsuaren gerizpean bizi zareana, esaiozu Jaunari: «Zeu zaitut ihesleku eta gaztelu, ene Jainko, Zeugan nago sendo».
      Ez jatzu gatxik ondoratuko, ez izurririk zure txabolara hurreratuko. Agindu deutselako aingeruei zutaz, zaindu zagiezala bide guztietan.
      Eroango zaitue eskuetan, zure oinak harririk jo ez dagian. Suge eta sugegorri-gainean dozu oina jarriko, lehoia eta herensugea azpian zapalduko.
      «Neuri lotu jatan ezkero, onik atarako dot, nire izena ezagutu dauan ezkero, babestuko dot. Deituko nau eta Nik hari entzungo, beragaz izango nau larrialdirako, askatuko dot eta ospetsu egingo».
       
San Paulo Apostoluak Erromatarrei (Erm 10, 8-13)

      Senideok: Hauxe dino Liburu Santuak: «Zeure ondoan dozu berbea: zeure ahoan eta bihotzean. Berba hori da guk iragarten dogun sinismenaren barria. Izan ere, zeure ahoz autortzen badozu Jesus Jauna dala, eta zeure bihotzean sinisten badozu Jaungoikoak hilen artetik biztu ebala, salbatuko zara. Bihotzez sinisteak zuzentasuna dakarsku; eta ahoz autortzeak, salbamena. Liburu Santuak honan dino: «Haregan sinisten dauana ez da lotsatan geldituko».
      Ez dago bereizkuntza egiterik, judutar izan zein greziar izan; bat bera da guztien Jauna, Berari dei egiten deutsen guztientzat eskuzabala. Izan ere, Jaunaren izenari dei egiten deutson guztiak lortuko dau salbamena».

Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk 4, 1- 13)

      Aldi haretan, Espiritu Santuaz beterik bihurtu zan Jesus Jordanetik; Espirituak erabili eban basamortuan berrogei egunez, eta deabruak tentaldian jarri eban. Ez eban ezer jan egun hareetan; eta azkenean gosetu egin zan. Deabruak esan eutson: «Jaungoikoaren Seme bazara, esaiozu harri honi ogi bihurtu daitela». Eta Jesusek erantzun: «ldatzita dago: "Gizona ez da ogiz bakarrik bizi"».
      Gero leku goi batera eroan eta deabruak lurreko erreinu guztiak erakutsi eutsozan une baten, eta esan eutson: «Guzti horreen agintea eta aintza emongo deutsut; izan ere, neuri emon deusteez, eta nik neuk nahi dodanari emoten deutsadaz; beraz, gurtzen banozu, zeurea izango da dana». Jesusek erantzun: «Idatzita dago: Jauna, zure Jaungoikoa, gurtuko dozu, eta Bera bakarrik zerbitzatuko"».
      Orduan, Jerusalenera eroan eta jauretxeko teilatu ertzean ipini eban, eta esan eutson: «Jaungoikoaren Seme bazara, bota egizu zeure burua hemendik behera;
idatzita dago-ta: "Bere aingeruei aginduko deutse zu zaindu eta onik atarateko", eta "eroango zaitue eskuetan, zure oinak jo ez dagian harrietan"».
      Honan erantzun eutson Jesusek: «Aginduta dago: "Ez tentatu Jauna, zure Jaungoikoa"».
      Eta tentaldiak amaituta, alde egin eban deabruak, beste batera arte.

Publicar un comentario