Día mundial de los pobres, Cena solidaria, 16 noviembre, 19:30

Día mundial de los pobres, Cena solidaria, 16 noviembre, 19:30
Klikatu irudian informazino gehiago jasoteko

miércoles, 27 de diciembre de 2017

Urte Barri Año nuevo

Jai honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para esta fiesta.

Irakurgaiak euskeraz.

Bideoa.

                              


                             

                                JAINKOAREN AMA MARIAREN FESTABURUA              A B C

Urtarrilak 1

SARRERAKO OHARRA

            Egun on, guztioi, eta bihotz-bihotzez URTEBARRI ON!
          Altarearen inguruan hasten dogu urte barri hau, Bakearen alde apaltasunez eskatzeko. Gura dogun Bakea ez da munduak emoten dauana, Jaungoiko Aitak emoten deuskuna eta danon artean lortu behar doguna baino.
          Bake horrek zuzentasuna eskatzen dau, indarkeriarik eza. Gure bizitzako edozein ulertu-ezin edo edozein gatazka egiaren gurariaz eta borondate onaz konpondu daitekela jakin behar dogu.
          Bakea bilatzearen zeregin honetan, hor dogu Maria, Jaungoikoaren Ama. Bere jaia ospatzen dogu gaur. Hor dogu bera gure aurrera pausuak adoretzen eta zuzentzen, guretzat fede eta maitasun eredu izaten.
            Asmo  eta gurari guztiok gogoan ditugula, ospatu dagigun Eukaristia
             "Gora gora, gora hotsegin..."


DAMU-OTOITZA

Bakearen alderako Otoitz egun honetan autortu dagiguzan bata bestearen aurka jarten gaituen eta Jaungoikoagandik aldentzen gaituen gure pekatuak eta gure mugak.

-        Bakea lortzera garoazan bidea zara Zu. Erruki, Jauna.
-        Herriak argitzen dozuzan argia zara Zu. Kristo, erruki.
-        Mundua barriztatzen dozun bizia zara Zu. Erruki, Jauna.

            "AINTZA"-ren aurrean

            Bakearen bila dabiltzan borondate oneko gizon-emakume guztiekin alkartuta, goratu dagigun Jauna aingeruen kantuaz.


HITZAREN LITURGIA

Zenb 6, 22-27:

            Itun Zaharretik hartutako lehenengo irakurgaian, Israelgo abadeek herria bedeinkatzeko erabilten eben otoitza entzungo dogu. Geuk ere barru-barrutik eskatu deiogun Jaunari isuri dagizala gure gainera bere grazia eta bakea.

Erantzun Salmoa:  66. salmoa 

            Salmo honetan hau agertzen jaku:  alde batetik herriak eskerrak emoten deutsoz Jainkoari hartutako frutuakaitik, eta bestetik lurralde guztiak Jainko Jauna ezagutu dagiala eskatzen dau.
"Agertu zure errukia. Bedeinka, Jauna, zure herria".

Gal 4, 4-7:

            Irakurgai honetan, San Paulok hauxe gogoratuko deusku: Jesukristoren bitartez, Jaungoikoaren seme-alaba gareala guztiok.

Lk 2, 16-21:

            Belenen jaio dan Umeari "Jesus" ipiniko deutsoe izena. Izen honek "salbatzaile", "askatzaile" esan nahi dau.

          Esker onez, goratu dagigun Jauna eta agertu deiogun geure barruko poza  "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Eskatu deiogun Jainko Aitari hartu dagizala gure beharrizanak eta emon deigula bakea bilatzen bizi izatea eta lan egitea.

·        Gaur hasten dogun urte barri honetan gizatasunean, begirunean eta danen onaren bila jardutean hazi gaitezan. Egin dagigun otoitz.

·        Gerra guztiak, heriotza eta ondamendia sortzen dabezan burruka guztiak aldendu daitezan. Egin dagigun otoitz.

·        Gu guztiok Mariagandik Jaungoikoaren Berbea entzuten, gure bizitzan onartzen eta bizi izaten, ikasi dagigun. Egin dagigun otoitz.

·        Gure alkarteak eta Arratiako Pastoral Barrutiak, begirunean eta bihotz-zabaltasunean oinarritutako hartuemonak sortuz, bakea bilatu dagigun. Egin dagigun otoitz.

          Emon egiguzu, Jauna, hainbeste gura dogun eta behar dogun zure Bakea. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

AZKEN-AGURRA

            Andra Maria, Jaungoikoaren Ama, izan daitela urte guztian zehar gure bide-lagun. Jo dagigula beragana, kristau zintzo izateko, argitasun bila eta laguntza eske.

            "Birjina maite..."

                                                                          

         


JAINKOAREN AMA MARIAREN FESTABURUA          A B C

Urtarrilak 1

SARRERAKO OHARRA

            Egun on, guztioi, eta bihotz-bihotzez URTEBARRI ON!

          Altarearen inguruan hasten dogu urte barri hau, Bakearen alde apaltasunez eskatzeko. Gura dogun Bakea ez da munduak emoten dauana, Jaungoiko Aitak emoten deuskuna eta danon artean lortu behar doguna baino.
          La Paz supone trabajo por la justicia, cese de la violencia, y certeza de que todo conflicto normal a la convivencia se puede arreglar con el deseo de verdad y con buena voluntad.
          Y en esta tarea de buscar la Paz nos fijamos en María, Madre de Dios, cuya fiesta hoy celebramos; ella sigue estando con nosotros animando nuestro caminar, guiando nuestros pasos, siendo para nosotros modelo de fe y de amor.
            Asmo  eta gurari guztiok gogoan ditugula, ospatu dagigun Eukaristia
             "Gora gora, gora hotsegin..."

DAMU-OTOITZA

Bakearen alderako Otoitz egun honetan autortu dagiguzan bata bestearen aurka jarten gaituen eta Jaungoikoagandik aldentzen gaituen gure pekatuak eta gure mugak.

-        Bakea lortzera garoazan bidea zara Zu. Erruki, Jauna.
-        Herriak argitzen dozuzan argia zara Zu. Kristo, erruki.
-        Mundua barriztatzen dozun bizia zara Zu. Erruki, Jauna.

            "AINTZA"-ren aurrean

            Bakearen bila dabiltzan borondate oneko gizon-emakume guztiekin alkartuta, goratu dagigun Jauna aingeruen kantuaz.

HITZAREN LITURGIA

Zenb 6, 22-27:

            Itun Zaharretik hartutako lehenengo irakurgaian, Israelgo abadeek herria bedeinkatzeko erabilten eben otoitza entzungo dogu. Geuk ere barru-barrutik eskatu deiogun Jaunari isuri dagizala gure gainera bere grazia eta bakea.
            El Señor ordena a los sacerdotes de Israel, que bendigan al pueblo invocando su nombre y deseándole paz y felicidad.

Erantzun Salmoa:  66. salmoa 

            Salmo honetan hau agertzen jaku:  alde batetik herriak eskerrak emoten deutsoz Jainkoari hartutako frutuakaitik, eta bestetik lurralde guztiak Jainko Jauna ezagutu dagiala eskatzen dau.
            La bendición de Dios ha hecho producir fruto a nuestra “tierra” Orando con esta alabanza podemos pensar en Jesucristo, fruto bendito de nuestra tierra que en la Virgen María se nos ha dado  para la salvación de todos.

"Agertu zure errukia. Bedeinka, Jauna, zure herria".

Gal 4, 4-7:

            Irakurgai honetan, San Paulok hauxe gogoratuko deusku: Jesukristoren bitartez, Jaungoikoaren seme-alaba gareala guztiok.
            Dios ama lo pequeño. Elige a María para ser su madre; y a nosotros, pecadores nos permite llamarle “Padre”.  Todo es esperanza. Si Dios es Padre, todo lo suyo es nuestro.

Lk 2, 16-21:

            Belenen jaio dan Umeari "Jesus" ipiniko deutsoe izena. Izen honek "salbatzaile", "askatzaile" esan nahi dau.
            Junto a María, la humildad, encontramos a Dios. Llenos de El, seamos testigos como los pastores. La alegría de la libertad total ha llegado a nosotros. El es Salvador.

         Esker onez, goratu dagigun Jauna eta agertu deiogun geure barruko poza "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Eskatu deiogun Jainko Aitari hartu dagizala gure beharrizanak eta emon deigula bakea bilatzen bizi izatea eta lan egitea.

·        Gaur hasten dogun urte barri honetan gizatasunean, begirunean eta danen onaren bila jardutean hazi gaitezan. Egin dagigun otoitz.

·        Gerra guztiak, heriotza eta ondamendia sortzen dabezan burruka guztiak aldendu daitezan. Egin dagigun otoitz.

·        Por todos nosotros, para que aprendamos de María a escuchar la Palabra de Dios, acogerla en nuestra vida y ponerla en práctica. Egin dagigun otoitz.

·        Por nuestra comunidad y nuestra Unidad Pastoral de Arratia, para que busquemos la paz creando relaciones humanas basadas en la entrega y en el respeto, y sepamos denunciar toda injusticia. Egin dagigun otoitz.

          Emon egiguzu, Jauna, hainbeste gura dogun eta behar dogun zure Bakea. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

AZKEN-AGURRA

            Andra Maria, Jaungoikoaren Ama, izan daitela urte guztian zehar gure bide-lagun. Jo dagigula beragana, kristau zintzo izateko, argitasun bila eta laguntza eske.
            Los dones del Señor en la Cruz fueron la Eucaristía y la Madre. Se compadeció de nuestra soledad. El nos enseñó a llamar a Dios Padre y nos dio a su Madre en el duro camino de la cruz. Seguir a Jesús acompañados es más fácil.
            Que María nos acompañe a lo largo de este nuevo año.
            "Birjina maite...

 


IRAKURGAIAK

                                                           Zenb 6, 22-27
Zenbakien liburutik
Jaunak honan berba egin eutson Moisesi: «Berba egiezu Aaroni eta haren semeei eta esan: Honan bedeintuko dozuez israeldarrak:
"Bedeinkatu zagizala Jaunak, eta zaindu.
Agertu deizula Jaunak bere arpegi argia.
eta errukitu daitela zutzaz.
 Agertu deizula Jaunak bere arpegia,
eta emon bere bakea".
Holantxe   aitatuko   dabe  nire  izena  israeldam ganean,
eta Nik bedeinkatu egingo dodaz».

66. Salmoa
"Agertu zure errukia. Bedeinka, Jauna, zure herria".

Erruki bekigu Jainkoa, bedeinkatu gaizala,
agertu deigula aurpegi alaia;
ezagutu dagien lurrean zure bidea,
herri guztietan Zugandiko salbamena.  

Poztu beitez kantari atzerriak,
zuzenbidez daroazulako izadia;
zintzo dozuzalako gidatzen herriak,
eta zaintzen lurrean atzerriak.

Ene Jainko, ospatu zagiezala herriak,
ospatu zagiezala herri guztiak.
Jainkoak bedeinkatu gaizala,
lur-bazter guztiak bildur izan dagioela.  

                                                                        Ga 4, 4-7
San Paulo Apostoluak Galaziarrei
Senideok: Epea bete zanean, bere Semea bialdu eban Jaungoikoak, emakumeagandik jaioa, Legepeko egiña, Legepean egozanak erosteko, guk seme-ordetza hartu gengian. Eta seme zareelako, bere Semearen Espiritua bialdu dau Jaungoikoak zuen bihotzetara, «Abba! Aita!» deika dabillana. Beraz, gehiago ez zara morroi, seme baiño; eta seme bazara, baita oiñordeko ere, Jainkoari esker.


Aleluia.
Askotan eta era askotara
hitz egin eutsen Jaungoikoak Profeten bidez
aspalditik gure asabei;
eta azkenak diran egunotan
Semearen bidez hitz egin deusku.  


     Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik
Aldi haretan, artzainak arin-arin joan ziran, eta han aurkitu ebezan María ta Jose, eta Umea askan etzunda. Ikusi ebenean, jakinazo egin eben Ume haretaz esan jakena.
Entzun eben guztiak harrituta gelditu ziran, artzai­nak esaten ebenagaz. Mariak, barriz, gogoan jasoten zituan gauza guztiok, bere bihotzean ausnartuz.
Eta artzainak, Jaungoikoari aintzaka ta goraka bihurtu ziran, entzun eta ikusi ebenagaitik.
Umea erdaintzeko zortziurrena bete zanean, Jesus ezarri eutsoen izena, sabelean sortu baiño lehenago aingeruak esan eban izena bera.