Hala ere... Lourdes Iriondo & Xabier Lete

martes, 3 de diciembre de 2019

Andra Maria sortzez garbia

Jai honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para esta fiesta.

Irakurgaiak euskeraz.

Bideoa.

                                                                          
                       

                                                                           
                                                                          
MARIA BIRJINAREN SORTZE GARBIA
(ABENDU ALDIKO II. DOMEKA)

 
SARRERA

Egun on guztioi:

Abendu aldian, aurten bigarren domekaz, Sortze Garbiaren eguna ospatzen dogu,  Gabonetarako prestatzeko eguna da, izan be Mariak, Abendu aldiko Ama Birjinak, fedez itxaron eban Jaunaren etorrera.
Gaur, gainera, Seminarioaren eguna ospatzen dogu, “Seminarioa, guztion eginbehar” goiburuaren haritik:
 Jaunak, “uzta-jabeak beharginak bere uztara bialdu dagizan” (ik. Mt 9, 38) eskatuz, otoitz egiteko eskatzen deuskunean, Eleiza osoari esaten deutso”. Eskatu deiogun Jaunari abadetzarako bokazinoen doea, Eleizbarrutak behar dituan zerbitzariak izan daizan.

Gure barru poza agertuz  hasi dagigun  ospakizuna.

  "Maria sortu zinan.."

 

ABADEAREN AGURRA


          Andra Mariaren Baietzaz, gure munduaren erdian bere egonlekua jarri eban bakearen Jaungoikoa izan bedi zuekin.

ABENDUKO KOROAREN  BIGARREN KANDELEAREN INGURUAN

Hainbat bider egoten gara itxaropen barik, eta ez gara agindu jakun etorkizuna irrikatzeko gauza. Horregaitik, arren eskatzen deutsagu Jaunari etorri daiten. Zeinu lez, bigarren kandela biztuko dogu.        

Bigarren kandela biztu abesten dan bitartean

AINTZA

Gaur, Abendualdian egon arren, Aintza abestuko dogu.
 Goratu daigun Jainko Aita pozez beterik,  bere Semea gu salbatzera bialtzeagaitik.

HITZAREN LITURGIA

Gn 3, 9-15. 20:

   Bibliako lehenengo liburuko pasarte honen bidez, Jainkoa alboratzeko dogun joera azaltzen jaku, baina  Jainkoak, guk huts egin arren, behin eta barriro eskeintzen deusku bere salbamena. Entzun daigun, ba, lehenengo irakurgai hau esker onez. Erantzun-Salmoa:  97. Salmoa

            Salmoa kantatuz,  abestu deiogun Jainkoari kantu  barria, gu salbatzen ari dalako
“ Kanta Jaunari, kantu barri”...

Ef 1, 3-6. 11-12:

   Jainko Aitak bere seme-alaba izateko aukeratu gaitu. Jesukristoren anai-arrebak gara. Maria da lehenengo aukeratua, baina ez bakarra; horregaitik, Jainkoa bedeinkatzera eta goratzera dei egiten deusku Paulo apostoluak.

Lk 1, 26-38:

   Jaungoikoak ez deusku goitik behera ezarten bere salbamena. Eskeini egiten deusku. Mariaren baietzak beste baietz guztiei zabaldu deutse bidea. Euron bidez doa sendotzen Jainkoaren ekintza.

   "Aleluia"Homili ostean

  Gure fedea bizitzarako
     barru-poza izan ezik,
     indar gabea dogu sarritan,
     ez dau behar leuken gatzik.
     Ez dogu-eskatzen fede lasairik,
     ez ilunpeko babesik,
     aurreratzeko fede zaildua,
     fede langilea baizik,
     gure herriko zereginetan
     lan egin dagigun pozik.

 

HERRI OTOITZA


          Jaungoikoa Gurasotzat daukenen uste osoz, aurkeztu deioguzan bere herriaren beharrizanak eta, baita, Berak gugandik itxaroten dauanari erantzuteko gogoa.

·        Elizearen alde. Ebanjelioagaz eta beharrizanean dagozanakaz zintzo jokatuz, zuzentasunaren alde borrokatu dagiala eta Jesukristoren Barri Ona sinisgarri egin dagiala munduaren erdian. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Emakumeen alde, batez ere hainbeste gogorkeria eta tratu txarren menpe dagozanen alde. Guztion laguntzaz, euren duintasunarentzako begirunea lortu dagiela eta mundua biziaz bete dagiela. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Gure Elizbarrutiko abadegaien alde. Ebanjelioan oinarrituta, Jainko erreinuaren serbitzari izateko bidean jarri daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Eukaristia hau ospatzen dihardugunon alde. Andra Maria lez, beti zuhur egon gaitezala preminan dagozanei laguntzeko. Eskatu deiogun Jaunari.

 Jauna, zure indarra eta laguntza sumatu daiguzala, txarto dagoana alboraturik, egunero deitzen deuskuzun zuzentasun eta itxaropen bidetik ibili gaitezan. Errege bizi zara-ta, gizaldi eta gizaldi guztietan.


DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA


          Gogoratu, gaurko diru batzea Seminarioaren alde dala. Eskerrik asko eskuzabalak izateagaitik.

AZKEN OHARRA

   Senideok: Mariaren antzera, Jaungoikoak gugandik gura izan daikenera zabalik bizi izatera, bialtzen gaitu Eukaristia honek. Jainkoak egiten deuskun deiari erantzuteko ardureak eroan gagizala itxaropenez eta bihotzak zabalik bizi izatera.

                 “Ama maite Maria...”     
         
MARIA BIRJINAREN SORTZE GARBIA
(II DOMINGO DE ADVIENTO)
Día del Seminario: «El Seminario, misión de todos

SARRERAKO OHARRA
Egun on guztioi:
Abendu aldian, aurten bigarren domekaz, Sortze Garbiaren eguna ospatzen dogu,  Gabonetarako prestatzeko eguna da, izan be Mariak, Abendu aldiko Ama Birjinak, fedez itxaron eban Jaunaren etorrera.

También en este día de la Inmaculada  celebramos el Día del Seminario, con el lema: «El Seminario, misión de todos». Pidamos al Señor  que suscite vocaciones  sacerdotales que necesita nuestra Iglesia diocesana para servir en ella.


          Gure barru poza agertuz  hasi dagigun  ospakizuna.

  "Maria sortu zinan.."

 

ABADEAREN AGURRA


          Andra Mariaren Baietzaz, gure munduaren erdian bere egonlekua jarri eban bakearen Jaungoikoa izan bedi zuekin.

ABENDUKO KOROAREN  BIGARREN KANDELEAREN INGURUAN

Tantas veces carecemos de esperanza y no somos capaces de desear apasionadamente el futuro que nos ha sido prometido. Por eso suplicamos la venida del Señor. Como signo encendemos la segunda vela.       
    
Bigarren kandela biztu abesten dan bitartean

AINTZA

Gaur, Abendualdian egon arren, Aintza abestuko dogu.
 Goratu daigun Jainko Aita pozez beterik,  bere Semea gu salbatzera bialtzeagaitik.

HITZAREN LITURGIA

Gn 3, 9-15. 20:

   Bibliako lehenengo liburuko pasarte honen bidez, Jainkoa alboratzeko dogun joera azaltzen jaku. Ondorengo irakurgaietan ikusiko dogunez, Jainkoak, guk huts egin arren, behin eta barriro eskeintzen deusku bere salbamena.
            En el libro del Génesis, se nos narra a través de unas imágenes, cómo el hombre se aparta de Dios; pero Dios sigue ofreciendo su salvación.


Erantzun-Salmoa:  97. Salmoa

            Salmoa kantatuz,  abestu deiogun Jainkoari kantu barria, gu salbatzen ari dalako
            Con las palabras del salmo, cantamos a nuestro Dios. El, a pesar de nuestras infidelidades, viene a salvarnos.
            “Kanta Jaunari, kantu barri”

Ef 1, 3-6. 11-12:

   Jainko Aitak bere seme-alaba izateko aukeratu gaitu. Jesukristoren anai-arrebak gara. Maria da lehenengo aukeratua, baina ez bakarra; horregaitik, Jainkoa bedeinkatzera eta goratzera dei egiten deusku Paulo apostoluak.
            San Pablo alaba a Dios porque nos ofrece su salvación. Todo es una historia de amor.

Lk 1, 26-38:

   Jaungoikoak ez deusku goitik behera ezarten bere salbamena. Eskeini egiten deusku. Mariaren baietzak beste baietz guztiei zabaldu deutse bidea. Euron bidez doa sendotzen Jainkoaren ekintza.
            Toda la vida de María, es un “SI”, a la voluntad de Dios. De esta forma, aparece Jesús en el mundo.
   "Aleluia"Homili ostean

  Gure fedea bizitzarako
     barru-poza izan ezik,
     indar gabea dogu sarritan,
     ez dau behar leuken gatzik.
     Ez dogu-eskatzen fede lasairik,
     ez ilunpeko babesik,
     aurreratzeko fede zaildua,
     fede langilea baizik,
     gure herriko zereginetan
     lan egin dagigun pozik.
HERRI OTOITZA


          Jaungoikoa Gurasotzat daukenen uste osoz, aurkeztu deioguzan bere herriaren beharrizanak eta, baita, Berak gugandik itxaroten dauanari erantzuteko gogoa.
·        Elizearen alde. Ebanjelioagaz eta beharrizanean dagozanakaz zintzo jokatuz, zuzentasunaren alde borrokatu dagiala eta Jesukristoren Barri Ona sinisgarri egin dagiala munduaren erdian. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por las mujeres, especialmente las que son víctimas de tantas vejaciones y violencias. Que, con el apoyo de todos, consigan el respeto a su dignidad y sigan llenando el mundo de vida. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por los seminaristas, para que vivan abiertos al Señor y se preparen para  estar al servicio del reinado de Dios.  Eskatu deiogun Jaunari.

·        Eukaristia hau ospatzen dihardugunon alde. Andra Maria lez, beti zuhur egon gaitezala preminan dagozanei laguntzeko.  Eskatu deiogun Jaunari.
          Jauna, zure indarra eta laguntza sumatu daiguzala, txarto dagoana alboraturik, egunero deitzen deuskuzun zuzentasun eta itxaropen bidetik ibili gaitezan. Errege bizi zara-ta, gizaldi eta gizaldi guztietan.

 

 

 

DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA


Recordad que la colecta de hoy estará destinada a nuestro Seminario Diocesano. Gracias por vuestra generosidad

AZKEN OHARRA

   Senideok: Mariaren antzera, Jaungoikoak gugandik gura izan daikenera zabalik bizi izatera, bialtzen gaitu Eukaristia honek. Jainkoak egiten deuskun deiari erantzuteko ardureak eroan gagizala itxaropenez eta bihotzak zabalik bizi izatera.
            María será siempre para nosotros un ejemplo de seguimiento a Jesús. La celebración de esta fiesta, nos anime a vivir nuestra vocación cristiana.

               Zeru eta munduan”


         
 


IRAKURGAIAK
Abenduak 8
Gn 3, 9-15. 20

Genesis liburutik
Jaungoiko Jaunak gizonari dei egin eta esan eutson: «Non zara?» Eta harek erantzun: «Baratzean ibilten asmau zaitut, eta bilosik nengoalako, bildurrez
gorde egin naz». Jaunak orduan: «Eta nok esan deutsu bilosik zengozana? Jatea galazo neutsun zugatzetik jan al dozu?» Gizonak erantzun: «Lagun ipini deustazun emakumeak emon deust haretatík, eta nik jan» Orduan Jaungoiko Jaunak esan eutson emakumeari
«Zer egin  dozu?»  Emakumeak  erantzun:  «Sugeak
atzipetu nau, eta nik jan».
Orduan Jaungoiko Jaunak sugeari esan eutson: «Hori egin dozulako,
madarikatua izango zara abere guztien eta landako piztia guztien artean; sabel-ganean ibiliko zara, narraz; zure bizitzako egun guztietan hautsa jango dozu.
Hasarrea sortuko dot zure eta emakumearen artean, zure jatorriaren eta harenaren artean; honek buruan emongo deutsu, zuk orpotik helduko deutsazunean”
Gizonak emazteari “Eba” jarri eutson izena, bizidun guztien ama dalako.


97. salmoa
Kanta Jaunari kantu barri,
egin bai ditu hainbat harrigarri
Kanta Jaunari kantu barrí,
egin bai ditu hainbat harrigarri.
Bere eskoiak emon deutso garaipena,
bere beso santuak.  
Ezagutuazo dau Jaunak Beragandiko garaipena,
agertu dau atzerrien aurrean bere zuzentasuna.
On eta leial izan dala gogoratu dau,
Israel etxeari buruz.
  
Ikusi dabe lur-muga danak
gure Jainkoagandiko garaipena.
Lur osoa, egiozu txalo Jaunari,
egin oihu eta irrintzi, egin eresi.  
Ef 1, 3-6.11-12
San Paulo Apostoluak Efesotarrei
Bedeinkatua izan bedi Jainkoa,
Jesukristo gure Jaunaren Aita, Espirituaren era guztietako bedeinkapenez zeruan Kristogan bedeinkatu gaituana.
Haregan aukeratu ginduzan,
mundua sortu baino lehen, bere aurrean, maitasunez,
santu eta errubako izan gaitezan.
Aurrez aukeratu ginduzan bere seme-orde izateko,
Jesukristoren bidez,
bere nahiaren onberatasunez; bere Seme maiteagan
hain ugari emon deuskun graziaren aintzak
Bera gorespenez bete dagian.
Kristogan oinordeko gara geu ere; horretara deituak izan gara, gauza guztiak Berak nahi dauanez egiten dituenaren erabagiz. Eta Kristogan uste on izan genduanok, Jainkoaren aintzaren gorespen izango gara.


Ebanjelioa Lk 1, 26-38

Aleluia  Lk 1, 28b.42b

Poztu zaitez, María, graziaz bete hori:
Jauna zugaz;
bedeinkatua zu emakumeen artean

Aldi haretan, Gabriel aingerua bialdu eban Jaungoikoak, Nazaret deritxon Galileako herri batera, birjina bategana; Dabiden etxeko Josegaz ezkontzeko berbea emonda egoan birjinea, eta María eukan izena
Aingeruak, haren etxean sartuta, esan eutson: «Poztu zaitez, graziaz bete hori: Jauna zugaz». Ikaratu egin zan María, berbok entzutean, eta pentsetan jarri zan zer izan ete eitekean halako agurra.
Aingeruak, orduan: «Ez izan bildurrik, Maria Jaungoikoaren ederra aurkitu dozu. Begira, sabelea sortu eta semea izango dozu; eta Jesus ezarriko deutsazu izena. Handia izango da; Goi-Goikoaren Semea deituko deutsoe; eta Jainko Jaunak Haren aita Dabide errege-aulkia emongo deutso; Jakoben etxean errege izango da beti, eta Haren erregetzak ez dau azkenik izango».
Baina Mariak orduan aingeruari: «Zelan izan leiteke horí? Nik ez dot gizonik ezagutzen-eta». Eta aingeruak: «Espiritu Santua jatsiko da zugana, eta Goi-Goikoaren indarrak bere kerizpean hartuko zaitu horregaitik, zugandik jaioko dan Santuari Jaungoikoren: Seme deituko deutsoe. Hara, Isabel zure lengusine ere, bere zahartzaroan, seindun dago; eta harako agorra zalako a, seigarren hilabetean aurkitzen da, Jaungoiakoarentzat ez dago ezinezkorik ezer-eta».
Mariak orduan: «Hona hemen ni, Jaunaren mirabea jazo bekit zeuk dinozun lez». Orduan aingeruak itzi egin eban.
No hay comentarios: