Garizuma 2020

lunes, 30 de diciembre de 2019

Gabon osteko II domekea II domingo después de Navidad

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.
                                     


                                       GABON-OSTEKO II. DOMEKEA   A B C
 
SARRERAKO OHARRA

         
            Barriro be, eskerrak emoten doguz Jaungoikoaren seme-alaba garalako. Izan be, aukeratuak izan gara, gure aldetik merezidu barik, Semeagan seme-alaba izateko, eta Anaiagan eta Nebeagan, anai-arreba izateko.
          Argiak, eta gutariko bakoitzarengana datorren Jesusek, gizon egindako Berbeak, bere testigu edo lekuko izatera dei egiten deusku, gizaki guztiek ezagutu eta bizi ahal izan dagien euren benetako duintasuna.
          Abestiaren bidez alkarturik, hasi dagigun gure ospakizuna.

           Zatoze, kristauak..”

DAMU OTOITZA

     Bere guganako zintzotasuna handia dalako, egunero barriztatzen dan Aitaren  parkamenean uste osoa jarrririk, autortu dagigun pekatari garala:

-        Maitasunean oinarriturik eraikitako herri santu bat egitera dei egiten deuskuzun Horrek. Erruki, Jauna.
-        Bizitzan aurkitu zagiguzan jakituria-espiritua emoten deuskuzun Horrek. Kristo, erruki.
-        Pertsona guztiak argitzen dituan benetako Argia zaran Horrek. Erruki, Jauna.

HITZAREN LITURGIA

Sir 24, 1-4. 12-16:

            Gaurko lehenengo irakurgaiak Jakituria dala-ta berba egiten deusku. Eta, Idazti Santuetan, izen honegaz Israel herriaren erdian bizi dan Jaungoikoaren Espiritua adierazoten da.

Erantzun-Salmoa:  147. salmoa

            Salmo egileak, Jerusalengo judutarrei,  Jainkoa goratzera dei egiten deutse . Guk ere goratu dagigun gure Jainkoa, bere  Semeak gure artean bizilekua ipini dauelako.

"Hitza haragi egin jaku. Gurean Haren bizi leku".

Ef 1, 3-6. 15-18:

            San Pauloren berbak, Jaungoikoak Kristogan agertzen deuskun asmo salbagarriagaitik, eskerrak emotera eroan nahi gaitue.

Jn 1, 1-18:

            Pozik onartu dagigun bere bizilekua gure artean jarri dauan Jaungoikoaren Berbea.

            "Aleluia.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Jainkoaren maitasunean uste on osoa jarririk, Beragana joten dogu, beharrizanean gagozala eta berak beti laguntzen dauala autorturik.

·        Hainbeste bidar giza ziurtasunean oinarritzen dan Elizearen alde. Ebanjelioari jagokonez, gizon emakumeen arteko bere lanarentzat eragozpen diranak alde batera itzi dagizan. Egin dagigun otoitz.

·        Kristinauen alde. Eguneroko lanetan eta besteekin doguzan hartuemonetan, sinisten dogun gizon egindako Jaungoikoa ondoan dogula sumatu dagigun. Egin dagigun otoitz.

·        Beste batzuen harrokeriak eta handikeriak zapalduta eta baztertuta bizi diranen alde. Euren duintasuna haintzat hartua izan daiten. Egin dagigun otoitz.

·        Gure parrokiako alkartearen alde. Gizarte mailako errealidade guztiei zabalik bizi daiten eta Berbearen Argiaz danak argiturik, Jaungoikoaren maitasunaren lekuko izaten jakin dagian. Egin dagigun otoitz.

          Emon egiguzu, Jauna, besteengan Zeu zerbitzen hobeto eta gehiago lagunduko deuskun
guztia. Jesukristo gure Jaunaren bitartez


AZKEN-AGURRA

            Eukaristia amaitu dogu eta elizatik urtetera goaz. Baina, gogoan izan dagigun egun osoa dala Jaunaren Eguna, eta ordu guztiak dirala onak Jaunaren maitasuna gure inguruan zabaltzeko.

            "Jesus, munduko Argia..."

                                 

                                       GABON-OSTEKO II. DOMEKEA   A B C
 
SARRERAKO OHARRA

          Barriro be, eskerrak emoten doguz Jaungoikoaren seme-alaba garalako. Izan be, aukeratuak izan gara, gure aldetik merezidu barik.
          Damos gracias por nuestra condición de hijas e hijos de Dios, pues hemos sido elegidos, sin mérito por nuestra parte, para ser hijos en el Hijo, y hermanos en el Hermano.
          La Luz, la Palabra encarnada que es Jesús, y que viene a cada uno de nosotros, no deja de llamarnos a ser sus testigos, para que toda persona pueda descubrir y vivir su verdadera dignidad.
          Argiak, eta gutariko bakoitzarengana datorren Jesusek, gizon egindako Berbeak, bere testigu edo lekuko izatera dei egiten deusku, gizaki guztiek ezagutu eta bizi ahal izan dagien euren benetako duintasuna.
          Abestiaren bidez alkarturik, hasi dagigun gure ospakizuna
           Zatoze, kristauak..”

DAMU OTOITZA

     Bere guganako zintzotasuna handia dalako, egunero barriztatzen dan Aitaren parkamenean uste osoa jarrririk, autortu dagigun pekatari garala:
-        Maitasunean oinarriturik eraikitako herri santu bat egitera dei egiten deuskuzun Horrek. Erruki, Jauna.
-        Bizitzan aurkitu zagiguzan jakituria-espiritua emoten deuskuzun Horrek. Kristo, erruki.
-        Pertsona guztiak argitzen dituan benetako Argia zaran Horrek. Erruki, Jauna.

HITZAREN LITURGIA

Sir 24, 1-4. 12-16:

            Gaurko lehenengo irakurgaiak Jakituria dala-ta berba egiten deusku. Eta, Idazti Santuetan, izen honegaz Israel herriaren erdian bizi dan Jaungoikoaren Espiritua adierazoten da.
            La  Sabiduría de la que habla esta primera lectura, es el mismo Dios que sale a nuestro encuentro.

Erantzun-Salmoa:  147. salmoa 

            Salmo egileak, Jerusalengo judutarrei,  Jainkoa goratzera dei egiten deutse . Guk ere goratu dagigun gure Jainkoa, bere  Semeak gure artean bizilekua ipini dauelako.
            El salmista anima al pueblo de Israel a cantar a Dios, porque El defiende y salva a su pueblo. Unámonos nosotros a esta alabanza.

"Hitza haragi egin jaku. Gurean Haren bizi leku".

Ef 1, 3-6. 15-18:

            San Pauloren berbak, Jaungoikoak Kristogan agertzen deuskun asmo salbagarriagaitik, eskerrak emotera eroan nahi gaitue.
            La lectura que vamos a escuchar es un canto de alabanza a Dios porque nos ha elegido para ser sus hijos

Jn 1, 1-18:

            Dios muestra su plan de salvación y manifiesta su amor en la persona de Jesucristo, su Hijo. El vive en medio de nosotros.
            Pozik onartu dagigun bere bizilekua gure artean jarri dauan Jaungoikoaren Berbea.

            "Aleluia".

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

          Jainkoaren maitasunean uste on osoa jarririk, Beragana joten dogu, beharrizanean gagozala eta berak beti laguntzen dauala autorturik.

·        Hainbeste bidar giza ziurtasunean oinarritzen dan Elizearen alde. Ebanjelioari jagokonez, gizon emakumeen arteko bere lanarentzat eragozpen diranak alde batera itzi dagizan. Egin dagigun otoitz.

·        Por los cristianos, para que en el trabajo de cada día y en la relación con las personas vivamos la cercanía, la presencia del Dios encarnado en quien creemos. Egin dagigun otoitz.

·        Por cuantas personas viven humilladas, sufren la prepotencia de otros, son olvidados y apartados de la sociedad más satisfecha; para que vean reconocida su dignidad. Egin dagigun otoitz.

·        Gure parrokiako alkartearen alde. Gizarte mailako errealidade guztiei zabalik bizi daiten eta Berbearen Argiaz danak argiturik, Jaungoikoaren maitasunaren lekuko izaten jakin dagian. Egin dagigun otoitz.

          Emon egiguzu, Jauna, besteengan Zeu zerbitzen hobeto eta gehiago lagunduko deuskun
guztia. Jesukristo gure Jaunaren bitartez

AZKEN-AGURRA

            Eukaristia amaitu dogu eta elizatik urtetera goaz. Baina, gogoan izan dagigun egun osoa dala Jaunaren Eguna, eta ordu guztiak dirala onak Jaunaren maitasuna gure inguruan zabaltzeko.
            Dios  ha venido a  nosotros y ha puesto su tienda de campaña en medio de nosotros. Que sintamos su presencia salvadora y su gracia nos ayude a vivir en un mundo de paz y fraternidad.

            "Jesus, munduko Argia..."


EGUBERRI ONDORENGO II. DOMEKEA
(aurten urtarrilaren 5an)
Jainkoaren jakituria
bere herri aukeratuaren erdian bizi da.

Siraken liburutik (Si 24, 1-4. 12-16)

Jakituriak bere burua goratzen dau,
bere herriaren erdian aintzaz beteten da.
Goi-goikoaren batzarrean ahoa edegiten dau
eta haren ahalmenaren aurrean aintzaz beteten da.
Bere herriaren erdian goratzen dabe,
eta santuen batzar osoan miresten;
aukeratuen taldeek goralpenak emoten deutsoez
eta bedeinkatua izango da bedeinkatuen artean.
Orduan, guztien Egileak agindu eustan,
sortu ninduanak txabolea eregi eustan,
eta esan: «Bizi zaitez Jakoben herrian,
eta izan bedi Israel zure ondarea».
Hasieran, gizaldiak baino lehenagotik, sortu ninduan,
eta inoiz ere ez dot amairik izango.
Txabola santuan, haren aurrean, egin dot zerbitzua,
eta holan Sion mendian finkatu naz.
Uri maitean emon deust atseden
eta Jerusalemen dago nire agintaritza.
Izen handiko herrian bota ditut zuztarrak,
Jaunaren arloan, haren ondarean.

Erantzun-salmoa Sal 147, 12_13. 14_15. 19_20

"Hitza haragi egin jaku. Gurean Haren bizi leku".


Jerusalem, ospatu egizu Jauna;
Sion, goratu egizu zure Jainkoa.
Zure ateen sarrailak indartu ditu-eta,
zure seme-alabak zure barruan bedeinkatu ditu. R/.

Zure mugetan bakea ezarri dau-eta,
gari_mamiz ase zaitu.
Bialtzen dau lurrera bere berbea,
eta haren berbea bizkor eta arin doa. R/.

Iragarri deutso bere berbea Jakobi,
bere erabagi eta aginduak Israeli.
Ez dio egin horrelakorik beste herriri,
bere aginduak ez deutsoz agertu besteri. R/.


Aurrez aukeratu ginduzan bere seme-alabaorde izateko,
Jesu Kristoren bidez.

San Paulo Apostoluak Efesoarrei (Ef 1, 3-6. 15-18)

Bedeinkatua izan bedi Jainkoa,
Jesu Kristo gure Jaunaren Aita,
Espirituaren era guztietako bedeinkapenez
zeruan Kristogan bedeinkatu gaituana.
Beragan aukeratu ginduzan,
mundua sortu baino lehen,
haren aurrean, maitasunez,
santu eta errubako izan gaitezan.
Aurrez aukeratu ginduzan bere seme-alabaorde izateko,
Jesu Kristoren bidez,
bere nahiaren onberatasunez,
bere Seme maiteagan
hain ugari emon deuskun graziaren aintzak
Bera goralpenez bete dagian.
            Jesus Jaunagan dozuen sinistearen eta fededun guztienganako dozuen maitasunaren barri jakinik, eten barik dihardut zuekaitik eskerrak emoten, neure otoitzetan zuek gogoan izanez. Jesu Kristo gure Jaunaren Jainkoak, aintzaren Aitak, emon deizuezala Espirituaren jakituria eta goi-argia, Bera ezagutzeko. Argitu dagizala zuen barruko begiak, jakin dagizuen zer itxarotera deitu eutsuen, zeinen aberatsa dan fededunentzat oinordekotzan prestatuta daukon aintza.
Berbea haragi egin zan,
eta gure artean jarri eban bizilekua.


Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 1, 1-18)

Hasieran bazan Berbea,
eta Berbea Jainkoargaz zan,
eta Jainkoa zan Berbea.
Berbea hasieran Jainkoagaz zan.
Gauza guztiak beraren bidez eginak dira,
eta egindakorik ezer ez da Ha berik egin.
Berbeagan zan bizia,
eta bizia gizakien argia zan;
argiak ilunpetan argi egiten dau,
baina ilunpeek ez eben onartu.
            [Agertu zan gizon bat, Jainkoak bialdua: Joan eban izena. Autormenerako etorria zan: argiaren autormena egitera, haren bidez guztiek sinistu egien. Bera ez zan argia, argiaren autormen egin behar ebana baino.]
Berbea zan egiazko argia,
mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituana.
Munduan egoan
eta mundua haren bidez egina dan arren,
munduak ez eban ezagutu.
Bereakana etorri zan,
eta bereek ez eben onartu.
Onartu eben guztiei, barriz,
haren izenean sinisten dabenei, hain zuzen ere,
Jainkoaren seme-alaba izateko ahalmena emon eutsen.
Honeek ez dira giza odoletik sortu,
ez eta giza nahieratik ere,
Jainkoagandik baino.
Eta Berbea gizon egin zan,
eta gure artean jarri eban bizilekua,
eta ikusi dogu haren aintza,
Aitagandik graziaz eta egiaz betea
datorren Seme bakarrari jagokon aintza.
            [Joanek Haretaz egin eban autormen, oihuka esanez: «Hau zan nik esan neban Ha: Nire ondoren datorrena nire aurretik jarri da, ni baino lehenagokoa zan-eta».
Eta haren betearen betetik guztiok hartu dogu,
grazia graziaren gain hartu ere.
Legea Moisesen bidez emon zan;
grazia eta egia, barriz,
Jesu Kristoren bidez etorri dira.
Jainkoa ez dau inork inoiz ikusi;
Aitaren altzoan dagoan
eta Jainkoa dan
Seme bakarrak
emon deusku haren barri.]


No hay comentarios: