Jose Angel Agirre Camerundik

martes, 15 de diciembre de 2015

Abenduan be ospatu parkamena

Abenduko parkamen ospakizunak. Non eta noiz. Celebraciones del perdón en adviento. Calendario

Zeanuri, domekea 13a, 11:30etan
Arantzazu, zapatua 19a, ordu batetan.

Igorre, barikua 18a, arrastiko 7etan.
Artea, domekea 20a, 11:30etan.
Dima, domekea 20a, 12:00etan.
Areatza, martitzena 22a, 17:00etan.
Lemoa, martitzena 22a, 18:00etan.
Bedia, martitzena 22a, 19:00etan. 


Jauna,
Zuk badakizu azalean bizi garela,
presaka, premiazko gauzatan arreta galduz,
ohiturez beteta erdi-lotan gagoz,
hitz eta irudi larregiz lozorroan.


Jauna,
Abendu-aldi honetan
zatoz gure bihotz motelak iratzartzera,
astindu gure baldarkeri espiritualak.
Emoiguzu zure Espirituaren zurrumurrua berriz entzutea,
gugan otoitz egin, adi egon eta itxaroten dauana.
Jauna,
bizkortu gure adi egotea,
erne  irautea gure fedean:
bizitza iraindua,
maitasuna ostikatuta,
itxaropena mehatxupean,
gizakia gutxietsita dagoen tokian
benetan konprometitu gaitezen.
Jauna,
Abendu-aldi honetan
egin gaizuz maitasunaren erregetzaren zelatari,
Erregetzaren etorrera gertatu eta bizkortzen dabenak.
PENITENTZI SAKRAMENTUAREN ELKARTEKO OSPAKIZUNA

2015ko Abendua

Gora Zu jauna! Laudato si

SARRERAKO OHARPENA

Abendualdia Gabonetarako prestakizun luze bat da, geuregana behin eta berriz datorren munduko argia den Jaunari harrera egiteko prestatzeko aldi bat da. Prestaketa horretan gehiago sakondu nahi dogu Penitentziaren sakramentua ospatuz.
Espiritualitate kristauak proposatzen dau mundu alternatibo bat, bizi-kalitatea ulertzeko, eta nahi dauena da bizi-estilo profetikoa eta kontenplaziozkoa, sakontasunez gozatzeko modukoa, kontsumoarekin obsesionatu barik. Kontsumitzeko etengabeko posibilitateak pilatzeak bihotza distraitu egiten dau, eta gauza bakoitza eta momentu bakoitza baloratzea oztopatzen, Jaunarengandik eta senidearengandik urruntzen (122)

SARRERAKO ABESTIA: Kanta daigun guztiok edo besteren bat

ABADEAREN AGURRA

• Ilunpearen menpetik atara gaituen Jauna, izan bedi zuekin.

Egizu, Jauna, zure herriak erne itxaron dagiala zure Semearen etorrera, gure Salbatzaileak erakutsiari jarraituz, argiak pizturik urten dagigun Haren bidera. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

HITZAREN LITURGIA DE LA PALABRA

Primera lectura (Is 35, 1-6a.10) (Abenduko hirugarren domekea, A urtea)

Izadiaren irudiak erabiliz poz eta esperantzazko barria dakarsku Isaias profeteak.

Isaias profetaren liburutik

“Poztu bitez basamortua eta lur elkorra,
alai bedi eta loratu landa lehorra, jantzi bedi lorez,
irrintzi eta jauzi egin begi pozaren pozez!
Libano bezain ospetsu egingo dau Jainkoak,
Karmel mendia eta Xaron lautada bezain eder.
Danak ikusiko dabe Jaunaren ospea,
gure Jainkoaren ederra.
Sendotu beso ahulduak, bizkortu belaun makalduak.
Esan bihotz-eroriei:
«Eutsi gogor, ez bildurtu!
Horra zuen Jainkoa!
Berbera dator zuek salbatzera
eta merezia daben zigorra arerioei emotera».
Orduan, itsuek ikusi egingo dabe barriro
eta gorrek entzun.
Oreinak bezala salto egingo dau herrenak,
pozaren pozez irrintzi mutuak.
Jaunak libre eginak
poz-oihuka etorriko dira Sionera:
amaigabeko alaitasuna hareen aurpegian!
Zoriona eta alaitasuna izango dabez lagun;
nahigabeak eta negarra kito!”.
Jaunak esana.

Salmoa (Sal 88)


Jauna, zure maitasuna, abestuko dot (Gora Jainkoa 2, 71. orrialdean)

Ebanjelioa (Jn 9, 1-7) (Garizumako laugarren domekea, A urtea)

Joanek kontatzen dauan jaiotzetik itsua danaren sendaketa, gaur, gutako bakoitzak biziko dauenaren iragarpena da: Jainkoak gure itsumenak sendatzen ditu, begi barri batzuk emoten dauskuz, Ebanjeliotik bizi, sinistu eta ikusi ahal izateko begirada barritu bat emoten deusku.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 9, 1-41)

            Aldi haretan, Jesusek, bidez joiala, jaiotzatik itsu zan gizon bat ikusi eban. Eta ikasleek itaundu eutsoen: «Maisu, nork egin eban pekatu, hau itsu jaioteko, honek ala honen gurasoek?»
            Jesusek erantzun eutsen: «Ez honek, ez honen gurasoek, ez eben pekatu egin,  Jainkoaren egintzak honegan agertu daitezan jaio zan itsu eta. Egun-argi dan bitartean egin behar ditut bialdu nauanaren egintzak; badator gaua, eta orduan inork ez daike lanik egin. Munduan nagoan bitartean, munduaren argia naz».
            Hau esanik, txistua bota eban lurrera, txistuaz lohia egin eta lohiaz begiak igurtzi eutsozan itsuari; gero, esan eutson: «Zoaz eta garbitu zaitez Siloeko uraskan». (Siloek "Bialdua" esan gura dau). Joan zan, bada, itsua, garbitu eta ikusten ebala bihurtu zan.


Sarrera

Harrigarria zelan zabaldu dan Frantzisko aita santuaren azken eskutitza. Eta zelan desagertu dan beste leku batzutan.  Laudato si (Gora zu Jauna) dauka izena.
         Ikuspegi ekologikoaz gain, pobrezia eta desbardintasuna sortzen dauan mundu mailako egitura ekonomikoa salatzen dauela argitzen deusku.
         Eta bestetik, gure artean, zein arreta gutxi egin deutsagun eskutitz argigarri honi!
         Irakurketa interesgarria. Fededunarentzat. Eta alergia bako fede bakoarentzat ere bai.
         Mundua hau maitatu ezkeroz. Bere etorkizunaren ardura izan ezkeroz. Mundu osoan miloika zabaltzen dan eskutitz hau, zergaitik ez irakurri eta zabaldu? Eta abiapuntu lez, hau erabiltzen badogu gure azterketa egiteko?


AZTERKETA ETA BARKAMEN ESKARIA

• Aita Santua

Sobrietatea edo neurritasuna askatasunez bizi behar da, eta kontzientzia askatzailea da. Ez da bizi eskasagoa; ez da intentsitate baxukoa, guztiz kontrakoa baizik (223).

• Gogoeta

Neurriz bizitzea, norberak aukeratuta, ez derrigortruta, balio bat izan da.
Modak hau bota egin dau. Eta kontsumoaren karrera amaigabean sartu gara.
Gehiago eukiteagaz gehiago garela pentsatu dogu.
Eta ez badaukagu itxurea egin.
Neurriz bizitzea ez da gehiago aurrezteko, libreago bizitzeko baino.
Eta ahal doguna ez daukanagaz konpartitzeko.
Txikia aintzat hartu. Errespetatu. Gauza publikoan ere bai.
Gure udalek, krisiak krisi, ez dira sartu “pan y circo” moda horretan?
Eta gu? Eta gure elizea edo parrokia?

Kantatuz Jauna dot argi eta salbamen. Lehen kandelea biztuko dogu.


• Aita Santua

Apaltasunak ez dau izan balorazio positiboa azken mendean. Ez da erreza apaltasun sanoa eta sobrietate zoriontsua garatzea, autonomo bihurtzen bagara, gure bizitzatik Jainkoa baztertzen badogu eta gure egoak, gure egoismoak hartzen badau haren lekua, edo pentsatzen badogu gure subjektibitatea dela ondo ala txarto zer dagoen determinatzen dauena (223).

• Gogoeta

Apaltasuna ez da gauzatan bakarrik geratzen, bihotzera joan behar da, bihotza busti eta aldatu.
Apaltasuna hurkoagaz eta Jainkoagaz.
Apaltasuna beharrean eta hartuemonetan, otoitzean eta lagun artean.
Apaltasunak gure burua ondo ezagutzera eroango gaitu. Eta gure hutsak onartuz, parkabera egingo gaitu ingurukoen hutsakaz.
Apaltasunak egi bidean, bake bidean jarriko gaitu. Gure arteko zubiak eregin eta ormak desegin.

Kantatuz: Jauna dot argi eta salbamen. Bigarren kandelea biztuko dogu.

• Aita Santua

Ezinbestekoa da alkarren premia dogula barriro sentitzea, erantzukizun handia dogula besteakaz eta munduagaz, merezi dauela onak eta prestuak izatea. Denbora gehiegi emon deutsagu degradazio moralari, etikari burla eginik, eta bardin onberatasunari, fedeari eta zintzotasunari, baina heldu da ordua ikusi dagigun arinkeria alai eta merke horrek ezer gitxitarako balio izan deuskun. Bizitza sozialaren oinarri ororen suntsiketa horrek alkarren kontra ipini gaitu, nork bere interesak defenditzearren; biolentzia-forma eta krudelkeria barriak probokatzen ditu, eta ingurumena zaintzeko benetako kulturaren garapena oztopatzen dau (229).


• Gogoeta

Danok ez daukagu bokazio politikoa, erakundeetan parte hartzeko, baina bakoitzak bere inguruan ardura txiki bat hartu leike: danona dan kale bat, plaza bat, iturri bat jagonda.
Gure alkartean ondarea eta tradizioa jasotean.
Caritas, katekesia, osasun taldean...  beharra errespetuz eta arduraz eginaz.
Berba atsegin bat, irribarre bat, bakea eta adiskidetasuna sortzen dauan ezaugarri txiki bat.
Ekologia oso-osoa eguneroko keinu apalez egina da.
Alkar zaintzeko keinu txikiz beteriko maitasuna, zibila eta politikoa be bada.

Kantatuz Jauna dot argi eta salbamen. Hirugarren kandelea biztuko dogu.


• Aita Santua

Eukaristian presente dagoen Seme gizon eginarekin batua dagoelarik, kosmos osoak eskerrak ematen deutsoz Jainkoari. Hain zuzen, Eukaristia, berez, maitasun kosmikoaren ekintza da: “Bai! Kosmikoa! Zeren mendi-eremu bateko eliza txiki aldare baten gainean ospatzen denean ere, Eukaristia, alde edo moldez, munduko aldarearen gainean ospatzen da. Eukaristiak zerua eta lurra batzen ditu. Horregatik, Eukaristia bada argi-iturri eta ingurumenarekiko gure kezken motibazio ere, eta kreaturiko guztiaren jagole izatera orientatzen gaitu (236)


• Gogoeta

Domekea, atsedenaz gain, bada une aproposa Jainkoagaz batzeko, Hari entzuteko mezatan edo ospakizunean?
Senideagaz bat egiteko une egokia da ospakizuna, ikusten dot senide horrengan Jesusen irudia?
Zerua eta lurrak bat eginik, ardurazten naz lurraz, kontsumo zoroan ez jausteaz, apal bizitzeaz, lurraz eta gizarteaz arduratzeaz?
Kontenplazioa, otoitz pertsonala, ebanjelioa irakurtzea… domekara begira jartzen nabe? Jainkoak egina jagotera eroaten nabe?

AITORTZA ETA PARKAMENA

Abadearengana hurreratuko gara gure pekatuz aitortuz eta parkamena eta bakea jasoaz.

MEZEA OFERTORIOTIK AURRERA

GURE AITA

Argiak argiturik eta Jesu Kristok gidaturik, argiaren seme-alabak bezala bidea egin nahi
dogu. Berarekin bat eginik zuzendu gaitezen Aitarengana, egiazko argitik ez aldentzeko,
tentaldietatik askatu gagizan. Alkarrekin kanta dagigun: Gure Aita...

BAKEA, JAUNARTZEA

PENITENTZIA

Pista batzuk: Gaon jaia, Caritaseko diru batzea, familiko batan bat bakarrik dagoena, gaixo bat bisitatzea, irakurtzea gustuko badot entziklika hau erosi eta irakurri…

Gure ekintza txiki hori izango da orain biztuko dogun argia.

Kantatuz Jauna dot argi eta salbamen. Laugarren kandelea biztuko dogu.


OTOITZA

Jainko Jauna, entzun bihotz onez gure otoitzak, eta emon zure graziaren laguntza
estualdietan garanoi; guregana datorren zure Semeak barritu gaizala, eta ez gaizala itzi zahartzen gaituen pekatuaren menpean jausten. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

AZKEN BEDEINKAPENA

Jauna zuekin.
Espiritu Santuak zuen bihotzak Jainkoaren maitasunera
eta Kristoren etorrera itxarotera zuzendu daizala. R/.

Jainkoaren Erreinuko bideak prestatuz eta, holan, lur zabaleko herri guztiek
salbamenaren Barri Ona entzun dagiela. R/.

Eta bedeinkatu zagiezala Jaungoiko ahalguztidunak:
Aitak, eta Semeak  eta Espiritu Santuak. R/.
Zoaze Jaunaren bakean.

AZKEN KANTA: Zure errukizko begiak Ama

 

No hay comentarios: