Garizuma 2020

martes, 7 de marzo de 2017

Garizumako 2. domekea A

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.


GARIZUMAKO II. DOMEKEA - A


SARRERAKO OHARKIZUNA


            Jaunaren izenean, egun on guztioi.

            Astero lez, Jaunak bere etxera dei egin deusku; bere bihotzeko asmoak agertu nahi deuskuz eta, Garizumako bidean aurrera egiteko, nekeen ostean bizitza zoriontsua datorrela ikusiazo nahi deusku.
            Pazkorako ibilbide honetan, ahalegindu gaitezan Aita Jainkoak esaten deuskuna egiten “Hauxe da nire Semea, nire Maitea: Entzun egiozue

            Jaunaren inguruan alkartuta gagoz. Ebanjelioko Jesusen lagunak lez, geu ere pozik sentidu gaitezala bere ondoan.

            Hasi gaitezan, "Zure aurpegi bila.." abestuz.

ABADEAREN AGURRA


Entzun eta jarraitu nahi deutsagun
Jesukristo, Jainkoaren seme maitea,
izan bedi zuekin.

DAMU OTOITZA


          Pekatari gara, baina baita Jainkoaren seme-alaba be. Jainkoaren errukian eta parkamenean uste on osoa jarrita, jo dagigun Berarengana.

·        Jesus Jauna, eurengana hureraturik, pekatariak onartzen dozuzana. Erruki, Jauna

·        Jesus Jauna, fedea eta itxaropena izatera dei egiten deuskuzuna. Kristo, erruki

·        Jesus Jauna, oparotasun guztiz zeure burua gure onerako eskeiniz, Kurutzeari zentzun baikorra emoten deutsazuna eta Salbamena bideratu deuskuzuna. Erruki, Jauna.


HITZAREN LITURGIA


Gn 12, 1‑4:

            Israel herriak hasieratik dauka uste pozgarri bat, "Jaungoikoak bedeinkatu dituan" eta maitasunez begiratzen deutsen ustea. Orain entzungo ditugun berbak bide luze baten hasierea gogora ekarten deuskue: Abrahanek eta Jainko herri osoak jarraitu eben fedearen bidearen hasierea.


Erantzun‑Salmoa:  32. Salmoa

            Gu gara, Jainkoak bere Semearen bidez, “bedeinkatu” duen herria. Abestu dagigun esker onez Jainkoaren bedeinkapena.

"Agertu zure errukia. Bedeinka, Jauna, zure herria"


2 Tm 1, 8b‑10:

            Nondik jatorko fededunari Jesusen bidea egiteko ahalmena? Zeintzuk dira horretarako ditugun aberastasunak eta laguntzak? Entzun daigun San Paulok emongo deuskun erantzuna.

Mt 17, 1‑9:

                        Jainkoaren “aintzan” sartzeko, bide luze eta sarritan gogorra erabili behar da. Prestau gaitezan Jesusen irudi‑aldatzearen kontakizuna entzuteko, "Aintza, Jesus, Zuri beti..." abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA
            Jesusengan, bere kurutzean, gure bizia eta gizadi osoarena aurkitzen da. Aintzaz betetako Kurutziltzatuari begiratuz egin dagigun otoitz:

§         Elizearen alde. Abrahanen antzera, Jainkoaren agintzarietan uste on osoa izan dagigula eta gure fedea bere deiari erantzun zintzo lez bizi dagigula. Eskatu deiogun Jaunari.§         Guganaino heltzen diharduen gure neba-arreba etorkinen alde. Gure alkartasun laguntzen bidez, ikusi dagiela eurekin sufritzen dauan eta eurekin alkartzen dan Jainkoa eurengandik hur dagoala. Eskatu deiogun Jaunari.§         Gure inguruan bizi diran ume eta gaztetxoen alde. Euren kristau hazkundean lagundu deiegun, gure fede eta bihozbarritze testigantza eskeiniz. Eskatu deiogun Jaunari.§         Eukaristia ospatzeko batu garan guztion alde. Entzun barri dogun Berbearen argiak eta erdibanatuko dogun Ogiaren indarrak kristau Alkarteko kide izate hori sendotu deiguen. Eskatu deiogun Jaunari.          Bedeinkatzen zaitugu, Aita, beti entzuten deuskuzulako. Kendu gugandik gorra eta emoiguzu entzuten eta benetan maitatzen dauan bihotza. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.JAUNARTZE OSTERAKO

Biziaren mendira igon nahi dot
eta Jaunaren aurrean bizi,
Taborren antzaldatu gura dot
eta nire etxe eta bizilekua han jarri.

Berba biziak entzun gura dodaz,
Eguzki liluragarriaren argitan itsutu,
maitasunaren lainoan sartu gura dot,
Jaungoikoa esku minduez ikutu.

Baina... ez dago Tabor mendirik,
Jesus da Tabor,
erraiak dituan Jaungoikoaren
aintzaren adierazpen;
eta egunero sufritzen diharduen
gizon eta emakumeengan
Jesus-Tabor zain dot eta lagun egiten deust.

AZKEN AGURRA

            Ebanjelioaren azken aldera, Jesusen ahotik berba honeek entzun ditugu: "Jagi zaiteze: ez izan bildurrik". Meza santua amaitu dogu. Jagi gaitezan eta goazen Jainkoaren bedeinkapenaz bildurrik barik eguneroko bizitzeak sortuazoko deuskuzan arazoetara.

GARIZUMAKO II. DOMEKEA - A


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Jaunaren izenean, egun on guztioi.

            Astero lez, Jaunak bere etxera dei egin deusku; bere bihotzeko asmoak agertu nahi deuskuz eta, Garizumako bidean aurrera egiteko, nekeen ostean bizitza zoriontsua datorrela ikusiazo nahi deusku.
          Frente a nuestros miedos, Cristo transfigurado nos ofrece una señal cargada de esperanza: caminado con Él, nuestras vidas y nuestro mundo tienen futuro, aunque antes tengamos que pasar por la cruz.

Pazkorako ibilbide honetan, ahalegindu gaitezan Aita Jainkoak esaten deuskuna egiten “Hauxe da nire Semea, nire Maitea: Entzun egiozue

            Hasi gaitezan, "Zure aurpegi bila.." abestuz.

ABADEAREN AGURRA


Entzun eta jarraitu nahi deutsagun
Jesukristo, Jainkoaren seme maitea,
izan bedi zuekin.

DAMU OTOITZA


          Pekatari gara, baina baita Jainkoaren seme-alaba be. Jainkoaren errukian eta parkamenean uste on osoa jarrita, jo dagigun Berarengana.

·        Jesus Jauna, eurengana hureraturik, pekatariak onartzen dozuzana. Erruki, Jauna

·      Tú, que nos llamas a la fe y a la esperanza. Cristo. Kristo, erruki

·        Jesus Jauna, oparotasun guztiz zeure burua gure onerako eskeiniz, Kurutzeari zentzun baikorra emoten deutsazuna eta Salbamena bideratu deuskuzuna. Erruki, Jauna.

HITZAREN LITURGIA

Gn 12, 1‑4:

            Israel herriak hasieratik dauka uste pozgarri bat, "Jaungoikoak bedeinkatu dituan" eta maitasunez begiratzen deutsen ustea. Orain entzungo ditugun berbak bide luze baten hasierea gogora ekarten deuskue: Abrahanek eta Jainko herri osoak jarraitu eben fedearen bidearen hasierea.

            Abraham todo lo deja para encontrar la Tierra Prometida. Su único apoyo, la fe y la esperanza en la Palabra de Dios que no puede fallar. Como él, dejando la adoración de los ídolos de este mundo, caminemos hacia la Tierra Nueva, que Dios nos ha prometido.

Erantzun‑Salmoa:  32. Salmoa

            Gu gara, Jainkoak bere Semearen bidez, “bedeinkatu” duen herria. Abestu dagigun esker onez Jainkoaren bedeinkapena.
            Puesta nuestra confianza en el Señor, alabemos a nuestro Dios que bendice a su pueblo.

"Agertu zure errukia. Bedeinka, Jauna, zure herria"

2 Tm 1, 8b‑10:

            Nondik jatorko fededunari Jesusen bidea egiteko ahalmena? Zeintzuk dira horretarako ditugun aberastasunak eta laguntzak? Entzun daigun San Paulok emongo deuskun erantzuna.
            San Pablo insiste en esta carta, para que nos esforcemos y trabajemos con afán, en la dura tarea de la evangelización.

Mt 17, 1‑9:
                        El evangelio nos presenta un mensaje exigente, pero merece la pena. Escuchemos con fe y dejémonos transformar por su palabra
                        Jainkoaren “aintzan” sartzeko, bide luze eta sarritan gogorra erabili behar da. Prestau gaitezan Jesusen irudi‑aldatzearen kontakizuna entzuteko, "Aintza, Jesus, Zuri beti..." abestuz.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok: Kristogaz bat eginda, otoitz egin deiogun Jaungoiko Aitari, Eliza osoaren alde eta mundu guztiaren alde:

            - Eliz alkartearen alde:  barriztatze aldi honetan,  Jaungoikoaren seme‑alaba izateaz poztu daiten eta Haren berbea gogoz entzun eta hausnartu dagiala. . Egin dagigun otoitz


            - Munduan bizi  diran gizon‑emakume  guztien  alde:  giza‑bihotzean  aurkitzen  diran balioak  landu  dagiezala  eta  zuzentasunaren  eta bakearen alde lan egin dagiela. . Egin dagigun otoitz

- Por las hermanas y hermanos inmigrantes que siguen llegando hasta nosotros. Para que, a través de nuestros apoyos solidarios, perciban la presencia cercana del Padre-Dios que sufre y se hace solidario con ellos. Egin dagigun otoitz

-Por los niños y preadolescentes que viven junto a nosotros. Para que sepamos acompañarles en su crecimiento cristiano, ofreciéndoles cada día nuestro testimonio de fe y conversión. . Egin dagigun otoitz

            Jaungoiko gure Aita: Abrahani agindutako bedeinkapenak Jesukristogan bete dituzuna: gelditu zaitez gugaz eta barriztau gagizuz zeure Espirituaren indarrez. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. AMEN.


JAUNARTZE OSTERAKO

Biziaren mendira igon nahi dot
eta Jaunaren aurrean bizi,
Taborren antzaldatu gura dot
eta nire etxe eta bizilekua han jarri.

Quiero escuchar palabras encendidas,
cegarme en la luz del Sol deslumbrador,
quiero entrar en la nube del amor,
tocar a Dios con manos doloridas.


AZKEN AGURRA

            Ebanjelioaren azken aldera, Jesusen ahotik berba honeek entzun ditugu: "Jagi zaiteze: ez izan bildurrik". Meza santua amaitu dogu. Jagi gaitezan eta goazen Jainkoaren bedeinkapenaz bildurrik barik eguneroko bizitzeak sortuazoko deuskuzan arazoetara.

            Cristo no nos pide abandonar las cosas, sino liberarnos de ellas. No es pecado transformar la creación por la técnica, ni ponerla al servicio de las personas... Pecado es esclavizarse por la tierra, y dar más importancia a las cosas que a la persona.
            Recordemos que en cuaresma peregrinamos hacia la Pascua y hoy se nos invita de forma especial a escuchar al Hijo Predilecto del Padre


GARIZUMAKO II. DOMEKEA

Deia, Jainkoaren herriaren aita Abrahami.

Hasiera liburutik (Has 12, 1-4a)

            Egun hareetan, Jaunak esan eutson Abrami:
«Itzi zeure lurraldea,
zeure tartekoak eta zeure aitaren etxea
eta zoaz Nik erakutsiko deutsudan lurraldera.
Herri handi egingo zaitut
eta bedeinkatuko,
izen handia emongo deutsut
eta bedeinkapen-iturri izango zara.
Bedeinkatuko ditut zu bedeinkatzen zaituenak
eta madarikatuko zu madarikatzen zaituenak.
Zure bitartez bedeinkatuko ditut
lurreko herri guztiak».
            Holan, joan egin zan Abram, Jaunak agindu lez.

Erantzun-salmoa Sal 32, 4-5. 18-19. 20 eta 22

Betor gugana, Jauna, zure maitasuna,
Zeugan dogu‑ta gure uste ona.

Zuzena da Jaunaren Hitza,
leiala Harek egin dauan guztia.
Zuzen eta bidezko dana dau maite,
Haren graziaz lurra dago bete.

Hara, Jaunaren begiak bildur deutsoenakana,
Haren maitasuna itxaroten dabenakana;
heriotzatik ditu atarako,
eta gosetean aseko.

Gure, bihotza Jaunaren zain daukagu,
lagun eta babes Bera dogu.
Betor gugana, Jauna, zure maitasuna,
Zeugan dogu‑ta gure uste ona.

Jainkoak dei egiten deusku,
eta argitzen gaitu.

San Paulo Apostoluak Timoteori ( 2 Tm 1, 8b-10)

            Anaia maite hori: Jainkoaren indarraz fidaturik, eroan egizuz nekeak nigaz batean Barri Onaren alde. Berak salbatu ginduzan eta dei egin euskun biziera santura, ez gure egiteakaitik, bere erabagiagaitik baino eta gizaldi guztiak baino lehen Kristo Jesusegan emon euskun graziagaitik.
            Grazia hau orain agertu da, Kristo Jesus gure salbatzailea munduan azaldu danean; Honek heriotza ezereztu dau eta bizia eta hilezkortasuna argitara atara, Barri Onaren bidez.


Aurpegia eguzkia baizen disdiratsu bihurtu jakon.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik (Mt 17, 1-9)

            Aldi haretan, hartu zituan Jesusek Beragaz Pedro, Santiago eta honen anaia Joan eta mendi garai batera eroan zituan aparte. Eta antzaldatu egin zan hareen aurrean: aurpegia eguzkia baizen disdiratsu bihurtu jakon eta jantziak argia baizen zuri. Haretan, Moises eta Elias agertu jakezan, Jesusegaz berbetan.
            Orduan, Pedrok esan eutson Jesusi: «Jauna, bai ederto gagozala hemen! Gura badozu, hiru txabola egingo ditut: bata Zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat».
            Berbetan ziharduala, hodei argi batek estaldu ebazan, eta ahots batek esan eban hodeitik: «Hauxe da nire Seme maitea, berau dot atsegin. Entzuiozue». Hori entzutean, ahuspez lurrera jausi ziran ikasleak, bildurraren bildurrez.
            Hurreratu jaken Jesus, ikutu eta esan eutsen: «Jagi zaiteze; ez izan bildurrik». Begiak jasorik, Jesus bakarrik ikusi eben, beste inor ez.
            Menditik behera jaisterakoan, Jesusek agindu eutsen: «Ez esan inori ikusi dozuen hau, harik eta Gizonaren Semea hilen artetik biztu arte».
No hay comentarios: