San Inazioren otoitza

martes, 7 de febrero de 2017

Urtean zeharreko 6. domekea A

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.


Irakurgaiak euskeraz.

                                  


                                     URTEAN ZEHARREKO VI. DOMEKEA - A

Esku Elkartuak - Manos Unidas

MUNDUAK EZ DU JANARI GEHIAGO BEHAR,
JENDE KONPROMETITU GEHIAGO BAINO

SARRERAKO OHARKIZUNA                   

            Egunon eta ondo etorriak  ospakizun honetara!
Domekero egiten dogun erara, Jainkoak guretzako atondu dauan mahaitik janaritzera batu gara. Seme-alaben ogia prestatzen deusku, bizi biderako behar dogun indarragarria, maitasunez egin eta egosia.
Gaur gosearen aurkako kanpaina, lema honegaz gure solidaritatearen eske jatorku:  “Munduak ez dau janari gehiago behar, jende konprometitu gehiago baino” Jaungoikoak lurra eta lurrean dagoen guztia gizaki eta herri guztientzat sortu dau. Horren ondorioz, sortutako ondasunak guztiei heldu behar jakiez.  Kristau guztiok sentikor egon behar gara oraindik munduan beharrezkoena ez daukien pertsonak dagozelako.
            Eukaristia honek ikutu dagizala gure bihotzak eta geure ondasunak gose diranakin alkarbanatzera eroan gagizala.
           
            "Goazen alkarturik – 3. estrofa "

DAMU-OTOITZA

Gure zuzentasun ezagatik munduko pertsona askoren biziak hil zorian aurkitzen dira. Jaunaren aurrean seme-alaba garela ez dogulako egia egiten parkamenaren eske gatoz:

-         Jesus Jauna, Zuk jarritako zuzentasun lege barria bizi izatera deitzen gaituzuna. ERRUKI, J.
-         Jesus Jauna, maitasuna benetako zoriontasunaren iturburu egin dozuna. KRISTO, ERRUKI.
-         Jesus Jauna, gure ibilbidea zure berbearen distiraz argitzen dituzuna. ERRUKI, JAUNA


HITZAREN LITURGIA

Sir 15, 16-21:

            Jaungoikoak geure esku itzi dau bizia edo heriotzea aukeratzea. Ez daigun ahaztu, beste batzuentzat bizia aukeratzea ere geure esku dagoala.


Erantzun-Salmoa:  118. salmoa

            Jaunaren nahia egiten dauana, zoriontsu izango da. Salmisteagaz batera otoitz egin dagigun, eta bere bideetatik ibilteko argia eta indarra eskatu dagigun.
           
"Bai maite dodala, Jauna, Zure legea.."

1 Kor 2, 6-10:

            Oso-osoan kristau danak, Jaungoikoaren jakiturian aurkitzen dau bizitzarako argia, eta ez gizakien jakiturian.
Mt 5, 17-37:

            Lagunurkoari min emoten deutsan edozer, Jaungoikoaren Legearen aurka doa. Jesusen antzera, azkeneraino bete dagigun lege hori. "Aleluia".


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, Jaungoiko Aitak beti entzuten dau gure otoitza. Otoitz egin deiogun munduko behartsuen alde eta geure alde:

      - Elizearen alde: munduko gosearen eta injustiziaren aurrean, kristau alkarte eta fededun guztiok zuzentasunez,  errukiz  eta  maitasunez  jokatu  dagigula.  ESKATU           DEIOGUN JAUNARI.

-         Errefuxiatu eta erbesteratuen alde, familia eta bere  ingurunetik urrun bizi direnen alde. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

    - Esku Elkartuen helburua posible egiten daben guztien alde, Kristoren karitatea beraiengan nabarmendu daiten eta gizaki guztiengana zabaldu.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI

      - Eukaristi  honetan alkartuta gagozan  guztion alde:  geure ondasunekin  gosedunei       laguntzera behartuta gagozala  ikusi dagigula eta esku zabalez lagundu deitsegula.   ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Entzun, Aita, gure eskariak eta zaindu egizuz aparteko maitasunez gure gizarteak sarritan ahaztuta daukazanak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

DIRU BATZE OHARRA

            Gaur egiten dan diru batzea ESKU ALKARTUAK edo MANOS UNIDAS erakundeari eskeiniko deutsagu. Eskerrik asko zuen bihotz zabaltasunagaitik

GURE AITA

            Jesukristoren otoitzaz bat egingo dogu. Jainkoagandik hartzen doguna gure neba-arrabekin banandu dagigula batez ere 21. gizaldi honetan  ogiaren goseaz  bizi diranekin.

AZKEN AGURRA

            Gosez eta beharrizanean aurkitzen diran senideen  garrasia entzun dogu, gaurko Eukaristian. Jarraitu dagigula beti geure eta besteen biziaren aldeko aukerea egiten eta zuzentasuna bilatzen.

            "Jende asko negarrez horrek nauta minez ; edo; Lurreko pobreenak."                                         URTEAN ZEHARREKO VI. DOMEKEA - A

Esku Elkartuak - Manos Unidas

El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida”,

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egunon eta ondo etorriak  ospakizun honetara!
Igandeko kristau batzarra ospatzera bilduta, beti lez Jainkoaren hitza entzungo dogu, eta ondoren, ogiaren eta ardoaren irudipean, Jainko maitasunaren eta giza anaitasunaren Sakramentua barriztatuko dogu.
            En este día, al celebrar la Campaña de Manos Unidas, con el lema: “El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida”, queremos seguir plantándole cara al hambre, favoreciendo el cuidado de nuestra casa común y el derecho a la alimentación de todos los seres humanos.
            Eukaristia honek ikutu dagizala gure bihotzak eta geure ondasunak gose diranakin alkarbanatzera eroan gagizala.

            "Goazen alkarturik – 3. estrofa "

DAMU-OTOITZA

Gure zuzentasun ezagatik munduko pertsona askoren biziak hil zorian aurkitzen dira. Jaunaren aurrean seme-alaba garela ez dogulako egia egiten parkamenaren eske gatoz:

-Jesus Jauna, Zuk jarritako zuzentasun lege barria bizi izatera deitzen gaituzuna. ERRUKI, JAUNA.
-Tú nos llamas a vivir el amor como camino de felicidad. KRISTO, ERRUKI. KRISTO, ERRUKI.
-Jesus Jauna, gure ibilbidea zure berbearen distiraz argitzen dituzuna. ERRUKI, JAUNA

HITZAREN LITURGIA

Sir 15, 16-21:

            Jaungoikoak geure esku itzi dau bizia edo heriotzea aukeratzea. Ez daigun ahaztu, beste batzuentzat bizia aukeratzea ere geure esku dagoala.
            No son los caminos de Dios los nuestros. Frente a El nuestra actitud solo puede ser la de la escucha. El conoce nuestras sendas mejor que nosotros mismos.

Erantzun-Salmoa:  118. salmoa

            Jaunaren nahia egiten dauana, zoriontsu izango da. Salmisteagaz batera otoitz egin dagigun, eta bere bideetatik ibilteko argia eta indarra eskatu dagigun.
            Todo el salmo respira un profundo amor a la Ley de Dios, la felicidad de poseerla y el deseo de cumplirla. El autor de esta meditación vive una piedad entrañable y personal que reconoce como don y gracia de Dios.

"Bai maite dodala, Jauna, Zure legea.."

1 Kor 2, 6-10:

            Oso-osoan kristau danak, Jaungoikoaren jakiturian aurkitzen dau bizitzarako argia, eta ez gizakien jakiturian.
            Esperamos muchas cosas ; pero no que la sabiduría de Dios se resumiera en una cruz. No son los caminos de Dios los nuestros, ni es nuestro Dios un Dios prefabricado por nuestros deseos.

Mt 5, 17-37:

            Lagunurkoari min emoten deutsan edozer, Jaungoikoaren Legearen aurka doa. Jesusen antzera, azkeneraino bete dagigun lege hori.
            En la mente de Jesús, la ley debe servir a la persona, para acercarse a Dios, y para crear entre los seres humanos una verdadera fraternidad.
             Gertatu dagiguzan gure gogo-bihotzak "Aleluia" abestuz.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, Jaungoiko Aitak beti entzuten dau gure otoitza. Otoitz egin deiogun munduko behartsuen alde eta geure alde:

          - Elizearen alde: munduko gosearen eta injustiziaren aurrean, kristau alkarte eta fe-          dedun guztiok zuzentasunez,  errukiz  eta  maitasunez  jokatu  dagigula.  ESKATU        DEIOGUN JAUNARI.

-Por los gobernantes y políticos, para que trabajen a fin de lograr que las riquezas de nuestro mundo lleguen a todos y nadie tenga que sufrir por no tener lo necesario para vivir.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

  - Por quienes padecen hambre y cualquier forma de necesidad y por quienes hacen posible la misión de Manos Unidas, para que la caridad de Cristo brille en ellos y se extienda a toda la humanidad.  Eskatu deiogun Jaunari.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

      - Otoitzaldi honetan alkartuta gagozan  guztion alde:  geure ondasunekin  gosedunei       laguntzera behartuta gagozala  ikusi dagigula eta esku zabalez lagundu deitsegula.   ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Entzun, Aita, gure eskariak eta zaindu egizuz aparteko maitasunez gure gizarteak sarritan ahaztuta daukazanak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

DIRU BATZE OHARRA

La colecta de hoy será destina  a MANOS UNIDAS. Gracias por vuestra generosidad

GURE AITA
           
            El pan de cada día que pedimos al Padre, que lo sepamos agradecer y compartir con los que todavía hoy carecen de lo necesario para vivir.

AZKEN AGURRA

            Gosez eta beharrizanean aurkitzen diran senideen garrasia entzun dogu, gaurko Eukaristian. Jarraitu dagigula beti geure eta besteen biziaren aldeko aukerea egiten eta zuzentasuna bilatzen.
            Terminamos  nuestra celebración, con un deseo sincero de  compartir lo que somos y tenemos, intentando ser solidarios con quienes más lo necesitan.

            "Jende asko negarrez horrek nauka minez ; edo; Lurreko pobreenak." 
URTEAN ZEHARREKO VI. IGANDEA A

Siraken liburutik       (Si 15, 16-21)

Nahi badozu, gordeko dozuz aginduak,
eta zintzo beteko Jaunaren nahia.
Harek sua eta ura jarri deutsuz aurrean;
Nora nahi, hara eroan daikezu eskua.
Bizia eta heriotzea dagoz gizakiaren aurrean jarriak;
zer dauan aukeratzen, haxe emongo jako.
Handia da, bai, Jaunaren jakituria,
handia da haren ahalmena eta dana ikusten dau.
Begirunea deutsoenakan ditu jarriak begiak,
gizakiak egindako guztia ezagutzen dau.
Ez deutso inori fedebakoa izateko agindu,
ezta inori pekatu egiteko baimenik emon ere.

Erantzun-salmoa        Sal 118,1-2.4-5.17-18.33-34

Dohatsu zintzo bizi diranak,
Jaunaren legean dabilzanak.
Dohatsu Harek iragarria egiten dabenak,
Ha bihotz-bihotzez bilatzen dabenak.

Zuk emon dozuz arauak
arretaz gordetekoak.
Nire bideak izan beitez sendo,
Zuk ezarriak beteteko.

Morroi honi egiozu esker bizitzeko,
zure berbak gordeteko.
Edegi egizuz nire begiak,
ikusi dagidazan zure legearen mirariak.

Jauna, Zuk ezarrien bidea irakatsi egidazu,
jarraituko natxako zeharo.
Argitu nagizu zure legea bete dagidan,
bihotz-bihotzez gorde dagidan.

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik (1 Ko 2, 6-10)

            Senideok: Jakituria irakasten deutsegu guk kristau helduei; baina jakituria hori ez da mundu honetakoa, ezta laster galduko diran mundu honetako agintariena ere. Guk Jainkoaren jakituria misteriotsua irakasten dogu, Harek ezkutuan eukitakoa eta betidanik gure aintzarako erabagia eukana. Mundu honetako agintarietako inork ez dau ezagutu jakituria hori, izan ere, ezagutu izan balebe, ez eben kurutzeratuko Jainkoaren aintza beragaz eban Jauna.
            Baina, Liburu Santuak dinoan lez, «inork ikusi eta entzun ez dauana, gizakiari inoiz bururatu ez jakona, Jainkoak Bera maite dabenentzat prestaturik eukana», horixe agertu deusku Jainkoak Espirituaren bidez. Espirituak, izan ere, guztia aztertzen dau, baita Jainkoaren barru barrua ere.Honan agindu jaken antzinakoei;
Nik, ostera, hau dinotsuet.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik           (Mt 5, 17-37)

            Aldi haretan, Jesusek esan eutson jenteari:[ «Ez uste izan Moisesen Legea edota Profeten esanak baztertzera etorri nazanik; ez naz baztertzera etorri, euren betera eroatera baino.
            Benetan dinotsuek: Zeru-lurrek iraungo daben bitartean, Legearen letra edo zeinurik txikienak ere ez dau baliorik galduko, guztia bete arte.
            Beraz, agindurik txikienetako bat hausi eta hausten irakasten dauana, txikiena izango da zeruetako erreinuan; bete eta beteten irakasten dauana, barriz, handia izango da zeruetako erreinuan». ]
            Jesusek esan eutsen ikasleei: «Jainkoaren nahia lege-maisuek eta fariseuek baino hobeto beteten ez badozue, ez zaree sartuko zeruetako erreinuan.
            Entzun dozue antzinakoei agindua: "Ez hil inor", eta norbait hilten dauana errudun izango da auzitegian. Nik, ostera, hau dinotsuet: bere senideagaz hasarratzen dana errudun izango da auzitegian; [senideari zoroa esaten deutsona errudun izango da batzar nagusian, eta sinisbakoa esaten deutsona infernuko sutarako errudun izango da.
            Beraz, zeure oparia altaran eskeintzean, gogoratzen bajatsu zure senideak badauala zerbait zure aurka, itzi oparia han bertan, altara aurrean, eta zoaz lehenengo senideagaz bakeak egitera; etorri orduan eta eskeini zeure oparia.
            Konpondu zaitez lehenbailehen zeure arerioagaz, haregaz auzitegira zoazan bitartean, arerioak epailearen esku jarri ez zagizan, eta epaileak ertzainaren esku, eta giltzapean sartu ez zagiezan. Benetan dinotsut: Ez dozu handik urtengo, azken txanpona ordaindu arte».]
            Entzun dozue antzinakoei agindua: "Ez egin adulteriorik". Nik, ostera, hau dinotsuet: Emakume bati gurari biziaz begiratzen deutsonak egin dau dagoaneko adulterioa bere bihotzean.
            [Eskumako begia galbide bajatsu, atara eta bota zeugandik urrun: hobe dozu gorputz-atal bat galdu, oso-osorik infernura jaurtia izan baino. Eskumako eskua galbide bajatsu, moztu eta bota zeugandik urrun: hobe dozu gorputz atal bat galdu, oso-osorik infernura joan baino.
Agindua dago hau ere: "Emaztea izten dauanak emon deiola dibortzio-agiria". Nik, ostera, hau dinotsuet: Bere emaztea izten dauanak —legez kontra alkartuak ez badira behintzat—, adulteriora bultzatzen dau emaztea; eta itzitako emakumeagaz ezkontzen danak adulterioa egiten dau.]
            Entzun dozue antzinakoei agindu jakena: "Ez egin guzurrezko zinik",
eta "bete Jaunari egindako zinak". Nik, ostera, hau dinotsuet: Ez egin ezelango zinik, [ez zeruagaitik, Jainkoaren tronua da-eta; ez lurragaitik, haren oinaulkia da-eta; ezta Jerusalemegaitik ere, Errege handiaren uria da-eta. Ez egin zinik zeure buruagaitik ere, ez daikezu-eta zeure ule bakar bat ere zuri edo baltz bihurtu.]
            Zuek esan egizue "bai", bai danean, eta "ez", ez danean; gainerakoa gaiztoagandik dator».
No hay comentarios: