Poztu eta alaitu!

martes, 5 de abril de 2016

Pazkoako 3. domekea C urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

 Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo. 

Irakurgaiak euskeraz.
                                               

                                                 PAZKOKO III-DOMEKEA – C
CARITASen kanpaina “LANA: bidezkoa, duina, egokia…”

SARRERAKO OHARRA


          Pazko aldiko poz giroan jarraitzen dogu, Jesus Berbiztua bidelagun dogulako. Gugaz bat egiten dau eta indarbarritu egiten gaitu. Bera da gizon eta emakume barri lez bizitzera bultzatzen gaituana, “sareak botaz” eta zuzentasunezko munduaren alde jardunez.

            Gaur, gainera, Caritasen kanpaina ospatzen dogu.  “Lana” hitzaren azpian askoz gehiago dago. Ezinbestekoa da lan duina  izatea. Guzti honek hobekuntza dakarsku maila pertsonalean eta sozialean. Caritasen holako lanaren alde dihardue.

 

            Abestu dagigun danok...

 

ABADEAREN AGURRA


          Bere maitasunaren bidez, Jesus emon, eta, Espirituaren bidez, bere testigu egiten gaituan Jaungoiko Aita egon bedi zuekin.

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

 

          Eukaristia ospatzeko gertatuko gara, gure bateo eguna gogora ekarriz eta barrituz. Ur bedeinkatua jasoko dogu.

 

URAZ bedeinkatzea

 

 Hartuko dogu ura pozik...

Azkenean, abadeak dino:
          Jaungoiko Ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko mahaian parte hartzeko aukerea emon daigula. Amen.

(Ondorengo formulea nahiago bada...)
§         Zure Erreinuaren Barri Ona iragarteko dei egiten deuskuzu. Erruki, Jauna.
§         Hilen artetik biztuz, zeure Bizia emoten deuskuzu. Kristo, erruki.
§         Zure eskuetan, pertsona barri egiten gaituzu. Erruki, Jauna.

HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 5, 27b-32. 40b-41:

            Apostoluek, bildur guztiak alde batera itzita, Jesusen biztueraren barri emoten dabe. Inork ere ezingo deutse galazo barri on hori zabaltzea.

Erantzun-Salmoa:  29. Salmoa

            Jaunaren haunditasuna eta errukia abestuko dogu salmo honetan. Jaunak, bere Semea hilen artetik biztuaz, gizaki guztiei itxaropena eskeini  deutselako.

"Jaunari kanta ona data..."

Apk 5, 11-14:

            Lur honetan Kristogaz bat eginda burrukatu ebenak, gaur berbizturik ikusten ditugu zeruan. Euren antzera jokatu dagigun geuk ere.

Jn 21, 1-19:

            Galileako itsas-ertzean Jesusek bere apostoluei egindako agertaldi berezia entzungo dogu gaurko Ebanjelioan. Goratu dagigun Jaun berbiztua,  pozez beterik, "Aleluia" abestuz.JAINKO HERRIAREN OTOITZA


          Otoitzean bat eginez, gure beharrizanak agertuko deutsaguz Aita Jaungoikoari.

§         Elizearen alde, eten barik iragarri dagiela Barri Ona gizon eta emakume guztiei. Egin dagigun otoitz.

§         Pertsona guztiak, lan duina izan dagien, bai Caritas eta beste erakundeak, egoki diran  bideak bilatu dagiezala.Egin dagigun otoitz

§         Zuzentasunaren eta bakearen alde diharduen gizon-emakume guztien alde; borondate oneko pertsonen babesa sentitu dagien. Egin dagigun otoitz.

§         Gure kristau alkarte honen alde, Arratiako Elizaren alde; Ebanjelioaren ikasle misiolaria izan daiten. Egin dagigun otoitz.

          Jaungoiko Jauna, zure Semearen heriotzaren bidez, bakearen oinarria jarri dozu; entzun zure herriaren otoitzak eta, barritu gagizuz zeure maitasunean. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

DIRU BATZEA

Caritasek laguntza eskatzen deusku: denporea, dirua, alkartasuna… Eskerrik asko zure laguntzagaitik

AZKEN AGURRA

            Jesusek bere mahaian janaritu gaitu. Goazen orain eta izan gaitezan Kristoren testigu eta lankide gure gizartearen erdian.

            "Biztu da Kristo..."


PAZKOKO III-DOMEKEA – C

CAMPAÑA DE CARITAS “TRABAJO: justo, digno, integrador, constructivo…”

SARRERAKO OHARRA


          Pazko aldiko poz giroan jarraitzen dogu, Jesus Berbiztua bidelagun dogulako. Gugaz bat egiten dau eta indarbarritu egiten gaitu. Bera da gizon eta emakume barri lez bizitzera bultzatzen gaituana, “sareak botaz” eta zuzentasunezko munduaren alde jardunez.

          Jesús resucitado nos propone vivir como  personas nuevas y resucitadas, “echando las redes” y trabajando por un mundo de justicia. Por ahí nos invita también la campaña de Cáritas: TRABAJO justo, digno, integrador… Todo eso que nos mejora personal y socialmente.
         

SARRERAKO ABESTIA   

 

            Abestu dagigun danok...

 

ABADEAREN AGURRA


          Bere maitasunaren bidez, Jesus emon, eta, Espirituaren bidez, bere testigu egiten gaituan Jaungoiko Aita egon bedi zuekin.

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

         
          Nos preparamos para esta Eucaristía recordando y renovando el día en el que empezamos a formar parte de la comunidad cristiana: el día de nuestro bautismo. Recibimos la aspersión del agua bendecida.

 

URAZ bedeinkatzea

 

 Hartuko dogu ura pozik...

Azkenean, abadeak dino:

          Jaungoiko Ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko mahaian parte hartzeko aukerea emon daigula. Amen.

(Ondorengo formulea nahiago bada...)
§         Zure Erreinuaren Barri Ona iragarteko dei egiten deuskuzu. Erruki, Jauna.
§         Hilen artetik biztuz, zeure Bizia emoten deuskuzu. Kristo, erruki.
§         Zure eskuetan, pertsona barri egiten gaituzu. Erruki, Jauna.

HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 5, 27b-32. 40b-41:

            Apostoluek, bildur guztiak alde batera itzita, Jesusen biztueraren barri emoten dabe. Inork ere ezingo deutse galazo barri on hori zabaltzea.
            Lo mismo que los apóstoles, nosotros sus discípulos debemos estar preparados para dar testimonio de Jesús, a pesar de las dificultades.

Erantzun-Salmoa:  29. Salmoa

            Jaunaren haunditasuna eta errukia abestuko dogu salmo honetan. Jaunak, bere Semea hilen artetik biztuaz, gizaki guztiei itxaropena eskeini  deutselako.
            Cantamos al Dios que nos da la vida, por medio de su Hijo.
"Jaunari kanta ona data..."

Apk 5, 11-14:

            Lur honetan Kristogaz bat eginda burrukatu ebenak, gaur berbizturik ikusten ditugu zeruan. Euren antzera jokatu dagigun geuk ere.
            Para los cansados, los abatidos, los que lloran..., suena una voz en toda la Creación: Cristo es el Señor

Jn 21, 1-19:

            El Resucitado es el mismo que corrió nuestros senderos. Él se preocupa y no considera ajeno lo humano; pues fue hombre. Le duelen las noches sin pesca, el hambre, el llanto de los que trabajan ya sin esperanza... El es pan y vino para los hambrientos.
            Galileako itsas-ertzean Jesusek bere apostoluei egindako agertaldi berezia entzungo dogu gaurko Ebanjelioan. Goratu dagigun Jaun berbiztua,  pozez beterik, "Aleluia" abestuz.JAINKO HERRIAREN OTOITZA


          Otoitzean bat eginez, gure beharrizanak agertuko deutsaguz Aita Jaungoikoari.

§         Elizearen alde, eten barik iragarri dagiela Barri Ona gizon eta emakume guztiei. Egin dagigun otoitz.

§         Por quienes no tienen trabajo , por Cáritas y quienes apuestan por crear un empleo digno,  que entre todos luchemos para lograr un trabajo humanitario. Egin dagigun otoitz

§         Por quienes seguimos a Jesucristo; para que nuestro estilo de vida sea tan auténtico y creíble que anime a otros a dejarse encontrar por El. Egin dagigun otoitz.

§         Gure kristau alkarte honen alde, Arratiako Elizaren alde; Ebanjelioaren ikasle misiolaria izan daiten. Egin dagigun otoitz.

  Jaungoiko Jauna, zure Semearen heriotzaren bidez, bakearen oinarria jarri dozu; entzun zure herriaren otoitzak eta, barritu gagizuz zeure maitasunean. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

DIRU BATZEA

Cáritas solicita nuestra colaboración ofreciendo tiempo, dinero, solidaridad. Gracias por vuestra generosidad.

AZKEN AGURRA

            Jesusek bere mahaian janaritu gaitu. Goazen orain eta izan gaitezan Kristoren testigu eta lankide gure gizartearen erdian.
            El Señor está a la orilla. Que seamos capaces de CREER que más allá de la noche, a la orilla del lago, está el Señor y nos espera con pan y pez asado, y que sólo nos pregunta si amamos de verdad en el camino.
            "Biztu da Kristo..."

PAZKOKO III. DOMEKEA

       Apostoluen Eginetatik (Ap Eg 5, 27b‑32. 40b‑41)       Egun hareetan, Abade nagusiak honan itaundu eutsen apostoluei: "Ez geuntsuen, bada, zorrotz agindu, Horren izenean ez irakasteko? Zuok, barriz, Jerusalen osoa bete dozue zeuon irakatsiz, eta gizon horren odolaren erantzukizuna geuri ezarri nahi deuskuzue".

       Pedrok eta apostoluek erantzun eben: "Jaungoikoaren esana egin behar da lehenengo, ez gizonena. Gure asaben Jaungoikoak biztu egin eban, zuok habetik dingilizka hil zenduen Jesus, Jaungoikoak goratu egin dau bere eskumeaz, eta Buruzagi eta Salbatzaile egin, Israeli bihozbarritzea eta pekatuen parkamena emoteko. Geu gara gauza horreen testigu, baita Jaungoikoak bere esana egiten dabenei emoten deutsen Espiritu Santua ere".

       Jesusen izenean berba egitea galazo egin eutseen, eta joaten itzi. Apostoluak pozarren urten eben batzarretik, Jesusen izenagaitik irainak jasateko duin aurkitu ebezalako.

Erantzun--salmoa       Sal 29, 2-13Kanta Jaunari, lur guztia...

edo

Goratuko zaitut, Jauna, onik atara nozulako.       Goratuko zaitut, Jauna, onik atara nozulako,

arerioak nitzaz poztuten utzi ez dituzulako.

Jauna, leizetik nire bizia atara dozu,

zulora doazanakandik bizirik gorde nozu.

       Eresi egiozue, zintzook, Jaunari,

emon eskerrak Haren izen santuari.

Une bateko da Haren hasarrea,

bizi guztirako Haren on izatea.

Negarra dator arratsaldean, baina poza goizean.

       Entzun niri, eta nitzaz erruki, Jauna,

izan zakidaz Laguntzaile, Jauna.

Negarra, dantza bihurtu deustazu, Jauna, ene Jainko,

eskerrak nik Zuri beti.       Apokalipsi liburutik (Ap 5, 11‑1)       Nik, Joanek, begiratu neban eta aingeru askoren abotsa entzun neban; milaka eta miloika ziran aulkiaren eta bizidunen eta zaharren inguruan; eta hots handiz honan inoen:

«Indarra eta aberastasuna, jakituria eta ahalmena,

ospea, aintza eta gorespena hartzeko bada nor hila izan dan Bildotsa».

       Eta zeruko eta lur gaineko, lurpeko eta itsasoko, eta euretan diran izaki guztiei, hauxe entzun neutsen:

«Errege aulkian dagoanari eta Bildotsari, gorespena, ospea, aintza eta agintea gizaldi eta gizaldietan».

       Eta lau bizidunak erantzun eben: «Amen». Eta zaharrak, ahuspezturik, gurtu egin eben gizaldi eta gizaldietan bizi dana.

       Irakurgai laburragoa egin nahi bada, [ ] kako artean emoten dan zatia itzi daiteke.Jesukristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 21, 19)       Aldi haretan, Jesus Tiberiades itsas bazterrean agertu jaken bere irakasleei. Eta honan agertu jaken. Alkarregaz egozan: Simon Pedro, Bikotxa eritxon Tomas, Natanael Galileako kanatarra, Zebedeoren semeak, eta ikasleetako beste bi. Pedrok  esan eutsen «Arrantzura noa». Hareek erantzun:  «Bagoaz geu ere zugaz». Urten eben, eta ontzira igo. Baina gau haretan ez eben bat ere hartu.

       Egunsentian, Jesus ur ertzean agertu zan; baina ikasleak ez ziran konturatu Jesus zanik. Jesusek esan eutsen : «Mutilak, badozue arrainik?». Eta hareek «Ez!». Jesusek orduan: «Bota sarea ontziaren eskoi-aldera, eta aurkituko dozue». Bota eben, ba, eta ezin eben atara, arrainketaren handiaz.

       Orduan, Jesusek hain maite eban ikasle harek esan eutson Pedrori:  «Jauna da». Simon Pedrok, Jauna zala entzun ebaneko, lotu eban soinekoa (beste jantzirik ez eukan) eta salto egin eban itsasora. Beste ikasleak ontzian etorri ziran, sarea arrainekin arrastaka ekarrela (lehorretik ehunen bat metrotara baino ez egozan‑ta).

       Lehorrera jaitsi ziranean, sua aurkitu eben, eta su gainean arrain bat, eta ogia. Jesusek esan eutsen: «Ekarri arrain batzuk, hartu barri horreetatik». Igo eban ontzira Simon Pedrok, eta lehorreraino ekarri eban sarea, ehun eta berrogeita hamahiru arrain haundiz beteta; eta hainbeste izan arren, ez zan urratu sarea. Jesusek esan eutsen: «Zatoze eta jan». Eta ikasleetako inor ez zan ausartu, Hari «nor zara Zu» itaunduten, baekielako Jesus zana. Orduan Jesusek, hurreraturik, hartu eban ogia eta emon eutsen; baita arraina ere.

       Hauxe izan zan, Jesusek ikasleei egindako hirugarren agerraldia, hilen artetik biztu ondoren.

       [Hareekin jan eta gero, itaundu eutson Pedrori «Simon, Joanen seme, honeek baino gehiago maite nozu?» Pedrok erantzun: «Bai, Jauna, Zuk badakizu maite zaitudana». Jesusek orduan: «Zaindu egizuz nire bildotsak».

       Barriro itaundu eutson: «Simon, Joanen seme, maite nozu?» Pedrok erantzun: «Bai, Jauna, Zuk badakizu maite zaitudana». Eta Jesusek: «Zaindu egizuz nire ardiak».

       Hirugarrenez itaundu eutson: «Simon, Joanen seme, maite nozu?» Hirugarrenez «maite nozu» itaundu eutsola‑ta, tristetu egin zan Pedro, eta erantzun eutson «Jauna, Zuk dana dakizu; Zuk badakizu maite zaitudana». Jesusek orduan: «Zaindu egizuz nire ardiak. Bene‑benetan dinotsut: gazte zinanean, zeuk lotzen zenduan gerrikoa, eta nahi zenduan tokira joaten zinan. Zahartutakoan, ostera, besoak zabaldu beharko dozuz, eta gerrikoa beste batek lotuko deutsu, eta zeuk nahi ez dozun tokira eroango zaitu».

       Hori esan eutson, zelako heriotzeaz Jaungoikoa goratuko eban adierazoteko. Eta gero esan eutson «Jarraitu Niri».  Publicar un comentario