Poztu eta alaitu!

martes, 10 de noviembre de 2015

Urtean zeharreko 33. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.

                                 URTEAN ZEHARREKO XXXIII. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA
                                                                       Elizbarrutiko Elizearen eguna

Agurra eta ondo etorria guztioi Jaunaren Egunean!

Liturgia-urteko azken-aurreko domekara heldu gara. Liturgia-urtea amaitzeak mundu honen azkena dakar gogora eta Jesus Jaunak hasiko dauan mundu barria. “Ez dago zuengandik urrun Erreinua”  esaten deusku Jesukristok. Horren adierazgarri dogu Biziaren Ogia, Jesus Bera, neurririk eta mugarik bako maitasuna.

Kristinauok eta eleiza guztia horren autorle eta iragarle da. Domeka honetan, Elizbarrutiko Elizearen eguna ospatzen dogu. Bizkaian bizi garean kristinauok, Gotzainaren inguruan alkartuta, kristinauen alkartea osotzen dogu. Parrokia guztietako kristinauekin bat eginda, fedea ospatu
           
            "Igandetan elizan..."DAMU-OTOITZA

            Senideok: Eukaristia hau guretzat argi eta indar iturri izan daiten, damututa autortu dagiguzan gure pekatuak:

            - Jesus Jauna, izaki guztiak maite dituzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, gu bizi gaitezan hil zareana. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, bizitza beteago batera dei egiten deuskuzuna. ERRUKI, JAUNA.HITZAREN LITURGIA


Dn 12, 1-3:

            Daniel profetak Jaungoikoaren izenean zuzentzen deuskuzan berbak pozgarriak dira. Sufrimentuak eta larrialdiak igaro beharko ditugu, bai; baina Jaungoikoa han izango da gu salbatzen.

Erantzun-Salmoa: 15. Salmoa

            Jainkoa ez dau bertan bera izten, Beragaz fidatzen dana. Horregaitik, uste osoz goratzen dogu eta laguntza eskatzen deutsagu.

"Zu zaitut, Jauna, ondasuna".
Eb 10, 11-14. 18:

            Jesusek, gu pekatuaren menpetik askatzeko, bere burua eskeini deutso Jaungoikoari. Jesusen kurutzeko heriotzeak salbau gaitu.

Mk 13, 24-32:

            Gaurko ebanjelioak azken egunei buruz egiten deusku berba. Jaunak bere ondoan alkartuko gaitu. Bien bitartean, larrialdiak izango ditugu, baina Jesusen agintzariak ez deusku hutsik egingo.

            "Aleluia"JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, gure ezina autorturik, uste osoz otoitz egin deiogun guztiz ahaltsua dan Jaungoikoari:

- Eleizaren alde: gure gizartearen bihotzean, itxaropen sortzaile izan daiten. Egin dagigun otoitz

- Mundu zabaleko herrien alde eta gure Euskalherriaren alde: bake bideak sortzen ahalegindu gaitezan. Egin dagigun otoitz

-  Baztertuen alde, geisoen alde,  krisia dala-ta sufritzen dabenen alde: gure artean alkar-laguntza sendotuz, euren minak gozotzen ahalegindu gaitezan.  Egin dagigun otoitz

- Gure Eleizbarrutiaren alde: benetako kristau alkarte izan gaitezan eta guztiok   erantzunkizunez jokatu dagigun. Egin dagigun otoitz

              Behartsuen otoitzak entzuten dituzun Jaungoiko Aita, onartu egizuz gure erreguak eta lagundu eiguzu esturaldi guztietan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.


DIRU-BATZEA
Gaur batzen dan dirua Elizbarrutiaren beharrizanetarako da. Eskerrik asko zuon eskuzabaltasunagaitik.


AZKEN AGURRA

            Eukaristia honetan, Jaunak azken egunai begira jarri gaitu. Sinismena galdu barik iraun dagigula; eta ezbehar, sufrimentu eta larrialdietan itxaropentsu agertu gaitezala: Jauna da gure indar. Elizearen Ama dan Maria ere gurekin izango dogu.

            "Agur, agur, Ama..."                                 URTEAN ZEHARREKO XXXIII. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Agurra eta ondo etorria guztioi Jaunaren Egunean!

Liturgia-urteko azken-aurreko domekara heldu gara. Liturgia-urtea amaitzeak mundu honen azkena dakar gogora eta Jesus Jaunak hasiko dauan mundu barria. “Ez dago zuengandik urrun Erreinua”  esaten deusku Jesukristok. Horren adierazgarri dogu Biziaren Ogia, Jesus Bera, neurririk eta mugarik bako maitasuna.
            Hoy celebramos el día de nuestra Iglesia  Diocesana. Unidos todos los cristianos de Bizkaia con nuestros obispos, nos sentimos solidarios y comprometidos.

                        "Igandetan elizan..."

DAMU-OTOITZA

            Senideok: Eukaristia hau guretzat argi eta indar iturri izan daiten, damututa autortu dagiguzan gure pekatuak:

            - Jesus Jauna, izaki guztiak maite dituzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, gu bizi gaitezan hil zareana. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, bizitza beteago batera dei egiten deuskuzuna. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Dn 12, 1-3:

            Daniel profetak Jaungoikoaren izenean zuzentzen deuskuzan berbak pozgarriak dira. Sufrimentuak eta larrialdiak igaro beharko ditugu, bai; baina Jaungoikoa han izango da gu salbatzen.
            Dios ama la vida y garantiza un futuro de salvación para su pueblo.

Erantzun-Salmoa: 15. Salmoa

            Jainkoa ez dau bertan bera izten, Beragaz fidatzen dana. Horregaitik, uste osoz goratzen dogu eta laguntza eskatzen deutsagu.
            Dios no abandona al que confía en Él. Unidos al salmista cantamos al Señor.

"Zu zaitut, Jauna, ondasuna".

Eb 10, 11-14. 18:

            Jesusek, gu pekatuaren menpetik askatzeko, bere burua eskeini deutso Jaungoikoari. Jesusen kurutzeko heriotzeak salbau gaitu.
            Jesús con su muerte nos ha dado el perdón de los pecados y la posibilidad de llegar a nuestro Padre del cielo.
Mk 13, 24-32:

            Gaurko ebanjelioak azken egunei buruz egiten deusku berba. Jaunak bere ondoan alkartuko gaitu. Bien bitartean, larrialdiak izango ditugu, baina Jesusen agintzariak ez deusku hutsik egingo.
            La llegada de la salvación es un acontecimiento único y definitivo. Hasta ese momento hay que estar atentos a los signos de los tiempos y facilitar la llegada del Reino de Dios.

            "Aleluia"

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, gure ezina autorturik, uste osoz otoitz egin deiogun guztiz ahaltsua dan Jaungoikoari:

            -  Elizearen alde: gure gizartearen bihotzean, itxaropen sortzaile izan daiten. Egin dagigun otoitz

            - Baztertuen alde, geisoen alde, krisia dala-ta sufritzen dabenen alde: gure artean alkar-laguntza sendotuz, euren minak gozotzen ahalegindu gaitezan. Egin dagigun otoitz

            - Por todos los cristianos de nuestra diócesis. Que sepamos vivir unidos, busquemos nuevos caminos de evangelización y seamos solidarios. Egin dagigun otoitz

            - Por los que nos hemos reunido junto al altar. Que iluminemos la fe con la Palabra de Dios y salgamos fortalecidos para hacer presente a Dios en medio de la humanidad. Egin dagigun otoitz

            Behartsuen otoitzak entzuten dituzun Jaungoiko Aita, onartu egizuz gure erreguak eta lagundu eiguzu esturaldi guztietan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


DIRU-BATZEA

La colecta de hoy será para las necesidades de la diócesis. Gracias por vuestra aportación


AZKEN AGURRA

            Eukaristi honetan, Jaunak azken egunai begira jarri gaitu. Sinismena galdu barik iraun dagigula; eta ezbehar, sufrimentu eta larrialdietan itxaropentsu agertu gaitezala: Jauna da gure indar. Elizearen Ama dan Maria ere gurekin izango dogu.
            Hemos celebrado juntos la fiesta de la eucaristía. Tenemos la esperanza de vivir un día la gran fiesta de la resurrección.

            "Agur, agur, Ama..."
XXXIII. DOMEKEA URTEAN ZEHAR

Aldi haretan salbatuko da zure herria.

Daniel Profetearen liburutik
(Dn 12, 1-3)

            Aldi haretan, Mikael, aingeruen buruzagia eta zure herriaren zaindaria agertuko da. Larrialdia izango da, herriak izaten hasi ziranetik bardinik bakoa. Baina aldi haretan salbatuko da zure herria, biziaren liburuan euren izena idatzita daben guztiak, hain zuzen ere.
            Iratzarri egingo da hilobietan lo dagoan asko: batzuk betiko bizirako, besteak betiko lotsarako. Jakintsuek ortziaren disdiraz disdiratuko dabe, eta besteei bide zuzenean ibilten irakatsi deutseenek izarrek lez betierean.

Erantzun-salmoa
(Sal 15, 5 eta 8. 9-10. 11)

Zaindu nagizu, Jauna,
babes bila nator Zugana.

Jauna da nire ondare eta edontzia;
Zeuk daukazu eskuetan nire zoria.
Begi aurrean ipinten dot Jauna beti;
eskuman daukadala, ez dot dardararik.

Horregaitik alai daukat bihotza, pozik barrua,
haragi honek ere bakean dau atsedena.
Ez dozulako nire biziz Leizera jaurtiko,
ezta zure zintzoa ustelak hartzen itziko.

Bizirako bidea erakutsiko deustazu:
alaitasun betea zure aurrean,
betiko atseginak zure eskuman.

Opari bakar baten bidez,
santutasun betea ekarri deutse behin betiko,
santu egindakoei.

Hebrearrei egindako epistolatik
(Heb 10, 11-14. 18)

            Senideok: Abadeak egunero dihardu bere kultu-zerbitzuan, pekatua ezelan ere kendu ezin daben opari berberak behin eta barriz eskeintzen. Kristo, ostera, pekatuakaitik opari bat bakarra eskeini ondoren, Jainkoaren eskumaldean jesarri zan behin betiko. Eta, orain, Jainkoak arerioak oinaurkitzat noiz jarriko deutsazan itxaroten dago. Izan ere, opari bakar baten bidez euren betera eroan ditu Jainkoarentzat behin betiko sagaratuak diranak.
            Holan bada, pekatuak parkaturik dagozanean, ez dago pekatuen parkamenerako opari beharrik.

Lau haizeetatik batuko ditu bere aukeratuak.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 13, 24-32)

            Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Egun hareetan, larrialdi handiaren ondoren, eguzkia ilunduko da, iretargiak ez dau argirik emongo, izarrak zerutik amiltzen hasiko dira eta ortziak dar-dar egingo dau. Orduan, Gizonaren Semea ikusiko dabe hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etorten; aingeruak bialduko ditu eta bere aukeratuak batuko lau haizeetatik, lurmuga batetik besteraino.
            Ikasi pikuondoaren irudi honetatik: kimua barritzen eta orria zabaltzen jakoneko, badakizue udea hur dala. Era berean, gauza horreek jazoten ikustean, jakizue hur dala, ateetan, Gizonaren Semea. Benetan dinotsuet: Gizaldi honetakoak hil baino lehen jazoko dira gauza guztiok. Zeru-lurrak igaroko dira, baina nire berbak ez dira bete barik igaroko. Baina zein egun eta ordutan jazoko dan ez daki inork, ez zeruko aingeruek, ez Semeak, Aitak baino».
 


Publicar un comentario