Poztu eta alaitu!

martes, 3 de noviembre de 2015

Urtean zeharreko 32. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.


                            

                                  URTEAN ZEHARREKO XXXII. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Jaunaren izenean, egun on guztioi eta ondo etorriak Eukaristiaren ospakizun honetara.

            Liturgia Urtearen amaierara goaz eta Jesus Maisuak biderako GIDA bat eskeintzen deusku bere jarraitzaileoi. Gaur, alargun bi ipiniko deuskuz bizitzarako eredu lez. Euren pobretasunean eta beharrizanean, Jainkoaren eta bere egitekoaren presentzia dira.Datorren martitzenean Oroimenaren Eguna ospatzen dala eta, gogoan ditugu gaur azkeneko hamarkadetan terrorismoak eta indarkeria politikoak eraginda hil dituen guztiak.

            Biztu dagigun gure sinismena eta prestau gaitezan elizkizun honetan egoki parte hartzeko.

            "Goazen elkarturik..."


DAMU-OTOITZA

            Senideok: sarritan eta era askotan huts egiten dogula ikusita, autortu dagigun gure pekatua eta eskatu dagigun Jaunaren parkamena:

            - Jesus Jauna, gure makaltasuna ezagutzen dozuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, parkamenean aberatsa zareana. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gure bizitzak aldatzen dituzuna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA


1 Erg 17, 10-16:

            Elias, Jaungoikoaren gizona eta profeta, erregeagandik igesi dabil. Emakume alargun batek, bere uste osoa Jainkoagan jarrita daukalako, daukan gitxitik jaten emoten deutso.


Erantzun-Salmoa: 145. Salmoa

            Fededun batek, salmo honetan, Jainkoa goratzen dau; leiala dalako eta zapalduen alde jokatzen daualako.

  "Gora Jainkoa, egin kantu, bihotz autsiak bizten ditu."Eb 9, 24-28:

            Abade izatea, zubi eta bitarteko izatea da. Kristo da gure Abade Nagusi bakarra: Berak ezereztu ditu gure pekatuak bere odolaren bitartez, Jaungoikoaren eta gure artean zubia jarriaz.

Mk 12, 38-44:

            Jesusek, gaurko ebanjelioan, bere ezerezetik emoten dakian alarguna goratzen dau, eta farisearren diru-gosea salatzen. Jesusen berbak entzun aurretik, goratu daigun Jauna, zutunik "Aleluia" abestuz.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, eskatu dagigun Jaungoikoaren laguntza geuretzat eta gizadi osoarentzat:

            - Elizearen alde: baztertuen eta zapalduen zerbitzari leial izan daiten. ESKATU  DEIOGUN JAUNARI.

- Lurreko behartsuenen alde, umezurtz, alargun eta pentsino txikiak daukiezanen alde: kristau alkarteetan laguntza eta itxaropentsu biziten lagunduko deutsen alkartasuna aurkitu daien.  ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

            - Gizakia Helburua sortu zanetik   lanean dihardutenen alde, drogan sartuta dagozenentzat beste errealitate bat posible izan dadin, pertsonen aldeko apostua eginaz. ESKATU DEIOGUN JAUNARI
     

           - Terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimen alde. Gure kristau alkartean errukia eta laguntasuna aurkitu dagien; euren eskubideak autortuak izan daitezan; alkarbizitzarako egiten daben ahalegina eskertu dagigun. ESKATU DAIOGUN JAUNARI.

            Aita ona, entzun egizuz apaltasunez egin deutsuguzan eskariok eta isuri eiguzuz zure maitasunaren dohaiak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Jaungoikoaren Berbea entzun dogu eta gure artean dagoan Jaungoikoagaz alkartu gara. Joan gaitezan, orain, alai, lagunurkoaren zerbitzari izanez, Jaungoikoaren zerbitzari izatera.

            "Bai, eskerrak emon..."

                                

URTEAN ZEHARREKO XXXII. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Jaunaren izenean, egun on guztioi eta ondo etorriak Eukaristiaren ospakizun honetara.

            Liturgia Urtearen amaierara goaz  eta Jesus Maisuak biderako GIDA bat eskeintzen deusku bere jarraitzaileoi. Gaur, alargun bi ipiniko deuskuz bizitzarako eredu lez. Euren pobretasunean eta beharrizanean, Jainkoaren eta bere egitekoaren presentzia dira.


                También hoy, haciéndonos eco del Día de la Memoria, traemos el recuerdo de todas las personas que en nuestro país han sido asesinadas, víctimas del terrorismo y de la violencia política que hemos padecido estas últimas décadas.

            "Goazen elkarturik..."


DAMU-OTOITZA

            Senideok: sarritan eta era askotan huts egiten dogula ikusita, autortu dagigun gure pekatua eta eskatu dagigun Jaunaren parkamena:

            - Jesus Jauna, gure makaltasuna ezagutzen dozuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, parkamenean aberatsa zareana. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gure bizitzak aldatzen dituzuna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

1 Erg 17, 10-16:

            Elias, Jaungoikoaren gizona eta profeta, erregeagandik igesi dabil. Emakume alargun batek, bere uste osoa Jainkoagan jarrita daukalako, daukan gitxitik jaten emoten deutso.
            La viuda que atiende al profeta Elías, tiene el corazón lleno de bondad. Da de lo que tiene.

Erantzun-Salmoa: 145. Salmoa

            Fededun batek, salmo honetan, Jainkoa goratzen dau; leiala dalako eta zapalduen alde jokatzen daualako.
            El salmista canta a Dios porque es justo, y auxilia al necesitado.

  "Gora Jainkoa, egin kantu, bihotz hautsiak bizten ditu."
Eb 9, 24-28:

            Abade izatea, zubi eta bitarteko izatea da. Kristo da gure Abade Nagusi bakarra: Berak ezereztu ditu gure pekatuak bere odolaren bitartez, Jaungoikoaren eta gure artean zubia jarriaz.
            Cristo, sacerdote eterno, ofrece su sangre para el perdón de los pecados.

Mk 12, 38-44:
            La viuda pobre entrega todo lo que tenía para vivir. Es toda una lección para quienes queremos seguir a Jesús de Nazaret.
            Jesusek, gaurko ebanjelioan, bere ezerezetik emoten dakian alarguna goratzen dau, eta farisearren diru-gosea salatzen. Jesusen berbak entzun aurretik, goratu daigun Jauna, zutunik "Aleluia" abestuz.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, eskatu dagigun Jaungoikoaren laguntza geuretzat eta gizadi osoarentzat:

            - Elizeak beti, lurreko behartsuenen, umezurtz, alargun eta pentsino txikiak daukiezanen alde jokatu dagien.  ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

           - Terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimen alde. Gure kristau alkartean errukia eta laguntasuna aurkitu dagien; euren eskubideak autortuak izan daitezan; alkarbizitzarako egiten daben ahalegina eskertu dagigun. ESKATU DAIOGUN JAUNARI.

            - Por todas las personas que en el silencio de su vida humilde, aportan su bondad y su entrega en favor de los demás. ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

            - Por nosotros mismos, para que escuchemos la voz de Dios que nos habla desde la necesidad de nuestros hermanos y en especial de los más necesitados. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Aita ona, entzun egizuz apaltasunez egin deutsuguzan eskariok eta isuri eiguzuz zure maitasunaren dohaiak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Jaungoikoaren Berbea entzun dogu eta gure artean dagoan Jaungoikoagaz alkartu gara. Joan gaitezan, orain, alai, lagunurkoaren zerbitzari izanez, Jaungoikoaren zerbitzari izatera.
            Los seguidores de Jesús de Nazaret vamos a seguir sus pasos, haciendo de nuestras vidas, un servicio a quienes están cerca de nosotros. Para ello recibamos la bendición de Dios.

            "Bai, eskerrak emon..."


XXXII. DOMEKEA URTEAN ZEHAR


Emakume alargunak egin eban bere urunetik sutopil txiki bat,
eta Eliasi eroan eutsan.

Erregeen lehenengo liburutik
(1 Erg 17, 10-16)

            Egun hareetan, jagi zan Elias profetea eta Sareptara joan zan.
            Uriko ateetara heldu zanean, emakume alargun bat ikusi eban zotzak batzen. Eliasek deitu eta esan eutsan: «Ekarri egidazu ontzian ur apur bat edateko». Bila joiala, Eliasek atzetik oihu egin eta esan eutsan: «Ekarri egidazu, arren, ogi-zati bat ere».
            Emakumeak erantzun eutsan: «Ala Jauna, zure Jainkoa! Ez dot bat ere ogirik; eskutada bat urun besterik ez daukat katiluan, eta orio pittin bat pitxerrean; zotzak batzen niharduan, neure semearentzat eta biontzat opil bat egin, jan eta gero hil gaitezan».
            Eliasek esan eutsan: «Ez izan bildurrik. Joan eta egin esan dozuna; baina egidazu lehenengo niri sutopiltxo bat eta ekarri. Gero, egingo dozu semearentzat eta zeuretzat. Hau dino-eta Jaunak, Israelgo Jainkoak: "Urun-katilua ez da amaituko, ezta oriontzia agortuko ere, Jaunak lurrera euria bialduko dauan egunera arte"».
            Joan zan, bada, emakumea eta egin eban Eliasek esana, eta luzaroan jan eben Eliasek eta ama-semeek. Urun-katilua ez zan amaitu, ezta oriontzia agortu ere, Jaunak Eliasen ahoz esan eban lez.

Erantzun-salmoa
(Sal 145, 6c-7ab. 7c-8. 9-10)

Goratu egizu, Jauna, ene barrua.

edo Aleluia.

Leiala da betiren beti,
emoten deutse eskubidea zapalduei,
ogia gose diranei.

Atxilotuak Jaunak askatzen ditu,
itsuen begiak Jaunak argitzen ditu.
Okertuta dagozanak Jaunak ditu zutik jarten,
zintzoak Jaunak ditu maitatzen.

Arrotzak Jaunak ditu zaintzen,
umezurtz eta alargunak laguntzen,
gaiztoen asmoak eragozten.
Errege izango da Jauna sekuletan,
zure Jainkoa, Sion, menderen mendetan.

Kristok, askoren pekatuak kentzeko,
behin bakarrik emon eban bere burua opari.

Hebrearrei egindako epistolatik
(Heb 9, 24-28)

            Senideok: Kristo ez zan sartu giza eskuz egindako santutegian —benetakoaren irudi besterik ez zan santutegian—, zeruan bertan baino, orain Jainkoaren aurrean gure alde agertzeko; eta ez zan sartu behin eta barriro bere burua opari eskeintzeko, abade nagusia berea ez dauan odolagaz santutegian urtero sartzen dan lez; bestela, hil ere askotan hil behar izango eban, munduaren hasieratik. Baina ez, Kristo behin bakarrik agertu da orain, azkenak diran sasoi honeetan, bere buruaren opariaz pekatua ezerezteko.
            Eta gizon-emakumeek behin bakarrik hil behar dabela eta gero auzia izango dala erabagita dagoan lez, holantxe Kristo ere: behin bakarrik izan zan oparitzat eskeinia guztien pekatuak kentzeko, eta gero bigarrenez agertuko da, pekatuagaz zerikusi barik, beraren zain dagozanak salbatzera.

Irakurgaia laburragoa egin nahi bada, kako [] artean emoten dan zatia itzi daiteke.

Alargun gaixo honek
beste guztiek baino gehiago bota dau.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 12, 38-44)

            Aldi haretan, [Jesusek, bere irakatsaldian, esan eutsan jenteari: «Ibili zaiteze kontuz lege-maisuekin! Gogoko dabe harro-harro jantzita ibiltea eta plazetan jentearen agurrak hartzea; gogoko dabez sinagogetan aurreneko aurkiak eta jai-jatorduetan mahaiburuak. Eta, azken bako otoitzen aitzakiaz, alargunen ondasunak irensten dabez. Holakoek epairik zorrotzena izango dabe».]
            Jesus tenpluko dirutegiaren aurrean jesarrita egoan, jenteak kutxetara dirua zelan botaten eban begira. Aberats askok ugari emoten eban. Etorri zan emakume alargun behartsu bat ere, eta txanpon bi bota ebazan, huskeria bat. Jesusek, ikasleei dei egin eta esan eutsen: «Benetan dinotsuet: Alargun behartsu honek beste guztiek baino gehiago bota dau kutxara. Izan ere, beste guztiek sobra dabenetik emon dabe; honek, ostera, bere urritasunean, eukan guztia, bizitzeko behar ebana, emon dau».

Publicar un comentario