Garizuma 2020

martes, 7 de noviembre de 2017

Urtean zeharreko 32. domekea A
Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.


                                 URTEAN ZEHARREKO XXXII. DOMEKEA – A
ELIZBARRUTIAREN EGUNA
Azaroak 12


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egunon, senideok, eta ondo-etorri  Jaunaren Egunean, Eukaristia  ospatzera.
  Jarraitu behar dogun BIDEA markatuko deuskun Jainkoaren hitza entzungo dogu. Batzuk zentzundunak eta besteak zentzunbakoak ziran hamar neskatilen parabolea entzungo dogu; Jesusen etorrerarako prest egotera gonbidatzen gaitu. Jesusek, bere alkartea geldotasunetik ataratzea gura dau.
Gaur Eleizbarrutiaren Eguna ospatzen dogu lema honegaz: “Zurekin Familia handi bat gara”.
             Kristau batzar honetatik atara dagiguzala mundu hau barriztatzen lan egiteko behar ditugun argitasuna eta kemena.

   "Igandetan eleizan..."DAMU-OTOITZA

   Senideok:  autor daiguzan gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezan:

   - Jesus Jauna, esna eta prest egotera dei egiten deuskuzuna. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, zure parkamena bihotz zabalez eskeintzen deuskuzuna. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, biztuerearen itxaropenaz pozten gaituzuna. ERRUKI, JAUNA.


  
HITZAREN LITURGIA

Jak 6, 13-17:

            Lehenengo irakurgai honetan aitatuko jakun Jakituria, bizitzea zuzentzeko eta gizartea hobeagotzeko hain beharrezkoa dogun zentzun ona da. Eta, esango jaku, zintzotasunez bilatzen dabenei bidera urteten deutsela.

Erantzun-Salmoa: 62. Salmoa

            Salmo honetan, barriztatu daigun Jainkoaren egarria; bilatu dagigun Haren aurpegia

 "Zure egarriz daukat gogoa...".


1 Ts 4, 12-17:

            Gure itxaropena Jesusen zintzotasunean oinarritzen da. Jesusegan hil diranak, Aita Jaungoikoak Haregaz batera bereganatuko ditu.

Mt 25, 1-13:

             Gaurko Ebanjelioak mezu hau dakarzku: edozein momentutan Jaunari bidera urteteko esna eta prest egon behar dogula.

    "Aleluia" abestuz, prestau gaitezan Jaunaren berbak entzuteko.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Gure inguruan dabilen Jaungoikoari otoitz egin deiogun uste osoz, Meza santu hau ospatzen gagozan guztion alde:

   - Eleizan, familian eta gizartean ditugun arazoei egoki erantzuteko, danok daukagu  barriztatu eta gaurkotu beharra: horretarako eskeintzen jakuzan aukerak aprobetxatu     daiguzala eta geure fedea sakontzen ahalegindu gaitezala. ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

   - Alkarrekin otoitz egiten dogunok, kristau alkarte biziago bat sortzen ahalegindu gaitezala.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Fededunok arduratu gaitezala benetan gizarte zuzenagoa eta baketsuagoa egiten, eta baztertuen alde lan egin daigula beti. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Hemen alkartuta gagozan guztion alde: beti Jaunaren deiari erantzuteko gertu bizi gaitezela. ESKATU DEIOGUN JAUNARI

   Aita ona, Zuk ezagutzen dozu gure makaltasuna eta Zugan jarrita daukagun uste ona ere bai. Lagundu eiguzu eta emon eskatu deutsuguna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

 

 

Urriak 12: jaunartze osteko oharra edo azalpena

Datorren domekan, azaroak 19, Pobreziaren aurkako eguna ospatzeko dei egiten deusku Frantzisko aita santuak. Dei hori jasoaz, Arratian honako hiru gauza egingo doguz zuen laguntzaz:

1.- Zapatuan, eguerdian, Arratiako parrokia guztien kanpaiak joko doguz, eta gura daben ermitetan be bai. Kanpai hotsa larrialdirako oharra izan da gure herrian: sutea edo hileta… Orain larrialdia munduko pobrezia da eta erne egoteko deia dogu.

2.- Kutxa hau (jarri kutxa bat) jarriko dogu datorren domekan zuen borondatea jasoteko. Gure inbitazioa da, hileko sarreren ehuneko bat izatea. Batutakoa Harribide Fundazioari emongo jako.

3.- Karteltxo hau (erakutsi kartela eta jarri kutxan). Herrian zehar ikusiko dozu egun hau gogorazteko. Pobreziaren arazoa ez dagokigu eliztarrei bakarrik, mundu zuzenago bat egiteko guztiontzako erronka da-eta.


AZKEN AGURRA

             Alkarrekin ospatu dogun Eukaristia honek eroan gagizala fededunei dagokien lez bizitzera; esaten doguna, egitera; besteen zerbitzuan bizitzera.

   "Alkartuta goazen.."


                                 URTEAN ZEHARREKO XXXII. DOMEKEA – A
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Azaroak 12SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egunon, senideok, eta ondo-etorri  Jaunaren Egunean, Eukaristia  ospatzera.
  Jarraitu behar dogun BIDEA markatuko deuskun Jainkoaren hitza entzungo dogu. Batzuk zentzundunak eta besteak zentzunbakoak ziran hamar neskatilen parabolea entzungo dogu; Jesusen etorrerarako prest egotera gonbidatzen gaitu. Jesusek, bere alkartea geldotasunetik ataratzea gura dau.
                Hoy celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, con el lema: “Somos una gran familia CONTIGO”.
Estar preparado significa escuchar y poner en práctica las palabras del mismo Jesús, y que pueden resumirse en el mandamiento del amor. El retraso de su venida no puede llevarnos al adormecimiento y al descuido, no puede desentendernos de nuestro compromiso como creyentes.
             Kristau batzar honetatik atara dagiguzala mundu hau barriztatzen lan egiteko behar ditugun argitasuna eta kemena.

   "Igandetan eleizan..."

DAMU-OTOITZA

   Senideok:  autor daiguzan gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezan:

   - Jesus Jauna, esna eta prest egotera dei egiten deuskuzuna. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, zure parkamena bihotz zabalez eskeintzen deuskuzuna. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, biztuerearen itxaropenaz pozten gaituzuna. ERRUKI, JAUNA.
  
HITZAREN LITURGIA

Jak 6, 13-17:

            Lehenengo irakurgai honetan aitatuko jakun Jakituria, bizitzea zuzentzeko eta gizartea hobeagotzeko hain beharrezkoa dogun zentzun ona da. Eta, esango jaku, zintzotasunez bilatzen dabenei bidera urteten deutsela.
            El creyente es aquel que tiene el corazón unido al corazón de Dios. Para los hombres del Antiguo Testamento, eso significa alcanzar la sabiduría.


Erantzun-Salmoa: 62. Salmoa
            Salmo honetan, barriztatu daigun Jainkoaren egarria; bilatu dagigun Haren aurpegia
            Orar con las palabras de este salmo equivale a querer renovar la experiencia del deseo de Dios y de su alegre intimidad.
 "Zure egarriz daukat gogoa...".

1 Ts 4, 12-17:

            Gure itxaropena Jesusen zintzotasunean oinarritzen da. Jesusegan hil diranak, Aita Jaungoikoak Haregaz batera bereganatuko ditu.
            El hecho importante, único que hay que tener en cuenta, es que Cristo vendrá, y todo aquel que por la fe participe en su muerte y resurrección, alcanzará la salvación.

Mt 25, 1-13:

             Gaurko Ebanjelioak mezu hau dakarsku: edozein momentutan Jaunari bidera urteteko esna eta prest egon behar dogula.
            El evangelio de Jesús  nos proclama el anuncio definitivo que El volverá y que nos importa para estar preparados para poder participar en el banquete que inaugurará la eternidad.

   "Aleluia" abestuz, prestau gaitezan Jaunaren berbak entzuteko.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Gure inguruan dabilen Jaungoikoari otoitz egin deiogun uste osoz, Meza santu hau ospatzen gagozan guztion alde:

     - Eleizan, familian eta gizartean ditugun arazoei egoki erantzuteko, danok daukagu  barriztatu eta gaurkotu beharra: horretarako eskeintzen jakuzan aukerak aprobetxatu     daiguzala eta geure fedea sakontzen ahalegindu gaitezala. ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

   - Fededunok arduratu gaitezala benetan gizarte zuzenagoa eta baketsuagoa egiten, eta baztertuen alde lan egin daigula beti. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Por los hombres y mujeres que sufren a causa de la violencia, la pobreza o el abandono. Que todos nos sintamos responsables de ellos, y crezca en nosotros un auténtico espíritu de solidaridad. ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

   - Por los que estamos aquí reunidos celebrando la Eucaristía. Que vivamos siempre con la alegría de ser cristianos.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI

   Aita ona, Zuk ezagutzen dozu gure makaltasuna eta Zugan jarrita daukagun uste ona ere bai. Lagundu eiguzu eta emon eskatu deutsuguna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.
Explicación para el 12 de noviembre. Después de la comunión. 

Siguiendo la invitación del papa Francisco, el próximo domingo, 19 de noviembre, vamos a celebrar en todas las parroquias de Arratia la Jornada contra la pobreza. Os proponemos tres sencillos medios:

1.- El sábado al mediodía, en todas las parroquias, y en las ermitas que así lo deseen, sonarán las campanas, queriéndonos despertar de nuestro letargo ante la emergencia de la pobreza en el mundo.

2.- Esta caja (poner la caja) es para recibir vuestra colaboración voluntaria el próximo domingo. Nuestra sugerencia es compartir el uno por ciento de los ingresos mensuales, cantidad que donaremos a  la Fundación Harribide.

3.- Este cartel (mostrar el cartel y ponerlo en la caja) que lo veremos por el pueblo para recordarnos esta jornada. El problema de la pobreza no es un reto solo para los creyentes, sino para todas las personas que trabajan para hacer un mundo más justo.

AZKEN AGURRA

             Alkarrekin ospatu dogun Eukaristia honek eroan gagizala fededunei dagokien lez bizitzera; esaten doguna, egitera; besteen zerbitzuan bizitzera.
            Volvemos a la vida de cada día, con sus preocupaciones y trabajos. Que todo cuanto hagamos, lo hagamos con rectitud y amor, para así prepararnos a la venida de Jesucristo, nuestro Salvador.

     "Alkartuta goazen.." XXXII. DOMEKEA URTEAN ZEHAR


Erraz aurkitzen dabe jakituria
haren bila dabilzanek.

Jakituria liburutik     (Jkd 6, 12-16)

Argitsua da jakituria, amatau ezina haren disdira;
Neke barik ikusten dabe maite dabenek,
baita aurkitzen ere ha bilatzen dabenek.
Bere gogo bizia dabenei, aurrea hartzen deutse
eta bere burua ezagutzera emoten.
Haren bila goiz-goizetik doanak ez dau nekerik izango,
ate ondoan aurkituko dau-eta jesarrita.
Zuhurtasunik handiena da haretaz gogoeta egitea;
haregaitik gauak beilan emoten dituana
laster izango da kezka barik,
izan ere jakituria bera ibilten da-eta hara eta hona
beraren duin diranen bila;
ondoguraz agertzen jake bideetan
eta euren gogoeta bakoitzean aurkezten.

Erantzun‑salmoa        Sal 62, 2-8


Zure egarriz daukat gogoa, Jauna, ene Jainkoa.

Jainko, neure Jainko zaitut,
goizetik bilatzen zaitut,
zure egarriz daukat gogoa, zure gurariz haragia,
lur legor, egarri, urbaga iduria.

Egona nozu Zuri begira jauretxean,
zure ospea ta indarra ikusi nahian.
Bizia baino hobea bai da zure maitasuna,
ezpanok egingo dabe zure goralpena.

Goretsiko zaitut bizi nazan artean,
jasoko ditut eskuok zure izenean.
Gurinez eta gantzez bezala beteko jat gogoa,
ezpan‑ikaraz goretsiko zaitu nire agoak.

Zutaz gomutatzen naz ohe‑gainean!
Zeu zaitut gogoan gauean.
Zeu izan zaralako nire laguntzailea,
pozez oihu dagit zure hegapean.Jesusegan hil diranak
Jainkoak Haregaz batean Beraganatuko ditu.

San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako lehenengo epistolatik   (1 Ts 4, 13-18)

            Senideok: Ez dogu gura hildakoen zoriari buruz zuek ezjakinean egoterik, atsekabetu ez zaitezen, itxaropenik ez dabenen antzera. Jesus hil eta biztu zala benetan sinisten badogu, Jesusegaz bat eginik hil diranak ere Jainkoak beragaz hartuko ditu.
            [Hau dinotsuegu Jaunaren berban oinarrituta: guk, Jauna etortean bizirik egongo gareanok, ez deutsegu hil diranei aurrea hartuko. Izan ere, goiaingeruaren oihuz eta Jainkoaren turuta-hotsez seinalea emonik, Jauna bera jatsiko da-eta zerutik, eta lehenengo, Kristogaz bat eginik hildakoak biztuko dira; gero gu, artean bizirik izango gareanok, hareekin batean eroango gaitue hodeietan, airean, Jaunagaz topo egitera. Eta holan, beti Jaunagaz egongo gara. Adoretu egizue, beraz, alkar berba honeekin.]


Badator senargaia; urten egiozue bidera.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik           Mt 25, 1-13

            Aldi haretan, Jesusek parabola hau esan eutsen ikasleei: «Zeruetako erreinuagaz, euren kruseiluak eskuetan hartu eta senar ezkonbarriari bidera urten eutsoen hamar neskatilakin lez jazoten da. Neskatiletako bost zentzun bakoak ziran eta bost zentzundunak. Kruseiluak hartzean, zentzun bakoek ez eben oriorik hartu; zentzundunek, ostera, kruseiluekin batera orioa ere hartu eben ontzietan. Senarrak luzatzen ebanez, loguraz bete ziran danak eta loak hartu ebazan.
            Gauerdian oihu bat entzun zan: "Badator senargaia; urten egiozue bidera!" Jagi ziran neskatila guztiak, eta euren kruseiluak prestatu ebezan. Orduan, zentzun bakoek esan eutseen zentzundunei: "Emoiguzue orio apur bat, kruseiluak amatetan joakuz-eta". Zentzundunek erantzun eutseen: "Ea ez dogun nahikoa geuretzat eta zuentzat; hobe dozue, badaezpada, dendara joan eta erosi".
            Baina, erostera joanak zirala, senarra heldu zan, eta prest ziranak ezteguetara sartu ziran haregaz. Eta atea itxi egin zan.
            Heldu ziran, azkenean, beste neskatilak ere eta dei egin eben: “Jauna, Jauna, edegi!” Baina harek erantzun eutsen: “Benetan dinotsuet, ez dakit nortzuk zareen”.
            Egon, beraz, zuhur, ez dakizue-eta, ez eguna, ez ordua».