San Inazio meza Gorbeian 12:00

martes, 14 de noviembre de 2017

Urtean zeharreko 33. domekea A

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.

                        Aukera bi: Behartsuen aldeko Mundu Eguneko ospakizuna edota ohizkoa.
Dos opciones: celebración de la Jornada Mundual de los Pobres o el domingo ordinario.
                                                  

                             

                                                                          

                                 URTEAN ZEHARREKO XXXIII. DOMEKEA – A

Azaroak 19
POBREEN MUNDU MAILAKO LEHEN EGUNA


SARRERAKO OHARKIZUNA           Senideok:  egun on eta ondo etorri Jaunaren Egunean, Eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi.
            Gaur, Pobreen Mundu Mailako Lehen Eguna dogu.  Aita Santuak dei berezi bat egiten deusku,  munduan zehar pobreek bizi daben egoera larria dala ta. Dei honegaz bat eginik,
atzo, Arratiako Elizatan kanpaiak jo ziran: gure belarrietara eta batez ere gure bihotzera heldu ete ziran?
            Jesusen Ebanjelioaren muinean sartzen bagara, lehenengo aurkituko ditugunak pobreak dira. Guk, Jesusi jarraitu nahirik zeozer egin gura dogu. Lehenengo ta behin otoitz Jainko Aita_Amari pobreen alde, bizitza duinagoa izan dagien eta gure aldetik garanetik eta daukagunetik konpartituz. Aurrean dogu kutxa, gure diru-aportazioa egiteko.

       Emon deiogun hasierea Eukaristiari abestuz

Goazen alkarturik
biztuta fedea,
argitan zabalik
maitasun bidea.
Zuzentasunez egin dagigun
maitasun bide zabal argia,
gure artean lagunduz beti,
emonez eskua ta ogia.


DAMU-OTOITZA

   Senideok: isilean eta damututa, parkamena eskatu deiogun Jaunari, bere Erreinuaren alde lan gitxi egiten dogulako:

   - Jesus Jauna, Zuk emoten deuskuzuzan dohaiak frutu emon barik gelditzen diralako.           ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, gure astia eta dirua Jaungoikoaren eta anai-arreben zerbitzuan ipinten ez         ditugulako. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, zure deiari erantzun kaxkarra emoten deutsagulako. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Deuteronomio 15,7-11

Irakurgai honetan, pobreenganako esku zabaltasuna eskatzen jaku,entzun dagigun Jaunaren deia.

            Erantzun-Salmoa: 127. Salmoa

            Salmo-egileak hauxe diñosku: bakoitzari emon jakon zeregiña zintzo beteten dauanak, horrek izango dau barruko poza.

 "Bai doatsu gau ta egun...".


Lukas: 10,25…

Jesusek argi diñosku samariar onaren bitartez, zein izan behar dauan gure eginkizuna beharrizenean aurtzen dan baten ondoan.

Aleluia abestuz gertatu daiguzan gure bihotzak Jesusek esaten deuskuna entzuteko

HOMILI OSTEAN

Ez dakit ondo osatzen garen
sinesmenez edo fedez,
Aita Santuak esan dauena
hausnar dagigun mesedez,
gaurko mundua ipini dogu
hankaz gora ta aldrebes,
pobreak holan geratu dira
ez laguntza ta ez babes,
mundu hontako ondasun gehien
gitxi batzuk jaten dabez.

Aspalditxoan aita Francisco
dabil esan eta esan,
zelan gagozan irakur leike
goizeroko gure prentsan,
batzuek gosez  , aldiz besteak
milloi ederrak despentsan,
dirurik gehien gastatzen baita
armetan eta defentsan,
mundu txiki hau danona da ta
zabalak izan gaitezan.


Batzuk daukie sabela eta
sakela ondo betea,
ta beste batzuk sakela hutsik
ta gatxa zerbait jatea.
Eskuzabala izatea ez da
“Kristaua naiz” esatea.
Kristautasuna ez da bakarrik
mezetara joatea,
kristautasunak oinarri dauka
behar dabenei emotea.       Bertsoak: Angel Mari PeñagarikanoJAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Aurkeztu daiguzan Jaunaren aurrean gure eta mundu guztiaren beharrizanak:

   - Eleizan arduraren bat daben guztien alde, Jesusen antzera pobreak maiteenak izanik euren alde beti jokatu dagien. ESKATU DEIOGUN    JAUNARI.

- Nazinoetako gobernuek zuzentasunez jokatuz, pobrezian bizi diran pertsonak eta herriak, euren benetako garapenerako behar dabena jaso dagien.ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

- Gure gizarteko gaixo, baztertu eta zapalduen alde: ez dagiela aurkitu gugan aurkako jarrerarik, adiskidetasuna eta maitasuna baino. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Eukaristia hau ospatzen dihardugun guztion alde: geure bizitza osoa behartsuen alde jarri  dagigula, eurak zoriontsuago izan daitezan eta Jaungoikoa goratua izan daiten. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   Entzun, Aita, zure Semeagaz batera egin deutsuguzan otoitzak eta bete egizuz gure gurariak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Eukaristia honetan era berezi baten gogoan izan ditugu  munduko pobreak, gure eguneroko bizitzan ez daiguzala ahaztu, egoera larri honegaz hainbeste sufritzen dagozan pertsonak .


   "Lurreko pobreenak"
                                  URTEAN ZEHARREKO XXXIII. DOMEKEA – A
19 de noviembre
PRIMERA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

SARRERAKO OHARKIZUNA


             Senideok:  egun on eta ondo etorri Jaunaren Egunean, Eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi.
            Gaur, Pobreen Mundu Mailako Lehen Eguna dogu.  Aita Santuak dei berezi bat egiten deusku,  munduan zehar pobreek bizi daben egoera larria dala ta.
            Jesusen Ebanjelioaren muinean sartzen bagara, lehenengo aurkituko ditugunak pobreak dira. Guk, Jesusi jarraitu nahirik zeozer egin gura dogu. Lehenengo ta behin otoitz Jainko Aita_Amari pobreen alde, bizitza duinagoa izan dagien.
            En este día mundial de la pobreza queremos escuchar el ”grito “ de  los pobres. Oramos por ellos y depositaremos en la caja que tenemos aquí delante nuestra aportación.
            El Papa nos dice: “Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres” y nos invita “a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad”

       Emon deiogun hasierea Eukaristiari abestuz

Goazen alkarturik
biztuta fedea,
argitan zabalik
maitasun bidea.
Zuzentasunez egin dagigun
maitasun bide zabal argia,
gure artean lagunduz beti,
emonez eskua ta ogia.

DAMU-OTOITZA

   Senideok: isilean eta damututa, parkamena eskatu deiogun Jaunari, bere Erreinuaren alde lan gitxi egiten dogulako:

   - Jesus Jauna, Zuk emoten deuskuzuzan dohaiak frutu emon barik gelditzen diralako.ERRUKI, J.

   - Jesus Jauna, gure astia eta dirua Jaungoikoaren eta anai-arreben zerbitzuan ipinten ez         ditugulako. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, zure deiari erantzun kaxkarra emoten deutsagulako. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Deuteronomio 15,7-11 

Los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio.
Irakurgai honetan, pobreenganako esku zabaltasuna eskatzen jaku,entzun dagigun Jaunaren deia.

Erantzun-Salmoa: 127. Salmoa

            Salmo-egileak hauxe diñosku: bakoitzari emon jakon zeregiña zintzo beteten dauanak, horrek izango dau barruko poza.
            El salmo 127 expresa el deseo de que Dios bendiga a quienes le temen. La bendición alcanza las realidades de la vida concreta: el fruto del trabajo, la vida pacífica...

 "Bai doatsu gau ta egun...".

Lukas: 10,25…

            Jesusek argi diñosku samariar onaren bitartez, zein izan behar dauan gure eginkizuna beharrizenean aurtzen dan baten ondoan.
            Ante la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Jesús recurre a una parábola que plasma claramente cómo debemos actuar.

Aleluia abestuz gertatu daiguzan gure bihotzak Jesusek esaten deuskuna entzuteko

HOMILI OSTEAN
 

Ez dakit ondo osatzen garen

sinesmenez edo fedez,
Aita Santuak esan dauena
hausnar dagigun mesedez,
gaurko mundua ipini dogu
hankaz gora ta aldrebes,
pobreak holan geratu dira
ez laguntza ta ez babes,
mundu hontako ondasun gehien
gitxi batzuk jaten dabez.

Aspalditxoan aita Francisco
dabil esan eta esan,
zelan gagozan irakur leike
goizeroko gure prentsan,
batzuek gosez  , aldiz besteak
milloi ederrak despentsan,
dirurik gehien gastatzen baita
armetan eta defentsan,
mundu txiki hau danona da ta
zabalak izan gaitezan.


Batzuk daukie sabela eta
sakela ondo betea,
ta beste batzuk sakela hutsik
ta gatxa zerbait jatea.
Eskuzabala izatea ez da
“Kristaua naiz” esatea.
Kristautasuna ez da bakarrik
mezetara joatea,
kristautasunak oinarri dauka
behar dabenei emotea.       Bertsoak: Angel Mari Peñagarikano


 
  
 
 
 
JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Aurkeztu daiguzan Jaunaren aurrean gure eta mundu guztiaren beharrizanak:

   - Eleizan, arduraren bat daben guztien alde, Jesusen antzera pobreak maiteenak izanik euren alde beti jokatu dagien. ESKATU DEIOGUN    JAUNARI.

- Nazinoetako gobernuek zuzentasunez jokatuz, pobrezian bizi diran pertsonak eta herriak, euren benetako garapenerako behar dabena jaso dagien.ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

-  Por todos los que sienten que sus vidas están aplastadas, para los cuales el vivir se convierte en una pesada carga, para que los gobernantes y todos  nosotros seamos  capaces de construir un mundo más humano y fraterno. -  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

-  Por todos los que nos hemos reunido en esta celebración, para que nuestro seguimiento de Jesús sea de verdad, y con nuestro testimonio de vida, seamos signos de un Reino de libertad, de justicia y de paz para los demás.ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   Entzun, Aita, zure Semeagaz batera egin deutsuguzan otoitzak eta bete egizuz gure gurariak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Eukaristia honetan era berezi baten gogoan izan ditugu  munduko pobreak, gure eguneroko bizitzan ez daiguzala ahaztu, egoera larri honegaz hainbeste sufritzen dagozan pertsonak .
            En la eucaristía hemos orado por los pobres y nos hemos solidarizado con ellos; pero no nos conformemos con un día. Nuestro compromiso  nos pide  un estilo de vida  por derecho evangélico que nos lleva a compartir lo que somos y tenemos.
            Hartu dagigun Jaunaren bedeinkapena

   "Lurreko pobreenak"


URTEAN ZEHAR  XXXIII. DOMEKEA
Azaroak 19

Deuteronomio 15,7-11 

 «Jaunak zeuen Jainkoak emongo deutsuen lurraldeko hiriren batean zuen herritarren bat behartsu badago, ez gogortu zuen bihotza, ez laguntzarik ukatu senide behartsuari; eskuzabal izango zarie berarekin eta  behar dauena emongo deutsezue maileguz.  Ez dakizuela, gero, etorri gogora pentsamendu zital hau: "Hur dago zazpigarren urtea, zor guztiak parkatzen direnekoa", herritar behartsuarekin zeken izan eta ezer emon barik ixteko; izan be, orduan  deiadar egingo leuskio behartsuak Jaunari zuen aurka, eta pekatutzat hartuko jatzue zeuen jokabidea.  Emon, beraz, eskuzabal, ez gogoz kontra, eta zeuen Jainko Jaunak zeuen eginkizun eta jarduera guztietan bedeinkatuko zaitue.

«Ez da herrian behartsurik faltako; horregaitik agintzen deutsuet zeuen herritarrekin, zeuen ardurapean dituzuen txiro eta behartsuekin, eskuzabal izateko.


Deuteronomio 15,7-11 

 Si hay algún pobre entre tus hermanos, en alguna de las ciudades del país que el Señor, tu Dios, te da, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano.  Ábrele tu mano y préstale lo que necesite para remediar su indigencia. No abrigues en tu corazón estos perversos pensamientos: “Ya está cerca el séptimo año, el año de la remisión”, mirando por eso con malos ojos a tu hermano pobre, para no darle nada. Porque él apelaría al Señor y tú te harías culpable de un pecado. Cuando le des algo, lo harás de buena gana. Así el Señor te bendecirá en todas tus obras y en todas las empresas que realices. Es verdad que nunca faltarán pobres en tu país. Por eso yo te ordeno: abre generosamente tu mano al pobre, al hermano indigente que vive en tu tierra.

Erantzun‑Salmoa  Sal 127, 1-5

Dohatsu, Jaunaren bildur dana.

Dohatsu, Jaunaren bildur dana,
Haren bideetan dabilana.
Zeure eskuen lana dozu jango,
zoriontsu izango zara ta ondo jatzu joango.

Zure emaztea mahasti emonkorraren antzean,
zure etxe‑barruan;
zure semeak orio‑kimuen antzean, zure mahai‑inguruan.

Begira, holan izango da bedeinkatua gizona,
Jaunari bildur deutsona.
Jaunak Sion‑dik bedeinkatu zagizala,
Jerusalen dohatsu ikusiz beti bizi zaitezala.

Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk 10, 25-37)
    
     Alde haretan, etorri zan legegizon bat, eta azpikeriaz esan eutson Jesusi: Maisu, zer egin behar dot nik, betiko bizia lortzeko? Eta Jesusek esan eutson: Zer dago Legean idatzirik? Zer irakurten dozu han?
     Eta legegizonak: Maitatu egizu Jauna, zeure Jaungoikoa, bihotz‑bihotzez, gogo‑gogoz, zeure indar guztiz eta zeure adimen osoz; eta zure lagunurkoa, zeure burua lez.  Eta Jesusek erantzun eutson: Ondo esan dozu. Egizu holan, eta biziko zara. Baina legelariak, bere burua zuritu nahiez, esan eutson Jesusi: Nor dot, bada, nik neure lagunurko?
     Eta Jesusek orduan: Gizon bat etorren behin Jerusalendik behera, Jerikora, eta lapurren eskuetan jausi zan. Lapurrak, erantzi eta zauritu ondoren, erdi hilda itzita, alde egin eben. Hain zuzen, abade bat etorren  bide haretatik behera, eta ikusi eban; baina beste bide bazterretik aurrera jarraitu eban. Bardin egin eban han suertatu zan lebitar batek ere: ikusi, eta beste bide bazterretik aurrera jarraitu.
     Handik zehar bidez joian samariar bat, ostera, hurreratu egin zan, eta halan ikusita, errukia hartu eutson; eta hurreraturik, zauriak lotu eutsozan, olioa eta ardaoa gainera isuriz; eta bere abere gainean hartu eta ostatura eroan eban, eta han zaindu. Biharamunean, denario bi atara eta ostalariari emon eutsozan, esanez: Zaindu egizu, eta gehiago eralgiten badozu, honantzakoan neuk ordainduko deutsut.
     Hiru horreetatik, zein agertu zala deritzozu lapurren eskuetan jausi zan haren lagunurko? Legelariak erantzun eutson: Harentzat errukia izan ebana. Eta Jesusek orduan: Zoaz eta egin zeuk ere beste horrenbeste.     

Lukas: 10,25…

Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: «¿Y quién es mi prójimo?».  
Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su camino.  Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió.  Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: “Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver”. 3¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?».  «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve, y procede tú de la misma manera».

  ..............................................................


                                 URTEAN ZEHARREKO XXXIII. DOMEKEA - ASARRERAKO OHARKIZUNA


             Senideok:  egun on eta ondo etorriak Eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi

            Domeka honeetan, Jainko Erreinuaren aurrean eta Ebanjelioaren aurrean geure bizitzea aztertzera dei egiten deusku Eleizeak. Gaur, Jainkoaren Erreinu horri geure Eleizbarrutitik begiratzen deutsagu.

   GUZTIONA GUZTIENTAT  zure Elizari lagundu goiburupean,  Eleizbarrutiaren Eguna ospatzen dogu gaur. Bizkaiko kristau alkarte guztiak, Gotzainaren inguruan bat egiten dogu, Meza berbera ospatuz, otoitz bardinak eginez eta sinismen bera agertuz.

   Alkartasun giro honetan, emon deiogun hasierea Meza Santuari, sarrerako kantua abestuz:

   "Igandetan Elizan"DAMU-OTOITZA

   Senideok: isilean eta damututa, parkamena eskatu deiogun Jaunari, bere Erreinuaren alde lan gitxi egiten dogulako:

   - Jesus Jauna, Zuk emoten deuskuzuzan dohaiak frutu emon barik gelditzen diralako.           ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, gure astia eta dirua Jaungoikoaren eta anai-arreben zerbitzuan ipinten ez         ditugulako. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, zure deiari erantzun kaxkarra emoten deutsagulako. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Es Za 31, 10-13. 19-20. 30-31:

             Itun Zaharreko gizon jakintsu batek etxekoandra on bati egindako gorespena entzungo dogu lehenengo irakurgai honetan. Hona hemen azpimarratzen dituan alderdiak: lanerako trebetasuna, behartsuakanako zabaltasuna, Jainkoaganako fedea eta itxaropena.

Erantzun-Salmoa: 127. Salmoa

            Salmo-egileak hauxe diñosku: bakoitzari emon jakon zeregiña zintzo beteten dauanak, horrek izango dau barruko poza.

 "Bai doatsu gau ta egun...".

1 Ts 5, 1-6:

            Tesalonikako kristinauak urduri egozan, munduaren azkena noiz eta zelan izango zan jakin nahiez. San Paulok zintzoak izatera eta egun ha gertatzera dei egingo deutse.

Mt 25, 14-30:

             Jaungoikoak, batzuei gehiago beste batzuei gitxiago, dohai baliotsuak emon deuskuz danoi. Baina ez alperrik gordeteko, besteen onerako erabili eta lantzeko baino.

   Gertatu gaitezen Jaunaren Berbea entzuteko, "Aleluia" abestuz.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Aurkeztu daiguzan Jaunaren aurrean gure eta mundu guztiaren beharrizanak:

   - Eleizan arduraren bat daben guztien alde, batez ere gure Gotzainaren alde: euren bizitzeaz eta ekintzakin gure fedea eta itxaropena indartu dagiezala. ESKATU DEIOGUN    JAUNARI.

   -  Gure Gotzaina buru dogula, Bilboko Eleizbarrutia osotzen dogun guztion alde: kristau        alkarte horren atal bizi eta benetako kide izan gaitezan, bere premina guztietan ahal doguna    lagunduz. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

-  Jaungandik hartu doguzan talentoak, kristau-alkarte osoaren zerbitzurako jarri  dagiguzala. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Eukaristia hau ospatzen dihardugun guztion alde: geure bizitza osoa behartsuen alde jarri  dagigula, eurak zoriontsuago izan daitezan eta Jaungoikoa goratua izan daiten. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   Entzun, Aita, zure Semeagaz batera egin deutsuguzan otoitzak eta bete egizuz gure gurariak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Eukaristia honetan entzun eta bizi izan dogunak iraun dagiala gure bihotzetan. Ahalegindu gaitezan geure gitxian zintzoak izaten; eta gure Eleizbarrutiaren ekintzak eta ardurak geure-geureak izan daitezala.

   "Ama maite Maria."


                                 URTEAN ZEHARREKO XXXIII. DOMEKEA - A

SARRERAKO OHARKIZUNA


             Senideok:  egun on eta ondo etorriak Eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi

            Domeka honeetan, Jainko Erreinuaren aurrean eta Ebanjelioaren aurrean geure bizitzea aztertzera dei egiten deusku Eleizeak. Gaur, Jainkoaren Erreinu horri geure Eleizbarrutitik begiratzen deutsagu.

            La llamada de Dios nos ha convocado a celebrar la Cena del Señor. Nos unimos hoy especialmente a toda la Iglesia Diocesana de Bizkaia, que este año nos sugiere  este lema:COMPARTE TU PARTE. Colabora con tu parroquia.

   Alkartasun giro honetan, emon deiogun hasierea Meza Santuari, sarrerako kantua abestuz:

   "Igandetan Elizan.."


DAMU-OTOITZA

   Senideok: isilean eta damututa, parkamena eskatu deiogun Jaunari, bere Erreinuaren alde lan gitxi egiten dogulako:

   - Jesus Jauna, Zuk emoten deuskuzuzan dohaiak frutu emon barik gelditzen diralako.ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, gure astia eta dirua Jaungoikoaren eta anai-arreben zerbitzuan ipinten ez         ditugulako. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, zure deiari erantzun kaxkarra emoten deutsagulako. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Es Za 31, 10-13. 19-20. 30-31:

             Itun Zaharreko gizon jakintsu batek etxekoandra on bati egindako gorespena entzungo dogu lehenengo irakurgai honetan. Hona hemen azpimarratzen dituan alderdiak: lanerako trebetasuna, behartsuakanako zabaltasuna, Jainkoaganako fedea eta itxaropena.
            El autor del libro de la Sabiduría en la Biblia, alaba a la mujer que sabe estar y hacer lo que conviene en cada momento de su vida.

Erantzun-Salmoa: 127. Salmoa

            Salmo-egileak hauxe diñosku: bakoitzari emon jakon zeregiña zintzo beteten dauanak, horrek izango dau barruko poza.
            El salmo 127 expresa el deseo de que Dios bendiga a quienes le temen. La bendición alcanza las realidades de la vida concreta: el fruto del trabajo, la vida pacífica...

 "Bai doatsu gau ta egun...".

1 Ts 5, 1-6:

            Tesalonikako kristinauak urduri egozan, munduaren azkena noiz eta zelan izango zan jakin nahiez. San Paulok zintzoak izatera eta egun ha gertatzera dei egingo deutse.
            Para San Pablo lo importante es vivir la solidaridad con los hermanos. Esa es la preparación a la venida del Señor. La luz de la fe y la fuerza del amor.

Mt 25, 14-30:

             Jaungoikoak, batzuei gehiago beste batzuei gitxiago, dohai baliotsuak emon deuskuz danoi. Baina ez alperrik gordeteko, besteen onerako erabili eta lantzeko baino.
            El Evangelio de hoy es una llamada a trabajar y a colaborar mientras vivimos en este mundo.

  Gertatu gaitezen Jaunaren Berbea entzuteko, "Aleluia" abestuz.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Aurkeztu daiguzan Jaunaren aurrean gure eta mundu guztiaren beharrizanak:

   - Eleizan arduraren bat daben guztien alde, batez ere gure Gotzainaren alde: euren bizitzeaz eta ekintzakin gure fedea eta itxaropena indartu dagiezala. ESKATU DEIOGUN    JAUNARI.

   -    Gure Gotzaina buru dogula, Bilboko Eleizbarrutia osotzen dogun guztion alde: kristau        alkarte horren atal bizi eta benetako kide izan gaitezan, bere premina guztietan ahal doguna    lagunduz. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Por nuestra Iglesia Diocesana: para que todos y cada uno de  los cristianos tomemos conciencia de la misión dentro de la Comunidad cristiana.   ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Por todos los que nos hemos reunido para celebrar la eucaristía: que sepamos poner los talentos  y dones que hemos recibido, al servicio de toda la Comunidad. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   Entzun, Aita, zure Semeagaz batera egin deutsuguzan otoitzak eta bete egizuz gure gurariak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Eukaristia honetan entzun eta bizi izan dogunak iraun dagiala gure bihotzetan. Ahalegindu gaitezan geure gitxian zintzoak izaten; eta gure Eleizbarrutiaren ekintzak eta ardurak geure-geureak izan daitezala.
            Iluminados y fortalecidos con esta eucaristía que hemos celebrado entre hermanos, vivamos cristianamente esta semana, colaborando con todos en  la paz  y en la ayuda mutua. Para ello recibamos la bendición de Dios.

   "Ama maite Maria..."


XXXIII. DOMEKEA URTEAN ZEHAREskulanetan trebe jardungo dau.Esaera Zaharrak liburutik   (Es 31, 10-13. 19-20. 30-31)Nork aurkituko etxekoandre jatorra?

Harribitxiak baino askoz gehiago balio dau.

Konfiantza osoa dau senarrak haregan,

eta ez da sekula beharrizanean aurkituko.

Zoriona ekarten deutso, ez zoritxarra,

bizitzako egun guztietan.

Artilea eta lihoa eskuratzen ditu,

gogotsu egiten dabe lan haren eskuek.

Eskuaz goruari heltzen deutso

eta atzamarrez ardatzari eragiten.

Dohakabeari eskua zabaltzen deutso

eta behartsuari laguntza emoten.

Guzurrezkoa da liraintasuna, alperrekoa edertasuna;

goragarria, ostera, Jaunari begirunea deutson emakumea.

Emon egiozuez eskerrak bere eskuen lanagaitik,

goratu herri osoaren aurrean berak eginagaitik.

Erantzun‑Salmoa  Sal 127, 1-5Dohatsu, Jaunaren bildur dana.Dohatsu, Jaunaren bildur dana,

Haren bideetan dabilana.

Zeure eskuen lana dozu jango,

zoriontsu izango zara ta ondo jatzu joango.Zure emaztea mahasti emonkorraren antzean,

zure etxe‑barruan;

zure semeak orio‑kimuen antzean, zure mahai‑inguruan.Begira, holan izango da bedeinkatua gizona,

Jaunari bildur deutsona.

Jaunak Sion‑dik bedeinkatu zagizala,

Jerusalen dohatsu ikusiz beti bizi zaitezala.

Ez zagiezala Jaunaren egunak

lapurrak lez harrapatu.San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako lehenengo epistolatik  (1 Ts 5, 1-6)     Senideok: Hori noiz eta zelan izango dan ez dozue nik idatzi beharrik; zeuek dakizue nahiko ondo Jaunaren eguna uste barik etorriko dala, lapurra gauez lez.     Jentea «hau bakea eta segurtasuna» esaten ibiliko danean, orduan etorriko jake hondamendia gainera, uste barik, umedun dagoanari erdiminak lez, eta ez dau ihes egiterik izango. Zuek, ostera, senideok, ez zaree ilunpetan bizi, eta egun horrek ez dau zuek lapurrak lez zertan harrapatu. Zuek guztiok egiaren eta egunaren aldeko zaree; ez gara gauaren eta ilunaren menpeko. Beraz, ez dagigun lo egin gainerakoek lez; egon gaitezan, ostera, zuhur eta izan gaitezan neurritsu.

    

Gitxian zintzo izan zarealako,

sartu zaitez zeure nagusiaren pozetara.Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik    (Mt 25, 14-30)     Aldi haretan, Jesusek parabola hau esan eutsen bere ikasleei: «Gizon batek, urrunera joaterakoan, bere morroiei dei egin eta bere ondasunak itzi eutsezan. Bati bost talentu emon eutsozan, beste bati bi, beste bati bakarra: bakoitzari bere trebetasunaren arabera. Eta gero joan egin zan. Bost talentu hartu ebazana hareekin lanean hasi zan behingoan, eta beste bost irabazi ebazan. Bi hartu ebazanak ere gauza bera egin eban, eta beste bi irabazi ebazan. Bat hartu ebanak, ostera, lurrean zulo bat egin eta han gorde eban bere nagusiaren dirua.

     Handik luzarora, etorri zan morroi hareen nagusia, eta kontuak garbitzen hasi jaken.

     Hurreratu zan bost talentu hartu ebazana, eta beste bost eroan eutsozan, esanez: "Jauna, bost talentu itzi zeustazan; begira, beste bost irabazi ditut". Nagusiak esan eutson: "Ederto, morroi zintzo eta leiala! Gitxian zintzo izan zarealako, askoren buruzagi egingo zaitut; sartu zaitez zeure nagusiaren pozetara".

     Hurreratu zan talentu bi hartu ebazana, eta esan eutson: "Jauna, talentu bi itzi zeustazan; begira, beste bi irabazi ditut". Nagusiak esan eutson: "Ederto, morroi zintzo eta leiala! Gitxian zintzo izan zarealako, askoren buruzagi egingo zaitut; sartu zaitez zeure nagusiaren pozetara".

     Azkenean, hurreratu zan talentu bat hartu ebana, eta esan eutson: "Jauna, banekian gizon zorrotza zareala; erein ez dozun tokian igitaitzen dozuna, eta zabaldu ez dozun tokian batzen dozuna. Beraz, bildurrez joan nintzan, eta lurpean gorde neban zure talentua. Hor dozu zeurea!"

     Nagusiak erantzun eutson: "Morroi gaizto eta alperra! Bazenkian, beraz, nik, erein ez dodan tokian igitaitzen dodala, eta zabaldu ez dodanean batzen. Horregaitik, nire dirua dirulariei itzi behar zeuntsen, nik, etortean, irabazi eta guzti jaso nengian. Kendu egiozue talentu hori, eta emon hamar dituanari. Dauanari emon egingo jakolako,  gainezka izango dau; ez dauanari, barriz, daukon ha ere kendu egingo jako. Eta morroi alper huts hori bota kanpoko ilunpeetara. Han izango dira negarra eta agin-karraskadea!"»