Extiende tu mano al pobre

martes, 1 de mayo de 2018

Pazkoako 6. domekea B

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
 
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

 
Irakurgaiak euskeraz.

                                                  

                                                    VI. PAZKO-DOMEKEA - B
gaixoaren pazkoa
 «Familiari lagun egin gaixotasunean»

SARRERAKO OHARRA

            Jaunaren Egunean egun on guztioi
            Eukaristia ospatzeko batu gara beste behin be eta indartsu azaltzen jaku gaur be Jaungoikoaren Hitza, itxaropentsu bizitzera bultzatuz.

Gaur, Gaixoaren pazkoa ospatzen dogu. “Familiari lagun egin gaixoaldian” goiburua aukeratu dabe ekitaldi honetarako. Familian bizi gara eta senideren bat gaixotzen danean, honek gainerako guztiengan dau eragina. Gogoratu daiguzan gure otoitzean senideren bat gaixorik daben familiak.

            Pozez ganezka, emon deiogun hasierea ospakizunari

            "Biztu da Kristo aleluia.."

ABADEAREN AGURRA
          Jesus berbiztuaren grazia, maitasuna eta bakea  egon beitez zuekin.

          Jaun berbiztua hemen dago gurekin. Berak deitu gaitu. Hemen dago, bere Barri Ona bizitzen laguntzeko eta bere Espirituaren indarra emoteko.

         

OHARRA URAZ BEDEINKATU AURRETIK


          Bateoko uraren bidez, Espirituaren bizi barrira jaio ginan. Eukaristia hasterakoan, une erabakigarri ha dakargu gogora. Jaso dagigun orain fedez ur bedeinkatuaren ihinztadurea.URAZ  BEDEINKATZEA


Hartuko dogu ura pozik... . Azkenean, abadeak dino:

          Jaungoiko ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko otorduan partehartzeko duin egin gaizala. Amen.(Ur bedeinkatua erabili barik, ondorengo formulea nahiago bada...)§         Maitatzen erakusten deuskuzu. Erruki, Jauna.

§         Konfiantza eta itxaropena emoten deuskuzuz. Kristo, erruki.

§         Zure Erreinurantz garoazuz. Erruki, Jauna.HITZAREN LITURGIAAp Eg 10, 25-26. 34-35. 44-48:            Irakurgai honetan, Elizearen lehenengo aldiko bizikerea agertzen jaku. Elizea misiolari izaten hasten da. Israeldar ez diranak ere lekua izango dabe Jesusen Elizan.Erantzun-Salmoa: 97. Salmoa


            Israel herria herbestean egoala misiolari bihurtu zan. Jainkoaren indarra eta maitasuna gogoratzen dabe. Herri guztiak Jainkoa ezagutzera deituak izan dira."Ikusi dabe lur muga danak..."1 Jn 4, 7-10:


            Jaungoikoak aurrea hartu deusku: gu pekatari izan arren, bere Semea gu salbatzera bialtzeraino maite izan gaitu.Jn 15, 9-17:


            Ebanjelioan Jesusek gogoratuko deusku ez dagoala maitasun haundiagorik, norberaren bizia adiskideakaitik emotea baino.            Prestau gaitezan Jaunaren berbea entzuteko: "Aleluia".

JAINKO HERRIAREN OTOITZA


          Egin deiogun otoitz Jaungoiko gure Aitari, bere bizia adiskideen alde emon eban Jesukristo berbiztu ebanari, gure eta mundu guztiaren erreguak aurkeztuz.

·        Elizearen alde, euren indarrak eta osasuna makaltzen doazala sentitzen dabenen ondoan egon daiten beti. Egin dagigun otoitz

·        Oinazez eta minez jantzitako gure munduaren alde: zeuk aldatu, Aita, eta bere bihotzean jakituria eta zure Seme Jesusen maitasuna ipini daizuzan. Egin dagigun otoitz

·        Gaixoen alde. Jaunak lagundu deiela gaixoei euren zailtasunetan eta bizirik eutsi deiola eurengan fede eta itxaropenaren garrari. Egin dagigun otoitz 

·        Gaixoak zaintzen dabezanen alde. Gaixoen senideek, Osasun Pastoraltzako kideek eta gaixoak zaintzen edo gaixotasunak sendatzeko ikerketan diharduenek bihotz-zabaltasunez jardun daiela eta Jaungoikoak euren borondatea bedeinkatu daiala. . Egin dagigun otoitz


          Aita Jaungoikoa, zeuk maitatu gaituzu lehenengo, zeure Semea bialdu deuskuzulako, Haren bitartez gu bizi gaitezan; entzun gure otoitza eta, Espiritu Santuaz beteta, alkar maite dagigula, Kristok maite izan gaituan lez. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.

 

AZKEN AGURRA

            Gure bizia eta salbamena dan Jesusek bizkortu gaitu Meza santu honetan eta, orain, agindu bategaz bialtzen gaitu: "maite egizue alkar". Maitasunaren eraginez, izan gaitezan misiolari.

            "Zelu-lurren Erregina."
           


VI. PAZKO-DOMEKEA - B
Gaixoaren Pazkoa / PASCUA DEL ENFERMO
 «Acompañar a la familia en la enfermedad»

SARRERAKO OHARRA
            Jaunaren Egunean egun on guztioi
            Eukaristia ospatzeko batu gara beste behin  eta indartsu azaltzen jaku gaur be Jaungoikoaren Hitza, itxaropentsu bizitzera bultzatuz.

            Hoy es la Pascua del Enfermo. El lema de esta Campaña es «Acompañar a la familia en la enfermedad». Todos vivimos en el marco de una familia y, cuando un miembro enferma, afecta a los demás. Pongamos hoy en nuestra oración a todas ellas.

            Pozez ganezka, emon deiogun hasierea ospakizunari

            "Biztu da Kristo aleluia.."

ABADEAREN AGURRA


          Jesus berbiztuaren grazia, maitasuna eta bakea  egon beitez zuekin.          Jaun berbiztua hemen dago gurekin. Berak deitu gaitu. Hemen dago, bere Barri Ona bizitzen laguntzeko eta bere Espirituaren indarra emoteko.

          Este sexto domingo de Pascua es el Día del Enfermo. Hoy, sintiendo cercanos a las personas enfermas de nuestras comunidades, celebramos la Eucaristía en el día del Señor.OHARRA uraz bedeinkatu aurretik


 


          Bateoko uraren bidez, Espirituaren bizi barrira jaio ginan. Eukaristia hasterakoan, une erabakigarri ha dakargu gogora. Jaso dagigun orain fedez ur bedeinkatuaren ihinztadurea.URAZ BEDEINKATZEA


Hartuko dogu ura pozik... . Azkenean, abadeak dino:

          Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. Amén.(Ur bedeinkatua erabili barik, ondorengo formulea nahiago bada...)

§         Maitatzen erakusten deuskuzu. Erruki, Jauna.

§         Tú, que nos das confianza y esperanza. Cristo. Kristo, erruki.

§         Zure Erreinurantz garoazuz. Erruki, Jauna.HITZAREN LITURGIAAp Eg 10, 25-26. 34-35. 44-48:            Irakurgai honetan, Elizearen lehenengo aldiko bizikerea agertzen jaku. Elizea misiolari izaten hasten da. Israeldar ez diranak ere lekua izango dabe Jesusen Elizan.

            La Iglesia es misionera; convoca a todos para que participen de la salvación de Cristo.

Erantzun-Salmoa: 97. Salmoa


            Israel herria herbestean egoala misiolari bihurtu zan. Jainkoaren indarra eta maitasuna gogoratzen dabe. Herri guztiak Jainkoa ezagutzera deituak izan dira.

            El “cántico nuevo” al que alude este salmo pudiera ser el de los repatriados después de las penas del destierro en Babilonia.

"Ikusi dabe lur muga danak..."1 Jn 4, 7-10:


            Jaungoikoak aurrea hartu deusku: gu pekatari izan arren, bere Semea gu salbatzera bialtzeraino maite izan gaitu.

            Dios es amor. Sólo desde el amor podemos entender la fe y podemos entender la vida cristiana.Jn 15, 9-17:


            Ebanjelioan Jesusek gogoratuko deusku ez dagoala maitasun haundiagorik, norberaren bizia adiskideakaitik emotea baino.

            El cristiano es aquel que ha creído en el amor de Dios y esta convicción le empuja a amar a todas las personas, poniendo así de relieve el misterio último de Dios.

            Prestau gaitezan Jaunaren berbea entzuteko: "Aleluia".
JAINKO HERRIAREN OTOITZA


          Egin deiogun otoitz Jaungoiko gure Aitari, bere bizia adiskideen alde emon eban Jesukristo berbiztu ebanari, gure eta mundu guztiaren erreguak aurkeztuz esanez:
Emon, Jauna, bihotzaren jakituria

·        Elizearen alde, euren indarrak eta osasuna makaltzen doazala sentitzen dabenen ondoan egon daiten beti. Egin dagigun otoitz.
·        Oinazez eta minez jantzitako gure munduaren alde: zeuk aldatu, Aita, eta bere bihotzean jakituria eta zure Seme Jesusen maitasuna ipini daizuzan. Egin dagigun otoitz
·        Para que el Señor sostenga a todos los enfermos en sus dificultades y mantenga siempre viva en ellos la llama de la fe y de la esperanza.  Egin dagigun otoitz
·        Para que las familias de los enfermos, los miembros de Pastoral de la Salud y quienes se dedican al cuidado de los enfermos o a la investigación para curar las enfermedades, realicen su tarea con espíritu generoso y Dios les bendiga con su bondad.  Egin dagigun otoitz

          Aita Jaungoikoa, zeuk maitatu gaituzu lehenengo, zeure Semea bialdu deuskuzulako, Haren bitartez gu bizi gaitezan; entzun gure otoitza eta, Espiritu Santuaz beteta, alkar maite dagigula, Kristok maite izan gaituan lez. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.

AZKEN AGURRA

            Gure bizia eta salbamena dan Jesusek bizkortu gaitu Meza santu honetan eta, orain, agindu bategaz bialtzen gaitu: "maite egizue alkar". Maitasunaren eraginez, izan gaitezan misiolari.
            Que nos bendiga Dios en esta Pascua. Que su amor llene nuestros corazones, y nos de fuerza para acercarnos a todo aquel que nos necesita. Así haremos realidad el mandato del Señor.

                        "Zeru-lurren Erregina


PAZKOALDIKO VI. DOMEKEA                                                   

Espiritu Santuaren dohaia
jentilen gainera ere jatsi zan
.
Apostoluen Eginak liburutik
(Eg 10, 25-26. 34-35. 44-48)

            Egun haretan, Pedro sartzera joiala, Korneliok bidera urten eutsan eta oinetara ahuspeztu. Baina Pedrok zutiarazo egin eban, esanez: «Jagi zaitez, gizaki hutsa naz ni ere».
            Orduan, honan berba egin eban Pedrok: «Orain jabetzen naz Jainkoak ez dauala bereizketarik egiten, begirunea deutsana eta beraren guraria beteten dauana, edozein herritakoa dala ere, onartzen dauala baino».
            Oraindino Pedrok berbetan ziharduala, Espiritu Santua jatsi zan berbea entzuten ziharduen guztien gainera. Pedrogaz etorritako fededun juduak harriturik egozan Espiritu Santuaren dohaia jentilen gainera ere jasten zala ikustean. Izan ere, berbeta arrotzez hitz egiten eta Jainkoa handiesten entzuten eutseen.
            Orduan, esan eban Pedrok: «Ukatu al daikie inork Bateoko ura guk lez Espiritu Santua hartu daben honeei?» Eta Jesu Kristoren izenean bateatu egiezala agindu eban. Ondoren, egun batzuetan bertan gelditzeko eskatu eutsoen Pedrori.

Erantzun-salmoa                                                                                                                             
(Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4)

Agertu du Jaunak atzerrien aurrean
Beragandiko garaipena.

edo      Aleluia.

Kanta Jaunari kantu barri,
egin ditu-eta hainbat harrigarri.
Bere eskumeak emon deutso garaipena,
bere beso santuak.

Ezagutuarazo dau Jaunak Beragandiko garaipena,
agertu dau atzerrien aurrean bere zuzentasuna.
On eta leial izan dala gogoratu dau,
Israel etxeari buruz.

Ikusi dabe lur-muga danek,
gure Jainkoagandiko garaipena.
Lur osoa, egiozu txalo Jaunari,
egin oihu eta irrintzi, egin eresi.

Jainkoa maitasuna da.

San Joan Apostoluaren lehenengo epistolatik
(1 Jn 4, 7-10)

            Seme-alaba maiteok: Maitatu dagigun alkar, maitasuna Jainkoagandik dator-eta, eta maite dauan guztia Jainkoagandik jaioa da eta ezagutzen dau Jainkoa. Maite ez dauanak ez dau ezagutzen Jainkoa, Jainkoa maitasuna da-eta. Jainkoak deuskun maitasuna honetan agertu zan: Jainkoak bere Seme bakarra bialdu ebala lurrera, gu haren bidez bizi gaitezan. Honetan datza maitasuna: ez guk Jainkoa maite izatean, Harek gu maite izatean baino, eta bere Semea gure pekatuen parkamen-oparitzat bialdu izatean.

Ez dau inork maitasun handiagorik
bere bizia adiskideen alde emoten dauanak baino.

 Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
(Jn 15, 9-17)

            Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Aitak Ni maite izan nauan lez, holantxe maite izan zaituet Nik ere zuek; iraun sendo nire maitasunean. Nire aginduak beteten badozuez, nire maitasunean iraungo dozue, Nik ere, Aitaren aginduak bete ditudalako, haren maitasunean irauten dodan lez.
            Hau esan deutsuet nire poza zeuekan izan dagizuen, eta zuen poza bete-betea izan daiten.
            Hau da nire agindua: maitatu dagizuela alkar, Nik maite izan zaituedan lez. Ez dau inork maitasun handiagorik bere bizia adiskideen alde emoten dauanak baino.
            Zuek nire adiskide izango zaree, Nik agindua beteten badozue. Aurrerantzean ez deutsuet morroi deituko, morroiak ez dau-eta jakiten nagusiak zer egiten dauan; zuei adiskide deitzen deutsuet, nire Aitak jakinarazo deustan guztia adierazo deutsuet-eta.
            Ez ninduzuen zuek aukeratu Ni, Neuk aukeratu zinduedazan zuek, eta eginkizun hau emon deutsuet: edonon frutu ugaria eta iraunkorra emon dagizuela; holan, Aitari nire izenean eskatuko deutsazuen guztia emongo deutsue.
Hauxe agintzen deutsuet: maitatu dagizuela alkar».