Garizuma 2020

martes, 6 de junio de 2017

Hirutasun Santua

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.                            


                           HIRUTASUN GUZTIZ SANTUAREN FESTABURUA - A


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok, ondo etorri ospakizun honetara

            Aita, Semea eta bien arteko maitasuna dan Espiritu Santuaren jai haundia ospatzen dogu gaur: Trinidade edo Hirutasun guztiz Santuaren Domekea.

            Seme eta alaba lez sortzen gaituan Maitasuna; senidetasunean batzen gaituan Maitasuna eta bere Espirituaz mundura bialtzen gaituan Maitasuna.

            Gaur baita “Munduari Jaungoikoaren begiradaz begiratu” goiburupean otoitzari eta lanari emonda bizi diran lekaide eta lekaimeen aldeko eguna ospatzen dogu.  Monastegiak kristau alkarteei laguntza, arnasa eta itxaropena emoten deutsen otoitz-alkarteak dira.

            Fede-alkarte hau osotzen dogunok, Eukaristia honetan, hurreratu gaitezan apurtxo bat gehiago Jaungoikoaren misteriora, eta ospatu daigun Beragan bizi dauan eta guri agertu deuskun maitasuna.

            "Zein gozo ta eder dan..."


DAMU-OTOITZA

            Senideok: emon deiogun hasierea gure ospakizun honi, isilunetxo bat eginez eta geure pekatua autortuz:

            - Jesus Jauna, zure maitasunaz mundua salbatzen dozuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, Jaungoikoaren ezkutuko bizitzea agertu deuskuzuna. KRISTO,   E.

            - Jesus Jauna, Jaungoiko bihozbera eta errukitsua zareana. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Ex 34, 4b-6. 8-9:

            Jaungoikoak bere herriari bidera urteten deutso eta erruki haundiz zuzenduko dau askatasun osoraino. Testamentu Zaharra Jaungoikoak deuskun maitasunaren historia da.


Erantzun-Salmoa: Dn.  3, 52...

            Jainkoa goratu, esker  ona agertu eta Jainko horren haunditasuna abestu dagigun.

 "Aintza ta gorespen Zuri gizaldietan"

2 Kor 13, 11-13:

            San Paulok dei egingo deusku orain gure fedea eta gure alkarte bizitza, maite gaituan Jaungoikoagan oinarritzera.

Jn 3, 16-18:

            Aitak bere Semea bialdu deusku, Haren bitartez mundua salbau daiten. Hortxe ikusten dogu zenbat maite gaituan. Jesusen berbeak sortzen deuskuzan begirunea eta poza agertzeko, zutundu gaitezan eta abestu dagigun "Aleluia".


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Maitasunaren Aita dan Jaungoikoari aurkeztu deioguzan fedez eta uste osoz geure eskariak:

            - Eliza osoaren alde, Aita Santuaren alde, gure Gotzainaren alde eta munduko Gotzain guztien alde: alkartasun-egile izan daitezala beti. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Jaungoikoak hainbeste maite dauan gizadiaren alde: bakearen eta maitasunaren bidetik aurrera joan daitela beti. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Hainbat lekaide eta lekaimek, komentu barruko isiltasunean, gure alde otoitz egiten dabe;  gaur,  esker onez,  euren alde otoitz egingo dogu:  Oso-osoan Jaungoikoari emonda bizi daitezala eta bokazino barriak lortu dagiezala.  ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

            - Geure alde eta gure otoitzean gogoan ditugun guztien alde: Hirutasun Deunaren antzera, beti alkar maitatzen bizi gaitezala. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Entzun, Aita, gure otoitza eta isuri zure maitasuna mundu guztiaren gainera. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

           
            Senideok:  gaurko Eukaristia amaitu dogu, eta, hasieran esan dogun lez, Jaungoikoak bere maitasuna agertu deusku. Orain, esker onez,  maitasun  horrek gugan daukan eragina geure bizitzeagaz agertzea gelditzen jaku.

            "Eskerrak Jauna bihotz bihotzez”                     


                           HIRUTASUN GUZTIZ SANTUAREN FESTABURUA - A


SARRERAKO OHARKIZUNA
Senideok, ondo etorri ospakizun honetara

            Aita, Semea eta bien arteko maitasuna dan Espiritu Santuaren jai haundia ospatzen dogu gaur: Trinidade edo Hirutasun guztiz Santuaren Domekea.

            Seme eta alaba lez sortzen gaituan Maitasuna; senidetasunean batzen gaituan Maitasuna eta bere Espirituaz mundura bialtzen gaituan Maitasuna.

            Hoy recordamos a quienes en la Iglesia han sido llamados a la vida consagrada contemplativa: los monjes, las monjas y la vida eremítica. Contemplar el mundo con la mirada de Dios es el lema de la Jornada de este año.

            Fede-alkarte hau osotzen dogunok, Eukaristia honetan, hurreratu gaitezan apurtxo bat gehiago Jaungoikoaren misteriora, eta ospatu daigun Beragan bizi dauan eta guri agertu deuskun maitasuna.

            "Zein gozo ta eder dan..."


DAMU-OTOITZA

            Senideok: emon deiogun hasierea gure ospakizun honi, isilunetxo bat eginez eta geure pekatua autortuz:

            - Jesus Jauna, zure maitasunaz mundua salbatzen dozuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, Jaungoikoaren ezkutuko bizitzea agertu deuskuzuna. KRISTO,   E.

            - Jesus Jauna, Jaungoiko bihozbera eta errukitsua zareana. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Ex 34, 4b-6. 8-9:

            Jaungoikoak bere herriari bidera urteten deutso eta erruki haundiz zuzenduko dau askatasun osoraino. Testamentu Zaharra Jaungoikoak deuskun maitasunaren historia da.
            Dios es amor, misericordia y ternura. No ez juez sino Padre. Ante Él sólo cabe una actitud: confianza.

Erantzun-Salmoa: Dn.  3, 52...

            Jainkoa goratu, esker  ona agertu eta Jainko horren haunditasuna abestu dagigun.
            Nos unimos en esta oración al cántico de los tres jóvenes que alaban y bendicen a Dios.

 "Aintza ta gorespen Zuri gizaldietan"

2 Kor 13, 11-13:

            San Paulok dei egingo deusku orain gure fedea eta gure alkarte bizitza, maite gaituan Jaungoikoagan oinarritzera.
            Vivir en Dios Padre, Hijo y Espíritu debe reflejarse en la paz, la alegría, el amor. Somos hermanos, una vida común nos une.  ¿ Son nuestras asambleas, nuestras eucaristías signos de esta realidad.  ?

Jn 3, 16-18:

            Dios no está lejos, El se ha hecho por amor nuestro prójimo. El no habita en la lejanía, está en nuestro corazón; su vida es nuestra vida. Somos los elegidos, no por nuestros méritos, sino por amor, para ser su familia.
            Aitak bere Semea bialdu deusku, Haren bitartez mundua salbau daiten. Hortxe ikusten dogu zenbat maite gaituan. Jesusen berbeak sortzen deuskuzan begirunea eta poza agertzeko, zutundu gaitezan eta abestu dagigun "Aleluia".


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Maitasunaren Aita dan Jaungoikoari aurkeztu deioguzan fedez eta uste osoz geure eskariak:

            - Eliza osoaren alde, Aita Santuaren alde, gure Gotzainaren alde eta munduko Gotzain guztien alde: alkartasun-egile izan daitezala beti. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Jaungoikoak hainbeste maite dauan gizadiaren alde: bakearen eta maitasunaren bidetik aurrera joan daitela beti. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Por todos   los que han consagrado su vida a la oración y al trabajo en un monasterio, para que desde su silencio sean reflejo del amor que se nos manifiesta en la Trinidad. ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

            - Que nuestra comunidad parroquial viva la unidad, la fraternidad, y sepa escuchar y vivir el mensaje del evangelio. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Entzun, Aita, gure otoitza eta isuri zure maitasuna mundu guztiaren gainera. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AZKEN AGURRA

            Senideok:  gaurko Eukaristia amaitu dogu. Eta, hasieran esan dogun lez, Jaungoikoak bere maitasuna agertu deusku. Orain, esker onez,  maitasun  horrek gugan daukan eragina geure bizitzeagaz agertzea gelditzen jaku.
            Nuestra vida cristiana debe ser expresión del misterio que hoy hemos celebrado. Somos la gran  familia y Dios es comunicación y comunicación de Amor.

            "Eskerrak Jauna bihotz bihotzez”JAUNAREN FESTABURUAK URTEAN ZEHARPentekoste-osteko igandeaHIRUTASUN GUZTIZ SANTUA

Jauna, Jauna, Jainko bihozbera eta errukitsua.Urteera liburutik (Ur 34, 4b-6. 8-9)Egun hareetan, goizean goiz, harlosa biak harturik, Sinai mendira igon eban Moisesek, Jaunak agindu eutsonez.

Orduan, Jauna hodeian jatsi zan, eta Moisesegaz gelditu. Moisesek Jaunaren izenari dei egin eutson. Moisesen aurretik igaro zan Jauna, honan oihu eginez: «Jauna, Jauna, Jainko bihozbera eta errukitsua, hasarregaitza eta ondoguraz eta leialtasunez betea!»

Bat-batean, lurreraino ahuspeztu zan Moises eta esan eban: «Jauna, gogoko banozu, zatoz, arren, gugaz! Herri hau burugogorra da, bai; baina parkatu Zuk gure gaiztakeriak eta pekatuak, eta hartu gagizuz zeure ondaretzat».

Erantzun-salmoa    Dn 3, 52-56
Kanta Jaunari lur guztia...edo      Goratua Zu, eskerrak Zuri, mendez mende!       Bedeinkatua,  Zu, gure aiten  Jainko Jauna,

Goratua Zu,  eskerrak Zuri  mendez mende.

Bedeinkatua, zure ospea  ta izena:

Goratua Zu,  eskerrak Zuri  mendez mende.

Bedeinkatua, Zure etxe santu  ta ospetsuan:

Goratua Zu,  eskerrak Zuri  mendez mende.

Bedeinkatua, Zure Errege‑aulki  argitsuan:

Goratua Zu,  eskerrak Zuri  mendez mende.

Bedeinkatua, zerutik leize  aztertzaile:

Goratua Zu,  eskerrak Zuri  mendez mende.

Bedeinkatua, zeru‑gain hortan  hor baitzaude:

Goratua Zu,  eskerrak Zuri  mendez mende.

Jesu Kristo gure Jaunaren grazia,

Jainkoaren maitasuna

eta Espiritu Santuaren batasuna.San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako bigarren eskutitzetik (2 Ko 13, 11-13)Senideok: Poztu zaiteze, ahalegindu oso-osoak izaten eta izan adorea; izan iritzi bereko eta bizi bakean. Eta maitasunaren eta bakearen Jainkoa zuekin izango da.

Agurtu egizue alkar musu santuaz. Fededun guztiek agurtzen zaituee.

Jesu Kristo gure Jaunaren grazia, Jainkoaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin guztiokin.Jainkoak bere Semea bialdu eban,

haren bitartez mundua salbatzera.Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 3, 16-18)Aldi haretan, Jesusek esan eutson Nikodemori: Hain maite izan eban Jainkoak mundua, bere Seme bakarra emon eutson, Haregan sinesten dauanik inor galdu ez daiten, betiko bizia izan dagian baino.

Jainkoak ez eban bere Semea mundura bialdu mundua kondenatzera, haren bitartez mundua salbatzera baino. Haregan sinesten dauana ez dago kondenatua; sinesten ez dauana, barriz, kondenatua dago jadanik, Jainkoaren Seme bakarraren izenean sinestu ez daualako». 

No hay comentarios: