San Inazioren otoitza

martes, 16 de mayo de 2017

Pazkoako 6. domekea A

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.
  

 

 

 

 

 


                                                                                                VI. PAZKO‑DOMEKEA – A

GAIXOAREN PAZKOA: «BAKEA ZUGAZ, BAKEA ETXEKOAKAZ»

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok: Jesus Jauna betiko bizi da eta geugan bizi da. Haren Espirituak, Haren maitasunaren indarrak bultzatzen gaitu eta bere bidetik eroaten gaitu. Horregaitik, Jesusen biztuerea ospatzea, Espiritu Santuagandik hartu dogun bizi barri hori ospatzea da.

            Aurten, gaixoaren Munduko Egunaren 25. urteurrena ospatzen dogu. Ekitaldi honetako kanpainaren goiburua hauxe da:  “Bakea zugaz, bakea etxekoakaz”.
Gizon eta emakumeen osasunaz arduratzeak gaixotasunean eta makaltasunean lagun egitera garoaz eta, aldi berean, gure ingurumena eta bizi baldintzak zaintzera.          
Hasi dagigun Eukaristia abestuz

            "Abestu dagigun danok misterio..."


BATZARRA UR BEDEINKATUAZ TXIPRIZTINTZEA

            Bateoko urak Jesusen bizitza barrian sartu ginduzan. Horregaitik, Pazko‑aldian, damu‑otoitza egin beharrean, geure buruak ur bedeinkatuaz txipriztintzen ditugu Jesukristogaz daukagun loturea gogoratzeko eta barriztatzeko.

            (Ur bedeinkatuaz txipriztindu)

            Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik
            eta, Eukaristia honen bidez,
            bere erreinuko mahaian jarteko gai egin gagizala. Amen.

HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 8, 5‑8. 14‑17:

            Jesusen ikasleak ez ziran asko, baina bai kemenez eta iraupenez betetako fededunak. Felipek Barri Ona eta osasuna eroango ditu Samariako lurraldera.

Erantzun‑Salmoa:  65. salmoa

            Gaur ere, berbiztuaren Espiritua, gutako bakoitzarengan  lanean dihardu. Goratu dagigun Jauna, esker onez
"Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari"

1 Pe 3, 15‑18:

            San Pedroren denporetan lez, gaur ere, fededunak eta Mezatara gatozenak ez gara gehiengoa gure gizartean. Horregaitik oso ondo jatorkuz irakurgai honetan entzungo ditugun berbak.

Jn 14, 15‑21:

            Jesusek bere Espiritua agintzen deusku. Pazkoak dakarren bizia, guregan eta munduan sendotuko dauan egiaren Espiritua.

            "Goratu dagigun Jauna, “aleluia" abestuz


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Senideok, laguntza eske joten dogu Semearen bitartez mugabako maitasuna erakutsi euskun Jaungoiko gure Aitagana eta, Mariaren bitartez, gure eta mundu osoaren beharrak aurkeztuko deutsaguz. 
-         Eleizaren alde;  behartsu eta gaixoen artean Aitaren maitasuna zabaldu daiala. Eskatu deiogun Jaunari.
-         Gaixoen alde. Gaixotasunaren misterio eta sufrimentua sentituz, Amabirjinaren     presentzia eta neba-arreben zaintza be sentitu daiezan. Eskatu deiogun Jaunari.
-    Osasunaren arloan eta Osasun Pastoraltzan jarduten dabenen alde. Gaixoen                         senideak,   profesionalak, boluntarioak eta laguntzaile guztiak, Espirituaren                        indar eta ontasunagaz, gaixoak gizatasunez zaintzean eta euren beharrizan                          guztietan laguntzean, eredu bihurtu daitezala guretzat.  Eskatu deiogun Jaunari.
-         Gure kristinau alkartearen alde; begi arretatsuak eta bihotz samurra izan daian sufritzen dagoanari laguntzeko. Eskatu deiogun Jaunari.
Entzun, Jauna, gure otoitza eta lagundu zugandik jaso dogun maitasuna mundura eroaten. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.
           
AZKEN AGURRA

            Sei aste igaro dira Pazkoa, gure jai nagusia, ilunpeetatik argira, tristuratik poztasunera, heriotzatik bizira igarotea ospatu genduala. Egunero bizi behar dogu Pazkoa, gure bizitzak eten bako jai izan behar dau. Hori lortzeko, maitasunaren Jaungoikoagan sinistuz behartsu guztien lagunurko bihurtu behar dogu bizitzako bidean, errukia isuriz han eta hemen.

            "Biztu da Kristo..."                                          


                                                   VI. PAZKO‑DOMEKEA – A

GAIXOAREN PAZKOA:  «SALUD PARA TI, SALUD PARA TU CASA»

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok: Jesus Jauna betiko bizi da eta geugan bizi da. Haren Espirituak, Haren maitasunaren indarrak bultzatzen gaitu eta bere bidetik eroaten gaitu. Horregaitik, Jesusen biztuerea ospatzea, Espiritu Santuagandik hartu dogun bizi barri hori ospatzea da.

            Este año celebramos los 25 años de la Jornada Mundial del Enfermo. Este año el tema de la Campaña es Pastoral de la Salud y Ecología integral, “Salud para ti, salud para tu casa.
            La salud de los seres humanos nos hace responsables no solo del acompañamiento en la enfermedad y debilidad, sino también del cuidado de nuestro medio ambiente y condiciones de vida.
            Hasi dagigun Eukaristia abestuz

            "Abestu dagigun danok misterio..."


BATZARRA UR BEDEINKATUAZ TXIPRIZTINTZEA

            Bateoko urak Jesusen bizitza barrian sartu ginduzan. Horregaitik, Pazko‑aldian, damu‑otoitza egin beharrean, geure buruak ur bedeinkatuaz txipriztintzen ditugu Jesukristogaz daukagun loturea gogoratzeko eta barriztatzeko.

            (Ur bedeinkatuaz txipriztindu)

            Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik
            eta, Eukaristia honen bidez,
            bere erreinuko mahaian jarteko gai egin gagizala. Amen.

HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 8, 5‑8. 14‑17:

            Jesusen ikasleak ez ziran asko, baina bai kemenez eta iraupenez betetako fededunak. Felipek Barri Ona eta osasuna eroango ditu Samariako lurraldera.
            Felipe, uno de los discípulos de Jesús, anuncia la Buena Noticia y hace signos milagrosos, para que crean y se conviertan.

Erantzun‑Salmoa:  65. salmoa

            Gaur ere, berbiztuaren Espiritua, gutako bakoitzarengan  lanean dihardu. Goratu dagigun Jauna, esker onez
            Aclamemos a Dios, el Señor que manifiesta su bondad con toda la humanidad.

"Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari"1 Pe 3, 15‑18:

            San Pedroren denporetan lez, gaur ere, fededunak eta Mezatara gatozenak ez gara gehiengoa gure gizartean. Horregaitik oso ondo jatorkuz irakurgai honetan entzungo ditugun berbak.
            El apóstol nos pide, que glorifiquemos a Jesús resucitado, con la vida y con las obras. Así daremos razón de nuestra esperanza.

Jn 14, 15‑21:

            Jesusek bere Espiritua agintzen deusku. Pazkoak dakarren bizia, guregan eta munduan sendotuko dauan egiaren Espiritua.
            Al despedirse Jesús hace una  promesa: os enviaré al Espíritu santo, que estará siempre con vosotros.
            "Goratu dagigun Jauna, “aleluia" abestuz


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Senideok, laguntza eske joten dogu Semearen bitartez mugabako maitasuna erakutsi euskun Jaungoiko gure Aitagana eta, Mariaren bitartez, gure eta mundu osoaren beharrak aurkeztuko deutsaguz. 
-         Eleizaren alde;  behartsu eta gaixoen artean Aitaren maitasuna zabaldu daiala. Eskatu deiogun Jaunari.
- Para que, las personas enfermas, experimentando el misterio y sufrimiento de la                  enfermedad, sientan también la presencia maternal de la Virgen y el cuidado de                 los hermanos.  Eskatu deiogun Jaunari.

-  Para que las familias de los enfermos, los profesionales, los voluntarios y todos                        quienes les atienden y cuidan, con la fuerza y bondad del Espíritu, se conviertan                       para nosotros en ejemplo de cómo tratar a cada enfermo con humanidad,                                   ayudando en todas sus necesidades.  Eskatu deiogun Jaunari.
-         Gure kristinau alkartearen alde; begi arretatsuak eta bihotz samurra izan daian sufritzen dagoanari laguntzeko. Eskatu deiogun Jaunari.
Entzun, Jauna, gure otoitza eta lagundu zugandik jaso dogun maitasuna mundura eroaten. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.
           
                                     
AZKEN AGURRA

            Sei aste igaro dira Pazkoa, gure jai nagusia, ilunpeetatik argira, tristuratik poztasunera, heriotzatik bizira igarotea ospatu genduala. Egunero bizi behar dogu Pazkoa, gure bizitzak eten bako jai izan behar dau.
            Llega el momento de volver a nuestros hogares y ocupaciones. Vayamos afianzados en la Palabra del Señor, siempre viva y operante.
            La fuerza del Espíritu que hemos recibido en esta eucaristía, nos ayudará  a vivir cerca de los enfermos y los ancianos que necesitan de nuestro apoyo y nuestro amor.

            "Biztu da Kristo..."PAZKOALDIKO VI. DOMEKEA                               


Apostoluen Eginak liburutik (Eg 8, 5-8. 14-17)

            Egun hareetan, Felipe Samaria urira jatsi eta Mesiasen barri emoten hasi zan. Jenteak, Felipek esaten ebana entzun eta egiten zituan mirariak ikustean, gogo batez onartzen eban haren predikua; izan ere, deabrudun askogandik urteten eben espiritu gaiztoak deadarka, eta elbarri eta herren asko osatzen ziran. Poz handia izan zan uri haretan.
            Jerusalemen egozan apostoluek, Samariak Jainkoaren berbea onartu ebala jakitean, Pedro eta Joan bialdu ebezan hara. Heldu ziranean, hareen alde otoitz egin eben, Espiritu Santua hartu egien. Izan ere, artean hareetako inorengana jatsi barik egoan Espiritua; Jesus Jaunaren izenean bakarrik izan ziran bateatuak. Orduan, Pedrok eta Joanek eskuak buruan ezarri eutseezan eta Espiritu Santua hartu eben.

Erantzun-salmoa Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 eta 20

Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari.

edo      Aleluia.

Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari,
egin eresi Haren izen ederrari,
emon goralpen eder Berari.
Esan Jainkoari: «Zuk eginak bai dirala harrigarriak!»

Ahuspeztu bedi lur osoa zure aurrean eresi eginez,
zure izenari eresi eginez.
Zatoze eta ikusi Jainkoaren lanak,
harritzeko dira-eta gizakiakaitik egin dituanak.

Itsasoa lehor bihurtu dau,
oinez igaro dira ibaiaren erditik;
beraz, poztu gaitezan Haregaz.
Nagusi da ahal izatez betiko.

Zatoze eta entzun, Jainkoaren bildur zareenok,
esango deutsuedaz nire alde Harek eginak.
Bedeinkatua Jainkoa, ez dau-eta uxatu nire eskaria,
ez deust-eta ukatu bere grazia.Heriotzea jasan eban bere gorputzean,
baina bizia hartu eban barriro Espirituagandik.

San Pedro Apostoluaren lehenengo epistolatik (1 P 3, 15-18)

            Senide maiteok: Goratu egizue Jauna, Kristo, zeuen bihotzetan, eta egon beti prest zeuen itxaropenaren arrazoia emoteko eskatzen deutsueen guztiei; baina egizue apaltasunez eta begirunez, kontzientzia garbiz jokatuz. Holan, kristau lez dozuen jokabide onaz txarto esaka diharduenak lotsatu egingo dira zuen kontra esaten dabenaz. Hobe da, izan ere, ondo egiteagaitik sufritzea, Jainkoak holan nahi izan ezkero, txarto egiteagaitik sufritzea baino.
            Kristok heriotzea jasan eban pekatuakaitik behin betiko —Errubakoak errudunakaitik—, zuek Jainkoagana eroateko. Gizakia zanez, heriotzea jasan eban, baina bizia hartu eban barriro Espirituagandik.Nik Aitari eskatuko deutsot,
eta beste laguntzaile bat emongo deutsue.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 14, 15-21)

            Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: «Maite banozue, beteko dozuez nire aginduak. Nik Aitari eskatuko deutsot, eta beste laguntzaile bat emongo deutsue, beti zuekin egon daiten, egiaren Espiritua. Munduak ezin dau hartu, ez dau ikusten-eta, ez ezagutzen; zuek, ostera, ezagutzen dozue, zuekan bizi da eta zuekin egongo da-eta betiko.
            Ez zaituet umezurtz itziko, bihurtuko naz zuekana. Laster munduak ez nau ikusiko; zuek, ostera, ikusiko nozue, Ni bizi naz eta zuek ere biziko zaree-eta. Egun haretan ulertuko dozue Ni Aitagan nagoala, eta zuek Nigan eta Ni zuekan. Nire aginduak onartu eta beteten dituanak, horrexek nau maite, eta Ni maite nauana nire Aitak maite izango dau, eta Nik ere maite izango dot eta agertuko natxako».


No hay comentarios: