Gabon haurtxo bat jaio da

martes, 23 de mayo de 2017

Pazkoako 7. domekea A Jaunaren Igokundea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.
  


PAZKOKO VII. DOMEKEA  (A) JAUNAREN IGOKUNDEA
Gizarte Komunikabideen Munduko Jardunaldia

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi:
            Mendekoste egunaren atarikoa dan Jaunaren Igokundea ospatuko dogu gaur. Jesus, kurutzean josia, berbiztua, zerura igon dala, Jaungoikoaren bizitzan sartu dala gaurkotuko dogu gure ospakizunean.

Pozik gagoz, kristo goratua izan dalako baina baita egunen batean Beragaz batera bizi izango garalako be.

            Gaurko egunez Gizarte Komunikabideen Munduko Jardunaldia ospatzen da Eleizan, aurten, “Itxaropenaren eta konfiantzaren barri emon gaur egun” goiburupean.

ABESTIA:  Abestu dagigun danok, misterio...

ABADEAREN AGURRA


          Maitasunaren eta bakearen Jaungoikoa egon bedi zuekin.

          Anai-arrebok: ondo etorri!
          Jesus, kurutziltzatua, berbiztua, zerura igo da.
          Bera Jaungoikoaren bizitzan sartu da.
          Horixe ospatzen dogu gaur Igokundearen domeka honetan, goratua ikustearen poza sentitzen dogunean; eta, egun batean, geuk ere beragaz betiko bizitza biziko dogula itxaroten dogu.

OHARRA URAZ BEDEINKATU AURRETIK


          Pazkoko domeka honetan, ur bedeinkatuaren ihinztadureaz, gure bizitzetako une erabakigarria gogoratzen dogu: bateoaren bidez, Jesusen alkarteko kide egin ginan eta bere Espiritua jaso genduan. Egin dagigun gaur barriro, Jesus gure bizia izan daiten beti.

URAZ BEDEINKATZEA  : Hartuko dogu ura pozik...    Azkenean, abadeak dino:


          Jaungoiko ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko otorduan partehartzeko duin egin gaizala. Amen.

(Ur bedeinkatua erabili barik, ondorengo formulea nahiago bada...)

§         Emakume eta gizon barri egin gaituzu. Erruki, Jauna.

§         Gure ondoan zagoz beti. Kristo, erruki.

§         Zeruko ateak zabaldu deuskuzuz. Erruki, Jauna.


AINTZA:Aintza eta ospe haundiz zerura igoten dauan Jaunari abestu deiogun gorespen  kantu hau     
         
HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 1, 1‑11:

            Apostoluen Eginak deituriko liburuak Elizearen lehenengo pausoak jasoten ditu. Eta, bere lehenengo atalburuan, Jesusen zeruratzearen barri emoten deusku. Horixe entzungo dogu irakurgai honetan.

Erantzun‑Salmoa: 46. salmoa

            Oihu alaien artean igon da Jainkoa, horregaitik salmisteagaz bat egiten dogu “Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari” abestuz

Ef 1, 17‑23:

            Kristo berbiztua Jaungoiko Aitak bere eskoi‑aldean jarriazo dau.  Fededunok Haren Gorputzeko atal gara eta guri ere azken bardina eskeintzen deusku.

Mt. 28, 16-20

            Jesusek, zerura igon aurretik, bere apostoluak mundu zabalera bialtzen ditu Barri Ona iragarten. Eginkizun horretan Jaunaren laguntza beti izango dabe eurekin

            Goratu daigun, zerura igon arren, betiko geugaz gelditu dan Jauna, "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA


          Jesusegaz bat eginik, eskatu deiogun Aitari bere Espiritua bialtzeko eta gu barritzeko.

·        Eleizaren alde. Gizon eta emakume guztiakaz bat egin daian, maitasun eta samurtasunez hurreratuz eta Kristogaz alkartzeko bidea erakutsiz. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Agintarien alde. Gizon eta emakume guztien duintasuna eta askatasuna errespetatu eta informazino egiazko eta objektiboa jasoteko eskubidea bermatu daien. Eskatu deiogun Jaunari.

·          Komunikabideetako profesionalen alde. Egia, ontasuna eta edertasuna sortu daiken guztian arreta jarteko gauza izan daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Arratiako kristau alkartea osotzen dogun guztion alde, Jaunaren testigu izanaz, ebanjelioaren ikasle misiolariak izaten ahalegindu gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari

            Jaungoiko ona, entzun gure otoitzak eta emoiguzu eskatu deutsuguna. Zure ondora igon dauan Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.AZKEN AGURRA

Eukaristia amaitzean, gaur geuri dinoskuz Jesusek Ebanjelioko berbak: "Nire testigu izan zaiteze eta jakin egizue ni zeuokin nozuela beti". Jesusen laguntzaz izan gaitezan bere barri onaren zabaltzaile.

            "Zoaze mundo guztira eta iragarri Barri Ona”.


PAZKOKO VII. DOMEKEA (A)   JAUNAREN IGOKUNDEA
Gizarte Komunikabideen Munduko Jardunaldia
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

SARRERAKO OHARKIZUNA

Egun on, Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi:
            Mendekoste egunaren atarikoa dan Jaunaren Igokundea ospatuko dogu gaur. Jesus, kurutzean josia, berbiztua, zerura igon dala, Jaungoikoaren bizitzan sartu dala gaurkotuko dogu gure ospakizunean.
            Estamos alegres por ver a Cristo glorificado, pero también porque esperamos vivir un día con Él su vida para siempre
            En este día, la Iglesia pone también ante nosotros la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el lema «Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos».

ABESTIA:  Abestu dagigun danok, misterio...

ABADEAREN AGURRA

          Maitasunaren eta bakearen Jaungoikoa egon bedi zuekin.

          Anai-arrebok: ondo etorriak!
          Jesus, kurutziltzatua, berbiztua, zerura igo da.
          Bera Jaungoikoaren bizitzan sartu da.
Horixe ospatzen dogu gaur Igokundearen domeka honetan, goratua ikustearen poza sentitzen dogunean; eta, egun batean, geuk ere beragaz betiko bizitza biziko dogula itxaroten dogu.

OHARRA URAZ BEDEINKATU AURRETIK

          Estos domingos de Pascua recordamos, con la aspersión del agua bendecida, aquel momento decisivo de nuestras vidas en el que, por el bautismo, empezamos a formar parte de la comunidad de Jesús y recibimos su Espíritu. Hagámoslo hoy de nuevo, para que Jesús sea siempre nuestra vida.

URAZ  BEDEINKATZEA  : Hartuko dogu ura pozik    Azkenean, abadeak dino:

          Jaungoiko ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere Erreinuko otorduan partehartzeko duin egin gaizala. Amen.

(Ur bedeinkatua erabili barik, ondorengo formulea nahiago bada...)

§         Emakume eta gizon barri egin gaituzu. Erruki, Jauna.

§         Tú estás a nuestro lado. Kristo, erruki.

§         Zeruko ateak zabaldu deuskuzuz. Erruki, Jauna.


AINTZA:Aintza eta ospe haundiz zerura igoten dauan Jaunari abestu deiogun gorespen  kantu hau        
     
HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 1, 1‑11:

            Apostoluen Eginak deituriko liburuak Elizearen lehenengo pausoak jasoten ditu. Eta, bere lehenengo atalburuan, Jesusen zeruratzearen barri emoten deusku. Horixe entzungo dogu irakurgai honetan.
            El tiempo de Jesús termina y comienza el tiempo del Espíritu y de la Iglesia. Por eso los apóstoles se dan cuenta de su misión en el mundo.

Erantzun‑Salmoa: 46. Salmoa

            Desde muy antiguo la liturgia reza este salmo en la fiesta de la Ascensión. Sirve paraexpesar el gozo del pueblo cristiano por el triunfo de Cristo, sentado a la derecha del Padre. Este canto mantiene nuestra esperanza y sirve para confesar queel triunfo de Jesús se extenderá a todos los pueblos de la tierra.
            Oihu alaien artean igon da Jainkoa, horregaitik salmisteagaz bat egiten dogu “Lur osoa, egiozu irrintzi Jainkoari” abestuz

Ef 1, 17‑23:

            Kristo berbiztua Jaungoiko Aitak bere eskoi‑aldean jarriazo dau.  Fededunok Haren Gorputzeko atal gara eta guri ere azken bardina eskeintzen deusku.
            El apóstol nos sugiere que interpretemos en el marco de una visión de fe la ascensión de Cristo y su permanencia a la derecha del Padre.

Mt. 28, 16-20

            Jesusek, zerura igon au rretik, bere apostoluak mundu zabalera bialtzen ditu Barri Ona iragarten. Eginkizun horretan Jaunaren laguntza beti izango dabe eurekin
            La unión con Cristo nos empuja al mundo. En la lucha no estamos solos. Jesús camina con nosotros. Toda la fuerza viene de EL; sólo nos pide que pongamos en sus manos nuestra debilidad.
            Goratu daigun, zerura igon arren, betiko geugaz gelditu dan Jauna, "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA


          Jesusegaz bat eginik, eskatu deiogun Aitari bere Espiritua bialtzeko eta gu barritzeko.

·        Eleizaren alde. Gizon eta emakume guztiakaz bat egin daian, maitasun eta samurtasunez hurreratuz eta Kristogaz alkartzeko bidea erakutsiz. Eskatu deiogun Jaunari.

·         Por los gobernantes, para que mediante las iniciativas que les corresponden favorezcan siempre el respeto a la dignidad y libertad de todas las personas y procuren garantizar los derechos de todos a una información veraz y objetiva.  Eskatu deiogun Jaunari. 

·        Por los profesionales de los medios de comunicación, para que sean capaces de prestar siempre atención a todo aquello que pueda promover la verdad, la bondad y la belleza.  Eskatu deiogun Jaunari.

·        Arratiako kristau alkartea osotzen dogun guztion alde, Jaunaren testigu izanaz, ebanjelioaren ikasle misiolariak izaten ahalegindu gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari

            Jaungoiko ona, entzun gure otoitzak eta emoiguzu eskatu deutsuguna. Zure ondora igon dauan Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.            AZKEN AGURRA

            Eukaristia amaitzean, gaur geuri dinoskuz Jesusek Ebanjelioko berbak: "Nire testigu izan zaiteze, eta jakin egizue ni zeuokin nozuela beti". Jesusen laguntzaz izan gaitezan bere barri onaren zabaltzaile.
            Jesucristo ha cumplido su misión. Ahora somos nosotros, sus discípulos, los que debemos continuar su obra salvadora y dar testimonio de que Jesús ha muerto y resucitado.

            "Zoaze mundo guztira eta iragarri Barri Ona”.


JAUNAREN IGOKUNDEA                                                             

Gorantz igon eban Jesusek hareen begi aurrean.Apostoluen Eginak liburutik (Eg 1, 1-11)            Teofilo maitea: Neure lehenengo liburuan, hasieratik zerura jasoa izan zan egunerarte Jesusek egin eta irakatsi eban guztia idatzi neban. Zerura igon aurretik, Espiritu Santuaren eraginez aginduak emon eutsezan Berak aukeratutako apostoluei. Jesus apostoluei agertu jaken bere nekaldiaren ostean eta bizirik egoaneko froga asko emon eutsezan, berrogei egunez bere burua ikustera emonez eta Jainkoaren erreinuaz berba eginez.

            Hareekin bazkaltzen ziharduan batean, honan agindu eutsen: «Ez alde Jerusalemdik. Zagoze han Nik Aitaren partetik egin deutsuedan agintzariaren zain. Joanek urez bateatu eban; baina zuek Espiritu Santuaz izango zaree bateatuak egun gitxi barru».

            Orduan, baturik egozanek itaundu eutsoen: «Jauna, orain ezarriko al dozu barriro Israelgo erreinua?» Jesusek erantzun eutsen: «Aitak bakarrik dau hori erabagiteko ahalmena, eta ez dago zuen esku zein aldi edo unetan jazoko dan jakitea. Baina zuen gain jatsiko dan Espiritu Santuaren indarra hartuko dozue, eta nire lekuko izango zaree Jerusalemen, Judea osoan, Samarian eta lurraren azken mugaraino».

            Hori esanik, gorantz igon eban Jesusek hareen begi aurrean, hodei batek begietatik ezkutatu eutsen arte. Oraindino zerura zelan joian begira-begira egozala, zuriz jantzitako gizaseme bi azaldu jakezan ondoan, eta esan eutseen: «Galilearrok, zertan zagoze hor zerura begira? Zuen ondotik zerura jasoa izan dan Jesus hori, zerura joaten ikusi dozuen lez etorriko da barriro».Erantzun-salmoa Sa1 46, 2-3. 6-7. 8-9Oihu alaien artean igon dau Jainkoak,

turuta-soinuz, Jaunak.edo      Aleluia.Herri guztiok, txalo jo egizue,

Jainkoari irrintzi egiozue.

Goi-goiko Jauna, izan ere, izugarri,

lurbira osoan errege handi.

Oihu alaien artean igon dau Jainkoak,

turuta-soinuz, Jaunak.

Eresi Jainkoari, eresi;

eresi gure erregeari, eresi.Jainkoa da-eta lurbira osoan errege,

egiozue jator goratzarre.

Jainkoa errege da atzerrietan,

jesarria dago Jainkoa bere aurki santuan.

Zeruan bere eskumaldean jesarriarazo eban.San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako epistolatik (Ef 1, 17-23)            Senideok: Jesu Kristo gure Jaunaren Jainkoak, aintzaren Aitak, emon deizuezala Espirituaren jakituria eta goi-argia, Bera ezagutzeko. Argitu dagizala zuen barruko begiak, jakin dagizuen zer itxarotera dei egin deutsuen, zein aberatsa dan fededunentzat oinordekotzan prestatu dauan aintza.

            Ahalmen eta indar hori Kristogan erakutsi eban Jainkoak, Berau hilen artetik biztu eta zeruan bere eskumaldean jesarriarazo ebanean. Jainkoak aginte, botere, indar eta nagusitza guztien gainetik ezarri dau Kristo, eta mundu honetan ez ezik, datorren munduan ere aitatu daitekezan izen guztien gainetik.

            Dana jarri dau Jainkoak Kristoren oinazpian, eta Berau ezarri dau danen gainetik Elizaren buru. Haren gorputza da Elizea, unibertsoa guztiz beteten dauan Kristok betea.

Aginpide oso-osoa emon deust Jainkoak zeru-lurretan.Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik (Mt 28, 16-20)            Aldi haretan, hamaika ikasleak Galileara joan ziran, Jesusek adierazo eutsen mendira. Ikusi ebenean, gurtu egin eben; batzuk, ostera, zalantzan egozan.

            Jesusek, hurreraturik, honan berba egin eutsen: «Aginpide osoa emon deust Jainkoak zeru-lurretan. Zoaze, bada, eta egin herri guztiak nire ikasle, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bateatuz eta Nik agindu deutsuedan guztia beteten irakatsiz. Eta Ni zuekin izango nozue egunero munduaren azkenera arte». 

No hay comentarios: