Jesusen hitza

lunes, 11 de septiembre de 2023

Barkatu beti Perdonar siempre Jose Antonio Pagola

 


Mateo kezkaturik ageri da Jesusen jarraitzaileen elkarteetan sor daitezkeen gatazkak, eztabaidak eta aurkaritzak zuzentzeari dagokionez. Beraren ebanjelioan esaten denez, «gehienen karitatea epeltzen ari den» (Mateo 24,12) momentuan ari da idazten, segur aski, bere ebanjelioa.

Horregatik, xehetasun askoz idatzi du nola jokatu behar den elkartetik gaitza erauzteko, beti ere pertsonak errespetatuz, beste ezer baino lehen «zuzentasuna bakarka» bilatuz, elkarrizketara joz «lekukoekin», «elkarteari» parte hartzera eraginez edota Jesusen jarraitzaileei kalte egiten ahal dietenengandik urrunduz.

Hori guztia beharrezkoa izan daiteke, baina nola jardun behar du zehazki iraina jaso duen pertsonak?, zer egin behar du Jesusen ikasleak, beronen urratsei jarraitu nahi badie eta beronekin lankide izan nahi badu Jainkoaren erreinuari, guztientzako errukiaren eta zuzentasunaren erreinuari, bideak urratzen?

Mateok ezin ahaztu zitzakeen Jesusen hitz batzuk, berea baino lehenagoko ebanjelio batean jasoak zirenak. Ez ziren ulerterrazak, baina Jesusek bihotzean zuena islatzen zuten. Hogei mende iraganak badira ere, beraren jarraitzaileok ezin urardotu dugu beraien edukia.

Pedro Jesusi hurbildu zaio. Beste batzuetan bezala, jarraitzaileen taldearen ordezko bezala dihardu: «Anaiak iraintzen banau, zenbat aldiz barkatu behar diot?, zazpi aldiz?». Galdera ez da zekena, baizik eta oso-oso eskuzabala. Entzunak ditu Jesusen parabolak Jainkoaren errukiari dagozkionak. Ezaguna du Jesusen gaitasuna ulertzeko, desenkusatzeko eta barkatzeko. Bera ere prest dago «askotan» barkatzeko, baina ez al da mugarik?

Biribila da Jesusen erantzuna: «Ez diotsut zazpi aldiz, baizik eta hirurogeita hamar aldiz zazpitan»: beti bakartu behar diozu, baldintzarik gabe. Mendetan barna, mila modutan urardotu nahi izan da Jesusek esandakoa: «beti barkatzea, kaltegarria da»; «laineza ematen dio iraintzaileari»; «lehenik eta behin damua eskatu behar zaio». Honek guztiak arrazoizkoa dirudi, baina ezkutatu eta desitxuratu egiten du Jesusek pentsatzen eta bizi zuena.

Beragana itzuli beharra dugu. Beraren Elizan berak bezala barkatzeko prest dauden gizon-emakumeak falta dira, gure artean txertatzeko beraren barkazio-keinua beronen doakotasun eta handitasun betean. Horrek du distirarazten erarik handienean Elizan Kristoren aurpegia.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 24. igandea – A (Mateo 18,21-35)

PERDONAR SIEMPRE

A Mateo se le ve preocupado por corregir los conflictos, disputas y enfrentamientos que pueden surgir en la comunidad de los seguidores de Jesús. Probablemente está escribiendo su evangelio en unos momentos en que, como se dice en su evangelio, «la caridad de la mayoría se está enfriando» (Mateo 24,12).

Por eso concreta con mucho detalle cómo se ha de actuar para extirpar el mal del interior de la comunidad, respetando siempre a las personas, buscando antes que nada «la corrección a solas», acudiendo al diálogo con «testigos», haciendo intervenir a la «comunidad» o separándose de quien puede hacer daño a los seguidores de Jesús.

Todo eso puede ser necesario, pero ¿cómo ha de actuar en concreto la persona ofendida?, ¿Qué ha de hacer el discípulo de Jesús que desea seguir sus pasos y colaborar con él abriendo caminos al reino de Dios, el reino de la misericordia y la justicia para todos?

Mateo no podía olvidar unas palabras de Jesús recogidas por un evangelio anterior al suyo. No eran fáciles de entender, pero reflejaban lo que había en el corazón de Jesús. Aunque hayan pasado veinte siglos, sus seguidores no hemos de rebajar su contenido.

Pedro se acerca a Jesús. Como en otras ocasiones, lo hace representando al grupo de seguidores: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar?, ¿hasta siete veces?». Su pregunta no es mezquina, sino enormemente generosa. Le ha escuchado a Jesús sus parábolas sobre la misericordia de Dios. Conoce su capacidad de comprender, disculpar y perdonar. También él está dispuesto a perdonar «muchas veces», pero ¿no hay un límite?

La respuesta de Jesús es contundente: «No te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete»: has de perdonar siempre, en todo momento, de manera incondicional. A lo largo de los siglos se ha querido rebajar de muchas maneras lo dicho por Jesús: «perdonar siempre, es perjudicial»; «da alicientes al ofensor»; «hay que exigirle primero arrepentimiento». Todo esto parece muy razonable, pero oculta y desfigura lo que pensaba y vivía Jesús.

Hay que volver a él. En su Iglesia hacen falta hombres y mujeres que estén dispuestos a perdonar como él, introduciendo entre nosotros su gesto de perdón en toda su gratuidad y grandeza. Es lo que mejor hace brillar en la Iglesia el rostro de Cristo.

José Antonio Pagola

24 Tiempo ordinario – A (Mateo 18,21-35)

No hay comentarios: