Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 2 de marzo de 2020

Beldurra Elizan Los miedos en la Iglesia: Jose Antonio Pagola


Segur aski, beldurra da Jesusi leial jarraitzean, kristauak gehienik gerarazten dituena. Gaur egungo Elizan bada bekaturik eta ahuldaderik, baina nagusiki arriskuarekiko beldurra dago. Hirugarren milurtekoa kristau-fedearen bizipena berritzeko ausardiarik gabe hasi dugu. Ez da zaila beldur horietakorik seinalatzea.

Beldurra diogu berri den edozeri, «iraganari eusteak». Ebanjelioari leial izatea automatikoki bermatuko balu bezala. Egia da, Vatikano II.a kontzilioak biribil baieztatu zuela Elizan «eten gabe bizi behar dela erreforma», giza erakunde denez etenik gabe behar baitu hori. Halaz guztiz, ez da egia txikiagoa, Eliza une hauetan mugiarazten duena, berrikuntza-espiritua baino gehiago, iraupen-sena dela.

Beldurra diogu Ebanjelioari leial izan nahiak berekin dituen tirandura eta gatazka geure egiteari. Mutu gelditzen gara hitz egin behar genukeenean; iskin egiten diogu parte hartzeari. Debekatu egiten da arazo garrantzizkoen eztabaida, kezkagarri gerta daitezkeen planteamenduak saihesteko; nahiago izaten dugu hierarkiari arazorik eta atsekaberik eragiten ez dion ohitura hutseko atxikimendua.

Beldurra diogu ikerketa teologiko kreatzaileari. Beldurra fedearen ospatze bizia faboratzen ez duten erritu eta hizkuntza liturgikoak berrikusteari. Beldurra Elizaren baitan «giza eskubideez» hitz egiteari. Beldurra emakumeari Jesusen espirituarekin adosago den lekua aitortzeari.

Beldurra diogu ororen aurretik errukia ipintzeari, ahaztuz, Elizak ez duela hartu «auziaren eta kondenaren ministeriorik, baizik eta «adiskidetzearen ministerioa» hartu duela. Beldurra diogu bekatariei, Jesusek egiten zien bezala, harrera egiteari. Nekez esango da Elizaz gaur egun «bekatarien adiskide» dela, beraren Maisuaz esan ohi zen gisan.

Ebanjelioaren kontaerak dioenez, ikasleak lurrera erori dira, «beldurrak jota», ahots bat entzutean, esan diena: «Ene Seme maitea da hau… entzun iezaiozue». Beldurra eman die Jesusi bakarrik entzuteak. Jesus bera da hurbildu, ukitu eta esan diena: «Jaiki, ez beldur izan». Kristorekin bizi dugun harreman biziak bakarrik liberatuko gaitu horrenbeste beldurretatik.

Jose Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain
 
Garizumako 2. igandea ─A (Mateo 17,1-9)
 
LOS MIEDOS
EN LA IGLESIA
 
 
Probablemente es el miedo lo que más paraliza a los cristianos en el seguimiento fiel a Jesucristo. En la Iglesia actual hay pecado y debilidad, pero hay sobre todo miedo a correr riesgos. Hemos comenzado el tercer milenio sin audacia para renovar creativamente la vivencia de la fe cristiana. No es difícil señalar alguno de estos miedos.
Tenemos miedo a lo nuevo, como si «conservar el pasado» garantizara automáticamente la fidelidad al Evangelio. Es cierto que el Concilio Vaticano II afirmó de manera rotunda que en la Iglesia ha de haber «una constante reforma», pues «como institución humana la necesita permanentemente». Sin embargo, no es menos cierto que lo que mueve en estos momentos a la Iglesia no es tanto un espíritu de renovación cuanto un instinto de conservación.
Tenemos miedo para asumir las tensiones y conflictos que lleva consigo buscar la fidelidad al evangelio. Nos callamos cuando tendríamos que hablar; nos inhibimos cuando deberíamos intervenir. Se prohíbe el debate de cuestiones importantes, para evitar planteamientos que pueden inquietar; preferimos la adhesión rutinaria que no trae problemas ni disgusta a la jerarquía.
Tenemos miedo a la investigación teológica creativa. Miedo a revisar ritos y lenguajes litúrgicos que no favorecen hoy la celebración viva de la fe. Miedo a hablar de los «derechos humanos» dentro de la Iglesia. Miedo a reconocer prácticamente a la mujer un lugar más acorde con el espíritu de Jesús.
Tenemos miedo a anteponer la misericordia por encima de todo, olvidando que la Iglesia no ha recibido el «ministerio del juicio y la condena», sino el «ministerio de la reconciliación». Hay miedo a acoger a los pecadores como lo hacía Jesús. Difícilmente se dirá hoy de la Iglesia que es «amiga de pecadores», como se decía de su Maestro.
Según el relato evangélico, los discípulos caen por tierra «llenos de miedo» al oír una voz que les dice: «Este es mi Hijo amado… escuchadlo». Da miedo escuchar solo a Jesús. Es el mismo Jesús quien se acerca, los toca y les dice: «Levantaos, no tengáis miedo». Solo el contacto vivo con Cristo nos podría liberar de tanto miedo.
José Antonio Pagola

No hay comentarios: