Jesusen hitza

lunes, 25 de julio de 2022

Jesusen buruargitasuna Lucidez de Jesús Jose Antonio Pagola


Ezaugarririk deigarrienetako bat, Jesusen predikuan, agertu duen buruargitasuna da. aberastasunek beren baitan duten indar alienatzailea eta desgizatiartzailea mozorro gabetzeko.

Jesusen ikusmira ez da moralista batena; geure ondasunak nola lortzen eta nola erabiltzen ditugunaz kezkatzen da moralista. Jesusen ikusmira, berriz, beste bat da: aberastasunez gozatuz bizi denaren arriskua Jainko Aita baten semea / alaba eta beste guztien anaia /arreba dela ahaztea.

Horra, hain justu, beraren alerta-deiaren nondikoa: «Ezin izan zarete Jainkoaren eta Diruaren morroi / neskame». Ezin izan gatzaizkio leial guztientzat zuzentasuna, solidaritatea eta ahaidetasuna bilatzen duen Jainko Aitari, aldi berean geure ondasunen eta aberastasunen arduraz biziz.

Diruak ematen ahal dizu botererik, famarik, izen handirik, segurtasunik, ongizaterik… baina, pertsona esklabo bihurtzen duen heinean, itxi egiten dizu Jainkoa Aitatzat hartzeko dohaina; ahantzarazi egin dizu anai-arreba zarelako ustea eta besteekiko solidaritatea haustera eramaten zaitu. Jainkoa ezin izan da errege diruak dominaturik duen pertsonagan.

Sakoneko arrazoia hau da, alegia aberastasunak piztu egiten duela gugan gero eta gehiago eduki nahia. Eta orduan hazi egiten da pertsonagan metatu beharra, kapitalizatu eta geroz gehiago eduki beharra. Jesusek zorakeriatzat eman du Palestinako lurjabe handien bizitza; obsesionaturik bizi dira beren uztak jasotzeko geroz mandio handiagoak egin beharraz. Zorakeria da energiarik eta ahaleginik hoberenak aberastasunak lortzeari eta pilatzeari eskaintzea.

Azkenean, aberatsari Jainkoa hurbildu zaionean beraren bizitza jasotzeko, agerian geldituko da alferrik galdu duela. Haren bizitzak ez du, ez edukirik, ez baliorik. «Zoroa…». «Horixe da aberastasunak metatzen dituena eta Jainkoaren aurrean aberats ez dena».

Egun batean, kristau-pentsamendua argiro konturatuko da ezen gaur egun ez dugula gogoan kontraesan handi hau: kapitalismoa arnasten duen espirituaren eta Jesusek nahi duen egitasmoa arnasten duen espirituaren artekoa. Kontraesan hori ez da konpontzen, ez espiritu kapitalistaz bizi direnen fede-aitorpenaz, ez beren irabaziekin egiten ahal duten ongintzarekin.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 18. igandea – C (Lukas 12,13-21)

LUCIDEZ DE JESÚS

Uno de los rasgos más llamativos en la predicación de Jesús es la lucidez con que ha sabido desenmascarar el poder alienante y deshumanizador que se encierra en las riquezas.

La visión de Jesús no es la de un moralista que se preocupa de saber cómo adquirimos nuestros bienes y cómo los usamos. El riesgo de quien vive disfrutando de sus riquezas es olvidar su condición de hijo de un Dios Padre y hermano de todos.

De ahí su grito de alerta: «No podéis servir a Dios y al Dinero». No podemos ser fieles a un Dios Padre que busca justicia, solidaridad y fraternidad para todos, y al mismo tiempo vivir pendientes de nuestros bienes y riquezas.

El dinero puede dar poder, fama, prestigio, seguridad, bienestar… pero, en la medida en que esclaviza a la persona, la cierra a Dios Padre, le hace olvidar su condición de hermano y la lleva a romper la solidaridad con los otros. Dios no puede reinar en la vida de quien está dominado por el dinero.

La raíz profunda está en que las riquezas despiertan en nosotros el deseo insaciable de tener siempre más. Y entonces crece en la persona la necesidad de acumular, capitalizar y poseer siempre más y más. Jesús considera como una verdadera locura la vida de aquellos terratenientes de Palestina, obsesionados por almacenar sus cosechas en graneros cada vez más grandes. Es una insensatez consagrar las mejores energías y esfuerzos en adquirir y acumular riquezas.

Cuando, al final, Dios se acerca al rico para recoger su vida, se pone de manifiesto que la ha malgastado. Su vida carece de contenido y valor. «Necio…». «Así es el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios».

Un día, el pensamiento cristiano descubrirá con una lucidez que hoy no tenemos la profunda contradicción que hay entre el espíritu que anima al capitalismo y el que anima el proyecto de vida querido por Jesús. Esta contradicción no se resuelve ni con la profesión de fe de quienes viven con espíritu capitalista ni con toda la beneficencia que puedan hacer con sus ganancias.

José Antonio Pagola

18 Tiempo ordinario – C (Lucas 12,13-21)

No hay comentarios: