Arratiako tranbiak: Pobreen IV. Eguna

martes, 6 de marzo de 2018

Garizumako 4. domekea B

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
 
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.   
           

GARIZUMAKO IV. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok: egun on eta ondo etorri Jaunaren Eguna ospatzera

            Joan zan domekan, Jesus bera aurkeztu jakun benetako tenplu” lez. Gaur, Nikodemo aurkeztuko deusku liturgiak.  Nikodemo argi zalea zan baina etzan seguru sentitzen bere egiagaz eta bila ebilen. Gau haretan Jesusengan argia aurkitu eban.

Prestau gaitezan ospakizun honetan Jainkoak maite gaituela, salbatzen gaituela eta bizi barritzen gaituela onartzeko. “Hain maite izan dau Jainkoak mundua... entzuten dogun bakotxean, geure barruan maitasun barrikuntza hori eta salbatuak sentitu gaitezala.

            Emon deiogun hasierea  Eukaristiari:

            "Zure aurpegi bila."
           

DAMU OTOITZA


            Beti ez dogu sendatzea onartzen, beti ez dogu Jaungoikoak aldatzerik nahi, beti ez dogu Kristoren argia onartzen. Horregaitik, isilune batean, onartu dagigun bihozbarritu beharra dogula. [Isilunea]

            Eta orain autortu dagigun pekatari geure burua:
            “Autortzen deutsat Jainko guztiz  ahaltsuari”

HITZAREN LITURGIA

2 Kro 36, 14-16. 19-23:

            Israel herriaren historia Jaungoikoak bere herriari izan deutsan maitasunaren eta zintzotasunaren historia da. Israeldarrak sarritan ahaztu dira Jaungoikoagaz. Jaungoikoak, ostera, inoiz ere ez ditu ahazten; maite ditu eta salbau egingo ditu.

Erantzun-Salmoa: 136. Salmoa

            Israeldar zintzoak ez dau ahaztuten Jerusalén bere uri santua, nahiz eta Babiloniako lurraldean bizi. Jainkoak ere, ez zituen ahaztu israeldarrak atzerrian bizi ziranean
Jerusalen, zu ez besterik, ezin izan nik poz biderik

Ef 2, 4-10:

            Jaungoikoak, lehenago Israeli agertu eutson maitasuna, orain, Jesukristoren bidez, mundu guztiari agertzen deutso. Esker onez entzun daigun San Pauloren bitartez iragarriko jakun mezu hau.

Jn 3, 14-21:

            Jesusek Nikodemori esango deutso, Jaungoikoak mundua salbatzeko bialdu dauala bere Semea mundura. Goratu daigun Kristo gure Salbatzailea: "Aintza, Jesus, Zuri..."  

JAINKO HERRIAREN OTOITZA


            Bat egin dagigun otoitzean Kristoren argiak pekatuaren eta heriotzaren lainoak gure mundutik aldendu dagizan. Eskari bakoitzaren ostean, hauxe erantzungo dogu: JAUNA, ARGITU GAIZUZ ZURE ARGIAZ.

·        Eleizea osotzen dogun guztion alde: bazterketa egoeran dagozanei, behar daben laguntza emoteko; gu euren osagileak eta onartzaileak izan gaitezala. Egin dagigun otoitz. JAUNA, ARGITU ....

·        Sufritzen dabenen alde, etorkinen alde, miseria gorrian bizi diranen alde, indarkeriaren eta gerrearen biktimen alde. Gure maitasun eta alkartasunaren argia eta berotasuna jadetsi dagiezan. Egin dagigun otoitz. JAUNA, ARGITU GAIZUZ ZURE ARGIAZ.

·        Gure munduan benetako ebanjelizatzaileak egon daitezan, Jaungoikoaren erabateko eskeintzaz jabetu gaitezan. Egin dagigun otoitz. JAUNA, ARGITU....

·        Gure parroki alkarteak borondateak batu, gorrotoak gainditu eta pertsonen eta herrien arteko topaketea eta alkarganatzea eragin dagizan. Egin dagigun otoitz. JAUNA, ARGITU GAIZUZ ZURE ARGIAZ.

Entzun, Jauna, ilunpetan, zuk dakarskuzun salbamenean sinisten eta itxaroten dogunok zintzotasunez zuzentzen deutsugun otoitza. Errege bizi zara-ta...

AZKEN AGURRA

            "Zoaze Jaunaren bakean". Holantxe amaitzen ditugu geure Eukaristiak eta elizkizunak. Bere inguruan alkartu ondoren eta bere Gorputzaz janarituta, Jaunak bialdu egiten gaitu. Jakin dagigula, etxean eta kalean, toki guztietan, Jaunaren maitasunean bizitzen.

             Jesus munduko argia


  GARIZUMAKO IV. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

Senideok: egun on eta ondo etorri Jaunaren Eguna ospatzera

            Joan zan domekan, Jesus bera aurkeztu jakun benetako tenplu” lez. Gaur, Nikodemo aurkeztuko deusku liturgiak.  Nikodemo argi zalea zan baina etzan seguru sentitzen bere egiagaz eta bila ebilen. Gau haretan Jesusengan argia aurkitu eban.

NACER DE NUEVO. Nicodemo era un hombre abierto a la luz, pero no estaba seguro de su verdad; de ahí que la buscara con ahínco. Aquella noche descubrió la luz humanizada de Dios.
Que esta celebración nos ayude a abrirnos de verdad a esta palabra, y que así sintamos la seguridad de que Dios nos está amando y salvando, nos está haciendo renacer.  

            Emon deiogun hasierea  Eukaristiari:

            "Zure aurpegi bila."
            

DAMU OTOITZA


            Beti ez dogu sendatzea onartzen, beti ez dogu Jaungoikoak aldatzerik nahi, beti ez dogu Kristoren argia onartzen. Horregaitik, isilune batean, onartu dagigun bihozbarritu beharra dogula. [Isilunea]

            Eta orain autortu dagigun pekatari geure burua:
            “Autortzen deutsat Jainko guztiz  ahaltsuari”

            HITZAREN LITURGIA

2 Kro 36, 14-16. 19-23:

            Israel herriaren historia Jaungoikoak bere herriari izan deutsan maitasunaren eta zintzotasunaren historia da. Israeldarrak sarritan ahaztu dira Jaungoikoagaz. Jaungoikoak, ostera, inoiz ere ez ditu ahazten; maite ditu eta salbau egingo ditu.
            El pueblo de Israel olvida con frecuencia la alianza que hizo con Dios;  pero Dios es fiel y cumple siempre su promesa.

Erantzun-Salmoa: 136. Salmoa

            Israeldar zintzoak ez dau ahaztuten Jerusalén bere uri santua, nahiz eta Babiloniako lurraldean bizi. Jainkoak ere, ez zituen ahaztu israeldarrak atzerrian bizi ziranean.

            Los israelitas cuando estaban en el exilio de Babilonia, recordaban con añoranza el templo de su ciudad, Jerusalén, y Dios escuchó su plegaria.
Jerusalen, zu ez besterik, ezin izan nik poz biderik

Ef 2, 4-10:

            Jaungoikoak, lehenago Israeli agertu eutson maitasuna, orain, Jesukristoren bidez, mundu guztiari agertzen deutso. Esker onez entzun daigun San Pauloren bitartez iragarriko jakun mezu hau.
            El amor de Dios se nos da gratuitamente. Debemos responder a este amor con nuestro agradecimiento.

Jn 3, 14-21:

            Respetando la libertad de todos, Dios quiere salvar a todos por medio de Jesucristo.
            Jesusek Nikodemori esango deutso, Jaungoikoak mundua salbatzeko bialdu dauala bere Semea mundura. Zutunik, goratu daigun Kristo gure Salbatzailea: "Aintza, Jesus, Zuri..."  

JAINKO HERRIAREN OTOITZA


            Bat egin dagigun otoitzean Kristoren argiak pekatuaren eta heriotzaren lainoak gure mundutik aldendu dagizan. Eskari bakoitzaren ostean, hauxe erantzungo dogu: JAUNA, ARGITU GAIZUZ ZURE ARGIAZ.

·        Eleizea osotzen dogun guztion alde: bazterketa egoeran dagozanei, behar daben laguntza emoteko; gu euren osagileak eta onartzaileak izan gaitezala. Egin dagigun otoitz. ARGITU GAIZUZ ZURE ARGIAZ.

·        Por los que sufren, por los inmigrantes, por los que viven en  la negra oscuridad de la miseria, por las víctimas de la violencia y de la guerra. Para que les llegue la luz y el calor de nuestro amor y nuestra solidaridad. Egin dagigun otoitz. JAUNA, ARGITU GAIZUZ ZURE ARGIAZ.

·        Para que en nuestro mundo no falten verdaderos evangelizadores que nos ayuden a descubrir la total entrega de Dios. Egin dagigun otoitz. JAUNA, ARGITU GAIZUZ ZURE ARGIAZ.

·        Gure parroki alkarteak borondateak batu, gorrotoak gainditu eta pertsonen eta herrien arteko topaketea eta alkarganatzea eragin dagizan. Egin dagigun otoitz. JAUNA, ARGITU GAIZUZ ZURE ARGIAZ.

Entzun, Jauna, ilunpetan, zuk dakarskuzun salbamenean sinisten eta itxaroten dogunok zintzotasunez zuzentzen deutsugun otoitza. Errege bizi zara-ta... 

AZKEN AGURRA
           
            "Zoaze Jaunaren bakean". Holantxe amaitzen ditugu geure Eukaristiak eta elizkizunak. Bere inguruan alkartu ondoren eta bere Gorputzaz janarituta, Jaunak bialdu egiten gaitu. Jakin dagigula, etxean eta kalean, toki guztietan, Jaunaren maitasunean bizitzen.
            Hemos sido iluminados por la Palabra de Dios. Llevemos esta luz a la vida de cada día, y seamos testigos del amor de Dios.

            Jesus munduko argia
GARIZUMAKO IV. DOMEKEA                                

Jaunaren hasarrea eta errukia agertzen dira,
herriaren erbeste eta askatasunaren bitartez.

Kronikak bigarren liburutik
(2 Kro 36, 14-16. 19-23)

    Egun hareetan, abadeburu guztiek eta herriak gaiztakeria gaiztakeriaren gain egin eben, atzerritarren ohitura higuingarriei jarraituz, eta kutsatu egin eben Jaunak Jerusalemen Beretzat sagaratua eban tenplua. Jaunak, hareen arbasoen Jainkoak, oharpenak bialdu eutsezan eten barik bere mezularien bidez, errukia eutsen-eta bere herriari eta bere egoitzari. Baina hareek Jainkoaren mezulariei iseka egin, Jainkoaren berbak gutxietsi eta haren profetak barrez hartu ebezan. Azkenik, Jaunak bere herriaren aurka eukan hasarreak gainezka egin eban eta ez zan salbabiderik izan.
    Orduan, babiloniarrek Jainkoaren etxea erre, Jerusalemgo harresiak bota eta jauregiei su emon eutseen, eta uriko gauza eder guztiak guztiz hondatu ebezan. Ezpateari ihes egin eutsoen guztiak Babiloniara eroan ebezan katigu, eta han erregearen eta honen ondorengoen esklabo izan ziran, harik eta pertsiarren erregealdia heldu zan arte. Holan bete eban Jaunak Jeremias profetaren ahoz esandakoa: «Hirurogeita hamar urtez atseden hartuko dau lurralde honek, hondamenaldiko egun guztietan, Jaunari ukatu eutsoezan atseden-urteak bete arte».
    Pertsiako errege Ziroren lehen urtean, Jaunak Jeremiasen ahoz esana bete zan. Jaunak Pertsiako errege Ziroren espiritua biztu eta Zirok agindu hau zabaldu eban, berbaz eta idatziz, erreinu osoan: «Honan dino Pertsiako errege Zirok: "Lurreko erreinu guztiak emon deustaz Jaunak, zeruetako Jainkoak, eta Judako Jerusalemen Berari tenplua eregiteko agindu deust. Beraz, zuen artean haren herriko diran guztiek izan begie euren Jainkoa lagun eta igon begie hara"».

Erantzun-salmoa                                                                                              
(Sal 136, 1-2. 3. 4-5.6)

Nire mihina ahosabaian josi bedi,
Zugaz gomutau ez banendi

Babiloniako ibai ertzean negar egiten jarri ginan,
Sion gogoan genduala.
Lurralde haretako saratzetatik,
itzi genduzan zitarak esegirik.

Erbesteratu ginduezanek eskatzen euskuen abesteko,
nahigabetzen ginduezanek, alai egoteko:
“Abestu egizuez Siongo eresi batzuk, guk entzuteko”.

Zelan guk abestu Jaunaren eresia,
hemen atzerrian?
Jerusalem, zutzaz ahaztu benendi,
nire eskua ihartu bedi.

Nire mihina ahosabaian josi bedi,
zugaz gomutau ez banendi;
niretzat pozbiderik bikainena
Jerusalem ez bada.

Geure pekatuakaitik hilda gengozala,
bizia emon euskun Kristogaz.

San Paulo Apostoluak Efesoarrei egindako epistolatik
(Ef 2, 4-10)

    Senideok: Errukian aberatsa dan Jainkoak halako maitasun neurribakoz maite izan gaitu, geure pekatuakaitik hilda gengozala, bizia emon euskun-eta Kristogaz batean —ondogura hutsez salbatuak zagoze—; eta Kristo Jesusegaz batean berbiztu ginduzan eta zeruetan jesarrarazo. Honan, Jesu Kristogan guretzat hain ona izanez agertu gura izan deutse datozan gizaldiei, zein ugaria eta eskuzabala dan beraren ondogurea.
    Izan ere, ondogura hutsez salbatuak zagoze fedearen bidez; eta hori ez dator zuekandik, Jainkoaren dohaia da-eta; ez dator egiteetatik, inor harrotu ez daiten.
Izan ere, Jainkoak eginak gara; Berak sortu gaitu Kristo Jesusegan, on egiten ahalegindu gaitezan, Jainkoak guretzat aldez aurretik erabagita eukan lez.
Jainkoak bere Seme bakarra emon deutso munduari,
haren bitartez bizia izan dagian.


Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
(Jn 3, 14-21)

    Aldi haretan, Jesusek esan eutsan Nikodemori:
    «Moisesek basamortuan brontzezko sugea jaso eban lez, halan izan behar dau jasoa Gizonaren Semeak, Haregan sinesten daben guztiek betiko bizia izan dagien.
    Izan ere, hain maite izan eban Jainkoak mundua, bere Seme bakarra emon eutsan, Haregan sinesten dauanik inor galdu ez daiten, betiko bizia izan dagian baino.
Jainkoak ez eban-eta bere Semea mundura bialdu, mundua kondenatzera, haren bitartez mundua salbatzera baino. Haregan sinesten dauana ez dago kondenatua; sinesten ez dauana, barriz, kondenatua dago jadanik, Jainkoaren Seme bakarraren izenean sinestu ez daualako. Hauxe da kondenazinoaren arrazoia: argia mundura etorria dala, eta gizakiek ilunpea gurago izan dabela argia baino, hareen egiteak gaiztoak ziralako. Izan ere, txarto egiten dauanak gorrotoa deutso argiari, eta ez dator argitara, bere egiteak agirian gelditu ez daitezan. Egiaren arabera diharduana, barriz, argitara dator, bere egiteak Jainkoak gura dauan lez eginak dirala agertu daiten».