Garizuma 2018

martes, 24 de febrero de 2015

Garizumako 2. domekea B

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.    


                                           
GARIZUMAKO II. DOMEKEA - B

SARRERAKO OHARRA


           Gaur, garizumako bigarren domeka honetan, beragaz Tabor mendiko bizikizunean parte hartzeko deia egiten jaku.

Ospakizun honetan, harritu gaizala Jaungoikoak; Jesusek ilusinoa biztu deigula, nahiz eta bere bideak beti ulertu ez eta bideari ekin eta hamaika aldiz entzun daigula: “Hau nire Semea da. Entzun eiozue”.

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.    "Zure aurpegi bila..."

BATZAR BURUAREN AGURRA

Entzun eta jarraitu nahi deutsagun
Jesukristo, Jainkoaren seme maitea,
izan bedi zuekin.

DAMU OTOITZA

          Pekatari gara, baina era berean Jainkoaren seme-alaba; Jainkoaren errukian eta parkamenean konfiantza ipinita jo daigun Berarengana.

·        Jesus Jauna, pobreen aldeko Jainkoa zaituguna. Erruki, Jauna!
·        Jesus Jauna, fedez eta itxaropenez jokatzera deitzen gaituzuna. Kristo, erruki!
·        Jesus Jauna, kurutzean oso osorik eskeintzean guretzat salbamen egiten zarana. Erruki, Jauna!

HITZAREN LITURGIA

Gn 22, 1-2. 9a. 15-18:
            Abraham, sinistedunen aita da. Jaungoikoari opari bat eskeintzera doa; baina, ze opari ederragorik Jaungoikoari "hemen nozu" esatea baino?

Erantzun-Salmoa: 115. Salmoa
            Garizumea, Jaunaren aurrean ibiltea da: Jaunari atsegin jakona egitea.

"Ibiliko naz zure aurrean, bizi diranen lur zabalean"

Erm 8, 31b-34:

            San Paulok Jaungoikoaren maitasuna dakarzku gogora. Bere Semea guretzat emoteraino maite izan gaitu. Jaungoikoa geure alde daukagu, bizi gaitezan pozik eta bakean.

Mk 9, 1-9:

            Kurutzera doan Jesus, disdiratsu agertzen da Tabor mendian. Haren heriotza ez da izango frakaso bat. Goratu daigun Jesus eta entzun daiguzan bere berbak: "Aintza, Jesus, Zuri beti

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

    Jesusengan, bere kurutzean gure bizia eta gizadi osoarena aurkitzen da. Kurutze aintzalduari begiratuz egin dagigun otoitz.

·        Elizearen alde, apaltasunez autortu dagizan bere pekatuak, bihozbarritze sakona martxan jarri dagian eta Jainkoaren agintzarietan konfiantza eta ziurtasuna aurkitu dagizan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

·        Bizkaiko  Eliza osotzen dogunon alde. Jesukristorengana bihurtuz  Haren esanetara bizi gaitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

·        Ume eta gazteen alde. Lagundu  deiegula euren kristinau hazkundean, gure fedearen testigantza emonez.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

·        Pazko itxaropenak bultzatuta gabizanon alde. Ebanjelioa benetan eta poztasunez bizitzera eta kontagiatzera eroan gaizan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

    Bedeinkatzen zaitugu, Aita, beti entzuten deuskuzulako. Kendu gugandik gorra eta emoiguzu entzuten eta benetan maitatzen dauan bihotz zabaltasuna. JGJB. Amen.

JAUNARTZE OSTERAKO

Ireki, Jauna, dan-dana gordetzen
ohituta dagozen nire eskuak;
begira dodaz-eta ume fidakorra, neska-mutil
herabeitia eta zaharraren zaauria.
Ni naiz zuhaitzaren azpiko Zakeo
eta ni lurrina eskaini eutson Maria
Zure begiradaz ukitu nagizu, zure hitzez
eta Jordan ibaiaren ur garbiez, kendu dagizun
nigandik zikoizkeriaren legenarra

AZKEN AGURRA

            Senideok: elizatik urtetean, eroan daigun geure barruan Jaungoikoaren berbearen oihartzuna: "Hauxe da nire Semea, entzun egiozue". Zorionekoak gu!, Kristoren berbak entzun eta jarraitzen badoguz.


 GARIZUMAKO II. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARRA


           Gaur, garizumako bigarren domeka honetan, beragaz Tabor mendiko bizikizunean parte hartzeko deia egiten jaku.
            Garizumako helmuga Jesusen Pazkoa dogu. Bide horretan, pausoz pauso goaz geure bizia sendotuz eta jainkozaletasuna indartuz.
Gaurko mezua hau da: ez dago benetako bihotz-barritzerik, Jesusengana bihurtzen ez bagara; Haren antzeko izaten ahalegin haundi bat egiten ez badogu.

            Igual que los que emprenden una marcha, al contemplar desde lejos la cima que quieren alcanzar, se sienten animados para vencer las dificultades del camino, así nosotros, los discípulos de Jesús, vemos el rostro glorioso de Cristo y seguimos trabajando para abrir nuestros corazones a la verdad y al amor.

Guztiok alkartuta, Jesusekin bat egin dagigun.
         
Abestia: "Zure aurpegi bila..."

BATZAR BURUAREN AGURRA

Entzun eta jarraitu nahi deutsagun
Jesukristo, Jainkoaren seme maitea,
izan bedi zuekin.

DAMU OTOITZA
          Pekatari gara, baina era berean Jainkoaren seme-alaba; Jainkoaren errukian eta parkamenean konfiantza ipinita jo daigun Berarengana.

·        Jesus Jauna, pobreen aldeko Jainkoa zaituguna. Erruki, Jauna!
·        Jesus Jauna, fedez eta itxaropenez jokatzera deitzen gaituzuna. Kristo, erruki!
·        Jesus Jauna, kurutzean oso osorik eskeintzean guretzat salbamen egiten zarana. Erruki, Jauna!

HITZAREN LITURGIA

Gn 22, 1-2. 9a. 15-18:

            Abraham, sinistedunen aita da. Jaungoikoari opari bat eskeintzera doa; baina, ze opari ederragorik Jaungoikoari "hemen nozu" esatea baino?
            En la figura de Isaac, el pueblo se ha visto depositario de la promesa, que depende de la sola iniciativa de Dios.


Erantzun-Salmoa: 115. Salmoa 
Garizumea, Jaunaren aurrean ibiltea da: Jaunari atsegin jakona egitea.
Como Abrahám pongamos en El toda nuestra esperanza y caminemos en presencia del Señor.
"Ibiliko naz zure aurrean, bizi diranen lur zabalean"

Erm 8, 31b-34:
            San Paulok Jaungoikoaren maitasuna dakarzku gogora. Bere Semea guretzat emoteraino maite izan gaitu. Jaungoikoa geure alde daukagu, bizi gaitezan pozik eta bakean.
            Israel se ha reconocido en las actitudes de Abrahán y de Isaac. Pero no podía prever que Dios tomaría el puesto de Abrahán y su hijo Jesús

Mk 9, 1-9:
            Los apóstoles tienen en la cumbre de la montaña una experiencia profunda de lo que Jesús significa. Luego bajarán de la montaña y fortalecidos con la experiencia, anunciarán la Buena Noticia
            Kurutzera doan Jesus, disdiratsu agertzen da Tabor mendian. Haren heriotza ez da izango frakaso bat. Goratu daigun Jesus eta entzun daiguzan bere berbak: "Aintza, Jesus, Zuri beti..."

KREDOA

          Autortu dagigun Jesukristoren Jainkoarengan dogun fedea. Fededun guztiekin bat egiten dogu. Ebanjelioa iragarten danean gure bihotza biztuazoten dauan fedea da orain agirian jartzen doguna.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

    Jesusengan, bere kurutzean gure bizia eta gizadi osoarena aurkitzen da. Kurutze aintzalduari begiratuz egin dagigun otoitz.

·        Elizearen alde, apaltasunez autortu dagizan bere pekatuak, bihozbarritze sakona martxan jarri dagian eta Jainkoaren agintzarietan konfiantza eta ziurtasuna aurkitu dagizan. Egin dagigun otoitz

·        Arratiako Eliza osotzen dogunon alde. Grazizko aldi honetan Ebanjelioa sakondu eta zabaldu dagigun. Egin dagigun otoitz

·        Por los que no han tenido la experiencia de la presencia de Cristo en sus vidas, para que algún día puedan descubrirla y experimenten la alegría de la fe y el poder renovador del evangelio. Egin dagigun otoitz

·         Por nuestra comunidad parroquial, para que se abra al evangelio y con su trabajo y testimonio se esfuerce por transformar esta sociedad. Egin dagigun otoitz

Bedeinkatzen zaitugu, Aita, beti entzuten deuskuzulako. Kendu gugandik gorra eta emoiguzu entzuten eta benetan maitatzen dauan bihotz zabaltasuna. JGJB. Amen.


JAUNARTZE OSTERAKO

Jaunari esker bakarrik gara fededun...
guri dagokigu ostera bere testigantza emotea.

Jaunagandik bakarrik lortzen dogu itxaropena...
guri dagokigu anai arreben artean zabaltzea.

Maitasuna Jainkoa bakarrik da...
guri dagokigu maitatzen jardutea.

Sólo Dios puede dar la paz...
pero tú puedes sembrar la unión.

Sólo Dios puede dar la fuerza...
pero tú puedes animar al desanimado.

Sólo Dios es el camino...
pero tú puedes señalárselo a otros.

Sólo Dios es la luz...
pero tú puedes hacer que brille a los ojos de todos.

Jainkoak ezinezkoa dirudiena egiten dau...
guk ostera egigun ahal doguna.

Eskerrik asko, Jauna!

AZKEN AGURRA

            Senideok: elizatik urtetean, eroan daigun geure barruan Jaungoikoaren berbearen oihartzuna: "Hauxe da nire Semea, entzun egiozue". Zorionekoak gu!, Kristoren berbak entzun eta jarraitzen badoguz.
            Que a lo largo de la semana, oigamos la voz del Padre que nos dice: “Este es mi Hijo amado; ESCUCHADLO”

GARIZUMAKO II. DOMEKEA
Sinesmenean gure aita dogun Abrahamen oparia.

Hasiera liburutik
(Has 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18)

            Egun hareetan, Jainkoak Abraham aztertu gura izan eban eta dei egin eutsan: «Abraham!» Eta Abrahamek erantzun: «Hemen nozu». Eta Jainkoak: «Hartu egizu Isaak zeure semea, hain maite dozun seme bakarra, eta zoaz Moria lurraldera, eta eskeini egidazu erre-opari, Nik erakutsiko deutsudan mendi gainean».
            Aita-semeak Jainkoak esandako lekura heldu ziranean, Abrahamek altarea eregi eban eta egurra prestau. Eskua luzatuz, hartu eban Abrahamek aiztoa bere semea hilteko. Baina Jainkoaren aingeruak dei egin eutsan zerutik: «Abraham, Abraham!» Eta Abrahamek erantzun: «Hemen nozu». Aingeruak, orduan: «Ez luzatu eskua zeure semearen gainera, ez egin ezer. Ikusi dot Jainkoari begirunea deutsazula, ez deutsazu-eta zeure seme bakarra bera ere ukatu».
            Abrahamek begiak jaso eta ahari bat ikusi eban adarretatik sastraka artean kateatuta, hartu eta erre-oparitzat eskeini eban semearen ordez.
            Barriro ere dei egin eutsan Jaunaren aingeruak zerutik Abrahami, esanez: «Hau dino Jaunak: Ala Ni Jainkoa! Holan jokatu dozulako, zeure seme bakarra ukatu ez deustazulako, bedeinkatuko zaitut eta zure ondorengoak zeruko izarrak eta itsasbazterreko hondarra baizen ugari egingo ditut, eta arerioen uriez jabetuko dira. Zure ondorengoen bidez lurreko herri guztiak bedeinkatuko ditut, nire esana egin dozulako».

Erantzun-salmoa                                                                                                                             
(Sal 115, 10 eta 15. 16-17. 18-19)

Ibiliko naz Jaunaren aurrean,
bizien lurrean

“Ni bai zoritxarrekoa!” ninoan arren,
baneukan itxaropen.
Jaunaren begietan balio handikoa
Haren zintzoen herioa.

Zeure morroi nozu ni, Jauna,
zeure morroi eta zure neskamearen semea,
askatu dozuz nire kateak.
Eskeiniko deutsut gores-oparia,
deituko dot, Jauna, zure izena.

Emongo deutsadaz Jaunari zin egindakoak,
herri guztia begira dagoala.
Jaunaren etxeko atarian,
Jerusalem, zure erdian.

Jainkoak bere Semeari berari
ez eutsan parkatu.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako epistolatik
(Erm 8, 31b-34)

            Senideok: Jainkoa gure alde badogu, nor gure aurka? Bere Semeari berari parkatu ez eutsanak, eta gu guztion alde heriotzara emon ebanak, zelan ez deusku Haregaz batera dana dohairik emongo?
            Nork salatuko ditu Jainkoak aukeratutakoak, Jainkoak berak zuzentzat onartu baditu? Nork kondenatuko ditu? Jesu Kristok, hil zanak, biztu ere egin zanak, Jainkoaren eskumaldean dagoan eta gure alde otoitzean diharduanak?

Hauxe da nire Seme maitea.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 9, 2-10)

            Aldi haretan, hartu zituan Jesusek Beragaz Pedro, Santiago eta Joan, eta mendi garai batera eroan zituan eurak bakarrik. Eta antzaldatu egin zan hareen aurrean. Jantziak disdiratsu bihurtu jakozan, zuri-zuri, munduan inork jarri daikezan baino zuriago. Eta Elias eta Moises agertu jakezan, Jesusegaz berbetan.
            Pedrok esan eutsan Jesusi: «Maisu, bai ederto gagozala hemen! Egin dagiguzan hiru txabola: bata Zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat». Ez ekian zer esaten eban; izan ere, zehatz bildurrak harturik egozan.
            Orduan, hodei batek estaldu egin ebazan, eta ahots batek urten eban hodeitik: «Hauxe da nire Seme maitea. Entzuiozue». Eta haretan, ingurura begiratu eta Jesus bakarrik ikusi eben eurakaz, beste inor ez.
            Menditik behera jaisterakoan, ikusi ebenaren barri inori ez emoteko agindu eutsen Jesusek, harik eta Gizonaren Semea hilen artetik biztu arte. Agindu hori bete eben, baina alkarri itauntzen eutsoen zer izan ete leitekean «hilen artetik bizte» hori.