Gabon kantak 2/4

martes, 6 de febrero de 2018

Urtean zeharreko 6. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.


Irakurgaiak euskeraz.
                                  

                                     URTEAN ZEHARREKO VI. DOMEKEA - B
MUNDUKO GOSEAREN AURKAKO KANPAINA
GAIXOAREN MUNDUKO EGUNA


SARRERAKO OHARKIZUNA
           
           
            Senideok: Jesus Jaun berbiztua gogoratzeko batu gara. Hitzaren eta Ogi biziaren mahaiaren inguruan gagoz.

Jesus gure Maisuaren bidetik goaz; Berak erakusten deusku Jainkoak zer nahi dauan eta zer itxaroten dauan gugandik.

Gaur, Esku Elkartuak erakundeak munduko gosearen aurkako kanpaina aurkezten dau. “Garrantzia dauana partekatu” izenburuaren haritik, dei egiten deusku, bizia, ondasunak eta mundu hobearen aldeko konpromisoa alkarbanatu daiguzan. 

Lourdeseko Amaren egunean, Gaixoaren Munduko Eguna ospatzen da. “Familiari gaixotasunean lagun egin” da aurtengo goiburua.

            Kristau-alkarteko kide sentiduta  hasi dagigun Eukaristia "Zein gozo ta eder dan..." abestuz.


DAMU-OTOITZA

            Senideok: autortu dagigun geure pekatua, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezan:  

            - Jesus Jauna, gure bizitzako eragozpenetan parte hartu dozuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, beti geugaz zagozana eta maite gaituzuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gugaitik bizia emon dozuna. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Leb 13, 1-2. 44-46:

            Lehenengo irakurgaian esango jaku, zelan lepradunak edo legenardunak, Moisesen legearen arabera, gizartetik aldenduta bizi behar izaten eben, beste gizakiak geisoaz kutsatuta gelditu ez eitezan.


Erantzun-Salmoa: 31. Salmoa 

            Danok aurkitzen gara Jaunaren erruki eta laguntzaren beharrean eta Jainkoa  Bera  dogu lagun. Berak zaintzen gaitu.

"Zu zaitut, Jauna, nire lagun, Zuk zaintzen nauzu gau ta egun"


1 Kor 10, 31 - 11, 1:

            Jesusegan sinisten dauanak, legekeria guztiak alde batera itzita, Kristoren bidea egin behar dau: besteen zerbitzura bizi, hortxe dagoalako Jainkoaren aintza.
           
Mk 1, 40-45:

            Jesus baztertze eta marjinazino guztien aurka dago. Gaurko ebanjelioan lepradun bat osatzen ikusten dogu, barriro giza alkartera bihurtu ahal izan daiten.

            "Aleluia".

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok: ebanjelioko legenardunaren antzera, uste osoz hurreratu gaitezan Jesusegana, eta otoitz egin deiogun:

       Eleizaren alde.  Eleizak zein Esku Elkartuak erakundeak eten barik jardun daiela gizon eta emakume guztiek duintasunez bizitzeko ezinbesteko bitartekoak izan daiezan. Eskatu deiogun Jaunari.

    Munduko agintarien alde. Herrietako agintari eta erakundeek herririk txirotuenen garapena bultzatu daien, gose eta bidegabekerien arrazoiak desagertu daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

    Gaixoen alde. Gaixoek familiek, osasun arloko eragileek, Osasun Pastoraltzako kideek, suspertu daitezan jasoten eta emoten daben errukiaz eta lagunduta sentitu daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

    Bizitza hobe baten bila, Europara etorri nahirik eta  behin eta barriz itsasoan heriotza aurkitu daben guztien alde;  behingoz egoera honeri irtenbide zuzena aurkitzen, agintariak eta gu guztiok arduratu gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari

   Gu guztion alde. Sentiberatasunez jokatu daigun aurkitzen doguzan beharrizanen eta “lepradun” barrien aurrean, euren ondoan egonez. Eskatu deiogun Jaunari.

            Jaungoiko Jauna: Zugan sinisten dogu eta zure beharrizanean aurkitzen gara; entzun egizuz gure eskariak eta eroan gagizuz gure beharrizanean dagozanei laguntzera. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

DIRU BATZE OHARRA

          Gaur egiten dan diru batzea ESKU ALKARTUAK edo MANOS UNIDAS erakundeari eskeiniko deutsagu. Eskerrik asko zuen bihotz zabaltasunagaitik
 
 
 AZKEN AGURRA

            Ebanjelioan agertzen jakun Jesus, gaixoak osatzen eta guztiei on egiten ibilten zan. Haregan sinisten dogunok, bere antzera jokatzen ahalegindu gaitezala.

            "Eskerrik asko, Jauna..."                               

                                     URTEAN ZEHARREKO VI. DOMEKEA - B
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Senideok: Jesus Jaun berbiztua gogoratzeko batu gara. Hitzaren eta Ogi biziaren mahaiaren inguruan gagoz.

Jesus gure Maisuaren bidetik goaz; Berak erakusten deusku Jainkoak zer nahi dauan eta zer itxaroten dauan gugandik.

Hoy es la Campaña de Manos Unidas contra el hambre en el mundo. “Comparte lo que importa”: compartir la vida, los bienes y el compromiso por un mundo mejor. El hambre en el mundo es resultado de la injusticia porque unos pocos acaparan lo que debería ser para todos.

En la Jornada Mundial del Enfermo el tema de este año es «Acompañar a la familia en la enfermedad». Todos vivimos en un marco familiar, y cuando un miembro enferma, enferma toda la familia.

            Kristau-alkarteko kide sentiduta  hasi dagigun Eukaristia "Zein gozo ta eder dan..." abestuz.

DAMU-OTOITZA

            Senideok: autortu dagigun geure pekatua, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezan:   

            - Jesus Jauna, gure bizitzako eragozpenetan parte hartu dozuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, beti geugaz zagozana eta maite gaituzuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gugaitik bizia emon dozuna. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Leb 13, 1-2. 44-46:

            Lehenengo irakurgaian esango jaku, zelan lepradunak edo legenardunak, Moisesen legearen arabera, gizartetik aldenduta bizi behar izaten eben, beste gizakiak geisoaz kutsatuta gelditu ez eitezan.
            En esta lectura veremos, cómo los leprosos vivían marginados y abandonados en la sociedad israelita.

Erantzun-Salmoa: 31. Salmoa 

            Danok aurkitzen gara Jaunaren erruki eta laguntzaren beharrean eta Jainkoa  Bera  dogu lagun. Berak zaintzen gaitu.
            La misericordia rodea a quien confía en el Señor. El salmista invita a todos los justos de corazón sincero a unirse a su alegría.

"Zu zaitut, Jauna, nire lagun, Zuk zaintzen nauzu gau ta egun"

1 Kor 10, 31 - 11, 1:

            Jesusegan sinisten dauanak, legekeria guztiak alde batera itzita, Kristoren bidea egin behar dau: besteen zerbitzura bizi, hortxe dagoalako Jainkoaren aintza.
            El apóstol Pablo nos recomienda ser comprensivos y respetuosos con las opiniones ajenas.

Mk 1, 40-45:

            Jesus baztertze eta marjinazino guztien aurka dago. Gaurko ebanjelioan lepradun bat osatzen ikusten dogu, barriro giza alkartera bihurtu ahal izan daiten.
            Dejando a un lado las leyes de su tiempo, las costumbres y normas. Jesús se acerca a un leproso, lo toca y le devuelve la salud.

            "Aleluia".

JAINKO HERRIAREN OTOITZA
           
Senideok: ebanjelioko legenardunaren antzera, uste osoz hurreratu gaitezan Jesusegana, eta otoitz egin deiogun:

       Eleizaren alde.  Eleizak zein Esku Elkartuak erakundeak eten barik jardun daiela gizon eta emakume guztiek duintasunez bizitzeko ezinbesteko bitartekoak izan daiezan. Eskatu deiogun Jaunari.

     Bizitza hobe baten bila, Europara etorri nahirik eta  behin eta barriz itsasoan heriotza aurkitu daben guztien alde;  behingoz egoera honeri irtenbide zuzena aurkitzen, agintariak eta gu guztiok arduratu gaitezan. Eskatu deiogun Jaunari

       Por los gobernantes, para que quienes ostentan el gobierno de los pueblos e instituciones impulsen el desarrollo de los pueblos más empobrecidos y así desaparezcan las causas del hambre y de las injusticias.  Eskatu deiogun Jaunari.

Por los enfermos, para que quienes sufren la enfermedad, sus familias, los agentes sanitarios, los miembros de Pastoral de la Salud, se sientan movidos por la misericordia que reciben y dan y se sientan acompañados. Eskatu deiogun Jaunari.

   Gu guztion alde. Sentiberatasunez jokatu daigun aurkitzen doguzan beharrizanen eta “lepradun” barrien aurrean, euren ondoan egonez. Eskatu deiogun Jaunari.

            Jaungoiko Jauna: Zugan sinisten dogu eta zure beharrizanean aurkitzen gara; entzun egizuz gure eskariak eta eroan gagizuz gure beharrizanean dagozanei laguntzera. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

DIRU BATZE OHARRA

           Gaur egiten dan diru batzea ESKU ALKARTUAK edo MANOS UNIDAS erakundeari eskeiniko deutsagu. Eskerrik asko zuen bihotz zabaltasunagaitik.
             La colecta de hoy será destina  a MANOS UNIDAS. Gracias por vuestra generosidad


AZKEN AGURRA

            Ebanjelioan agertzen jakun Jesus, geisoak osatzen eta guztiei on egiten ibilten zan. Haregan sinisten dogunok, bere antzera jokatzen ahalegindu gaitezala.
            Salimos comprometidos de esta Eucaristía. Los que hemos participado de una misma mesa, debemos trabajar  para que todos puedan sentarse en la mesa del mundo y así saborear el pan y el vino de la vida.

            "Eskerrik asko, Jauna..."URTEAN ZEHARREKO VI. DOMEKEA

Bakarrik biziko da legenarduna,
oihal txaboletatik urrun.

Levitarren liburutik
(Lb 13, 1-2. 44-46)

    Honan berba egin eutsen Jaunak Moisesi eta Aaroni: «Norbaiti narruazalean handituek, zornadureak edo orbainak urteten badeutse, legenarena lako zauria sortuz, Aaron abadeagana edota haren ondorengoetako abade bategana eroango dabe. Legenarduna da; kutsaturik dago, eta holan autortuko dau abadeak buruan dauan gaitzagaitik.
    Legenak jota dagoanak arropak urratuta eroango ditu, ulea harro eta aurpegia erdi estaldurik, eta "kutsatua, kutsatua!" oihu egingo dau. Gaitzak alde egin arte, kutsatua izango da eta bakarrik biziko da, kanpalekutik aparte».

Erantzun-salmoa
(Sal 31,1-2.5.11)

Zu zaitut ihesleku,
askatasun pozez inguratzen nozu.

Bai dohatsu gaiztakeria parkatu jakona,
hobena estaldu jakona.
Bai dohatsu Jaunak errurik leporatzen ez deutsona,
barrenean iruzurrik ez dauana.

Nire hobena autortu deutsut,
nire errua ezkutatu ez deutsut.
«Autortuko deutsat - esan neban - Jaunari neure gaiztakeria»,
eta Zuk parkatu zeustan nire hobenaren txarkeria.

Poztu zaiteze eta alaitu Jaunagan, zintzoak,
egizue pozez oihu bihotz zuzeneko guztiek.

Izan zaiteze nire antzeko,
ni Kristoren antzeko nazan lez.

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik
(1 Ko 10, 31 - 11, 1)

    Senideok: Nahiz jan, nahiz edan, nahiz beste edozer egin, egizue dana Jainkoaren aintzarako. Ez izan jausibide, ez juduentzat, ez Jentilentzat, ez Jainkoaren eleiz alkartearentzat ere.
    Ni ere guztiei gauza guztietan atsegin emoten ahalegintzen naz, eta ez dot bilatzen neure ona, besteena baino, guztiak salbatu daitezan. Izan zaiteze nire antzeko, ni Kristoren antzeko nazan lez.

Itzi eban lepreak, eta garbi gelditu zan.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 1, 40-45)

    Aldi haretan, legenardun bat etorri jakon erreguka Jesusi eta, belaunikaturik, esan eutsan: «Nahi badozu, garbitu naikezu». Jesusek, errukiturik, eskua luzatu eta ikutu egin eban, esanez: «Nahi dot, izan zaitez garbi». Orduan bertan alde egin eutsan legenak, eta garbi gelditu zan.
    Jesusek bialdu egin eban, zorrotz aginduz: «Kontuz gero! Ez esan inori ezer. Baina zoaz, agertu abadeagana eta eskeini garbikuntzaren ordainez Moisesek agindutakoa, ezaugarri izan dagien».
    Ha, ostera, urten ebaneko, jazotakoa oihuka iragarten eta zabaltzen hasi zan, eta harrezkero ezin zan Jesus inongo herritan agirian sartu, eta kanpoan gelditzen zan leku bazterretan. Holan ere, edonondik etorkion jentea.