Día mundial de los pobres, Cena solidaria, 16 noviembre, 19:30

Día mundial de los pobres, Cena solidaria, 16 noviembre, 19:30
Klikatu irudian informazino gehiago jasoteko

martes, 31 de octubre de 2017

Urtean zeharreko 31. domekea A

  
Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz. 

 

                             

                                  URTEAN ZEHARREKO XXXI. DOMEKEA - A


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Jaunaren izenean, egun on.

            Jaunaren Azken Afaria ospatzeko alkartuta gagoz. Benetan Jesusen jarraitzaile izan nahi badogu, alkarrekin nebarreba lez bizi behar dogu, errukiaz eta bihotz zabalez jantzirik, besteekin bat eginda. Holan ez balitz, gure batzar hau, Jesusek Ebanjelioan salatzen dauan itxurakeria besterik ez litzake izango.
           
            Parte hartu dagigun Eukaristia honetan, lagunurkoaren zerbitzari izateko gogo biziaz.

            "Zein gozo ta eder dan.."


DAMU-OTOITZA

            Senideok, bihotz apalaz eta damutuaz eskatu deiogun parkamena Jaungoikoari:

            - Jesus Jauna, anaitasunean bizi izateko dei egiten deuskuzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, besteen zerbitzari izaten irakasten deuskuzuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, danen bizia erosteko zeure bizia emon zenduana. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA


Ml 1, 14b-2, 2b. 8-10:

            Jaungoikoak, Malakias profetearen bidez, abadeen jokabide gaiztoa salatzen dau: antxinako berba honeek guganaino heldu diran dei bat dira. Entzun daiguzan arretaz.

Erantzun-Salmoa: 130. Salmoa

            Jaungoikoa bihotzean gurtzen dogu. Norbere mugak eta hutsuneak ezagutu, ta Jainkoagana bihurtzen danak, uste osoz otoitz egiten dau.

 "Zu zaitut, Jauna, ondasuna".

1 Ts 2, 7b-9. 13:

            San Paulok Tesalonikako kristinauekin hartu-emon bigun eta gozoak izan ditu; ama batek
bere umea maite dauan lez maite izan ditu, eurakaitik bizia emoteko prest egoterai
Mt 23, 1-12:

            Kristau taldeko gareanoi hauxe esango deusku Jesusek ebanjelioan: anaitasuna, alkar-zerbitzea eta apaltasuna izan behar dabela gure jokabide nagusiak.
           
             "Aleluia" abestuz, goratu daigun berba egingo deuskun Jauna.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok: Eliza lez alkartuta, aurkeztu deioguzan Jaungoiko Aitari gure eskariak:

            - Elizea guztien zerbitzari izateko sortu dau Jesusek. Zeregin hau zintzotasunez bete dagiala.   ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            -Gizakia Helburu Fundazioa, drogan sartuta dagozenentzat, persona lez beste errealitate bat bizitzeko aukera euki dagien lanean dihardue; lan gogor  horretan barruko indarra jaso dagien. ESKATU DEIOGUN JAUNARI

            -Gure artean haundiena danak guztien zerbitzari izan behar dau. Emon deioela Jaunak eliz-arduradunei eta herri-agintariei danen alde eta batez ere behartsuenen alde jokatzeko gogo bizia.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Gu guztiok, kristau alkarte lez, Jainko Erreinuaren alde jokatu beharra daukagu. Jaunak emon deiguzala argitasuna eta gogoa gure gizartean anaitasuna eta solidaritza bultzatzeko. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Jaungoiko Aita, entzun egizuz maitasunez gure otoitzak eta isuri eiguzuz zure dohaiak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AZKEN AGURRA

            Senideok: kristau lez alkartuta ospatu dogu Eukaristia; orain kristau lez jokatu behar dogu eguneroko bizitzan: alkar maitatuz, errukior izanez, zuzentasunaren alde jokatuz. Horrexetara bialtzen gaitu Jaunak bere bedeinkapenaz.

            "Jainko gizon eginari..."  URTEAN ZEHARREKO XXXI. DOMEKEA - A


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Jaunaren izenean, egun on.

            Jaunaren Azken Afaria ospatzeko alkartuta gagoz. Benetan Jesusen jarraitzaile izan nahi badogu, alkarrekin nebarreba lez bizi behar dogu, errukiaz eta bihotz zabalez jantzirik, besteekin bat eginda. Holan ez balitz, gure batzar hau, Jesusek Ebanjelioan salatzen dauan itxurakeria besterik ez litzake izango.
            Estamos reunidos junto al altar. Sentimos la presencia de Jesucristo Resucitado. Él nos anima a seguirle, a seguir su camino; camino siempre arduo y difícil pero que merece la pena seguir sus  huellas. Él está siempre con nosotros para darnos fuerza, ánimo, luz y amor.

            Parte hartu dagigun Eukaristia honetan, lagun-urkoaren zerbitzari izateko gogo biziaz.

            "Zein gozo ta eder dan.."DAMU-OTOITZA

            Senideok, bihotz apalaz eta damutuaz eskatu deiogun parkamena Jaungoikoari:

            - Jesus Jauna, anaitasunean bizi izateko dei egiten deuskuzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, besteen zerbitzari izaten irakasten deuskuzuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, danen bizia erosteko zeure bizia emon zenduana. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA


Ml 1, 14b-2, 2b. 8-10:

            Jaungoikoak, Malakias profetearen bidez, abadeen jokabide gaiztoa salatzen dau: antxinako berba honeek guganaino heldu diran dei bat dira. Entzun daiguzan arretaz.
            Los que dirigen la comunidad cristiana, tienen una gran responsabilidad; pero no sólo ellos, sino que todos somos  partícipes en esa gran corresponsabilidad.

Erantzun-Salmoa: 130. Salmoa

            Jaungoikoa bihotzean gurtzen dogu. Norbere mugak eta hutsuneak ezagutu, ta Jainkoagana bihurtzen danak, uste osoz otoitz egiten dau.
            Un hombre que es humilde, reconoce sus limitaciones. Acude a Dios lleno de confianza y se siente seguro con Él.

 "Zu zaitut, Jauna, ondasuna".

1 Ts 2, 7b-9. 13:

            San Paulok Tesalonikako kristinauekin hartu-emon bigun eta gozoak izan ditu; ama batek bere umea maite dauan lez maite izan ditu, eurakaitik bizia emoteko prest egoteraino.
            El apóstol Pablo alaba a los cristianos de Tesalónica, porque han aceptado la Palabra de Dios, y la cumplen.

Mt 23, 1-12:

            Kristau taldeko gareanoi hauxe esango deusku Jesusek ebanjelioan: anaitasuna, alkar-zerbitzea eta apaltasuna izan behar dabela gure jokabide nagusiak.
            Hay dos comportamientos que no se deben dar en la iglesia: el “decir y no hacer”, y el manejarla como si fuera una propiedad particular.

            "Aleluia" abestuz, goratu daigun berba egingo deuskun Jauna.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok: Eliza lez alkartuta, aurkeztu deioguzan Jaungoiko Aitari gure eskariak:

            - Elizea guztien zerbitzari izateko sortu dau Jesusek. Zeregin hau zintzotasunez bete dagiala.   ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Por los que son víctimas del hambre, del racismo, de la violencia y de la injusticia: para que la actitud decidida de los cristianos rompa esta situación y se abra camino hacia un mundo mejor. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            -Gizakia Helburu Fundazioa, drogan sartuta dagozenentzat, persona lez beste errealitate bat bizitzeko aukera euki dagien lanean dihardue; lan gogor  horretan barruko indarra jaso dagien. ESKATU DEIOGUN JAUNARI

            - Por los que participamos en esta celebración de la Eucaristía, para que a lo largo de la semana seamos capaces de vivir lo que aquí hemos escuchado y celebrado. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Jaungoiko Aita, entzun egizuz maitasunez gure otoitzak eta isuri eiguzuz zure dohaiak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AZKEN AGURRA

            Senideok: kristau lez alkartuta ospatu dogu Eukaristia; orain kristau lez jokatu behar dogu eguneroko bizitzan: alkar maitatuz, errukior izanez, zuzentasunaren alde jokatuz. Horrexetara bialtzen gaitu Jaunak bere bedeinkapenaz.
            La Palabra de Dios que hemos escuchado, sea para nosotros, luz que guía nuestros pasos a lo largo de la semana y nos de fuerza para dar una respuesta generosa.

            "Jainko gizon eginari..."

  
XXXI. DOMEKEA URTEAN ZEHARUrten egin dozue bidetik,

eta traba eginarazo deutsozue askori Legean.Malakias Profetearen liburutik   (Ml 1, 14b—2, 2b. 8-10)     «Errege handia naz Ni —dino Jaun ahalguztidunak—, eta begirunea deutsoe herriek nire izenari.

     Orain, abadeok, hona hemen zuentzako oharpena: Entzun gura ez badozue eta nire izenari aintza emoteko ardurarik ez badozue —dino Jaun ahalguztidunak—, madarikazinoa bialduko dot zuen gainera.

     Zuek, abadeok, okertu egin zaree bidetik eta asko eta asko jausiarazo dozue zeuen irakaspenaz. Hausi egin dozue Levigaz neban ituna —dino Jaun ahalguztidunak—. Horregaitik, Nik ere iguingarri eta kaxkar egingo zaituet eta zirtzil herri guztiarentzat, nire bideak jarraitu ez dozuezalako eta erabagiak nor zein dan begiratuz hartu dozuezalako.

     Ez al dogu guztiok Aita bat bera? Ez al gaitu guztiok Jainko berak egin? Zertan gabilz, bada, alkar engainatzen, Jainkoak gure gurasoekin egin eban ituna hausiz?»

Erantzun‑salmoa Sal 130, 1. 2. 3
Zaindu egizu nire bizia bakean, Zeugan, Jauna.Jauna, nire bihotz hau ez dago arro,

begiok ez daukadaz behar baino gorago.

Ez nabil gauza handien atzetik,

ni baino gorago dagozan harrigarrien atzetik.Ostera, batu‑batu egin naz neugan,

arimearen bakean,

seintxua lez amaren altzoan;

seintxua lez da nire arimea nigan.Zagoz Jaunaren zain, Israel‑herri,

orain eta beti.

Ez Ebanjelioa bakarrik,

baita geure bizia ere zuei emoteko prest gengozan.San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako lehenengo epistolatik     (1 Ts 2, 7b-9. 13)     Senideok: Maitasun samurrez jokatu genduan zuekin, bere umeak maitekiro zaintzen dituan amak lez. Hain bihotzeko zindueguzanez, prest gengozan, Jainkoaren Barriona ez ezik, baita geure bizia ere zuei emoteko.  Hainbesteraino maite zindueguzan. Izan gogoan gure neke eta ahaleginak; gau eta egun egin genduan lan zuetako inorentzat zama ez izateagaitik, Jainkoaren Barriona iragarri geuntsuenean

     Horregaitik, eskerrak emoten deutsoguz eten barik Jainkoari; izan ere, haren berbea iragarri geuntsuenean, onartu egin zenduen-eta, ez giza berba huts lez, Jainkoaren berba lez baino; holan da, izan ere, eta lanean dihardu zuekan, sinisten dozuenokan.

    Esan, esaten dabe, baina egin ez.Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik    (Mt 23, 1-12)     Aldi haretan, Jesusek honan berba egin eutsen jentetzeari eta ikasleei: «Lege-maisuak eta fariseuak Moisesen maisu-aurkian jesarrita dagoz. Egizue, beraz, eta bete hareek esandako guztia; baina ez egin egiten dabena; esan, esaten dabe-eta, baina egin ez. Zama astunak eta ezin eroanak lotzen dabez, eta besteei leporatzen; baina eurek atzamar bat ere ez dabe mugitzen. Egiten daben guztia, jenteak ikusteagaitik egiten dabe; narrutxa zabalak erabilten dabez bekokian, eta borlatxo deigarriak mantu barrenean. Afarietan lehenengo jarlekuak, eta sinagogetan aurreneko aurkiak maite dabez, plazetan jenteak agur egitea eta guztiek "maisu" deitzea.

     Zuek, ostera, ez itzi inori "maisu" deitzen, bakarra da-eta zuen maisua, eta zuek guztiok alkarren senide zareelako. Eta ez deitu lurrean inori "aita”, bakarra da-eta zuen Aita, zerukoa. Eta ez itzi "gidari" deitzen ere, bakarra da-eta zuen gidaria, Mesias.

     Zuetako handiena izan bedi zuen zerbitzari. Bere burua goratzen dauana beheratu egingo dau Jainkoak, eta bere burua beheratzen dauana goratu».