San Inazioren otoitza

martes, 19 de septiembre de 2017

Urtean zeharreko 25. domekea A

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.
  



                                 

                                   URTEAN ZEHARREKO XXV. DOMEKEA - A
Caritasen kanpaina: «Ni naz? Geu gara!»

SARRERAKO OHARKIZUNA

   Egun on, guztioi:

Eukaristian batu gara, Jesusen agindua beteteko: “Egizue hau neure oroigarri”.  Jaungoikoak bizia emon gura deusku guztioi, Bera, emoten dan maitasuna dalako. Ebanjelioan entzungo dogunez, dei egiten deusku bere mahastira joan gaitezan lan egitera.
Domeka honetan, Caritas  ate joka jatorku. Nazareteko Jesus  da gure erreferentea. Ebanjelioan oinarritzen da gure izatea, besteakaz eta besteentzat izatea, hau da: maitasunez jokatzea. «Ni naz barik, Geu gara!» dinosku  Caritasen goiburuak. Konprometitzeak, hau esan nahi dau:  bizia senidetasuna sortuz banatzeko era bat dala.
            Geu izatearen kontzientzia bizkortuz, hasi dagigun abestuz eukaristia.

             “Goazen alkarturik…
Estrofa: Zuzentasunez egin dagigun…”

DAMU-OTOITZA

   Senideok: Jaungoikoak deuskun maitasunari sarritan ez deutsagu maitasunez erantzun. Apaltasunez eta damututa, parkamena eskatu dagiogun:

   - Jesus Jauna, gizon-emakume guztiak salbatu nahi dituzuna. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, gure hutsegiteak parkatzeko beti prest zagozana. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, Aitaren saria zaituguna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Is 55, 6-9:

   Isaias profeteak Jaungoikoa bilatzera dei egiten deusku; gure asmoak eta bideak Harenakin bateratzera.

Erantzun-Salmoa: 144. Salmoa

            Gure Jainkoaren haunditasuna bere errukian dago. Salmisteagaz batera abestu dagigun Jainkoaren on izaera.

 "Erruki hutsa dogu Jauna..."

Flp 1, 20c-24. 27a:

   San Paulok kartzelatik idazten deutse Filiposko kristinauei, bere barruko egoerea zelakoa dan agertuz. Jaunagaz aurkitzeko pozik dago; baina prest dago, baita ere, gelditzen jakozan indar apurrak Ebanjelioaren aldeko lanean gastatzeko.

Mt 20, 1-16a:

            Sarri askotan, Jaungoikoa geure zerbitzura ikusi nahi genduke. Jaungoikoaren izatea eta jokabideak geure neurri estuetan ezin geinkez sartu.
             Prestau gaitezan Jaunaren berbak gogoz entzuteko,  "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Senideok: fedeak dinosku, Jaungoikoa gure bizitzan barru-barruraino sartuta dagoala. Horregaitik, uste osoz agertu daikeoguz geure beharrizanak, gurariak eta eskariak:

  -  Eleiza osotzen dogunon alde. Giza beharrizanak kontuan hartu daiguzala eta garana eta daukaguna erdibanatzeko gauza izan gaitezala. Eskatu deiogun Jaunari.

- Munduko agintarien alde.  danon ona bilatu dagien, batez ere zuzentasunez jokatuz               behartsuenen egoeraz arduratu daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

-   Caritas eta gu guztion alde, Jaungoikoak bedeinkatu gaizala eta adoretu, zuzentasun,  bake eta   bardintasunaren alde  jokatuz, mundu hobea eraikitzeko ahaleginean parte  hartu dagigun. Eskatu deiogun Jaunari.

-   Gure herriaren alde: zuzentasun eta solidaritza jator baten, beti aurrera joan daitela, guztien onerako     bide barriak urratuz.  Eskatu deiogun Jaunari.

   Aita errukiorra, onartu egizuz gure eskariak; eta gure beharrizanak ezagutzen dituzun ezkero, emoiguzu zeure Espirituaren indarra. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

Dirua batu aurretik oharra

Mundua aldatu gura dauan kristau konpromisoa garatzeko, ezinbestekoa da, gure sasoiko baztertuenen alde egitea. “Emon zeuok jaten!” Jesusen berbak, alkarte osoaren eginkizun bihurtzen dira.
Gaur batzen dan dirua Caritasek dituan beharrizanei aurre egiteko izango da.
Eskerrik asko  eskuzabaltasunez jokatzeagaitik.


GURE AITA

            Ezin dogu esan “etor bedi zure erreinua” eta ezer egin barik gelditu. Erreinu hori hemen, gure artean egiten ahalegindu behar dogu.

AZKEN AGURRA

   Eskerrak emon deioguzan Jaungoikoari sari-emoile ona dogulako eta goazen barriro ere pozik bere mahastian lan egitera: zuzena eta ona dan guztia egitera.

Azken abestia

 Lurreko pobreenak    
larri ta oihuka                          
ta haien negar samina
Jaunaren ahotsa (bir)












URTEAN ZEHARREKO XXV. DOMEKEA - A

Caritasen kanpaina: «Ni naz? Geu gara   «Soy porque somos»


SARRERAKO OHARKIZUNA

   Egun on, guztioi.

Eukaristian batu gara, Jesusen agindua beteteko: “Egizue hau neure oroigarri”.  Jaungoikoak bizia emon gura deusku guztioi, Bera, emoten dan maitasuna dalako. Ebanjelioan entzungo dogunez, dei egiten deusku bere mahastira joan gaitezan lan egitera.

La campaña de Cáritas una vez más nos invita a tomar conciencia de nuestro ser cristiano. El compromiso social y caritativo  tiene su raíz en el Evangelio, en el ser con los demás y para los demás. «Soy porque somos» nos dice el lema de esta Jornada. Comprometerse es un modo de ser. Es una manera de entender la vida y compartirla creando fraternidad.

            Geu izatearen kontzientzia bizkortuz, hasi dagigun abestuz eukaristia.
  
             “Goazen alkarturik…
Estrofa: Zuzentasunez egin dagigun…”

DAMU-OTOITZA

   Senideok: Jaungoikoak deuskun maitasunari sarritan ez deutsagu maitasunez erantzun. Apaltasunez eta damututa, parkamena eskatu dagiogun:

   - Jesus Jauna, gizon-emakume guztiak salbatu nahi dituzuna. ERRUKI, JAUNA.
   - Jesus Jauna, gure hutsegiteak parkatzeko beti prest zagozana. KRISTO, ERRUKI.
   - Jesus Jauna, Aitaren saria zaituguna. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Is 55, 6-9:

             Isaias profeteak Jaungoikoa bilatzera dei egiten deusku; gure asmoak eta bideak Harenakin bateratzera.
            Los caminos de  Dios no son los caminos de los hombres. Él actúa siempre por amor, y nosotros actuamos muchas veces con egoísmo.

Erantzun-Salmoa: 144. Salmoa

            Gure Jainkoaren haunditasuna bere errukian dago. Salmisteagaz batera abestu dagigun Jainkoaren on izaera.
            El Señor está cerca de los que le invocan. Cantemos con el salmista, su bondad y su perdón. 

 "Erruki hutsa dogu Jauna..."

Flp 1, 20c-24. 27a:

            San Paulok kartzelatik idazten deutse Filiposko kristinauei, bere barruko egoerea zelakoa dan agertuz. Jaunagaz aurkitzeko pozik dago; baina prest dago, baita ere, gelditzen jakozan indar apurrak Ebanjelioaren aldeko lanean gastatzeko.
            Pablo apóstol entrega su vida y todos sus esfuerzos para evangelizar a sus hermanos.

Mt 20, 1-16a:

            Sarri askotan, Jaungoikoa geure zerbitzura ikusi nahi genduke. Jaungoikoaren izatea eta jokabideak geure neurri estuetan ezin geinkez sartu.
            Dios nos da todo gratuitamente, porque Él es bueno y nos ama.

             Prestau gaitezan Jaunaren berbak gogoz entzuteko,  "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Senideok: fedeak dinosku, Jaungoikoa gure bizitzan barru-barruraino sartuta dagoala. Horregaitik, uste osoz agertu daikeoguz geure beharrizanak, gurariak eta eskariak:

 - Eleiza osotzen dogunon alde. Giza beharrizanak kontuan hartu daiguzala eta garana eta                     daukaguna erdibanatzeko gauza izan gaitezala. Eskatu deiogun Jaunari.
-   Por los gobernantes de todos los pueblos para que  se esfuercen en atender a los pobres y busquen el bien de todos, desde la justicia y la solidaridad. Eskatu deiogun Jaunari
- Por Cáritas,  para que Dios bendiga a quienes colaboran  en el servicio de la justicia, la  paz y          la igualdad y encuentren el apoyo que necesitan en  cada uno de nosotros. Eskatu deiogun J.
-   Gure herriaren alde: zuzentasun eta solidaritza jator baten, beti aurrera joan daitela, guztien onerako     bide barriak urratuz.  Eskatu deiogun Jaunari.

   Aita errukiorra, onartu egizuz gure eskariak; eta gure beharrizanak ezagutzen dituzun ezkero, emoiguzu zeure Espirituaren indarra. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

Dirua batu aurretik oharra

El compromiso cristiano que quiere transformar el mundo pasa ineludiblemente por la opción por los más débiles  de nuestro tiempo. Así, el “¡Dadles vosotros de comer!” se convierte en tarea compartida por la comunidad con gestos sencillos y cotidianos de solidaridad.
La colecta de hoy será en favor de Cáritas. Gracias por vuestra generosidad.

GURE AITA

            Ezin dogu esan “etor bedi zure erreinua” eta ezer egin barik gelditu. Erreinu hori hemen, gure artean egiten ahalegindu behar dogu.
            El Reino de Dios se va realizando todos los días. Esforcémonos por construir un reino donde tenga cabida la fraternidad.

AZKEN AGURRA

            Eskerrak emon deioguzan Jaungoikoari sari-emoile ona dogulako eta goazen barriro ere pozik bere mahastian lan egitera: zuzena eta ona dan guztia egitera.
            Acabada nuestra fiesta, cada uno de nosotros seguiremos trabajando en el campo que nos ha correspondido. Construyamos un mundo donde tengan cabida los últimos.

Abestia: Lurreko pobreenak…



XXV. DOMEKEA URTEAN ZEHAR





Nire asmoak ez dira zuen asmoak.



Isaias Profetearen liburutik     (Is 55, 6-9)



Bilatu egizue Jauna, aurkitu daikezuen artean,

dei egiozue, hur dagoan artean.

Itzi begi gaiztoak bere bidea,

gaizkileak bere asmo txarrak.

Bihurtu daitela Jaunagana,

errukiz hartuko dau-eta;

bihurtu gure Jainkoagana,

guztiz parkabera da-eta.

Hau dino Jaunak:

"Nire asmoak ez dira zuenak lakoak,

ezta zuen jokabideak ere nireak lakoak.

Zelan zerua lurraren gainetik garai,

holantxe nire jokabideak zuenen gainetik

eta nire asmoak zuenen gainetik".





Erantzun-salmoa  Sal 144, 2-18




Erruki hutsa dogu Jauna, errukia ta maitasuna.



Egunero zaitut bedeinkatuko,

zure izena menderen mende dot goratuko.

Handi da Jauna, guztiz goresgarri.

Haren handitasuna ez daiteke igarri.



Samurra da Jauna ta errukiorra,

hasarre‑gatxa ta guztiz onbera.

Ona da Jauna guztientzat,

errukior, Berak egin dituenentzat.



Zuzena da Jauna bere bide guztietan,

zintzoa, bere lan guztietan.

Bertan dago Jauna deitzen deutsoenakandik,

zintzoro deitzen deutsoen guztiakandik.







Niretzat, bizitzea Kristo da.



San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako epistolatik   (Flp 1, 20c-24. 27a)



     Senideok: Ni bizi nahiz hil, Kristok bere handitasuna agertuko dau nigan. Izan ere, niretzat, bizitzea Kristo da eta hiltea irabazpide. Baina bizitzen jarraituz lan onuragarria egin ahal badot, ez dakit nik zer aukeratu.

     Alde bietatik nago estu: batetik, hil egin gura neuke, Kristogaz egoteko; niretzat hau askoz hobea dala; baina bestetik bizitzen jarraitzea beharrezkoagoa da zuentzat.

     Hauxe bakarrik eskatzen deutsuet: bizi zaitezala Kristoren Barrionari jagokon lez.





Bekaizti izan behar al dozu zuk,

ni eskuzabala nazalako?



Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik    Mt  20, 1-16a



     Aldi haretan, Jesusek parabola hau esan eutsen ikasleei: «Zeruetako erreinuagaz mahasti-nagusiagaz lez jazoten da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila urten eban. Eguneko zidarrezko txanpon batean berbatu ondoren, mahastira bialdu ebazan langileak.

     Goizeko bederatziak aldera barriro urten eban eta, beste batzuk plazan lan zain ikusirik, esan eutsen: "Zoaze zuek ere nire mahastira eta ordainduko deutsuet bidezko dana". Eta hareek ere joan egin ziran. Urten eban barriro hamabiak aldera eta hirurak aldera, eta gauza bera egin eban. Arratsaldeko bostak aldera ere urten eban eta, beste batzuk oraindino geldi aurkiturik, esan eutsen: "Zertan zagoze hemen egun osoan lanik egin barik?" Hareek erantzun eutsoen: "Ez gaitu inork lanerako hartu". Harek, orduan: "Zoaze zuek ere nire mahastira".

     Iluntzean mahasti-nagusiak esan eutson arduradunari: "Deitu langileei, eta emoiozu bakoitzari bere soldatea, azkenengoetatik hasi eta lehenengoetara". Etorri ziran, bada, arratsaldeko bostetakoak, eta zidarrezko txanpon bana hartu eben. Lehenengo ordukoek, txandea heldu jakenean, besteek baino gehiago hartuko ebela uste eben; baina hareek ere zidarrezko txanpon bana hartu eben.

     Orduan, nagusiaren kontra txarto-esaka hasi ziran, eta esan eutsoen: "Azkenengo honeek ez dabe ordubete besterik lan egin, eta gugaz bardindu dozuz, egun guztiko nekea eta beroa jasan dogunokin". Baina nagusiak erantzun eutson hareetako bati: "Adiskide, ez deutsut bidebakokeriarik egiten. Ez al ginan zidarrezko txanpon batean berbatu? Eutsi jagotzuna eta zoaz. Zuri beste emon gura deutsot azkenengo honi ere. Ezin ete dot neure diruaz nahi dodana egin? Ala inbidia dozu, ni ona nazalako?"

     Holan, bada, azkenengoak lehenengo izango dira eta lehenengoak azkenengo».