San Inazioren otoitza

martes, 26 de septiembre de 2017

Urtean zeharreko 26. domekea A


Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.  

                                

                                  URTEAN ZEHARREKO XXVI. DOMEKEA - A

                                  

SARRERAKO OHARKIZUNA

  Egun on, Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi
  Domeka guztietan lez, Jesusek Eukaristia ospatzera dei egin deusku. Eta guk, beste gauza batzuk alde batera itzita, baietz erantzun deutsagu eta hemen gagoz alkartuta.

   Eleiza lez alkartuta, Jaunaren Berbea entzutea eta Eukaristia ospatzea oso garrantzi haundikoa da, gero, aste barruan, Jaungoikoaren borondatea beteaz bizitzeko.

   Alkartuta, hasi dagigun Eukaristia

   "Alkartu danok eta kanta..."DAMU-OTOITZA

   Senideok: askotan, besteen aurrean, itxura ona, irudi ona emon nahi izaten dogu. Baina, begiratu dagigun barrurago eta autortu daigun Jaungoikoaren aurrean geure pekatari izatea eta eskatu deiogun parkamena:

   - Jesus Jauna, gu Zugana bihurtzea itxaroten dozuna. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, zeure parkamena eta indarra emoten deuskuzuzana. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, zure berbeaz bizitzara eroaten gaituzuna. ERRUKI, JAUNA.HITZAREN LITURGIA

Ez 18, 25-28:

   Ezekiel profeteak esango deuskunez, Jaungoikoa errukiorra da, eta damututa Beragana bihurtzen diranei bizia eta salbamena emoten deutsez.

Erantzun-Salmoa: 24. Salmoa

            Jainkoaren errukiari begira jartzen gaitu salmoak eta indarrez azpimarratuko deusku, kristau bizitzea,  bardin egiteari dagokiola .

"Jaunari kanta, ona da-ta...."Flp 2, 1-11:

   San Paulok Jesusen sentimentu berak eukitera bultzatu nahi gaitu. Eta indarrez azpimarratuko deusku kristau bizitzea besteak maitatzea dala.

Mt 21, 28-32:

   Eta orain, senideok, Jesusen berbak entzuteko prestau gaitezan, "Aleluia"ren abestiaz Jaungoikoa goratuz.JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Senideok: Geure fedea autortu ondoren, uste osoz aurkeztu deioguzan geure eskariak Jaungoiko Aitari:

   - Eleiza osoaren alde: Jesusi zintzotasunez jarraitu nahi deutsoen guztien alde. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

-  Agintarien alde: : alkarrizketaren bidez  bilatu dagiela herrien arteko aituezinak konpontzeko beharrezkoa dan  bide bakarra.ESKATU DEIOGUN   JAUNARI.

   - Gure kristau alkarteko familien alde. Familia azaldu daitela pastoral ekiturte honetako batzar eta ospakizun guztietan.   ESKATU DEIOGUN JAUNARI. 

   - Fedearen poza ospatzen dihardugun guztion alde: geure egiteekin agertu dagigula beti Jesusegan sinisten dogula. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   Gogo onez entzun, Jaungoiko Aita, gure erreguak eta emoiguzu Eukaristia honetan parte hartzen gagozanoi zure Semearen antzeko izatea. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

   Senideok: Eukaristia honetan entzun eta ospatu doguna astean zehar bizi dagigula. Mahastian lan eginaz Jainko Aitaren gogoa egiten saiatu gaitezela. Jainko Aitaren nahia oso-osoan bete eban Amabirjinak lagunduko deusku.
            Hartu dagigun Jaunaren bedeinkapena

   "Agur, agur, Ama..."


                                  URTEAN ZEHARREKO XXVI. DOMEKEA - A


SARRERAKO OHARKIZUNA

    Egun on, Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi
  Domeka guztietan lez, Jesusek Eukaristia ospatzera dei egin deusku. Eta guk, beste gauza batzuk alde batera itzita, baietz erantzun deutsagu eta hemen gagoz alkartuta.

   Eleiza lez alkartuta, Jaunaren Berbea entzutea eta Eukaristia ospatzea oso garrantzi haundikoa da, gero, aste barruan, Jaungoikoaren borondatea beteaz bizitzeko.

            Acudimos a celebrar nuestra fe en el Dios de la vida. Una vida que sentimos recibida como un regalo que debemos cuidar y cultivar.
            La presencia de Dios acompañándonos en ella, es motivo de esperanza y alegría que vamos a agradecerle.
            Hagamos de nuestra celebración un acto festivo, y una acción de gracias.

     Alkartuta, hasi dagigun Eukaristia

   "Alkartu danok eta kanta..."


DAMU-OTOITZA

   Senideok: askotan, besteen aurrean, itxura ona, irudi ona emon nahi izaten dogu. Baina, begiratu dagigun barrurago eta autortu daigun Jaungoikoaren aurrean geure pekatari izatea eta eskatu deiogun parkamena:

   - Jesus Jauna, gu Zugana bihurtzea itxaroten dozuna. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, zeure parkamena eta indarra emoten deuskuzuzana. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, zure berbeaz bizitzara eroaten gaituzuna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Ez 18, 25-28:

              Ezekiel profeteak esango deuskunez, Jaungoikoa errukiorra da, eta damututa Beragana bihurtzen diranei bizia eta salbamena emoten deutsez.
            Dios quiere la vida de la persona. Quiere que se convierta y sea feliz.

Erantzun-Salmoa: 24. Salmoa

            Jainkoaren errukiari begira jartzen gaitu salmoak eta indarrez azpimarratuko deusku, kristau bizitzea,  bardin egiteari dagokiola .
            Este salmo, es un canto a la misericordia y bondad de Dios, y una petición de su ayuda, para caminar con rectitud.

"Jaunari kanta, ona da-ta...."

Flp 2, 1-11:

            San Paulok Jesusen sentimentu berak eukitera bultzatu nahi gaitu. Eta indarrez azpimarratuko deusku kristau bizitzea besteak maitatzea dala.
            La unidad no es confusión, no es aplastar la riqueza de nuestras diferencias; es unidad vivir la comunión y el amor a pesar de todo.

Mt 21, 28-32:
           
            Fededuna, Jainkoaren Berbea entzun eta erantzuna emoten ahalegintzen dana da. Prestatu gaitezan Jesusen berbak entzuteko  "Aleluia"ren abestiaz Jaungoikoa goratuz.
            Creer el mensaje de Jesús y ponerlo en práctica, es la forma de ir construyendo el Reino de Dios.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Senideok: Geure fedea autortu ondoren, uste osoz aurkeztu deioguzan geure eskariak Jaungoiko Aitari:

   - Eleiza osoaren alde: Jesusi zintzotasunez jarraitu nahi deutsoen guztien alde. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

-Agintarien alde: : alkarrizketaren bidez  bilatu dagiela herrien arteko aituezinak konpontzeko beharrezkoa dan  bide bakarra.ESKATU DEIOGUN   JAUNARI.

- Jesusen jarraitzaile izatera deituak garen guztion alde; Bere mahastian lan egitera deituak izanik gogotsu erantzun eta bere nahia egin dagigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI. 

    -  Por las familias de nuestra comunidad cristiana. Que la realidad familiar esté presente en todos nuestros encuentros y celebraciones a lo largo de este curso pastoral.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI. 

   - Por los que nos hemos reunido en esta celebración; para que seamos cada vez más solidarios en el compromiso de construir un mundo donde tenga cabida la justicia y el amor. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   Gogo onez entzun, Jaungoiko Aita, gure erreguak eta emoiguzu Eukaristia honetan parte hartzen gagozanoi zure Semearen antzeko izatea. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Senideok: Eukaristia honetan entzun eta ospatu doguna astean zehar bizi dagigula. Mahastian lan eginaz Jainko Aitaren gogoa egiten saiatu gaitezela. Jainko Aitaren nahia oso-osoan bete eban Amabirjinak lagunduko deusku.
            Que a lo largo de la semana actuemos al estilo que Jesús actuó y nos enseñó.
            Hartu dagigun Jaunaren bedeinkapena


   "Agur, agur, Ama..."XXVI. DOMEKEA URTEAN ZEHARGaiztoak, egindako pekatua damu dauanean,

berak biziarazoten dau bere burua.Ezekiel Profetearen liburutik           (Ez 18, 25-28)            Honan berba egiten dau Jainko Jaunak:

«Zuek dinozue: "Ez da bidezkoa Jaunaren jokabidea".

Entzun, bada, israeldarrok:

Nire jokabidea bidezkoa ez dala?

Ez ete da zuena bidezkoa ez dana?

Zintzoa, bere zuzentasunetik aldendu,

txarkeria egin eta hilten bada,

egin dauan txarkeriagaitik hilten da.

Eta gaiztoak, egin dauan gaiztakeriatik aldendu

eta zuzenbidez eta justiziaz jokatzen badau,

bizirik iraungo dau.

Egindako txarkeriez ohartu

eta hareetatik aldentzen bada,

biziko da, bai, eta ez da hilgo».Erantzun‑salmoa  Sal 24, 4-9Jauna, zure maitasuna...edota     Gomutau zaitez zure errukiaz, Jauna.Erakutsi niri, Jauna, zure bideak,

adierazo zure bide‑zidorrak.

Eroan nagizu zure egi‑bidetik, eta argitu,

Zeu zaralako nire Jainko Salbatzaile,

Zeu zaitut egun osoan nire itxaropide.Gomutau zaitez zure errukiaz, Jauna,

gomutau zure maitasunaz, betidanik dira‑ta.

Ez gomutau, Jauna, nire gazte‑aldiko hobenetaz,

ezta nire pekatuetaz;

gomutau zaitez nitaz zure maitasunean,

Jauna, zure ontasunean.On eta zuzen da Jauna,

horregatik erakusten deutse hobendunei bidea.

Apalak zuzenbidez daroan,

erakusten deutse apalei bere bidea.Izan egizuez zeuekan

Kristo Jesusi jagokozan asmoak.San Paulo Apostoluak Filipoarrei egindako epistolatik    (Flp 2, 1-11)            Senideok: Egia bada Kristok adorea emoten deutsuela eta maitasunak kementsu egiten, egia bada Espirituagan bat eginik bizi zareela eta bihozbera eta erruki zareela, bete nagizue pozez, danok iritzi eta sentiera bereko izanez, alkar maitatuz eta ondo hartuz. Ez egin ezer norgehiagokeriaz edota  harrokeriaz, apaltasunez baino, besteak norbera baino hobeak dirala pentsatuz; ez norberaren onari bakarrik begiratuz, besteena ere bilatuz baino. Izan egizuez zeuekan Kristo Jesusi jagokozan asmoak:

Harek, Jainkoaren izaera berekoa izanik,

ez eutson gogor eutsi Jainkoagaz bardin izateari;

bestela baino, bere izaeraz hustu egin zan

morroi-izaerea hartuz,

            eta beste edozein lez azalduz.

Eta, gizon lez agerturik,

apaldu egin eban bere burua,

menpeko eginez heriotzaraino,

kurutzeko heriotzaraino

Horregaitik, Jainkoak goratu egin eban

eta izen guztien gaineko izena emon eutson,

Jesusen izenera belaun guztiak makurtu daitezan,

guztien belaunak makurtu daitezan,

zeruan, lurrean eta lurpean,

eta mihin guztiek autortu dagien:

Jesu Kristo, Jauna da, Aita Jainkoaren aintzarakoDamutu eta joan egin zan. Zergalariak eta emagalduak

zuek baino lehenago datoz Jainkoaren erreinura.Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik           (Mt 21, 28-32)            Aldi haretan, Jesusek esan eutsen abadeburu eta herriko zaharrei: «Zuek zer deritzozue? Gizon batek seme bi ebazan, eta bategana joan eta esan eutson: "Seme, zoaz gaur mahastira, lanera". Harek erantzun: "Ez dot gura". Baina gero damutu eta joan egin zan. Besteagana ere joan eta gauza bera esan eutson. Eta harek erantzun: "Banoa, jauna"; baina ez zan joan. Bietan zeinek egin eban aitaren nahia?» «Lehenengoak», erantzun eutsoen.

            Orduan, Jesusek esan eutsen: «Benetan dinotsuet: Zergalariak eta emagalduak zuek baino lehenago sartuko dira Jainkoaren erreinuan. Izan ere, etorri jatzuen Joan Bateatzailea Jainkoaren nahiari jagokon jokabidea iragarriz, eta ez zeuntsoen sinistu; zergalariek eta emagalduek, barriz, sinistu egin eutsoen. Zuek, ostera, ikusi eta gero ere, ez zineen bihozbarritu, hari sinisteko».