Gorbeia 2020 San Inazio Meza

martes, 3 de diciembre de 2019

Abenduko 2. domekea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.                                         

                                         

MARIA BIRJINAREN SORTZE GARBIA
(ABENDU ALDIKO II. DOMEKA)
Seminarioaren eguna: « Seminarioa, guztion eginbehar  

  

 

ABADEAREN AGURRA


          Andra Mariaren Baietzaz, gure munduaren erdian bere egonlekua jarri eban bakearen Jaungoikoa izan bedi zuekin.

ABENDUKO KOROAREN  BIGARREN KANDELEAREN INGURUAN

Hainbat bider egoten gara itxaropen barik, eta ez gara agindu jakun etorkizuna irrikatzeko gauza. Horregaitik, arren eskatzen deutsagu Jaunari etorri daiten. Zeinu lez, bigarren kandela biztuko dogu.        

Bigarren kandela biztu abesten dan bitartean

AINTZA

Gaur, Abendualdian egon arren, Aintza abestuko dogu.
 Goratu daigun Jainko Aita pozez beterik,  bere Semea gu salbatzera bialtzeagaitik.

HITZAREN LITURGIA

Gn 3, 9-15. 20:

   Bibliako lehenengo liburuko pasarte honen bidez, Jainkoa alboratzeko dogun joera azaltzen jaku, baina  Jainkoak, guk huts egin arren, behin eta barriro eskeintzen deusku bere salbamena. Entzun daigun, ba, lehenengo irakurgai hau esker onez. Erantzun-Salmoa:  97. Salmoa

            Salmoa kantatuz,  abestu deiogun Jainkoari kantu  barria, gu salbatzen ari dalako
“ Kanta Jaunari, kantu barri”...

Ef 1, 3-6. 11-12:

   Jainko Aitak bere seme-alaba izateko aukeratu gaitu. Jesukristoren anai-arrebak gara. Maria da lehenengo aukeratua, baina ez bakarra; horregaitik, Jainkoa bedeinkatzera eta goratzera dei egiten deusku Paulo apostoluak.

Lk 1, 26-38:

   Jaungoikoak ez deusku goitik behera ezarten bere salbamena. Eskeini egiten deusku. Mariaren baietzak beste baietz guztiei zabaldu deutse bidea. Euron bidez doa sendotzen Jainkoaren ekintza.

   "Aleluia"Homili ostean

  Gure fedea bizitzarako
     barru-poza izan ezik,
     indar gabea dogu sarritan,
     ez dau behar leuken gatzik.
     Ez dogu-eskatzen fede lasairik,
     ez ilunpeko babesik,
     aurreratzeko fede zaildua,
     fede langilea baizik,
     gure herriko zereginetan
     lan egin dagigun pozik.

 

HERRI OTOITZA


          Jaungoikoa Gurasotzat daukenen uste osoz, aurkeztu deioguzan bere herriaren beharrizanak eta, baita, Berak gugandik itxaroten dauanari erantzuteko gogoa.

·        Elizearen alde. Ebanjelioagaz eta beharrizanean dagozanakaz zintzo jokatuz, zuzentasunaren alde borrokatu dagiala eta Jesukristoren Barri Ona sinisgarri egin dagiala munduaren erdian. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Emakumeen alde, batez ere hainbeste gogorkeria eta tratu txarren menpe dagozanen alde. Guztion laguntzaz, euren duintasunarentzako begirunea lortu dagiela eta mundua biziaz bete dagiela. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Gure Elizbarrutiko abadegaien alde. Ebanjelioan oinarrituta, Jainko erreinuaren serbitzari izateko bidean jarri daitezan. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Eukaristia hau ospatzen dihardugunon alde. Andra Maria lez, beti zuhur egon gaitezala preminan dagozanei laguntzeko. Eskatu deiogun Jaunari.

1. Jauna, zure indarra eta laguntza sumatu daiguzala, txarto dagoana alboraturik, egunero deitzen deuskuzun zuzentasun eta itxaropen bidetik ibili gaitezan. Errege bizi zara-ta, gizaldi eta gizaldi guztietan.


DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA


          Gogoratu, gaurko diru batzea Seminarioaren alde dala. Eskerrik asko eskuzabalak izateagaitik.

AZKEN OHARRA

   Senideok: Mariaren antzera, Jaungoikoak gugandik gura izan daikenera zabalik bizi izatera, bialtzen gaitu Eukaristia honek. Jainkoak egiten deuskun deiari erantzuteko ardureak eroan gagizala itxaropenez eta bihotzak zabalik bizi izatera.

                 “Ama maite Maria...”     

MARIA BIRJINAREN SORTZE GARBIA
(II DOMINGO DE ADVIENTO)
Día del Seminario: «El Seminario, misión de todos

SARRERAKO OHARRA

Egun on guztioi:
Abendu aldian, aurten bigarren domekaz, Sortze Garbiaren eguna ospatzen dogu,  Gabonetarako prestatzeko eguna da, izan be Mariak, Abendu aldiko Ama Birjinak, fedez itxaron eban Jaunaren etorrera.

También en este día de la Inmaculada  celebramos el Día del Seminario, con el lema: «El Seminario, misión de todos». Pidamos al Señor  que suscite vocaciones  sacerdotales que necesita nuestra Iglesia diocesana para servir en ella.


          Gure barru poza agertuz  hasi dagigun  ospakizuna.

  "Maria sortu zinan.."

 

ABADEAREN AGURRA


          Andra Mariaren Baietzaz, gure munduaren erdian bere egonlekua jarri eban bakearen Jaungoikoa izan bedi zuekin.

ABENDUKO KOROAREN  BIGARREN KANDELEAREN INGURUAN

Tantas veces carecemos de esperanza y no somos capaces de desear apasionadamente el futuro que nos ha sido prometido. Por eso suplicamos la venida del Señor. Como signo encendemos la segunda vela.       
    
Bigarren kandela biztu abesten dan bitartean

AINTZA

Gaur, Abendualdian egon arren, Aintza abestuko dogu.
 Goratu daigun Jainko Aita pozez beterik,  bere Semea gu salbatzera bialtzeagaitik.

HITZAREN LITURGIA

Gn 3, 9-15. 20:

   Bibliako lehenengo liburuko pasarte honen bidez, Jainkoa alboratzeko dogun joera azaltzen jaku. Ondorengo irakurgaietan ikusiko dogunez, Jainkoak, guk huts egin arren, behin eta barriro eskeintzen deusku bere salbamena.
            En el libro del Génesis, se nos narra a través de unas imágenes, cómo el hombre se aparta de Dios; pero Dios sigue ofreciendo su salvación.


Erantzun-Salmoa:  97. Salmoa

            Salmoa kantatuz,  abestu deiogun Jainkoari kantu barria, gu salbatzen ari dalako
            Con las palabras del salmo, cantamos a nuestro Dios. El, a pesar de nuestras infidelidades, viene a salvarnos.
            “Kanta Jaunari, kantu barri”

Ef 1, 3-6. 11-12:

   Jainko Aitak bere seme-alaba izateko aukeratu gaitu. Jesukristoren anai-arrebak gara. Maria da lehenengo aukeratua, baina ez bakarra; horregaitik, Jainkoa bedeinkatzera eta goratzera dei egiten deusku Paulo apostoluak.
            San Pablo alaba a Dios porque nos ofrece su salvación. Todo es una historia de amor.

Lk 1, 26-38:

   Jaungoikoak ez deusku goitik behera ezarten bere salbamena. Eskeini egiten deusku. Mariaren baietzak beste baietz guztiei zabaldu deutse bidea. Euron bidez doa sendotzen Jainkoaren ekintza.
            Toda la vida de María, es un “SI”, a la voluntad de Dios. De esta forma, aparece Jesús en el mundo.
   "Aleluia"

Homili ostean  Gure fedea bizitzarako
     barru-poza izan ezik,
     indar gabea dogu sarritan,
     ez dau behar leuken gatzik.
     Ez dogu-eskatzen fede lasairik,
     ez ilunpeko babesik,
     aurreratzeko fede zaildua,
     fede langilea baizik,
     gure herriko zereginetan
     lan egin dagigun pozik.HERRI OTOITZA


          Jaungoikoa Gurasotzat daukenen uste osoz, aurkeztu deioguzan bere herriaren beharrizanak eta, baita, Berak gugandik itxaroten dauanari erantzuteko gogoa.
·        Elizearen alde. Ebanjelioagaz eta beharrizanean dagozanakaz zintzo jokatuz, zuzentasunaren alde borrokatu dagiala eta Jesukristoren Barri Ona sinisgarri egin dagiala munduaren erdian. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por las mujeres, especialmente las que son víctimas de tantas vejaciones y violencias. Que, con el apoyo de todos, consigan el respeto a su dignidad y sigan llenando el mundo de vida. Eskatu deiogun Jaunari.

·        Por los seminaristas, para que vivan abiertos al Señor y se preparen para  estar al servicio del reinado de Dios.  Eskatu deiogun Jaunari.

·        Eukaristia hau ospatzen dihardugunon alde. Andra Maria lez, beti zuhur egon gaitezala preminan dagozanei laguntzeko.  Eskatu deiogun Jaunari.
          Jauna, zure indarra eta laguntza sumatu daiguzala, txarto dagoana alboraturik, egunero deitzen deuskuzun zuzentasun eta itxaropen bidetik ibili gaitezan. Errege bizi zara-ta, gizaldi eta gizaldi guztietan.

 

 

 

DIRU BATZEAREN AURREKO OHARRA


Recordad que la colecta de hoy estará destinada a nuestro Seminario Diocesano. Gracias por vuestra generosidad

AZKEN OHARRA

   Senideok: Mariaren antzera, Jaungoikoak gugandik gura izan daikenera zabalik bizi izatera, bialtzen gaitu Eukaristia honek. Jainkoak egiten deuskun deiari erantzuteko ardureak eroan gagizala itxaropenez eta bihotzak zabalik bizi izatera.
            María será siempre para nosotros un ejemplo de seguimiento a Jesús. La celebración de esta fiesta, nos anime a vivir nuestra vocación cristiana.

               Zeru eta munduan”

IRAKURGAIAK
AB II A
3.-   Is 11, 1‑10.

      Isaias profetaren liburutik.
      Egun haretan, kimu barri bat sortuko da Jeseren zugatz‑ondotik, muskil barri bat loratuko da haren sustraitik.
      Haren gainean Jaunaren Espiritua jarriko da: jakituri ta adimen espiritua; kontseju ta sendotasun espiritua, ezaguera ta Jaunaren bildur‑espiritua. Jaunaren bildur‑espirituak beteko dau.
      Ez da hauzia itxuraz bakarrik erabagiko; ezta epaitu ere entzuten dauanaz.
Zuzen erabagiko dau apalaren hauzia, eta zintzoro epaituko ditu herriko behartsuak.
Bere ahoko zigorraz joko dauz gogorrak, bere ezpanetako arnaseaz hilgo ditu gaizkileak.
      Zuzentasuna izango dau gerrian ugel, leialtasuna mokor‑gainetan gerriko. Otsoa bildotsagaz biziko da, eta leoi‑nabarra aumeagaz etzungo; zekorra ta leoikumea alkarregaz larratuko dira; eta umetxo bat izango dabe artzain.
      Beia ta artza batera larratuko dira, eta euren umeak alkaregaz etzungo; leoiak eta idiak batera jango dabe lastoa.
      Bularreko umea suge‑zulo ondoan jolastuko da, eta bularra itzi‑barriak bere eskua suge‑gorriaren zuloan sartuko dau.
      Nire mendi santu osoan ez da, ez gatxik ez ondamendirik ikusiko; Jaunaren ezagueraz beteko dalako lurraldea, itsasoa urez beterik dagoan lez. Jaunak esana.

4.- Erantzun‑Salmoa

Salbatzailea, zatoz lehen bait lehen,
Zure zain, jauna, gagoz gu hemen.

Emoizu, Jauna, zure hauzia erregeri,
zure zuzentasuna errege‑semeari.
Zaindu begi zure herria zuzentasunez,
eta zure gizajoak zuzenbidez..
      Zuzentasuna garatuko da haren egunetan,
bakea ugari iretargia amatau artean.
Nagusi izan bedi itsasotik itsasoraino,
ibaitik legor‑mugaraino.
Onik atarako daualako oihuka diharduan jente behartsua,
eta laguntzailerik ez dauan zoritxarrekoa.
Apalarentzat eta behartsuarentzat izango dau errukia,
salbauko dau behartsuen bizia.
      Betirako izan bedi haren izena,
eguzki‑argia aina haren izenaren iraupena.
Lurreko leinu guztiak harengan izango dira bedeinkatuak,
dohatsu autortuko dabe herri guztiak.

5.- Erm 15, 4‑9

      San Paulo Apostoluak Erromatarrei.
      Senideok: Lehengo idazki guztiak gure irakasbiderako idatzi ziran, gure iraupenaz eta Liburu Santuak emoten deuskuen pozaz itxaropena izan dagigun.. Iraupenaren eta pozaren Jaungoikoak emon deizuela alkarregaz iritxi bateko izatea, kristinauei jagoken lez; bihotz batez eta aho batez goratu dagizuen Jaungoikoa, Jesukristo gure Jaunaren Aita.
      Holan, bada, harrera ona egiozue alkarri Kristok zuei harrera ona egin deutsuen lez, Jaungoikoaren aintzarako. Hauxe esan nahi deutsuet: Judutarren zerbitzari egin zala Jesukristo, asabei egindako agintzariak beteten dituan Jaungoikoaren leialtasuna egiztatzeko; eta beste aldetik, harrra ona egiten deutsela jentilei, Jaungoikoari aintza emon deioen, bere errukiagaitik. Holan dino Liburu Santuak:
      "Ospatuko zaitut atzemetan, Jauna, goratuko dot zure izena".
      Jaunak esana.

6.- Mt 3, 1‑12

Aleluia           
Urratu egizue bidea Jaunarentzat, zuzendu Haren bide‑zidorrak;
eta ikusiko dabe guztiak Jaungoikoaren salbamena.         Aleluia

      + Jesukristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik.
      Egun hareetan, Joan Bateatzailea Judeako basamortuan agertu zan, iragarriaz: "Bihotz‑barritu zaiteze, zeruetako erreinua hurrean dago‑ta" Honegaitik esanda eukan Isaiasek:
      "Ahots bat dabil oihuka basamortuan: urratu egizue bidea Jaunarentzat, zuzendu Haren bidezidorrak".
      Joanek ganbelu‑narruzkoa eukan jantzia; eta garrin, narruzko garrikoa; eta basa‑langosta eta basa‑eztia zituan janari.
      Jerusalendik, Judea osotik eta Jordan aldetik harengana joaten zan jente guztia; euren pekatuak autortzen ebezan, eta harek bateatu egiten zituan Jordan ibaian. Baina Joanek farisear eta saduzear asko bere bateoa hartzen etorkozala ikusirik, esan eutsen: "Sugekumeok! Nok irakatsi deutsue, gainean dozuen asarreari ihes egiten? Emoiozuez bihotz‑barritzeari dagokiozan frutuak. Eta ez esan zuen barruan:"Guk Abrahan dogu aita". Hara zer esaten deutsuedan: Jainkoak harri horreetatik ere sortu leikeoz semeak Abrahani. Ezarri deutsoe aizkorea zugatzondoari; frutu onik emoten ez dauan zugatza, ondotik ebagi eta surtara botako dabe.
      Nik urez bateatzen zaituet, bihotz‑barritu zaitezen; nire ostean datorrena, ostera, ni baino ahaltsuagoa da, eta ni ez naz inor Haren oinetakoak eroateko ere; Harek Espiritu Santuaz eta suz bateatuko zaitue. Eskuan dauko sardea; larraina garbituko dau eta garia sabaian batuko dau; lastoa, barriz, amatau ezin  daiteken surtan erreko dau". 
                                                                                                Jaunak esana


No hay comentarios: