Welcome to Gernikaldea 2023/24

miércoles, 13 de abril de 2022

Senide hori epaitu orduko.... Alkarte penitentzia Garizuman

 


ALKARTE PENITENTZIA. Garizuma 22

Senide hori epaitu orduko

zu zeu aztertu astiro

 

1.HASIERA OHIKUNEA:

 

Pazkorantzako bidean adiskidetzaren sakramentua ospatzeko alkartu gara gaur.Konbertsioak eta bihotzbarritzeak badauke zerikusirik sakramentu honegaz.Jaso daiguzan gure bihotzak Jainkoaren mugarik gabeko maitasuna eskertzeko.Parkamenaren jaia dogu Jaunaren errukia.

                                         Hacemos un alto en el camino cuaresmal para celebrar el sacramento de la reconciliación.El infinito amor de Dios nos da hoy motivo para la fiesta de sentirnos reconciliados y capaces de agradecer su perdón.

 

2.HASIERA KANTA:

 

"ZABALDU EGIZUZ JAUNA                         

                                  ZURE ERRUKIZKO ATEAK

                                  ETA ASKATU GUREGAN

                                  PEKATUAREN KATEAK,

                                  PARKA JAUNA ZURE SEMEON

                                  HUTSEGITEAK!"

 

3.ABADEAREN AGURRA: "Aitaren..."/"Jauna zuekin...!"

 

4.JAUNAREN HITZA:

 

Aita errukitsuaren eta seme bien parabolaren bigarren zatia (Lk 15, 25-32) /Segunda parte de la parábola del padre misericordioso y de los dos hijos (Lk 15, 25-32)

*Testoa irakurri eta ondoren isilunea sortuazo.               

*Leer el texto y hacer silencio posterior. 

  Seme zaharrena soloan zan. Eta handik etxera hurreratzekoan, soinu eta dantzak entzun zituan eta: morroi bati dei eginda, ha zer zan itaundu eutson. Morroiak erantzun: "Zure anaia etorri da, eta aitak zekor gizena hil dau, semea onik aurkitu daualako". Ha hasarratu egin zan, eta ez eban sartu gura. Eta aita, urtenda, sartzeko erreguka hasi jakon. Baina semeak erantzun eutson aitari: "Horrenbeste urtetan zure zerbitzuan egon, zure esanik behin ere egin barik itzi ez, eta aumatxo bat ere ez deustazu sekula emon lagunartean jateko; eta emagalduakaz bere ondasuna janda, zure seme hori etorri danean, zekor gizena hil deutsazu".

 

     Aitak orduan : "Seme, zu beti neugaz zagoz, eta nirea dan guztia zeurea dozu; jai egin behar genduan eta poztu, zure anaia hau hilda egoan eta biztu egin da‑ta; galduta egoan, eta aurkitu egin dogu‑ta"»

 

 


 

5.SEME NAGUSIAREN OTOITZAREKIN GURE PEKATUA  DESKUBRITU:

 

Jesarrita

*Asmatutako otoitzaren bitartez , kontzientzia aztertu

*Sirviéndonos de una supuesta oración del hijo mayor, examinamos nuestra conciencia

 

Aita, Zugana natorkizu lotsaturik eta damuturik

galdutako denbora berreskuratzeko asmoz.

Parkamena eskatzen dautsut hori egiten jakin ez dodan honek

garbi esanda inoz pekatari sentitu ez nazalako.

                      ..

-Jainkoarekiko hartuemonetan denbora asko galdu ete

dogu?

 

Ni beti seme ona, zintzoa, oinordeko ezin hobea izan

nintzen.Bestea zan bihurria,esker txarrekoa bizitza okerrari emona.                                                                  

 

.Gure jokabideak aztertuta, bat gagoz seme nagusiaren

 pentsakerarekin?                                                                          .

.Hain eredugarria ete da gure bizitza?                               

 

  Anaia zital harek etxetik iges egin eban.Zuk,Aita,saminki                                  

 egin zenduan negar.Ni ia poztu nintzan:azkenean ni bakarrik

 Zurekin.

 

  (KANTA: "DAMU DOT JAUNA BIHOTZ GUZTITIK...")       

 

-Jokera okerren aurrean zein da gure erreakzioa?

-Negar egien dauan Jainko batek gure barrua ikutzen dau?

 

 Hilabeteetara biok batera etortzen ikusi zintuztedan.Zuk goizero itxaron izan zenduan.Zure aurpegia zoriontsua zirudian.              

Zure begiradak eta zure besoak itzi zintuen seme ha laztantzen

eben. Inbidia eta hasarrea senti nebazan batera.

 

.Jainkoaren usteak eta gureak bat ez datozanean, zer gertatzen  jaku?                                                                                   

   Seme zaharraren jarrera ulertzen dogu?                                   

 

 Nire begiak eta nire bihotza anaiarengana irekitzen saiatu

zinan, neurean hain itxita euki ordez.

 

.Izten ete deutsagu Jainkoari gure bihotzetan lan egiten

eta gure pentsakerak aldatuazoten?                                         

 

 

Padre, me acerco a Tí avergonzado y arrepentido                                   

   queriendo recuperar el tiempo perdido.                                                   

   Te pido perdón yo que nunca he sabido hacerlo                                     

   porque sencillamente nunca me he sentido pecador                               

 

   ..¿Hemos perdido mucho tiempo en nuestra relación 

con Dios?                                                                                               

   ..¿Hemos sentido la necesidad del perdón de Dios?                                .

 

  

   Yo fuí siempre el hijo bueno, el cumplidor,                                             

    el perfecto heredero.El otro era el rebelde,el desagradecido,     

    el de la malavida.                                                                                   

 

   ..¿Examinando nuestras actitudes, nos identificamos                               .

        con lo que piensa el hijo mayor?                                                           

¿Es tan ejemplar nuestra vida?                                                                .

 

   Ocurrió aquello, la huída de mi hermano.Tú lloraste  amargamente días enteros.Yo casi me alegré:yo sólo al fín contigo.                                                                                             

                        

  (KANTA: "DAMU DOT JAUNA BIHOTZ GUZTITIK...")       

 

  ..¿Cómo actuamos ante comportamientos indebidos?                               ..

  ..¿Nos sentimos conmovidos ante un Dios que llora?                                ..

 

 A los meses os vi venir juntos.Tú lo habías esperado                               

 cada mañana.Tu rostro irradiaba felicidad.                                                 

 Tu mirada y tus brazos acariciaban a aquel hijo que te                               

 había abandonado. Sentí envidia y rabia a la vez                                       

 

..¿ Qué sucede cuando los criterios de Dios no son los                               .

.. ¿Comprendemos al hijo mayor?   

 

Trataste de abrir mis ojos y mi corazón hacia el hermano                           

en vez de tenerlos tan cerrados  en lo mío.                                                   

 

..¿Dejamos que Dios actúe en nosotros y nos vaya                                     .

    cambiando la mente y el corazón?                                                             

 

(KANTA: "ERRUKI JAUNA, KRISTO ERRUKI, ERRUKI JAUNA!")

 

 

6. Gure familiei begira…

Lan gogorrean emoten dira

bizitzan ordu ugari,

egiten dogun ahalegin dana

ez da sarritan nabari,

fruitu eskasa edo ustela

nahiz agertu arbolari,

pazientzian maisu zu zara

izan zaitez gure sari.

 

Espirituak gaurkoan dakar

famili, etxeko giro,

babes lekua, aldi berean,

zenbat liskar ta enbido.

Errukiaren eredu dogun

Aitak azaltzen argiro:

senide hori epaitu orduko

zu zeu aztertu astiro. 

Abadearen gogoetatxoa

 

 

7.DANON ARTEKO OTOITZA: Zutik.

                              *Danok batera  pantailatik edo paperetik

                              *Leemos juntos de la pantalla o del papel             

 

 

PIXKANAKA JABETU NAZ, NIK SEME ZINTZOA IZANIK,

 EZ NEBALA NEUGANATU  ZURE MAITASUNA EZTA ZURE SAMURTASUNA ERE.

 GAUR, ZURE AURREAN MAKURTZEN NAZ, AITA, APALTASUN ETA USTE ONEZ. ESKERRAK EMOTEN DEUTSUDAZ MAITATU NOZULAKO ETA BESTEAK MAITATZEN IRAKATSI DAUSTAZULAKO.

ETA, NAHI BADOZU, ALKARREGAZ OSPATUKO DOGU

ZURE BARKAMENAREN FESTA!

 

 

 

8. PARKAMEN SAKRAMENTUAREN EZAUGARRIAK

 

      *eskuak herri gainean (edo bakarka) ezartzea.../*imposición de manos individual o colectiva

       *absoluzio formularen testoa irakurri.../*se lee el texto de la fórmula absolutoria

 

    (penientzia jarri/ indicar cuál puede ser la penitencia...)

 

9.KANTA: GURE AITA

 

10.ABADEAREN BEDEINKAPENA:

                                           *bendición del sacerdote

 

11.AZKEN KANTA: "PEKATARIOK AMA..."

 

No hay comentarios: