Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 20 de diciembre de 2021

Jainkoaren giza aurpegia El rostro humano de Dios: Jose Antonio PagolaLaugarren ebanjelioa sarrera berezi batez hasten da. Gorazarre antzeko bat da; lehen mendeez gero, modu erabakitzailean lagundu zien kristauei Jesusek bere baitan zuen misterioan sakontzen. Fede xumez entzuten badugu, gaur ere laguntzen ahal digu Jesusengan era sakonagoan sinesten. Baieztapen garrantzizkoago batzuk bakarrik jasoko ditugu hemen segidan.

«Jainkoaren Hitza haragi egin da». Jainkoa ez da mutua. Ez da isilik gelditu, bere Misterioan betiko triku eginik. Jainkoak bere burua agertu nahi izan digu. Hitz egin nahi izan digu, bere maitasuna esan, bere egitasmoa agertu. Jesus, lau-lau, haragi egin den Jainkoa da.

Baina Jainkoa ez zaigu agertu kontzeptu eta dotrina goi-goitarrez, adituek bakarrik ulertzen ahal dituztenez. Haren Hitza Jesusen bizitza maitagarrian haragitu da, jenderik xumeenak ulertu ahal dezan, bere bizitzan duen ontasun, maitasun eta egiagatik hunkitzen ahal den jendeak, alegia.

Jainkoaren Hitz hau «gure artean kanpatu da». Galdu dira distantziak. Jainkoa «haragi» egin da. Gure artean bizi da. Harekin topo egiteko, ez dugu mundutik irten beharrik, baizik eta Jesusengana hurbildu. Bera ezagutzeko ez dago teologia ikasi beharrik, baizik eta Jesusekin sintonizatu, Jesusekin bat egin.

«Jainkoa ez du inork inoiz ikusi». Profetek, apaizek, lege-maisuek asko hitz egiten zuten Jainkoaz, baina haietarik inork ez zuen ikusi haren aurpegia. Gauza bera gertatzen da gaur egun geure artean: Elizan asko hitz egiten dugu Jainkoaz, baina gutako inork ez du ikusi. Jesus bakarrik, «Jainkoaren Semea, Aitaren altzoan dagoena da ezagutzera eman duena».

Ez dezagun ahaztu. Jesusek bakarrik kontatu digu Jainkoa nolakoa den. Jesus bakarrik dugu iturria Jainkoaren Misteriora iristeko. Jainkoaz ditugun zenbat eta zenbat ideia zirtzil eta gizatasun gutxiko behar ditugun desikasi, Jesusengan agertu zaigun Jainko horrek erakar eta lilura gaitzan uzteko.

Nola aldatzen den guztia, noizbait ere Jesus Jainkoaren giza aurpegia dela atzematen dugunean. Dena bihurtzen da xumeago eta argiago. Badakigu orain nola begiratzen digun Jainkoak sufritzen dugunean, nola ibili ohi den bila galtzen garenean, nola ulertzen eta barkatzen digun uko egiten diogunean. Jesusengan agertu zaigu Jainkoaren «grazia eta egia».

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Jaunaren Jaiotza – C (Lk 2,1-14 / Lk 2,15-20 / Jn 1-18)

EL ROSTRO HUMANO DE DIOS

El cuarto evangelio comienza con un prólogo muy especial. Es una especie de himno que, desde los primeros siglos, ayudó decisivamente a los cristianos a ahondar en el misterio encerrado en Jesús. Si lo escuchamos con fe sencilla, también hoy nos puede ayudar a creer en Jesús de manera más profunda. Solo nos detenemos en algunas afirmaciones centrales.

«La Palabra de Dios se ha hecho carne». Dios no es mudo. No ha permanecido callado, encerrado para siempre en su Misterio. Dios se nos ha querido comunicar. Ha querido hablarnos, decirnos su amor, explicarnos su proyecto. Jesús es sencillamente el Proyecto de Dios hecho carne.

Pero Dios no se nos ha comunicado por medio de conceptos y doctrinas sublimes que solo pueden entender los doctos. Su Palabra se ha encarnado en la vida entrañable de Jesús, para que lo puedan entender hasta los más sencillos, los que saben conmoverse ante la bondad, el amor y la verdad que se encierra en su vida.

Esta Palabra de Dios «ha acampado entre nosotros». Han desaparecido las distancias. Dios se ha hecho «carne». Habita entre nosotros. Para encontrarnos con él no tenemos que salir fuera del mundo, sino acercarnos a Jesús. Para conocerlo no hay que estudiar teología, sino sintonizar con Jesús, comulgar con él.

«A Dios nadie lo ha visto jamás». Los profetas, los sacerdotes, los maestros de la ley hablaban mucho de Dios, pero ninguno había visto su rostro. Lo mismo sucede hoy entre nosotros: en la Iglesia hablamos mucho de Dios, pero ninguno de nosotros lo ha visto. Solo Jesús, «el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer».

No lo hemos de olvidar. Solo Jesús nos ha contado cómo es Dios. Solo él es la fuente para acercarnos a su Misterio. Cuántas ideas raquíticas y poco humanas de Dios hemos de desaprender para dejarnos atraer y seducir por ese Dios que se nos revela en Jesús.

Cómo cambia todo cuando captamos por fin que Jesús es el rostro humano de Dios. Todo se hace más sencillo y claro. Ahora sabemos cómo nos mira Dios cuando sufrimos, cómo nos busca cuando nos perdemos, cómo nos entiende y perdona cuando lo negamos. En él se nos revela «la gracia y la verdad» de Dios.

José Antonio Pagola

Natividad del Señor – C (Lc 2,1-14 / Lc 2,15-20 / Jn 1,1-18)

No hay comentarios: