Kandelario Argiaren jaia

martes, 18 de julio de 2017

Urtean zeharreko 16. domekea A


Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.  


                               

                                    URTEAN ZEHARREKO XVI. DOMEKEA - A

SARRERAKO OHARKIZUNA

Egun on eta ondo etorri Jaunaren eguna ospatzera alkartu zarenoi.

Jainkoaren Erreinuari buruz ari diren parabolak entzuten jarraituko dogu gaurko irakurgaietan.  Bertan Jainkoaren pazientzia  azpimarratzen da eta Haren antzekoak izatera dei egiten jaku. Jesusek ez deusku esaten indiferenteak izateko gaizkiaren aurrean. Denbora baino lehenago ez epaitzeko baizik. Pertsona on eta gaiztoen artean ez bereiztea eskatzen deusku eta pazientzia handiz ereitea hazi ona bizi garen mundu honetan.

            Bera gure artean dagoela jakinik hasi gaitezen eukaristia ospatzen
   "Igandetan eleizan..."


DAMU-OTOITZA

   Senideok: prestau daiguzan geure bihotzak Jaungoikoaren Berbea gogoz entzuteko. Horretarako, geure pekatu guztien parkamena eskatu dagigun:

   - Jesus Jauna, guztiz ona eta parkatzailea zareana. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, gu guztiokin eroapen haundikoa zareana. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, azken eguneko epaile zaituguna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Jak 12, 13. 16-19:

   Jaungoikoak, ahalguztiduna eta errukiorra dalako, oker dabilenari aukera barriak emoten deutsoz bihotz-barritu eta bihurtu daiten.

Erantzun-Salmoa:  85. Salmoa

            Jainkoaren errukia eta onginahia goratzen ditu salmisteak. Guk ere bat egin dagigun otoitz honetan.

 "Erruki hutsa..."

Erm 8, 26-27:

   San Paulok esango deusku gugan dagoan Jaungoikoaren Espirituak guri laguntzen diharduala beti.

Mt 13, 24-43:

   Jesusek, parabola batzuen bidez, Zeruetako Erreinuari buruz berba egingo deusku ebanjelioan. Zutundu gaitezan Haren berbak entzuteko.
  
   Aleluia.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Senideok:  zuzendu deioguzan Jaunari Eleizearen eta mundu osoaren aldeko eskariak. Espiritu Santua laguntzera datorkigu geure ezinean, beti ere nahi doguna barik behar doguna eskatu daigun:

   - Eleizearen alde:  Jaunak zaindu dagiala, eta maitasunaren eta parkamenaren bidetik eroan dagiala. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   -Oporraldian, gizakien arteko hartuemonak sendotu eta gure arteko alkarrizketak bultzatuz, Jainkoak gizadi osoagaz pentsatuta daukan bizi egitasmoa egi bihurtzen joan gaitezan.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Mundu gizakoiago bat eraikitzen ahalegintzen diranen alde, beren lanak, mostaza haziak bezela, fruitu ugari emon dagiezan. ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

   - Hemen alkartu garan guztion alde: azalera begiratu barik, pertsona bakotxak daukan barrua ikusi eta Jainkoak hor barruan egin leiken lana erreztu eta onartu dagigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   Onartu, Jaungoiko Aita, Espirituak gure barruan sortu dituan eskariak; gogoan izan egizuz gure beharrizanak eta emoiguzu beti zure laguntza. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

   Jaungoikoaren legamina geugan daroagu; legamin edo lebadura hori Kristo berbiztuaren Espiritua da. Itzi deiogun gure bizitzako orea altzetan.

   "Jainko gizon eginari..."

                                 


                                    URTEAN ZEHARREKO XVI. DOMEKEA - A

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on eta ondo etorri Jaunaren eguna ospatzera alkartu zarenoi.

            Jainkoaren Erreinuari buruz ari diren parabolak entzuten jarraituko dogu gaurko irakurgaietan.  Bertan Jainkoaren pazientzia  azpimarratzen da eta Haren antzekoak izatera dei egiten jaku. Jesusek ez deusku esaten indiferenteak izateko gaizkiaren aurrean. Denbora baino lehenago ez epaitzeko baizik
            Como en la Eucaristía de cada domingo vamos a sentir la presencia de nuestro Dios, que nos anima con su Palabra y su aliento, es paciente con nosotros, a pesar de los cansancios y desánimos, nos llama a la vida, a cuidarla y compartirla.
           
Bera gure artean dagoela jakinik hasi gaitezen eukaristia ospatzen
   "Igandetan eleizan..."
  
DAMU-OTOITZA

   Senideok:  prestau daiguzan geure bihotzak Jaungoikoaren Berbea gogoz entzuteko. Horretarako, geure pekatu guztien parkamena eskatu dagigun:

   - Jesus Jauna, guztiz ona eta parkatzailea zareana. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, gu guztiokin eroapen haundikoa zareana. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, azken eguneko epaile zaituguna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Jak 12, 13. 16-19:

             Jaungoikoak, ahalguztiduna eta errukiorra dalako, oker dabilenari aukera barriak emoten
deutsoz bihotz-barritu eta bihurtu daiten.
            Dios no se parece en nada a los  soberanos de la tierra. El poder de Dios es misericordioso y tolerante. No quiere la muerte del pecador, sino su arrepentimiento

Erantzun-Salmoa:  85. Salmoa
           
            Jainkoaren errukia eta onginahia goratzen ditu salmisteak. Guk ere bat egin dagigun otoitz honetan.

            El salmo 84 es una oración típica de la comunidad de los creyentes, que marcha hacia la salvación plena teniendo en cuenta los favores que ha recibido de Dios.

 "Erruki hutsa..."

Erm 8, 26-27:

               San Paulok esango deusku gugan dagoan Jaungoikoaren Espirituak guri laguntzen diharduala beti.
                 Confiemos en la oración del Espíritu que clama en nosotros. Escuchemos su voz y realicemos sus deseos.

Mt 13, 24-43:
            A través de parábolas, Jesús nos muestra el Reino de Dios.
            Jesusek, parabola batzuen bidez, Zeruetako Erreinuari buruz berba egingo deusku ebanjelioan. Zutundu gaitezan Haren berbak entzuteko.
  
   Aleluia.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Senideok:  zuzendu deioguzan Jaunari Eleizearen eta mundu osoaren aldeko eskariak. Espiritu Santua laguntzera datorkigu geure ezinean, beti ere nahi doguna barik behar doguna eskatu daigun:

   - Eleizearen alde:  Jaunak zaindu dagiala, eta maitasunaren eta parkamenaren bidetik eroan dagiala. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Gure inguruko inor epaitu eta baztertzeko biderik ez dagigula hartu inoiz. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Para que todos nosotros, seamos más tolerantes y más interesados por los demás, sabiendo amar y perdonar.   ESKATU DEIOGUN   JAUNARI.

   - Para que la paz, fruto de la justicia, se extienda sobre nuestro pueblo y sobre todos los pueblos de la tierra.    ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   Onartu, Jaungoiko Aita, Espirituak gure barruan sortu dituan eskariak; gogoan izan egizuz gure beharrizanak eta emoiguzu beti zure laguntza. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

   Jaungoikoaren legamina geugan daroagu; legamin edo lebadura hori Kristo berbiztuaren Espiritua da. Itzi deiogun gure bizitzako orea altzetan.
            La Palabra de Dios ha iluminado nuestro interior. Con esa luz vamos a trabajar a lo largo de la semana, para dar frutos abundantes de salvación.

   "Alkartuta goazen  "
URTEAN ZEHARREKO XVI. DOMEKEAPekatuen ondoren damu bidea emoten dozu.

Jakituriaren liburutik                       (Jkd 12, 13. 16-19)

Ez da gauza guztiez arduratzen dan Zu beste jainkorik,
ez dozu zure epaia zuzena dala inori frogatu beharrik.
Zure indarra da justiziaren oinarria,
eta gauza guztien nagusi izateak
guztiekin errukior izatera zaroaz.
Guztiz ahaltsu zareala sinisten ez dabenei
zeure indarra erakusten deutsezu,
eta, nahiz eta zure indar hori autortu,
ausardiaz jokatzen dabenak salatzen (nahasten) dozuz;
baina Zuk, zeure indarraren nagusi zarean Horrek,
neurritasunez epaitzen dozu
eta bihozberatasun handiz gobernatzen;
zeure esku dozu nahi dozunean indarraz baliatzea.
Holan jokatuz erakutsi deutsozu zeure herriari
gizon zuzenak gizakiaren adiskide izan behar dauala,
eta, pekatariei bihozbarritzeko aukera emonez,
itxaropenez bete dozuz zeure seme-alabak.

Erantzun-salmoa   Sal 85

Erruki hutsa dogu Jauna, errukia ta maitasuna


      Ona zara, Jauna, eta errukiorra,
deitzen deutsuen guztientzat maitasunez betea.
Entzun, Jauna, nire otoitza,
aditu nire eskariaren hotsa..

      Egin dozuzan atzerri guztiak etorriko dira, Jauna,
Zeu gurtzera, eta zure izena ospatzera.
Handia zara eta mirarigilea,
Zeu bakarrik zara Jainkoa.

      Zu, ostera, Jauna, Jainko errukior zaitut eta onbera,
hasarre‑gatxa, guztiz maitekor eta leiala.
Begiratu egidazu eta erruki zakidaz.


San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako epistolatik            (Erm 8, 26-27)

            Senideok: (((Badakigu izadi osoa erdiminetan intzirika dagoala orain arte. Eta ha ez ezik, gu geu ere bai: Espiritua lehen dohain lez hartu dogunok intzirika gagoz geure barruan, Jainkoak noiz askatuko eta bere seme-alaba noiz egingo gaituan zain.
            Salbatuak gagoz, bai, baina itxaropenean bakarrik. Eta itxaron doguna ikusiko bagendu, hori ez litzateke itxaropena. Izan ere, zelan itxaron ikusten doguna? Baina ikusten ez doguna itxaroten badogu, iraupenez behar dogu itxaron.)))
            Era berean, Espiritua jatorku geure makaltasunean lagun, guk ez dakigu-eta behar dan lez otoitz egiten; baina Espirituak berak erregutzen dau gure alde, esan ezin ahalako intziriz. Eta bihotzak aztertzen dituan Jainkoak ezagutzen dau zein dan Espirituaren gogoa, Espirituak Jainkoaren asmoen erara erregutzen dau-eta fededunen alde.


Itzi biak batera hazten uzta arte.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik           (Mt 13, 24-43)

            Aldi haretan, parabola hau esan eutson Jesusek jenteari: «Zeruetako erreinuagaz gizon batek soloan hazi ona erein ebanean lez jazoten da. Jentea lo egoala, etorri zan arerioa eta gari artean galbedarra erein eta alde egin eban.
            Garia hazi eta burutu zanean, han azaldu zan galbedarra ere. Joan ziran, orduan, morroiak etxeko nagusiagana eta esan eutsoen: "Jauna, ez al zenduan hazi ona erein soloan? Nondik dau, bada, galbedarra?" Nagusiak erantzun eutsen: "Arerioaren lana da hori". Morroiek, orduan: "Joango al gara galbedarra batzera?" Eta nagusiak: "Ez! Ez daitela jazo, galbedarra batzean garia ere ataratea. Itzi biak batera hazten uztaroa heldu arte; orduan, igitariei esango deutset: Batu lehenengo galbedarra, lotu eta erre; garia, barriz, jaso nire garautegira"».
Jesusek parabola hau esan eutson jenteari: «Zeruetako erreinua gizon batek soloan ereiten dauan mostaza-haziaren antzekoa da. Hazi guztietan txikiena da; baina, hazten danean, beste barazki guztiak baino handiagoa bihurtzen da eta zuhaitz egiten, txoriek etorri eta haren adarretan habiak egiteko moduko zuhaitza».
            Beste parabola hau ere esan eutson jenteari: «Zeruetako erreinua legaminaren antzekoa da: emakume batek hiru lakari-urunetan nahasten dau, eta oraldi guztia harrotzen da».
            Irakaspen guztia hau parabolen bidez emon eutson Jesusek jenteari, eta ez eutsen ezer irakasten parabolen bidez izan ezik. Honan bete zan Jainkoak profetearen bidez esandakoa:
«Parabolen bidez berba egingo dot,
munduaren hasieratik gordeta egoana azalduko».
            Orduan, jentea agurturik, etxera joan zan Jesus. Orduan, ikasleak hurreratu jakozan, esanez: «Argitu egiguzu soloko galbedarraren parabolea».
            Jesusek erantzun eutsen: «Hazi ona ereiten dauana Gizonaren Semea da, soloa mundua; hazi ona erreinuko seme-alabak dira; galbedarra, barriz, gaiztoarenak; galbedarra erein dauan arerioa deabrua da; uzta munduaren azkena, eta uzta-batzaileak aingeruak.
            Galbedarra batu eta sutan erreten dan lez, holan jazoko da munduaren azkenean ere. Gizonaren Semeak bere aingeruak bialduko ditu, eta haren erreinutik bereiztu egingo dabez gaizkileak eta besteentzat gaizpide izan diranak, eta su-labara botako dabez. Han izango dira negarra eta agin-karraska! Orduan, zintzoek eguzkiak lez egingo dabe disdira, euren Aitaren erreinuan. Belarririk dauanak entzun begi».


Publicar un comentario