San Inazio egunean Gorbeian batuko ete gara?

martes, 25 de julio de 2017

San Inazio: Lemoako jaiak

Jai honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para esta fiesta.
Irakurgaiak euskeraz.  

Lemoa: mezea 12:00etan ermitean.

Beste parrokietan domekatan legez, Arantzazun eta Artean izan ezik, hemen domekaz, ohiko orduetan.

Gorbeian: Igiñan, 12:00etan.

 

                                 

LOIOLAKO SAN INAZIOREN FESTABURUA


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on eta ondo etorriak elizkizun honetara.
             Eleizeak gaur jai haundi bat ospatzen dau: Loiolako San Inazio santuaren festaburua. INAZIO, Loiolako etxetorrean jaio zan 1491. urtean, hiru anai-arreben artean azkena. Nasaikerian hainbat urte emon ondoren. 30 urtegaz, bere bizitza goitik behera aldatu zan.
            Eta hauxe da Eukaristia honetan gogoratuko doguna, Inaziok Jaungoikoaren deiari emon eutson erantzuna ebanjelioko mezua bereganatuz:“Zertarako dau gizonak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen eta ondatzen badau?

            Jaungoikoari eskerrak emongo deutsaguz, gizon honen dohai ederra egin deuskulako.
            Kristau-alkarte bat sentituaz hasi daigun,  Jaungoikoari dagokion gorespen eta esker otoitzik ederrena, Eukaristia.

          "Zein gozo ta eder dan..."


DAMU-OTOITZA

   Senideok:  Autortu daigun apaltasunez geure pekatua, geure buruak besteei eskeinita ez bizitzea:

   - Jesus Jauna, guztiak salbatzea nahi dozuna. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, dana Aitaren aintzarako egin zenduana. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, pekatariakana hurreratu zineana. ERRUKI, JAUNA.
HITZAREN LITURGIA


Dt 30, 15-20:

             Fededunok beti gagoz aukera bat egin beharrean: Jaungoikoa edo geure burua. Gogoan izan dagigun Jaungoikoa aukeratzen dauanak bakarrik lortzen dauala bizia.


Erantzun-Salmoa: 1ngo. Salmoa

            Jainkoaren legea betetzean dago gure poza. Salmisteagaz batera abestu dagigun Jainkoagan daukagun zoriontasuna

 "Bai doatsu, gau ta egun Jaunaren legea hausnartzen dauena"1 Kor 10, 31 - 11, 1:

             Orain, San Paulok Korintoko kristau taldeari idatzitako berbak entzungo ditugu. Loiolako Inaziok geuri esango baleuskiguz lez hartu dagiguzan.


Lk 9, 18-26:

             Gaurko ebanjelioan entzungo ditugu, Jesusen ahotik, San Inazioren bizitzan hainbesteko eragina izan eben berbak: "Zertarako dau gizonak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen eta ondatzen badau?" Goratu dagigun berba egingo deuskun Jauna, Aleluia abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Senideok:  Jo dagigun graziaren iturria dan Jaungoikoaren aurkira eta egin deiogun otoitz Eleizearen eta munduaren beharrizanen alde:

   - Elizearen alde, eta batez ere Gipuzkoako eta Bizkaiko Elizen alde: gaurko gizon-emakumeentzat salbamenerako bide izan daitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Euskalerriaren alde: bakerako bideak egiten aspertu barik lan egin dagian. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   -  Nekeetan, bazterturik eta gizarteak zapuzturik bizi direnen alde: fededunen laguntza batez ere horrelakoentzat izan daiten. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - San Inazioren jaia ospatzen gagozanon alde: guztiok, santutasunerako deia entzun dagigun eta Jainkoaren bakezko, anaitasunezko eta askatasunezko erreinua eraikitzen ahalegindu gaitezen.  ESKATU  DEIOGUN  JAUNARI.

   Entzun egizuz, Jauna, gure eskariak eta emoiguzu santu izateko behar doguna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

             Senideok: Eukaristia honetan, biziaren aldeko aukerea barritu dogu; bide horretatik sendo jarraitzeko indarra ere jaso dogu. Orain goazen kalera eta, Jaunaren laguntzaz, egin daigun Loiolako San Inaziok egin ebana.

   "Inazio
fededunon argia
ta gure zaindaria ." 
                                 

LOIOLAKO SAN INAZIOREN FESTABURUA


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on eta ondo etorriak elizkizun honetara.
             Eleizeak gaur jai haundi bat ospatzen dau: Loiolako San Inazio santuaren festaburua. INAZIO, Loiolako etxetorrean jaio zan 1491. urtean, hiru anai-arreben artean azkena. Nasaikerian hainbat urte emon ondoren. 30 urtegaz, bere bizitza goitik behera aldatu zan.
            Eta hauxe da Eukaristia honetan gogoratuko doguna, Inaziok Jaungoikoaren deiari emon eutson erantzuna ebanjelioko mezua bereganatuz:“Zertarako dau gizonak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen eta ondatzen badau?

            En esta festividad de San Ignacio se nos invita a escuchar la voz de Dios y seguirle. El santo, en su convalecencia descubrió la grandeza del seguimiento. Su gran deseo fue cumplir la voluntad de Dios.
            Kristau-alkarte bat sentituaz hasi daigun, ba, Jaungoikoari dagokion gorespen eta esker otoitzik ederrena, Eukaristia.

          "Zein gozo ta eder dan..."

DAMU-OTOITZA

   Senideok:  Autortu daigun apaltasunez geure pekatua, geure buruak besteei eskeinita ez bizitzea:

   - Jesus Jauna, guztiak salbatzea nahi dozuna. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, dana Aitaren aintzarako egin zenduana. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, pekatariakana hurreratu zineana. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA


Dt 30, 15-20:

             Fededunok beti gagoz aukera bat egin beharrean: Jaungoikoa edo geure burua. Gogoan izan dagigun Jaungoikoa aukeratzen dauanak bakarrik lortzen dauala bizia.
            Todo cristiano se encuentra siempre ante una elección: Dios o nosotros mismos. Si  optamos por Dios, en  Él encontraremos nuestra felicidad.

Erantzun-Salmoa: 1ngo. Salmoa

            Jainkoaren legea betetzean dago gure poza. Salmisteagaz batera abestu dagigun Jainkoagan daukagun zoriontasuna

            El salmista nos descubre la raíz de la felicidad: meditar la ley del Señor y deleitarse en ella.

 "Bai doatsu, gau ta egun Jaunaren legea hausnartzen dauena".

1 Kor 10, 31 - 11, 1:

             Orain, San Paulok Korintoko kristau taldeari idatzitako berbak entzungo ditugu. Loiolako Inaziok geuri esango baleuskiguz lez hartu dagiguzan.
            San Pablo nos invita a hacer todo para gloria de Dios.

Lk 9, 18-26:

              ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo?  Esta frase del evangelio transformó la vida de san Ignacio.    Abrámonos también  nosotros hoy,  a la Palabra de Dios.
             Gaurko ebanjelioan entzungo ditugu, Jesusen ahotik, San Inazioren bizitzan hainbesteko eragina izan eben berbak: "Zertarako dau gizonak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen eta ondatzen badau?" Goratu dagigun berba egingo deuskun Jauna, Aleluia abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Senideok:  Jo dagigun graziaren iturria dan Jaungoikoaren aurkira eta egin deiogun otoitz Eleizearen eta munduaren beharrizanen alde:

   - Elizearen alde, eta batez ere Gipuzkoako eta Bizkaiko Elizen alde: gaurko gizon-emakumeentzat salbamenerako bide izan daitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Por nuestro pueblo y cada uno de nosotros. Que llegue a  nosotros la paz tan deseada y que cada uno seamos instrumentos de paz y de concordia.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

    -  Nekeetan, bazterturik eta gizarteak zapuzturik bizi direnen alde: fededunen laguntza batez ere horrelakoentzat izan daiten. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Por todos los que estamos celebrando esta eucaristía, para que como San Ignacio nos dejemos interpelar por la Palabra de Dios y vivamos siempre haciendo su voluntad. ESKATU DEIOGUN    JAUNARI.

   Entzun egizuz, Jauna, gure eskariak eta emoiguzu santu izateko behar doguna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

             Senideok: Eukaristia honetan, biziaren aldeko aukerea barritu dogu; bide horretatik sendo jarraitzeko indarra ere jaso dogu. Orain goazen kalera eta, Jaunaren laguntzaz, egin daigun Loiolako San Inaziok egin ebana.
             Tendremos que aprender a superar nuestro miedo a las complicaciones y malos ratos. La esperanza del Reino de Dios debe ser más fuerte que nuestra cómoda seguridad. Pidamos a San Ignacio la fuerza necesaria para seguir los caminos del Señor.

   "Inazio fededunon argia."

                           HITZAREN LITURGIA  Lehenengo irakurgia Deuteronomio liburutik

Jaunak honan berba egin eutson herriari Moisesen ahoz: «Begira, bizia eta zoriona, heriotzea eta zoritxarra jarten deutsudaz gaur aurrean. Entzuten badozuz gaur emoten deutsudazan aginduak: Jauna, zure Jainkoa, maitatuz, Haren bidetik ibiliz, eta Haren aginduak, eragabiak eta esanak betez, bizi izango eta ugarituko zara; eta bedeinkatuko zaitu Jaunak, zure Jainkoak, jabe izateko sartuko zarean lurraldean.

Baina, zure bihotza okertzen bada, entzuten ez badozu eta zeure burua liluratzen izten badozu, jainko arrotzei belauna makurtzen eta zerbitzu egiten badeutsezu, gaurtik esaten deutsut, nahi eta nahi ez ondatuko zareala, eta ez dozula luzaro iraungo, Jordan igarota menperatzera zoazan lurraldean.

Zeru-lurrei deitzen deutset gaur testigutzat, bizia eta heriotzea, bedeinkapena eta madarikapena jarten deutsuedazala aurrean. Zuk eta zure ondorengoak, bizi nahi badozue, aukeratu egizue bizia, Jauna, zure Jaungoikoa, maitatuz, Haren esana entzunez, eta Hari loturik; Bera da eta zure bizia eta zure egunen luzagarria; eta biziko zara Jaunak zure guraso Abrahani, Isaaki eta Jakobi emongo eutsela agindu eutsen lurraldean».

,

Erantzun Salmoa :     1.go Salmoa
Bai dohatsu gau eta egun
Jaunaren legea hausnartzen dauana.

           R/. Bai do-ha-   tsu,  gau ta_e-gun Jau-na-  ren  le-ge-
           a   haus- nar-       tzen   dau- a-     na.

Ur-ertzean aldaturiko zugatza bezala izango da,
bere sasoian emoten dau frutua;
eta orririk igartzen ez jako:
zeregin guztietan ondo joako. R/.


Bigarren irakurgia San Paulo apostuluak Korintotarrei

Senideok: Nahiz jan, nahiz edan, nahiz beste edozer egiten dozuela, egizue dana Jaungoikoaren aintzarako. Ez emon gaitz-biderik, ez judutarrei, ez greziarrei, ez Jaungoikoaren Elizeari.

Nik ere, neure aldetik, guztiei emoten deutset atsegin, ez neure onari begira, eurenari baino, guztiak salbatu daitezan. Izan zaiteze nire antzeko, ni Kristoren antzeko nazan lez.


Jesukristoren Ebanjelioa san Lukasen liburutik.

Jesus bakarrik otoitzean egoala Hamabien aurrean honan itandu eutsen: «Ni nor nazala dino jenteak?» Hareek erantzun: «Batzuk, Joan Bateatzailea; besteak, barriz, antzinako profetaren bat biztu dala». Berak, orduan:  «Eta zuek, nor nazala dinozue?» Pedrok erantzun eutson: «Jaungoikoaren Mesias».

Baina Jesusek inori ez esateko agindu eutsen, zorrotz. Eta esan eutsen: «Beharrezkoa da Gizonaren Semeak neke haundiak eroatea: zaharrak eta idazlariak baztartu egingo dabe eta hil; baina hirugarren egunean biztu egingo da».

Eta Jesusek esan eutsen guztiei: «Nigaz etorri nahi dauanak uko egin beio bere buruari, hartu bei egunero bere kurutzea, eta jarraitu beit.
Izan ere, bere bizia salbatu nahi idauanak, galdu egingo dau; baina bere bizia Nigatik galtzen dauanak, salbatu egingo dau.

Zertarako dau gizonak mundu guztia irabaztea, bere bizia galtzen eta ondatzen badau?

Norbait Nitzaz eta  Nik irakatsiaz lotsatzen bada, Gizonaren Semea ere lotsatu egingo da haretzaz, bere edertasunean eta Aitaren eta aingeru santuen aintzatan datorrenean».


Gogoeta

Zertarako da mundu guztia irabaztea, bizia galtzen badozu? Jainkoaren Mesias da Jesus, bere asmoak betetzeko Jainkoak bialdua eta igurtzia. Israel herriak bizi eban esperantza handiarekin lotzen gaitu Jesusek (ez konfunditu Palestinan gaur egun egiten dabilen sarraskiagaz, holokausto barriagaz); herriak itxaroten ebana, nahiz eta era desitxurosoan itxaron.
Israel herriak legez, Pedrok ere erdipurdiko ikusmoldea dauka Jesusen ganean. Biztueraren ostean helduko da Pedro Jesus hori Jainkoaren Semetzat hartzera. Jesus mesias izateak beragaz dakar sufritu eta hil beharra. Isralderrak ez eben ulertu, ezta ikasleek ere ez Biztueraren aurretik, Jesusen izaera hori.

Eta guk zer uste dogu Jesusen ganean?

Ebanjelio honetan Jesusen nekaldiari buruzko zertzeladak batzean, Jesusi jarraitzeko baldintzak agertu gura deuskuz Lukas ebanjelisteak.

Kurutzea eguneroko ogia izango da kristauarentzat, ez da pertsekuzio eta martiritzaren sasoiko kontua bakarrik; egunerokoa da. Gaur egun ere mundu guztian zehar milaka dira kristau martiriak.

Jesusi jarraitzean dago fededunaren bihar eguneko bizia, zoriona.

Apal baina pozik bizitzea da kurutzea hartzea, besten biziagatik bizia emotea da, besteen onerako ondasun eta erosotasun gitxiagorekin bizitzea da.