San Inazioren otoitza

martes, 2 de mayo de 2017

Pazkoako 4. domekea A

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz. 


                                                 

                                                    IV. PAZKO‑DOMEKEA - ASARRERAKO OHARKIZUNA

Senideok egun on guztioi:
 Munduko gaitza eta heriotza bera, indargabetuta gelditu dira: kurutzean hil eta Jainko Aitak berbiztu eban Jesus Jauna garaile atara dalako. Beragan danok gara irabazle, horregaitik domekero batzen gara esker onak agertzeko.

Nahiz eta bizia irabazle urten dala jakin, oraindino egunerokoan kristau bizitza sendotzera deituak gara. Eliza bide hori egiten dihardu, Artzain Onaren gidaripean; bere betebeharrak aurrera eroateko kristau bokazinoak indartu behar ditu, horregaitik gaurko otoitz berezia.

            "Abestu dagigun danok, misterio haundiena."

BATZARRA UR BEDEINKATUAZ TXIPRIZTINTZEA

            Senideok, Meza santu hau hasterakoan, barriztau daigun Jesusegaz bat egin ginduzan Bateoa, eta, ur bedeinkatua hartuz, kristau zintzoak izateko gogoa sendotu daigun.

            (Ur bedeinkatuaz txipriztindu)

            Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik
            eta, Eukaristia honen bidez,
            bere erreinuko mahaian jarteko gai egin gagizala. Amen.


HITZAREN LITURGIA


Ap Eg 2, 14. 36‑41:

            Pentekoste egunean, Pedrok egin eban hitzaldia entzungo dogu lehenengo irakurgaian. Pedrori entzunda askok sinistu eben lez, gaur ere haren hitzak sortu dagiela gugan Jaunari jarraitzeko gogoa.

Erantzun‑Salmoa:  22. salmoa

            Itxaropen salmoa dogu gaurko salmo hau. Badaukagu Artzain On bat, gure alde jokatzen dauana. Esker onez abestu dagigun.

 "Jauna dot artzain..."

1 Pe 2, 20b‑25:

            Sufritzen gagozanean, ona da Kristoren Nekaldia gogoan izatea. Entzun daigun gogoz irakurgai hau, gure Artzain dogun Jaunari eskerrak emonez.

Jn 10, 1‑10:

            Israel herria justiziaz gidatuko eban artzainaren zain egoan. Jesus dogu bere bizitza emoten dauan Artzain Ona, eta argitzen gaituan egia eta bidea.

            "Aleluia" abestuz, goratu daigun gure artean bizi dan Jaun berbiztua.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Bizia emotera etorri zan Jesusen ikasle eta jarraitzaile lez, otoitz egin deiogun Jaungoiko Aitari, gizon‑emakume guztien alde erregutuz:

- Aita Santuaren alde; Elizako Gotzain eta Abadeen alde: Kristo Artzain Onaren antzera  jokatu dagiela beti. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

- Gure gizartean aginpidea dauken guztien alde: besteen kontura ondo bizitzeko tentazinotik ihes egin dagiela eta zerbitzari zintzoak izaten ahalegindu daitezala.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

- Fededun eta eliztar sentitzen diran gazteen alde:  Artzain Onak laguntzaileak behar dituala ikusi dagien, eta Jesusek dei egiten deutsela konturatzen badira, baietz erantzuteko adorea izan dagiela. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

- Gure parrokiako kristau alkartearen alde: zaharrak eta gaixoak, lehenengo Jaunartzea egingo daben umeak, gurasoak eta hezitzaileak,  guztiok Jesus Artzain Onaren bideak jarraitu daiguzala. ESKATU DEIOGUN   JAUNARI.
                                                                                                             
            Jaungoiko Aita, hona hemen gure erreguak. Egizu zure Semearen berbea entzun eta jarraitu dagigula, Haren artaldeko gareanok egunen baten zure erreinuan zorion betea izan dagigun. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Senideok, gaur hasten dogun aste barrian, pozez bizi gaitezala, gure bizitzak Artzain Onak zuzentzen dituala jakinik. Gogoan izan dagigula gure otoitzean bokazino barrien beharrizana eta ardura hau gazteakana eroaten ahalegindu gaitezala.

            "Biztu da Kristo..."


                                                    IV. PAZKO‑DOMEKEA - A


SARRERAKO OHARKIZUNA

Senideok egun on guztioi:
 Munduko gaitza eta heriotza bera, indargabetuta gelditu dira: kurutzean hil eta Jainko Aitak berbiztu eban Jesus Jauna garaile atara dalako. Beragan danok gara irabazle, horregaitik domekero batzen gara esker onak agertzeko.

Nahiz eta bizia irabazle urten dala jakin, oraindino egunerokoan kristau bizitza sendotzera deituak gara. Eliza bide hori egiten dihardu, Artzain Onaren gidaripean; bere betebeharrak aurrera eroateko kristau bokazinoak indartu behar ditu, horregaitik gaurko otoitz berezia.

            Los creyentes en Jesús Resucitado, nos reunimos para celebrar la Eucaristía de la unidad y llenarnos de fuerza con su palabra.

            Hoy se nos presenta la figura de Jesús el Buen Pastor, que da la vida por sus ovejas. ¿Será posible que siguiendo las huellas de Jesús haya jóvenes que escuchando la voz del Buen Pastor se entreguen con ilusión al servicio de la Comunidad Cristiana?. Pidamos hoy en especial, para que escuchen la voz de su Pastor y tengan la fuerza necesaria y la valentía de responder a su llamada.

            "Abestu dagigun danok misterio handiena.."


BATZARRA UR BEDEINKATUAZ TXIPRIZTINTZEA


            Senideok, Meza santu hau hasterakoan, barriztau daigun Jesusegaz bat egin ginduzan Bateoa, eta, ur bedeinkatua hartuz, kristau zintzoak izateko gogoa sendotu daigun.

            (Ur bedeinkatuaz txipriztindu)

            Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik
            eta, Eukaristia honen bidez,
            bere erreinuko mahaian jarteko gai egin gagizala. Amen.

HITZAREN LITURGIA

Ap Eg 2, 14. 36‑41:

            Pentekoste egunean, Pedrok egin eban hitzaldia entzungo dogu lehenengo irakurgaian. Pedrori entzunda askok sinistu eben lez, gaur ere haren hitzak sortu dagiela gugan Jaunari jarraitzeko gogoa.
            Pedro primer pastor de la Iglesia, habla a la multitud y pide la conversión. Muchos aceptan sus palabras y creen en Jesucristo.Erantzun‑Salmoa:  22. salmoa
 
            Itxaropen salmoa dogu gaurko salmo hau. Badaukagu Artzain On bat, gure alde jokatzen dauana. Esker onez abestu dagigun.
            El salmo de hoy canta al Buen Pastor, que nos conduce por caminos seguros.
 "Jauna dot artzain..."

1 Pe 2, 20b‑25

            Sufritzen gagozanean, ona da Kristoren Nekaldia gogoan izatea. Entzun daigun gogoz irakurgai hau, gure Artzain dogun Jaunari eskerrak emonez.
            El apóstol Pedro nos recuerda el ejemplo de Jesucristo, verdadero pastor y guia de las personas, a quienes amó hasta el final.

Jn 10, 1‑10:

            Israel herria justiziaz gidatuko eban artzainaren zain egoan. Jesus dogu bere bizitza emoten dauan Artzain Ona, eta argitzen gaituan egia eta bidea.
            Jesús es el único Buen Pastor. El el modelo y guía para cuantos quieren llevar a cabo su misión.
            "Aleluia" abestuz, goratu daigun gure artean bizi dan Jaun berbiztua.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Bizia emotera etorri zan Jesusen ikasle eta jarraitzaile lez, otoitz egin deiogun Jaungoiko Aitari, gizon‑emakume guztien alde erregutuz:

- Aita Santuaren alde; Elizako Gotzain eta Abadeen alde: Kristo Artzain Onaren antzera  jokatu dagiela beti. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

- Gure gizartean aginpidea dauken guztien alde: besteen kontura ondo bizitzeko tentazinotik ihes egin dagiela eta zerbitzari zintzoak izaten ahalegindu daitezala.  ESKATU D. J.

- Que todos los que viven solos o se han equivocado en su camino; que encuentren motivos de esperanza en el amor de los cristianos. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

- Que en esta comunidad cristiana, surjan vocaciones para el servicio de la misma. Que en nuestras familias  sepamos crear el ambiente necesario para que los hij@s puedan escuchar la llamada del Señor y de nuestra parte se sientan apoyados. ESKATU DEIOGUN   JAUNARI.
                                                                                                             
            Jaungoiko Aita, hona hemen gure erreguak. Egizu zure Semearen berbea entzun eta jarraitu dagigula, Haren artaldeko gareanok egunen baten zure erreinuan zorion betea izan dagigun. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AZKEN AGURRA

            Senideok, gaur hasten dogun aste barrian, pozez bizi gaitezala, gure bizitzak Artzain Onak zuzentzen dituala jakinik. Gogoan izan dagigula gure otoitzean bokazino barrien beharrizana eta ardura hau gazteakana eroaten ahalegindu gaitezala.
            Dar la vida difícil misión, pero no imposible. Ser cristiano es ponerse a hacer el bien, sin buscar respuesta, sin que aprecien siquiera el bien que hacemos. Sigamos los pasos de Aquel que dio la vida por nosotros. Desde que el pasó, el camino está señalado; y seguirlo, yendo El delante es menos difícil. Para ello recibamos su bendición
            "Biztu da Kristo..."
IV. PAZKO DOMEKEA

Jainkoak Jaun eta Mesias egin dau Jesus.

Apostoluen Eginetatik (Eg 2, 14a. 36-41)

Pentekoste-egunean, Pedrok honan berba egin eutsen juduei: «Jakin begi ziur Israel herri osoak, Jainkoak Jaun eta Mesias egin dauala zuek kurutzeratu zenduen Jesus hau».
Berba honeek bihotza ikutu eutseen, eta Pedrori eta beste apostoluei esan eutseen: «Anaiok, zer egin behar dogu?»
Pedrok erantzun eutsen: «Bihozbarritu zaiteze eta bateatu guztiok Jesus Mesiasen izenean, pekatuak parkatu dakizuezan, eta Espiritu Santua hartuko dozue hutsean. Izan ere, zuentzat eta zuen seme-alabentzat agindu eban Jainkoak dohain hau, baita Jaunak, gure Jainkoak, deituko deutsen atzerritar guztientzat ere».
Beste berba askoren bidez ere egiten eutsen Pedrok testigantza, eta arrenka eskatzen eutsen, esanez: «Salbatu egizuez zeuen buruak gizaldi galdu honegandik».
Pedroren berbea onartu ebenak bateatu egin ziran, eta egun haretan hiruren bat mila lagun batu jakozan taldeari.


Erantzun-salmoa Sal 22, 1-3. 4 .5. 6

Jauna dot artzain,
ez naz ezeren beharrizanean.


Jauna dot artzain, ez naz ezeren beharrizanean:
larre gurietan etzunarazoten nau.
Atsedenezko iturrira naroa
eta berbizten deust barrua.
Banaroa bidezidor zuzenetatik
bere izenagaitik.

Ibar ilunetan banabil ere, ez nago gaitz-bildur,
Zu nigaz zagoz-eta:
zure zigorra eta makilea,
honeek dira nire poza.

Zeuen artzain eta zaintzaileagana bihurtu zaree.

San Pedro Apostoluaren lehenengo epistolatik (1 P 2, 20b-25)

Senide maiteok: On egiteagaitik nekeak jasan behar badozuez, hori gauza ederra da Jainkoaren begietan. Horretarako deitu deutsue Jainkoak; izan ere, Kristok berak ere nekeak jasan zituan zuekaitik, zuentzat eredu bihurtuz, beraren urratsei jarraitu deiezuen. Harek ez eban pekaturik egin, haren ahoan ez zan maltzurkeriarik. Iraintzen ebenean, ez eban irainez erantzuten; nekeak jasatean, ez eban mehatxurik egiten; bestetara, zuzen epaitzen dauanaren eskuetan jarten eban bere burua.
Gure pekatuak bere gain hartu eta kurutzera eroan zituan, gu, pekaturako hilik, zuzentasunaren arabera bizi gaitezan; haren zauriek osatu zaituee. Ardi galduak lez zenbilzen; baina orain zeuen artzain eta zaintzaileagana bihurtu zaree.

Neu naz ardien atea.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 10, 1-10)

Aldi haretan, Jesusek esan eutson jenteari: «Bene-benetan dinotsuet: Artegian, atetik barik beste nonbaitetik sartzen dana lapurra da eta harrapatzailea. Atetik sartzen dana, barriz, artzaina da. Honi edegi egiten deutso atezainak, eta ardiek entzuten dabe haren ahotsa; ardi bakoitzari izenez deitzen deutso, eta kanpora ataraten ditu. Bere ardi guztiak atara ondoren, aurretik joaten jake eta ardiek jarraitu egiten deutsoe, ezagutzen dabe-eta haren ahotsa. Arrotzari, ostera, ez deutsoe jarraituko; bestetara, ihes egingo deutsoe, arrotzaren ahotsa ez dabe-eta ezagutzen».
Jesusek adibide hau emon eutsen, baina hareek ez eben ulertu zer esan gura eutsen. Orduan, honan azaldu eutsen Jesusek: «Bene-benetan dinotsuet: Neu naz ardien atea. Nire aurretik etorritako guztiak lapurrak ziran eta harrapatzaileak; horregaitik, ardiek ez eutseen jaramonik egin. Neu naz atea. Ate honetatik sartzen dana onik izango da, nasai sartuko da eta urtengo, eta aurkituko dau jatekoa. Lapurra ez doa artaldera ostu, hil eta hondatzera baino; Ni, barriz, bizia izan dagien etorri naz, eta bizia ugari izan dagien».

No hay comentarios: