Jesusen hitza

lunes, 2 de octubre de 2023

Kritika zorrotza buruzagi erlijiosoei Dura crítica a los dirigentes religiosos Jose Antonio Pagola

 

«Mahasti-langile giza hiltzaileen» parabola da, dudarik gabe, bere herriko buruzagi erlijiosoen aurka Jesusek jaulki zituenetako gogorrena. Ez da gauza erraza jatorrizko kontaera zein den jakitea, baina ez zen, segur aski, oso desberdina gaur egun irakur dezakegun ebanjelio-tradiziotik.

Protagonista nabarmenenak mahastia lantzeko ardura duten laborariak dira, inondik ere. Makurra da, benetan, beraien jarduera. Ez dute inolaz ere mahastia arduraz eta maitasunez, ezeren faltarik izan ez dezan, zaintzen duen jabearen antzik.

Ez dute onartzen mahastiaren jabe den jauna. Berek izan nahi dute jabe bakarrak. Bata bestearen ondoren, jabeak pazientzia sinestezinaz bidali dizkien zerbitzariak garbitu egin dituzte. Ez dute errespetatu semea bera ere. Iritsi denean, «mahastitik kanpora bota dute» eta erail. Obsesio guztia «ondarearen jabe izatea» dute.

Zer egiten ahal du jabeak? Mahasti-langile horiek garbitu eta mahastia «fruitua emango dioten» beste batzuen esku jarri. Tragikoa da Jesusen konklusioa: «Nik diotsuet, zuei kendu egingo zaizuela Jainkoaren erreinua eta fruitua emango duen beste herri baten esku utziko dela».

Jerusalem hiria 70. urtean suntsitu ondoren, baiespen bezala irakurri zuten gaurko parabola hau: Elizak hartu zuela Israel herriaren txanda; halere, ez zen interpretatu «Israel berrian» mahastiaren jabearekiko leialtasuna bermaturik balego bezala.

Jainkoaren erreinua ez da Elizarena. Ez da hierarkiaren jabetza. Ez da teologo hauen edo beste haien jabetza. Aita du jabe bakarra. Inor ez da sentitu behar beraren egiaren edo espirituaren jabe. Jainkoaren erreinua «bere fruituak ematen dituen herriarena» da: zuzentasunaren, gupidaren eta azkenak direnekiko defentsaren fruituak, alegia.

Gaur egungo eta betiko Elizak gerta dakiokeen tragediaren handiena profeten ahotsa erailtzea izango luke, apaiz nagusiek «Jaunaren mahastiaren» jabe direla uste izatea eta guztien artean bota dezagun Semea «kanpora» esatea, beraren Espiritua itoz. Elizak erantzuten ez badie beragan beraren Jaunak ipiniak dituen esperantzei, Jainkoak salbazio-bide berriak irekiko ditu fruitua emango duten herrietan.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 27. igandea – A (Mateo 21,33-43)


DURA CRÍTICA A LOS DIRIGENTES RELIGIOSOS

La parábola de los «viñadores homicidas» es, sin duda, la más dura que Jesús pronunció contra los dirigentes religiosos de su pueblo. No es fácil remontarse hasta el relato original, pero, probablemente, no era muy diferente del que podemos leer hoy en la tradición evangélica.

Los protagonistas de mayor relieve son, sin duda, los labradores encargados de trabajar la viña. Su actuación es siniestra. No se parecen en absoluto al dueño que cuida la viña con solicitud y amor para que no carezca de nada.

No aceptan al señor al que pertenece la viña. Quieren ser ellos los únicos dueños. Uno tras otro, van eliminando a los siervos que él les envía con paciencia increíble. No respetan ni a su hijo. Cuando llega, lo «echan fuera de la viña» y lo matan. Su única obsesión es «quedarse con la herencia».

¿Qué puede hacer el dueño? Terminar con estos viñadores y entregar su viña a otros «que le entreguen los frutos». La conclusión de Jesús es trágica: «Yo os aseguro que a vosotros se os quitará el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos».

A partir de la destrucción de Jerusalén el año 70, la parábola fue leída como una confirmación de que la Iglesia había tomado el relevo de Israel, pero nunca fue interpretada como si en el «nuevo Israel» estuviera garantizada la fidelidad al dueño de la viña.

El reino de Dios no es de la Iglesia. No pertenece a la jerarquía. No es propiedad de estos teólogos o de aquellos. Su único dueño es el Padre. Nadie se ha de sentir propietario de su verdad ni de su espíritu. El reino de Dios está en «el pueblo que produce sus frutos» de justicia, compasión y defensa de los últimos.

La mayor tragedia que puede sucederle al cristianismo de hoy y de siempre es que mate la voz de los profetas, que los sumos sacerdotes se sientan dueños de la «viña del Señor» y que, entre todos, echemos al Hijo «fuera», ahogando su Espíritu. Si la Iglesia no responde a las esperanzas que ha puesto en ella su Señor, Dios abrirá nuevos caminos de salvación en pueblos que produzcan frutos.

José Antonio Pagola

27 Tiempo ordinario – A (Mateo 21,33-43)

No hay comentarios: