Goazen Markinara!

martes, 31 de octubre de 2017

Urtean zeharreko 31. domekea A

  
Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz. 

 

                             

                                 

                                  URTEAN ZEHARREKO XXXI. DOMEKEA - B
GIZAKIA HELBURU

SARRERA OHARKIZUNA

            Senideok, egun guztioi

            Eukaristia bakotxean Jaungoikoaren guganako maitasuna ospatzen dogu. Baina ezin da maitasun hori benetan ospatu, gure artean benetako  maitasunik ez badago. Hauxe izango da gaur entzungo dogun Jaungoikoaren Berbearen mezua.
            Maitasun ari beretik jarraituz, Eukaristia honetan era apartekoz gogoratuko ditugu, drogaren  menpean bizi diranak, aurtengo lemak diñoanez:  “Besarkaden menpean.” Harrera, laguntza eta gizarteratze itzura daben besarkadak.

            Hasi gaitezan gure arteko senidetasuna abestuz.

            "Zein gozo ta eder dan..."


DAMU-OTOITZA

            Senideok, apaltasun guztiaz autortu dagigun gure maitasunik-eza eta eskatu dagigun Jaungoikoaren parkamena:

            - Jesus Jauna, zure bizia gugaitik emoteraino maite izan gaituzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, zeure arerioei parkamena eskeini zeuntsena. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gure lagunurkoa maitatzeko agintzen deuskuzuna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA


Dt 6, 2-6:

            Israeldarrak, euren otoitzean, egunero esaten zituen irakurgai honetan entzungo ditugun berbak. Jaungoikoari zor deutsagun maitasuna gogoratzen deuskue.

Erantzun-Salmoa: 17. Salmoa

            Jauna da gure indar, arkaitz eta salbatzaile. Beragan uste osoa jarririk, bedeinkatu dagigun gure Jainkoa.

"Zu zaitut Jauna nire indar."

Eb 7, 23-28:

            Joan zan domekako bigarren irakurgaiaren haritik, Jesusen abadetza ulertzen eta hausnartzen jarraitu dagigun.

Mk 12, 28b-34

            Gertatu gaitezan Jesusen Barri Ona entzuteko, eta bihotz bihotzez goratu dagigun Jauna, "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, danok bat eginda, zeruko Aitari otoitz egitera goaz. Gogoan izan dagiguzan geure beharrizanak eta mundu guztiarenak:

            - Elizea osotzen dogun kristau guztion alde: Jaungoikoa eta lagun hurkoa maitatzeko  gogoa gugan geroago ta haundiagoa izan daiten. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Mundu guztiko eta gure herrietako agintarien alde: giza desbardintasunak alboratuz, benetako zuzentasunaren alde jokatu dagien.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Gure gizartean azkenengo mailan dagozan gaixoek, behartsuek, baztertuek eta drogaren menpean bizi direnak, duintasunez bizitzeko behar dabena lortu dagien. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Hemen alkartu garanon eta alkarte osoaren alde: Jaunaren Hitza geure barruan hausnartuz, lagun hurkoak maitatzera eroan gaizan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Munduko gizon-emakume guztiei maitasunez begiratzen deutsezun zeruko Aita: ase gagizuz zure maitasunez, danak maitatzen bizi gaitezan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Gure elizkizuna hementxe amaitzen da. Orain, hemendik kanpora, ahalegindu gaitezan gogoratu jakun maitasun agindua beteten.

            "Eskerrik asko, Jauna..."
                                    URTEAN ZEHARREKO XXXI. DOMEKEA - B
GIZAKIA HELBURU- PROYECTO HOMBRE

SARRERA OHARKIZUNA

            Senideok, egun on guztioi

            Eukaristia bakotxean Jaungoikoaren guganako maitasuna ospatzen dogu. Baina ezin da maitasun hori benetan ospatu, gure artean benetako  maitasunik ez badago. Hauxe izango da gaur entzungo dogun Jaungoikoaren Berbearen mezua.
            La liturgia de este domingo, el mismo Jesús nos recuerda, con enorme fuerza, que el núcleo de la vida está en el amor a Dios y al prójimo y hoy es un día muy apropiado para recordar a tantas personas que viven bajo  los efectos de la droga y quieren salir de esa situación. Este año el lema que se ha escogido es: “Adición a los abrazos” Que sean abrazos en forma de acogida, de acompañamiento.

            Hasi gaitezan gure arteko senidetasuna abestuz.

            "Zein gozo ta eder dan..."


DAMU-OTOITZA

            Senideok, apaltasun guztiaz autortu dagigun gure maitasunik-eza eta eskatu dagigun Jaungoikoaren parkamena:

            - Jesus Jauna, zure bizia gugaitik emoteraino maite izan gaituzuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, zeure arerioei parkamena eskeini zeuntsena. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gure lagunurkoa maitatzeko agintzen deuskuzuna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Dt 6, 2-6:

            Israeldarrak, euren otoitzean, egunero esaten zituen irakurgai honetan entzungo ditugun berbak. Jaungoikoari zor deutsagun maitasuna gogoratzen deuskue.
            La lectura que vamos a escuchar es la llamada a creer y a amr al Dios que ha liberado a su pueblo.

Erantzun-Salmoa: 17. Salmoa

            Jauna da gure indar, arkaitz eta salbatzaile. Beragan uste osoa jarririk, bedeinkatu dagigun gure Jainkoa.
            El salmista canta la salvación de Dios.
            Dios es para nosotros una ámpara que alumbra la tiniebla y un escudo para los que se acogen a El.
"Zu zaitut Jauna nire indar."

Eb 7, 23-28:

            Joan zan domekako bigarren irakurgaiaren haritik, Jesusen abadetza ulertzen eta hausnartzen jarraitu dagigun.
            En esta carta a los hebreos, se nos presenta a Jesús como el sacerdote que se ofrece a si mismo, para la salvación de toda la humanidad.

Mk 12, 28b-34

             Lo primero el amor: el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a nosotros mismos.
            Gertatu gaitezan Jesusen Barri Ona entzuteko. Eta bihotz bihotzez goratu dagigun Jauna, "Aleluia" abestuz.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok, danok bat eginda, zeruko Aitari otoitz egitera goaz. Gogoan izan dagiguzan geure beharrizanak eta mundu guztiarenak:

            - Elizea osotzen dogun kristau guztion alde: Jaungoikoa eta lagun hurkoa maitatzeko  gogoa gugan geroago ta haundiagoa izan daiten. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Gure gizartean azkenengo mailan dagozan gaixoek, behartsuek, baztertuek eta drogaren menpean bizi direnak, duintasunez bizitzeko behar dabena lortu dagien. ESKATU DEIOGUN JAUNARI

            - Por todos los hombres y mujeres: para que el esfuerzo por la justicia y la igualdad, prepare el camino de la fraternidad. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Por nuestra comunidad parroquial: para que al amor a Dios nuestro Padre, se manifieste en la entrega a los demás. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Munduko gizon-emakume guztiei maitasunez begiratzen deutsezun zeruko Aita: ase gagizuz zure maitasunez, danak maitatzen bizi gaitezan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Gure elizkizuna hementxe amaitzen da. Orain, hemendik kanpora, ahalegindu gaitezan gogoratu jakun maitasun agindua beteten.
            A lo lardo de la historia, muchos hombres y mujeres han seguido con ilusión el camino señalado por Jesús en el evangelio. Procuremos hacer lo mismo en nuestras vidas.

            "Eskerrik asko, Jauna..."

  
XXXI. DOMEKEA URTEAN ZEHARUrten egin dozue bidetik,

eta traba eginarazo deutsozue askori Legean.Malakias Profetearen liburutik   (Ml 1, 14b—2, 2b. 8-10)     «Errege handia naz Ni —dino Jaun ahalguztidunak—, eta begirunea deutsoe herriek nire izenari.

     Orain, abadeok, hona hemen zuentzako oharpena: Entzun gura ez badozue eta nire izenari aintza emoteko ardurarik ez badozue —dino Jaun ahalguztidunak—, madarikazinoa bialduko dot zuen gainera.

     Zuek, abadeok, okertu egin zaree bidetik eta asko eta asko jausiarazo dozue zeuen irakaspenaz. Hausi egin dozue Levigaz neban ituna —dino Jaun ahalguztidunak—. Horregaitik, Nik ere iguingarri eta kaxkar egingo zaituet eta zirtzil herri guztiarentzat, nire bideak jarraitu ez dozuezalako eta erabagiak nor zein dan begiratuz hartu dozuezalako.

     Ez al dogu guztiok Aita bat bera? Ez al gaitu guztiok Jainko berak egin? Zertan gabilz, bada, alkar engainatzen, Jainkoak gure gurasoekin egin eban ituna hausiz?»

Erantzun‑salmoa Sal 130, 1. 2. 3
Zaindu egizu nire bizia bakean, Zeugan, Jauna.Jauna, nire bihotz hau ez dago arro,

begiok ez daukadaz behar baino gorago.

Ez nabil gauza handien atzetik,

ni baino gorago dagozan harrigarrien atzetik.Ostera, batu‑batu egin naz neugan,

arimearen bakean,

seintxua lez amaren altzoan;

seintxua lez da nire arimea nigan.Zagoz Jaunaren zain, Israel‑herri,

orain eta beti.

Ez Ebanjelioa bakarrik,

baita geure bizia ere zuei emoteko prest gengozan.San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako lehenengo epistolatik     (1 Ts 2, 7b-9. 13)     Senideok: Maitasun samurrez jokatu genduan zuekin, bere umeak maitekiro zaintzen dituan amak lez. Hain bihotzeko zindueguzanez, prest gengozan, Jainkoaren Barriona ez ezik, baita geure bizia ere zuei emoteko.  Hainbesteraino maite zindueguzan. Izan gogoan gure neke eta ahaleginak; gau eta egun egin genduan lan zuetako inorentzat zama ez izateagaitik, Jainkoaren Barriona iragarri geuntsuenean

     Horregaitik, eskerrak emoten deutsoguz eten barik Jainkoari; izan ere, haren berbea iragarri geuntsuenean, onartu egin zenduen-eta, ez giza berba huts lez, Jainkoaren berba lez baino; holan da, izan ere, eta lanean dihardu zuekan, sinisten dozuenokan.

    Esan, esaten dabe, baina egin ez.Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik    (Mt 23, 1-12)     Aldi haretan, Jesusek honan berba egin eutsen jentetzeari eta ikasleei: «Lege-maisuak eta fariseuak Moisesen maisu-aurkian jesarrita dagoz. Egizue, beraz, eta bete hareek esandako guztia; baina ez egin egiten dabena; esan, esaten dabe-eta, baina egin ez. Zama astunak eta ezin eroanak lotzen dabez, eta besteei leporatzen; baina eurek atzamar bat ere ez dabe mugitzen. Egiten daben guztia, jenteak ikusteagaitik egiten dabe; narrutxa zabalak erabilten dabez bekokian, eta borlatxo deigarriak mantu barrenean. Afarietan lehenengo jarlekuak, eta sinagogetan aurreneko aurkiak maite dabez, plazetan jenteak agur egitea eta guztiek "maisu" deitzea.

     Zuek, ostera, ez itzi inori "maisu" deitzen, bakarra da-eta zuen maisua, eta zuek guztiok alkarren senide zareelako. Eta ez deitu lurrean inori "aita”, bakarra da-eta zuen Aita, zerukoa. Eta ez itzi "gidari" deitzen ere, bakarra da-eta zuen gidaria, Mesias.

     Zuetako handiena izan bedi zuen zerbitzari. Bere burua goratzen dauana beheratu egingo dau Jainkoak, eta bere burua beheratzen dauana goratu».