Arratiako Eliza 2021

martes, 18 de mayo de 2021

Pentekoste

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
 
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

 
Irakurgaiak euskeraz.                                           


                                     

                                        

MENDEKOSTE EGUNA

Ekintza Katolikoaren eta Laikoen Apostolutzaren Eguna

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Egun on  Mendekoste egun honetan eukaristia ospatzera etorri zarenoi:

Fededunontzat jai handia da gaurkoa: MENTEKOSTE jaia, Espirituaren etorrerea, eta pazko aldiaren amaierea Horregaitik alkartzen gaitu Jaunak, bere Espiritua gugan nabaritu daigun. Isilik eta misteriotsu jokatzen dau, baina Bera da gure bizitza-barri sortzaile.

Espiritu Santuak barrurantz batzen gaitu kanporantz bialtzeko, fede eta maitasunaren lekukotasuna emotera. Eragin daiala gugan eta gure alkartean eta itzi deiogun Espirituari, barritu daizala gure bihotzak.

 

Mendekoste egunean, Ekintza Katolikoaren eta Laikoen Apostolutzaren eguna ere ospatzen dogu. Elizatik mundura guztiz beharrezkoa dan Barri Onaren poztasuna iragartera bialduak gara. 

 

            Prestau daiguzan geure gogo‑bihotzak Espiritua onartzeko.

 

            "Zeru-lurren Egile zaran..."

 

ABADEAREN    AGURRA

            Jesukristoren grazia salbatzaile eta Espiritu Santuaren su bizia egon beitez zuekin

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

 

             Eukaristia honen hasieran, gogora ekarri daigun kristau izaten hasi ginan eguna. Bateoko uraz batera, Jaunaren Espiritua ere gure gainera isuria izan zan.

 

URAz bedeinkatzea

Abestia: Hartuko dogu ura pozik…

Azkenean, abadeak diño:

Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gagizala pekatutik

eta, Eukaristia honen bidez,

bere erreinuko mahaian jarteko gai egin gagizala. Amen.

 

AINTZA

Goratu eta eskerrak emon deioguzan Jainko Aita-Amari eta Jesus bere Seme maite eta aintzatuari gure bizitzetan eta bihotzetan isuri dabezan dohai guztiekaitik. Poz hori agertuz abestu dagigun: AINTZA

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 2, 1‑11:

 

            Maria lagun dogula, otoitzean alkartuta gagoz, lehenengo ikasleak lez. Apostoluakana lez, jatsi bedi gugana ere Espiritu Santua, bihotz‑barritu eta adoretu gagizan.

 

 

Erantzun‑Salmoa: 103. Salmoa

            Bihotz bat eginik, hauxe eskatzen dogu salmo honetan: Jatsi dadila guregana eta gure batzarrera, Jesusen Espiritua

 

"Zure arnasa ..."

 

1 Kor 12, 3b‑7. 12‑13:

 

            San Paulok gogoratuko deusku Espirituak fedea emoten deuskula, Jesus Jauna dala autortzeko. Espirituak besteen laguntzaile izatera eroaten gaitu eta geure artean bat egiten gaitu.

 

Jn 20, 19‑23:

 

            Jesusek agintzen deusku bere Arnasa Santua, bere Espiritua.

Pazkoaldi honetan, gure eliz batzarretan gehien entzun dan abestia "Aleluia" izan da. Kristo biztuaren ezaugarri dogun abestia pozez beterik abestu daigun.

 

Espiritu Santua
maitasun sorrera,
hamaika koloredun
gizarte bat bera,
baztertua senide,
arrotza etxera,
otoitzaren indarraz
bizitza aukera.

 

Zabal Espiritua
bete zure hitza:
gure bihotz barruak
garbitzeko giltza,
txikiaren babesa,
haizete bortitza,
Zugaz gura genduke
aukera bizitza.

 

Zure jakituria
eta pentsaera
Elizaren bideak
eroan hobera,
josi esku bihotzak
guztiok batera
abestuz guk dagigun
bizitza aukera. 

 

 


 

 

 

 

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Mendekoste egun honetan, eskatu dagigun behar-beharrezkoa dogun Jaunaren Espiritua. Berak barritu gaizan oihukatu dagigun bihotzez: ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·         Mundu osoan zabaldurik dagoan Eleizearen alde: hartu dagizala ­betetasunez Espiritu Santuak bakoitzari emoten deutsozan dohaiak, gizaki guztien zerbitzu barritzaile eta salbatzailearen alde ekin dagion. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·         Gure Gotzai izendatua izan dan On Josebaren alde, Jesusen antzera Espirituaren eraginez biziz, Bizkaiko eliza, kristau alkarteagaz  batera, ebanjelioaren bidetik gidatu dagian. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·        Laikoen alde. Laikoen Apostolutzarako mogimendu eta alkarteek, batez be Ekintza Katolikoak, Jaunak misinora bialdu izana eten barik barritu eta Ebanjelioaren poza behin eta barriro iragarri dagian. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·        Gu guztion alde. Alkarregaz, eta Espiritu Santuaren laguntzaz, Jainkoak munduarentzat, Eleizarentzat eta gutariko bakotxarentzat dituan ametsak gauzatu daiguzan. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

            Aita, entzun, ikasleak eta Maria lez Afaltokian batuta dagoan alkarte honen otoitza eta sendotu gure  konpromisoa: Espirituak dakarskuzan gurari onak gure egintzetan gauzatu daitezan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

             

AZKEN AGURRA

 

            Senideok: Lehenengo Pentekoste egunean, Espirituak, etxe barruan ezkutatuta egozan apostoluak kalera atara zituan, Barri Ona zabaltzen. Guk ere, Espirituaren dohaia ospatu eta hartu dogunok zeregin berbera daukagu. Izan gaitezan Jesusen testigu.

 

            “ Zeru lurren Erregina"
                                           


                                            

            MENDEKOSTE EGUNA

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Egun on  Mendekoste egun honetan eukaristia ospatzera etorri zarenoi:

Fededunontzat jai handia da gaurkoa: MENTEKOSTE jaia, Espirituaren etorrerea, eta pazko aldiaren amaierea Horregaitik alkartzen gaitu Jaunak, bere Espiritua gugan nabaritu daigun. Isilik eta misteriotsu jokatzen dau, baina Bera da gure bizitza-barri sortzaile.

Venimos a la celebración de una gran fiesta: Pentecostés, la venida del Espíritu Santo.

Hoy es el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, es decir, del laicado enviado al mundo que tanto necesita de la alegría del Evangelio y que debe reinventarse en medio de la oscuridad provocada por la pandemia. Un mundo secularizado en el que queremos ser  fermento del reinado de Dios. Celebremos en esta eucaristía la alegría y la fuerza que nos da el Espíritu para ser discípulos misioneros de Cristo.

 

            Prestau daiguzan geure gogo‑bihotzak Espiritua onartzeko.

 

            "Zeru-lurren Egile zaran..."

 

ABADEAREN    AGURRA

          Jesukristoren grazia salbatzaile eta Espiritu Santuaren su bizia egon beitez zuekin.

 

OHARRA uraz bedeinkatu aurretik

             Eukaristia honen hasieran, gogora ekarri daigun kristau izaten hasi ginan eguna. Bateoko uraz batera, Jaunaren Espiritua ere gure gainera isuria izan zan.

 

URAz bedeinkatzea

Abestia: Hartuko dogu ura pozik…

Azkenean, abadeak diño:

Que Dios todopoderoso nos purifique del pecado y, por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su Reino. Amén.

 

AINTZA

 Goratu eta eskerrak emon deioguzan Jainko Aita-Amari eta Jesus bere Seme maite eta aintzatuari gure bizitzetan eta bihotzetan isuri dabezan dohai guztiekaitik. Poz hori agertuz abestu dagigun: AINTZA

 

HITZAREN LITURGIA

 

Ap Eg 2, 1‑11:

 

            Maria lagun dogula, otoitzean alkartuta gagoz, lehenengo ikasleak lez. Apostoluakana lez, jatsi bedi gugana ere Espiritu Santua, bihotz‑barritu eta adoretu gagizan.

            El Espíritu llena la casa y hace  a los apóstoles testigos. Que nuestra comunidad se transforme con la fuerza del Espíritu  y  seamos testigos de la Buena Noticia de Dios

 

 

 

Erantzun‑Salmoa: 103. Salmoa

 

                        Ante el espectáculo de la creación, el salmista se dirige a Dios y alaba la gloria que resplandece en sus criaturas

 

"Zure arnasa ..."

 

1 Kor 12, 3b‑7. 12‑13:

 

            San Paulok gogoratuko deusku Espirituak fedea emoten deuskula, Jesus Jauna dala autortzeko. Espirituak besteen laguntzaile izatera eroaten gaitu eta geure artean bat egiten gaitu.

            El Espíritu no unifica por la destrucción; da sus dones para la construcción del Reino. Todos somos iguales ante Dios;  pues un mismo espíritu nos unifica a todos.

 

Jn 20, 19‑23:

 

            Jesusek agintzen deusku bere Arnasa Santua, bere Espiritua.

            El don del Espíritu, que Lucas sitúa en el día de pentecostés. Juan lo anticipa a la tarde de Pascua. Una nueva creación es inaugurada: a imagen de su Padre insuflando la vida al primer hombre, Cristo comunica su vida de resucitado a los primeros discípulos.

 

Espiritu Santua
maitasun sorrera,
hamaika koloredun
gizarte bat bera,
baztertua senide,
arrotza etxera,
otoitzaren indarraz
bizitza aukera.

 

Zabal Espiritua
bete zure hitza:
gure bihotz barruak
garbitzeko giltza,
txikiaren babesa,
haizete bortitza,
Zugaz gura genduke
aukera bizitza.

 

Zure jakituria
eta pentsaera
Elizaren bideak
eroan hobera,
josi esku bihotzak
guztiok batera
abestuz guk dagigun
bizitza aukera. 

 

 


 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Mendekoste egun honetan, eskatu dagigun behar-beharrezkoa dogun Jaunaren Espiritua. Berak barritu gaizan oihukatu dagigun bihotzez: ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·         Mundu osoan zabaldurik dagoan Eleizearen alde: hartu dagizala ­betetasunez Espiritu Santuak bakoitzari emoten deutsozan dohaiak, gizaki guztien zerbitzu barritzaile eta salbatzailearen alde ekin dagion. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·         Gure Gotzai izendatua izan dan On Josebaren alde, Jesusen antzera Espirituaren eraginez biziz, Bizkaiko eliza, kristau alkarteagaz  batera, ebanjelioaren bidetik gidatu dagian. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·        Laikoen alde. Laikoen Apostolutzarako mogimendu eta alkarteek, batez be Ekintza Katolikoak, Jaunak misinora bialdu izana eten barik barritu eta Ebanjelioaren poza behin eta barriro iragarri dagian. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

·        Gu guztion alde. Alkarregaz, eta Espiritu Santuaren laguntzaz, Jainkoak munduarentzat, Eleizarentzat eta gutariko bakotxarentzat dituan ametsak gauzatu daiguzan. Egin dagigun otoitz

ZATOZ ESPIRITU SANTUA, BIZI-BARRITU GAIZUZ JAUNA.

 

            Aita, entzun, ikasleak eta Maria lez Afaltokian batuta dagoan alkarte honen otoitza eta sendotu gure  konpromisoa: Espirituak dakarskuzan gurari onak gure egintzetan gauzatu daitezan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

             

AZKEN AGURRA

 

            Senideok: Lehenengo Pentekoste egunean, Espirituak, etxe barruan ezkutatuta egozan apostoluak kalera atara zituan, Barri Ona zabaltzen. Guk ere, Espirituaren dohaia ospatu eta hartu dogunok zeregin berbera daukagu. Izan gaitezan Jesusen testigu.

            Hemos celebrado la fiesta que culmina la Pascua. Ahora el Señor nos envía al mundo a ser testigos de cuanto hemos vivido y nos da su Espíritu como el mejor compañero de camino.

 

"Biztu da Kristo..."


Eguneko Meza

Guztiak Espiritu Santuaz bete ziran
eta berba egiten hasi.

Apostoluen Eginak liburutik
(Eg 2, 1-11)

         Pentekoste-eguna heldu zanean, leku berean baturik egozan ikasle guztiak. Bat-batean, haize-bolada indartsu batena lako zaratotsa etorri zan zerutik eta ikasleak egozan etxe guztia bete eban. Orduan, suzko mihinak lako batzuk agertu jakezan, eta, banatuz, bakotxaren gainean kokatu ziran. Guztiak Espiritu Santuaz bete ziran eta hizkuntza arrotzez berba egiten hasi, bakotxa Espirituak eragiten eutsan lez.
         Bazan egun hareetan Jerusalemen judu jainkozalerik asko, zerupean diran herri guztietakoak. Zaratots ha entzutean, jentetza handia batu zan eta harrituta gelditu ziran, nork bere hizkuntzan berba egiten entzuten eutsen-eta.
         Harri eta zur, honan inoen: «Berba egiten dabenok, ez al dira guztiak galilearrak? Zelan entzuten deutsegu, bada, bakoitzak geure jatorriko hizkuntzan? Gure artean badira partiar, mediar eta elamdarrak; baita Mesopotamian, Judean, Kapadozian, Ponton eta Asian bizi diranak ere; badira Frigia eta Panfiliakoak, Egipto eta Zirene inguruko Libiakoak, baita erromatarrak ere; eta danok, judu nahiz judu barri, kretar nahiz arabiar, geure hizkuntzetan entzuten deutsegu Jainkoaren egintza harrigarriak iragarten».

Erantzun-salmoa                                                                                              
(Sal 103, 1ab eta 24. 29-30. 31 eta 34)

Bialdu egizu, Jauna, zeure arnasea,
eta barrituarazo lur-azala.
Ene arima, goratu egizu Jauna!
Guztiz handi zaitut, Jauna, ene Jainkoa!
Bai ugari dirala, Jauna, Zuk eginak,
zuhurtasunez eginak zeharo,
lurra zure sorkariz betea dago!

Aurpegia gordeten badozu, ikara dira,
arnasea kentzen badeutsezu, hilten,
euren hautsetara dira bihurtzen.
Zure arnasea bialtzen badozu,
izatea emoten deutsezu;
lur-azala barriarazoten dozu.

Izan bedi Jaunaren ospea sekuletan,
poztu bedi Jauna, Berak eginetan.
Atsegin bekio nire olerkia,
nire poza da Jainkoa.

Gu guztiok Espiritu bat berean izan gara  bateatuak,
gorputz bat bakarra egiteko.

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik
(1 Ko 12, 3b-7. 12-13)

         Senideok: Ezin dau inork esan «Jesus da Jauna!» Espiritu Santuak eraginda ez bada.
         Era askotakoak dira dohaiak, baina bat bakarra Espiritua; era askotakoak zerbitzuak, baina bat bakarra Jauna; era askotakoak eginbideak, baina bat bakarra Jainkoa, guztiekan guztia egiten dauana. Bakotxari guztien onerako emoten deutsoz Jainkoak Espirituaren dohaiak.
         Gorputzak, bat izanik ere, atal asko ditu; baina atal guztiak, asko izanik ere, gorputz bat bakarra osotzen dabe. Gauza bera jazoten da Kristogaz ere. Gu guztiok, judu nahiz greziar, esklabo nahiz libre, Espiritu bat berean izan gara bateatuak, gorputz bat bakarra egiteko. Eta guztiok Espiritu bat beretik edan dogu.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
(Jn 20, 19-23)

Astearen lehenengo egunean, ilunabarrean, etxe baten batuta egozan ikasleak, ateak itxita, juduen bildurrez. Sartu zan Jesus eta, erdian jarririk, esan eutsen: «Bakea zuei». Hori esanda, eskuak eta saihetsa erakutsi eutsezan. Ikasleak pozez bete ziran, Jauna ikustean.
         Jesusek barriro esan eutsen: «Bakea zuei. Aitak Ni bialdu nauan lez, Nik zuek bialtzen zaituet». Eta hareen gainera arnasea botaz, esan eutsen: «Hartu egizue Espiritu Santua. Zuek pekatuak parkatzen deutsezuezanei, parkatu egingo deutsez Jainkoak ere; zuek parkamena ukatzen deutsezuenei, ukatu egingo deutse».