Jose Angel Agirre Camerundik

jueves, 17 de diciembre de 2020

Abendu aldiko alkarte penitentziak Celebraciones comunitarias del perdón en adviento

 


Abenduak 16, eguaztena, 7etan, lemoan
Abenduak 18, barikua, 6etan diman
Abenduak 20, domekea, 10:30etan, arantzazun
Abenduak 21, astelehena, 6etan, zeanurin, san isidron
Abenduak 22, martitzena, 7etan, bedian eta igorren, elebiduna, bilingüe.

Esperantza (Francisco: Fratelli tutti)

54. Alde batera utzi behar ez diren itzal trinko horiek gorabehera, hurrengo orrialdeetan hainbeste itxaropen-bideren berri eman nahi dut. Jainkoak gizadian ongi-haziak isurtzen jarraitzen duelako. Oraintsuko pandemiari esker, hainbeste bidelagun erreskatatu eta balioetsi ahal izan genituen, beldurraren erdigunean, nork bere bizitza emanez erreakzionatu zutenak. Gure bizitzak pertsona arruntek ehunduta eta sostengatuta daudela aitortzeko gai izan ginen, zalantzarik gabe, gure historia partekatuko gertaera erabakigarriak idatzi zituztenak: medikuek, erizainek, farmazialariek, supermerkatuetako langileek, garbitzaileek, zaintzaileek, garraiolariek, funtsezko zerbitzuak eta segurtasuna emateko lan egiten duten gizon eta emakumeek, boluntarioek, apaizek, erlijiosoek ulertu zuten inor ez zela bakarrik salbatuko.

55. Itxaropenerako gonbita egiten dut, "Gizakiaren sakonean errotuta dagoen errealitate bati buruz hitz egiten baitigu, bizi den zirkunstantzia zehatzak eta baldintzapen historikoak alde batera utzita. Egarri batez, nahikunde batez, betetasun irrika batez, bizitza lortu batez hitz egiten digu, handia ukitu nahi izateaz, bihotza betetzen duena eta espiritua gauza handietara goratzen duena, hala nola egia, ontasuna eta edertasuna, justizia eta maitasuna. (…)Itxaropena ausarta da, badaki norberaren erosotasunetik haratago begiratzen, zerumuga estutzen duten segurtasun eta konpentsazio txikietatik haratago, bizitza ederragoa eta duinagoa egiten duten ideal handietara zabaltzeko ".

 

54.A pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar, en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza. Porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida. Fuimos capaces de reconocer cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida: médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas… comprendieron que nadie se salva solo.

55. Invito a la esperanza, que « nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. […] La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna ».


Alkartasuna (Fratelli Tutti)

 

            63. Jesusek dio gizon bat zaurituta zegoela, bidean botata, eta eraso egin ziotela. Haren ondotik igaro ziren batzuk, baina ihes egin zuten, ez ziren gelditu. Gizartean eginkizun garrantzitsuak zituzten pertsonak ziren, bihotzean guztion onerako maitasuna ez zutenak. Ez ziren gai izan minutu batzuk galtzeko zauritua artatzeko edo gutxienez laguntza bilatzeko. Bat gelditu egin zen, hurbiltasuna oparitu zion, bere eskuekin sendatu zuen, poltsikotik dirua ere jarri zuen eta hartaz arduratu zen. Batez ere, mundu irrikatsu honetan hain gutxi ematen dugun zerbait eman zion: bere denbora eman zion. Seguraski berak bere planak zituen egun hura bere beharren, konpromisoen edo nahien arabera aprobetxatzeko. Baina zaurituaren aurrean dena alde batera uzteko gai izan zen, eta, ezagutu gabe, bere denbora eskaintzeko duintzat jo zuen.

69. Narrazioa xumea eta lineala da, baina gure nortasuna lantzean ematen den barne borroka horren dinamika osoa dauka, giza anaitasuna egiteko bidera bultzaturiko existentzia orotan. Bidean ginela, gizon zaurituarekin talka egin genuen, ezinbestean. Gaur, eta gero eta gehiago, zaurituak daude. Bidean sufritzen duen pertsonaren inklusioak edo baztertzeak definitzen ditu proiektu ekonomiko, politiko, sozial eta erlijioso guztiak. Egunero, samariar onak edo bidaide axolagabeak izateko aukerari aurre egin behar diogu. Eta begirada gure historia osora eta munduaren zabalera eta luzera zabaltzen badugu, denok gara edo izan gara pertsonaia hauek bezalakoak: denok dugu zaurituaren zerbait, bidelapurraren zerbait, aurrera pasatzen direnen zerbait eta samariar onaren zerbait.

                      86 (…) Horretarako, garrantzitsua da katekesiak eta predikazioak modu zuzenagoan eta argiago batean barneratzea existentziaren zentzu soziala, espiritualtasunaren senidetasun dimentsioa, pertsona bakoitzaren duintasun besterenezinaren gaineko uste osoa eta guztiak maitatzeko eta onartzeko motibazioak.

 

63. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaceamos tanto: le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos. Pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido, y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo.

69. La narración es sencilla y lineal, pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino nos chocamos, indefectiblemente, con el hombre herido. Hoy, y cada vez más, hay heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes: todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano.

86 (…)Para ello es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos.

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.

Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,
para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.

 


 

 

Gizon emakumeen

Aita zaituguna:

duintasun berarekin

sortu dozuzana.

Senidetasun hatsa

isuri gugana,

bategite, bakea

ta zuzentasuna.

 

Pobre barik mundua,

goserik bakoa,

gerra bako gizarte,

poz sekulakoa.

Eskertu daigun beti

Zuk ereindakoa.

Mundu hau izan dadin

Zuk asma lakoa.

 

Holan lortuko dogu

batasun-lotura,

esperantza guztiak

lotzeko kultura,

asmoak partekatuz

hori dogu gura

herri guztiak batuz

Zuk sortu modura.       (Doinua: Izotz ondoko eguzki)


Misinoa (Fratelli tutti)

 

277. Elizak Jainkoaren ekintza baloratzen du beste erlijioetan, eta "ez du arbuiatzen erlijio hauetan santu eta egiazkoa den ezer". Kristauok, ordea, ezin dugu ezkutatu "ebanjelioaren musikak gure erraietan dardara egiteari uzten badio, galdu egingo dugula errukietatik sortzen den poza, konfiantzatik sortzen den samurtasuna, bere iturria parkatuak eta bidaliak garela jakitean aurkitzen duen adiskidetze-gaitasuna. Ebanjelioaren musikak gure etxeetan, plazetan, lanetan, politikan eta ekonomian jotzeari uzten badio, gizon eta emakume ororen duintasunaren alde borrokatzera desafiatzen gintuen doinua itzaliko dugu ". Beste batzuk beste iturri batzuetatik edaten dute. Guretzat, giza duintasunaren eta anaitasunaren iturburu hori Jesukristoren Ebanjelioan dago. Hortik sortzen da "pentsamendu kristauarentzat eta Elizaren ekintzarentzat harremanari, bestearen misterio sakratuarekiko topaketari, guztion bokazio gisa gizateria osoarekiko komunio unibertsalari ematen zaion lehentasuna".

282. Aldi berean, "Fededunek hitz egiteko eta guztion onerako eta pobreenen sustapenerako elkarrekin jarduteko espazioak aurkitu behar ditugu. Kontua ez da denok light gehiago izatea, edo geure sinesmenak ezkutatzea, desberdin pentsatzen duten beste batzuekin topo egin ahal izateko. Fededunok gure iturrietara itzuli nahi dugu funtsezkoan kontzentratzeko: Jainkoa gurtzea eta hurkoa maitatzea. Horrela, gure doktrinen alderdi batzuek, beren testuingurutik kanpo, ez dezaten azkenean mespretxua, gorrotoa, xenofobia eta bestearen ukazioa elikatu.

 

277. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, y «no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. (…)  Pero los cristianos no podemos esconder que «si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonadosenviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer». Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge «para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos».

282. También «los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. […] Porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico». Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial: la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro.

 No hay comentarios: