Welcome to Gernikaldea 2023/24

miércoles, 23 de marzo de 2016

Ilunabarrean hamabiekin heldu zan: Dolores Aleixandre
“Zuekaz” horrek indar handiagoa dauka iragana gogoratze hutsak baino; erritu-kontuen ordez lagunartean egiten diran keinuei emoten jake garrantzia: ogia alkarbanatu, kopa beretik edan, adiskidetasuna gozatu, sekretuen munduan barneratu.
El «con vosotros» es más intenso que la conmemoración del pasado, lo ritual deja paso a los gestos elementales que se hacen entre amigos: compartir el pan, beber de la misma copa, disfrutar de la mutua intimidad, entrar en el ámbito de las confidencias.
“ILUNABARREAN HAMABIEKIN HELDU ZAN”

(Dolores Aleixandre)

Pazko afarirako prestaketen Markosen kontakizunean, hizkuntza desplazamendu esanguratsu bat dago. Honelaxe hasten da testua: “Ogi-hilen lehenengo egunean, Pazko-bildotsa hiltzen eben egunean, ikasleek honelaxe esan eutsoen Jesusi: "Non nahi dozu guk zuretzat Pazko afaria prestatzea?”(Mk 14,12). Hala ere, Jesusek etxeko nagusiari argibideak emoten hasten jakonean “nire ikasleekin afaldu nahi dot” diño,  kontu liturgikoak desagertu egiten dira eta ez dago hitz bakar bat ere ogi-hilen, bildotsaren, bedar garratzen, otoitzen edo Bibliako pasarteen inguruan: ogia eta ardaoa baino ez, familia-bazkari baterako beharrezkoena dana.

Bere lagunekin afaldu nahi dau, eta alkarregaz egoteko toki nahiko daukan egongela bat aurkitu behar dabe horretarako; horixe da geratzen dan helburu bakarra, Lukasek indar handiagoz azpimarratu nahi dauana: “Baneukan gogoa, sufridu auretik Pazko-afari hau zuekaz egiteko” (Lk 22,15). “Zuekaz” horrek indar handiagoa dauka iragana gogoratze hutsak baino; erritu-kontuen ordez lagunartean egiten diran keinuei emoten jake garrantzia: ogia alkarbanatu, kopa beretik edan, adiskidetasuna gozatu, sekretuen munduan barneratu.

Aspalditik eukan eurekin hartuemona: denbora luzea eroien oinez, atsedena hartzen eta alkarregaz jaten, poz eta saminak partekatzen, Erreinuaren gorabeherez berba egiten. Eurekin egon nahi eban, otoitz egitera bakarrean joaten zanean izan ezik: bakardearen bila ebilen eten barik, baina, aldi berean, bere lagunekin eta konfiantzazko jendeagaz egoteko premia larria.

Hasieran eurek uste eben merezi ebela beragaz egotea: azken batean, dana itxi eban berari jarraitzeko eta harro egoazan pausu hori emon ebelako; berezkoa begitantzen jaken Maisuak euren alde egitea, galburuak zapatuz batzeagaitik salatu ebezanean eta Maisuak defenditu  ebazanean moduan (Mk 2, 23-27); eta itsasoak euren txalupea irensteko zorian egon, eta berak ixilazo ebanean (Mk 4, 35-41); edo herrixkarik herrixka ibilita  erabat nekatuta heldu, eta leku bakarti batera eroan ebazanean atsedena hartzeko (Mk 6, 30-31).

Hala da guztiz ere, berak esaten zituen gauzak eta eurengandik itxaroten zituen portaera ezohiko eta arraroak ez etozen bat euren pentsaera eta sentikerekin; ezta euren desio, gurari eta haserreekin ere;  eta gero eta tarte, alde eta banaketa handiagoa hasi zan sortzen euren artean; urruneko herri batetik heldutako eta hizkera arraro batean berba egiten eutsen arrotz baten moduan ikusten eben batzuetan.

Baina, nahiz eta tarte hori gainditzeko euretariko inor kapaz sentitu ez, Jesusek beti aurkitzen eban horretarako bidea eta modua. Elbarria teilatuan behera jaitsi ebenen fedeagaz txundituta geratu zan egunean (Mk 2,5), berez bere burua ezagutu eban: bera ere oztopoak gainditzen ebilen, bere lagunengandik aparte ez sentitzearren; eta ezerk ez eutson oztopatzen eurekin egotea, arnas egitea beste behar izango balitu modura.

Eurak ziran moduan jokatzen eben: arduratuago egoazan euren artean ea nor zan lehenengoa, bere hitzak entzuteaz baino; kezkatuago momentuko gauzekin bere berbak entzuteagaz baino; eta, gainera, bihotzez  trauskilak ziran berbok ulertzeko. Baina berak bere barrua babestu eban desengainuaren aurrean: ziran modukoak maite ebazan, parkatu egiten eutsen, eurez fidatzen zan behin eta barriro.

Guztiok egingo dozue huts, idatzirik dago-eta: "Jo egingo dot artzaina eta sakabanatuko dira ardiak."(Mk 14, 27) esan eban afaltzen egozala. Ez eban aitatu ez erru-konturik, ez abandonurik, ez traiziorik: estropezu  egiten eben adiskide hauskorrak ziran: ezin jako errua bota galduta dabilen artalde bateri, sakabanatu eta galtzen bada. Baekien laster itxiko ebela bakarrik. Baekien sufrimenduaz eta heriotzaz hitz egin eutsenean ulertu ez baeben, ezin izango ebela  bere ondoan jarraitu sufrimendua eta heriotza helduko ziranean; baina ez eutsen ezertxo ere aurpegiratu, ez gaitzespenik ez kexurik. Ez eutsen exigitu bere maitasun neurribakoari neurri berean erantzuteko. Seguru egoan sendoagoa zala bere lagunengaitik sentitzen eban lotura hori, euren trakeskeriagatik sentidu eikean desengainua baino; eta horrexek emongo eutsola indarra bere orduari aurre egiteko, Aitarenganako konfiantzak emongo eutson neurri berean.

Eta laguntzat hartzen segiduko eban, baita euretako bat baratzera hurreratu musu bat emoteko hurreratu jakonean ere.

Euskeratzailea: Aitor Etxebarria
"Al atardecer llegó con los doce"

(Dolores Aleixandre).- En el relato de Marcos sobre los preparativos de la cena pascual, hay un significativo desplazamiento de lenguaje. El texto comienza diciendo: «El primer día de los ázimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, le dicen los discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?... » (Mc 14,12). Sin embargo, cuando es Jesús quien da las instrucciones para el dueño de la casa, habla de «cenar con mis discípulos», desaparecen las alusiones a lo litúrgico y no hay ya ni una palabra sobre ázimos, cordero, hierbas amargas, oraciones o textos bíblicos: solo pan y vino, lo esencial en una comida familiar.

Quiere cenar con los suyos y para eso necesitan encontrar una sala en la que haya espacio para estar juntos: ese es el único objetivo que permanece y que Lucas subraya aún con más fuerza « ¡Cuánto he deseado cenar con vosotros esta Pascua!» (Lc 22, 15). El «con vosotros» es más intenso que la conmemoración del pasado, lo ritual deja paso a los gestos elementales que se hacen entre amigos: compartir el pan, beber de la misma copa, disfrutar de la mutua intimidad, entrar en el ámbito de las confidencias.

Su relación con ellos venía de lejos: llevaban largo tiempo caminando, descansando y comiendo juntos, compartiendo alegrías y rechazos, hablando de las cosas del Reino. Él buscaba su compañía, excepto cuando se marchaba solo a orar: había en él una atracción poderosa hacia la soledad y a la vez una necesidad irresistible de contar con los suyos como amigos y confidentes.

Al principio ellos creyeron merecerlo: al fin y al cabo lo habían dejado todo para seguirle y se sentían orgullosos de haber dado aquel paso; les parecía natural que el Maestro tomara partido por ellos, como cuando los acusaron de coger espigas en sábado y él los defendió (Mc 2,23-27); o cuando el mar en tempestad casi hundía su barca y él le ordenó enmudecer (Mc 4,35-41); o cuando volvieron exhaustos de recorrer las aldeas y se los llevó a un lugar solitario para que descansaran (Mc 6,30-31).

Sin embargo, las cosas que él decía y las conductas insólitas que esperaba de ellos les resultaban ajenas a su manera de pensar y de sentir, a sus deseos, ambiciones y discordias y una distancia en apariencia insalvable se iba creando entre ellos: le sentían a veces como un extraño venido de un país lejano que les hablaba en un lenguaje incomprensible.

Pero aunque ninguno de ellos se sentía capaz de salvar aquella distancia, Jesús encontraba siempre la manera de hacerlo. El día en que admiró la fe de los que descolgaron por el tejado al paralítico (Mc 2,5), estaba en el fondo reconociéndose a sí mismo: también él removía obstáculos con tal de no estar separado de los suyos y nada le impedía seguir contando con su presencia y con su compañía, como si los necesitara hasta para respirar.
Ellos se comportaban tal y como eran, más ocupados en sus pequeñas rencillas de poder que en escucharle, más interesados en lo inmediato que en acoger sus palabras, torpes de corazón a la hora de entenderlas. Pero él se había ido inmunizando contra la decepción: los quería tal como eran sin poderlo remediar, los disculpaba, seguía confiando en ellos.

« Todos vais a tropezar, como está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño» (Mc 14,27), dijo durante la cena. No habló de culpa, ni de abandono, ni de traición: eran amigos frágiles que tropezaban y no se puede culpar a un rebaño desorientado cuando se dispersa y se pierde. Sabía que iban a abandonarle pronto y que, si no habían sido capaces de comprenderle cuando les hablaba de sufrimiento y de muerte, tampoco lo serían para afrontarlo a su lado, pero sobre sus hombros no pesaba carga alguna de reproches o de recriminaciones. Libre de toda exigencia de que correspondieran a su amor, estaba seguro de que, lo mismo que su abandono en el Padre le daría fuerza para enfrentar su hora, aquel extraño apego que sentía por los suyos sería más fuerte que su decepción por su torpeza.

Y seguiría considerándolos amigos, también cuando uno de ellos llegara al huerto para entregarle con un beso.

No hay comentarios: