Kandelario Argiaren jaia

martes, 28 de marzo de 2017

Garizumako 5. domekea A

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.  


                                


GARIZUMAKO V. DOMEKEA – A    -    CARITASEN KANPAINA

“EKONOMIA SOLIDARIOA”
“Bizimodua GANORAZ ERATU”

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on guztioi:
            Garizumako azken domekara heldu gara. 
            Ebanjelioan Jesusek Lazarori bizia emongo deutso eta gero danori esango deusku: "Neu naz biztuerea eta bizia". Eukaristi honetan ohartu gaitezan Jesusengan emoten jakun BIZITZA eta eskertu daigun dohai hau.
            Baita gaur Caritas ate joka dogu eta hauxe diñosku:  “Caritasen ekonomia solidarioa bultzatzen dogu, gizon eta emakumeak erdian jarriz. Gaur, «bazterketaren eta desbardintasunaren gizarteari ez!» esan behar deutsagu..
            Ekonomia hori hiltzailea da. Hartuemon ekonomikoetarako eremu barria behar dogu. Personak izan behar dau edozein jarduera ekonomikoren helburua eta ez bitartekoa”.
           
            Garizumea barriztatze aldia dala barriro gogoratuz, hasi daigun eleizkizuna  abestuz:

            "Zabaldu egizuz, Jauna..."

HITZAREN LITURGIAEz 37, 12‑14:

            Israeldarrak atzerrian aurkitzen dira sufritzen, herri lez hilten..., bizia dan Jaungoikoagandik urrundu diralako. Jaungoikoak euren lurraldera eroango ditu barriro; bere Espiritua emongo deutse eta biziko dira.

Erantzun‑Salmoa: 129. salmoa 

            Kristau alkarteak, bere pekatua ikusi-ta, oihu dagio Jainkoari. Badaki Jaunagan askatasun ugaria dagoela

"Jaunagan dago errukia..."


Erm 8, 8‑11:

            Bateoari esker, Espirituaren eraginez bizi gara. Horregaitik ezin dogu bizi munduaren erara, Jaungoikoak nahi dauan lez baino.

Jn 11, 1‑45:

            Orain, ebanjelioan, Lazaroren berbizkundea entzungo dogu. Goratu dagigun gure bizitza dan Jesukristo, Jainkoaren Semea.

             "Aintza, Jesus, Zuri beti..."


HOMILI OSTEAN

Lazaro zure, laguna Jesus
jendeak dino hil dela
negar hutsean agertu zara
zabal gurean hil gela
Martak ukatu, Jesusek dino
“Heriotz hau da honela:
Bizitzarako pasabidea
ta ez betiko kartzela”.

Hilak, gaixoak, pobre, biktimak
sortzen dabe gugan pena,
kurutzearen gerizpe luze
gaur arte luzatzen dena.
Jesus maitea lagundu gaizuz
betetzen zure ordena:
harlosak kendu, jagon bizia
ta indartu sinismena!

Doinua: Damu dot Jauna


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok: guri bizia emoteko prest daukagun Jaungoikoari otoitz egin deiogun:

- Elizearen alde: nekatu barik iragarri dagiala gure gizartean berbizkundea eta biztuerea dan  Kristo. Egin dagigun otoitz

- Caritasen alde. Behin eta barriro egin daian ekonomia gizatasunez beteteko eta ondasunak kristautasunez ba-natzeko deia.  Egin dagigun otoitz

- Egoera larrian bizi diran guztien alde: nondik bizi ez daukenak, geisoak, drogazaleak, espetxeratuak, gorrotoaren edo bildurraren menpean bizi diranak...  euren ezbeharrean lagun onak hurrean ikusi dagiezala. Egin dagigun otoitz

- Eukaristia honetan parte hartzen gagozan guztion alde:  gure bizitzan Kristori jarraitzeak,  dakarren bizikera barria gozatu dagigun eta Beragan emoten jakun BIZITZA eskertzen.  Egin dagigun otoitz

            Jaungoiko Jauna, luzatu egizu gugana zure esku errukitsua, Kristoren bidea jarraituz, biztuerako zoriona gozau ahal izan dagigun. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. AMEN.

DIRU BATZEA

            Gaur batzen dan dirua Caritasen esku itxiko dogu. Laguntza hori jasoko dabenen izenean, eskerrik asko guztioi.AZKEN AGURRA

            Kristogaz bat eginda bizi danak beste zentzun bat emoten deutso bizitzeari: zeregin barriak aurkitzen ditu. Aste honetan zehar, ahalegindu gaitezala geure inguruan aurkitzen diranei bizi‑poza eskeintzen.

Abestia :        
Goazen orain guztiok
etxe ta kalera
hemen entzun doguna
pozik, bizitzera (bir)

Doinua : Pekatariok Ama
 
                                         


GARIZUMAKO V. DOMEKEA – A    -    CARITASEN KANPAINA
“ECONOMÍA SOLIDARIA”
“Las mejores cosas de la vida SEHACEN DE OTRA FORMA”

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on guztioi:
            Garizumako azken domekara heldu gara. 
            Ebanjelioan Jesusek Lazarori bizia emongo deutso eta gero danori esango deusku: "Neu naz biztuerea eta bizia". Eukaristi honetan ohartu gaitezan Jesusengan emoten jakun BIZITZA eta eskertu daigun dohai hau.
           
 Cáritas se hace presente entre nosotros de un modo especial este domingo y nos dice: “En Cáritas impulsamos la Economía Solidaria situando a las personas en el centro. Hoy tenemos que decir «no a una economía de la exclusión y la inequidad».  Esa economía mata. La persona, ha de ser considerada como el fin y no como un medio en cualquier actividad económica”.

            Garizumea barriztatze aldia dala barriro gogoratuz, hasi daigun eleizkizun hau

            "Zabaldu egizuz, Jauna..."


HITZAREN LITURGIA

Ez 37, 12‑14:

            Israeldarrak atzerrian aurkitzen dira sufritzen, herri lez hilten..., bizia dan Jaungoikoagandik urrundu diralako. Jaungoikoak euren lurraldera eroango ditu barriro; bere Espiritua emongo deutse eta biziko dira.

            Israel en el desierto, era com un pueblo muerto; pero Dios les ofrece la vida. La Iglesia pueblo de Dios, a pesar de todos los males, revive siempre por el Espíritu de Jesús.

Erantzun‑Salmoa: 129. salmoa  

            Kristau alkarteak, bere pekatua ikusi-ta, oihu dagio Jainkoari. Badaki Jaunagan askatasun ugaria dagoela

            La bondad con que Dios perdonó a su pueblo en el destierro, da una gran confianza a todos los que sufren por su culpa. Es un grito de arrepentimiento y un grito de esperanza.

"Jaunagan dago errukia..."

Erm 8, 8‑11:

            Bateoari esker, Espirituaren eraginez bizi gara. Horregaitik ezin dogu bizi munduaren erara, Jaungoikoak nahi dauan lez baino.

            El Espíritu de Dios está en nuestra vida. Es un don que debe llenar toda nuestra vida y debemos comunicarlo a todos.
           

Jn 11, 1‑45:

            Orain, ebanjelioan, Lazaroren berbizkundea entzungo dogu. Goratu dagigun gure bizitza dan Jesukristo, Jainkoaren Semea.
            Jesús es el enviado de Dios; El es la Resurrección y la Vida. La esperanza es posible, porque confiamos en Dios Padre, fuente de la vida.

             "Aintza, Jesus, Zuri beti...

HOMILI OSTEAN

Lazaro zure, laguna Jesus
jendeak dino hil dela
negar hutsean agertu zara
zabal gurean hil gela
Martak ukatu, Jesusek dino
“Heriotz hau da honela:
Bizitzarako pasabidea
ta ez betiko kartzela”.

Hilak, gaixoak, pobre, biktimak
sortzen dabe gugan pena,
kurutzearen gerizpe luze
gaur arte luzatzen dena.
Jesus maitea lagundu gaizuz
betetzen zure ordena:
harlosak kendu, jagon bizia
ta indartu sinismena!

Doinua: Damu dot Jauna


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok: guri bizia emoteko prest daukagun Jaungoikoari otoitz egin deiogun:

- Elizearen alde: nekatu barik iragarri dagiala gure gizartean berbizkundea eta biztuerea dan   Kristo. Egin dagigun otoitz

- Egoera larrian bizi diran guztien alde: nondik bizi ez daukenak, geisoak, drogazaleak, espetxeratuak, gorrotoaren edo bildurraren menpean bizi diranak...  euren ezbeharrean lagun onak hurrean ikusi dagiezala. Egin dagigun otoitz

- Para que los responsables en los gobiernos de los pueblos se empeñen en favorecer métodos de economía al servicio del bien común. Egin dagigun otoitz

- Para que Cáritas no deje de invitar a refle-xionar sobre cómo humanizar la economía y participar de la comunicación cristiana de bienes. Egin dagigun otoitz

            Jaungoiko Jauna, luzatu egizu gugana zure esku errukitsua, Kristoren bidea jarraituz, biztuerako zoriona gozau ahal izan dagigun. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. AMEN.

DIRU BATZEA

La colecta de hoy será destinada a Cáritas. En nombre de quienes se han de beneficiar de ella, gracias por vuestra generosidad.

AZKEN AGURRA

            Kristogaz bat eginda bizi danak beste zentzun bat emoten deutso bizitzeari: zeregin barriak aurkitzen ditu. Aste honetan zehar, ahalegindu gaitezala geure inguruan aurkitzen diranei bizi‑poza eskeintzen.
            Llevemos a la vida de cada día, esto que hoy hemos escuchado en la Palabra de Dios y hemos celebrado en la eucaristía. Que nuestras relaciones sean fraternales, que hagamos la vida más fácil, más agradable a nuestros hermanos y que la esperanza de la vida eterna nos de fuerza para caminar haciendo el  bien.

Abestia :        
Goazen orain guztiok
etxe ta kalera
hemen entzun doguna
pozik, bizitzera (bir)
Doinua : Pekatariok Ama
           GARIZUMAKO V. DOMEKEA

Neure espiritua ezarriko dot zuekan,
eta bizibarrituko zaree.

Ezekiel Profetearen liburutik (Ez 37, 12-14)

            Honan berba egiten dau Jaunak: «Neuk edegiko ditut zuen hilobiak, atararazoko zaituet zuen hilobietatik, nire herri, eta Israelgo lurraldera eroango.
            Eta zuen hilobiak edegi eta horreetatik atararazoko zaituedanean, nire herri, orduan jakingo dozue Neu nazala Jauna. Neure espiritua ezarriko dot zuekan, eta bizibarrituko zaree. Zeuen lurraldean ezarriko zaituet, eta jakingo dozue, Nik, Jaun honek, esandakoa bete egiten dodala». Holan dino Jaunak.
Erantzun-salmoa Sal 129, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8.

Erruki hutsa dogu Jauna, errukia ta maitasuna.

      Barru‑barrutik Zeuri dagitsut oihu, Jauna,
entzun, Jauna, nire deadarra.
Begoz adi zure belarriak, nire oihu‑eskarira.

      Gure erruak gogoan badaukazuz, Jauna,
nor dagoke zutik, Jauna?
Baina parkamena Zeugan daukazu, Israel‑en Jainko,
Zu begirunez zerbidu zaiguzan.

      Jaunagan itxaroten nago,
nire barrua Haren hitzaren zain dago.
Gau‑mutila goiz‑argiaren zain dago:
nire gogoa Jaunaren zainago.

      Gau‑mutila goiz‑argiaren zain dago
Israel Jaunaren zain holan bego.
Jaunagan dago errukia, Beragan askatasun ugaria.
Berak utziko dau Israel askaturik, egin dituan hoben guztietatik.Jesus hilen artetik biztu eban Jainkoaren Espiritua
zuekan bizi da.

San Paulo Apostoluak Erromatarrei (Erm 8, 8-11)

            Senideok: Grina txarren menpean bizi diranak ezin izan gogoko Jainkoari. Zuek, ostera, ez zaree grina txarren menpean bizi, Espirituaren menpean baino Jainkoaren Espiritua zuekan bizi da-eta.
            Norbaitek Kristoren Espiritua ez badau, hori ez da Kristorena. Kristo zuekan baldin badago, barriz, gorputza pekatuagaitik hilik egon arren, espirituak badau bizia Jainkoaren salbamen-indarrari esker. Jesus hilen artetik biztu eban Jainkoaren Espiritua zuekan bizi bada, Kristo hilen artetik biztu ebanak berak biziarazoko ditu zuen gorputz hilkorrak ere, zuekan bizi dan Espirituaren bitartez.


.

Neu naz biztuerea eta bizia.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 11, 1-45)

            Aldi haretan, [gizon bat, Lazaro izenekoa, gaixo egoan. Betaniakoa zan, Maria eta honen ahizta Martaren herrikoa. (Maria hau —gaixo egoan Lazaroren arrebea— Jesus ukenduz igurtzi eta oinak bere ule-adatsez xukatu eutsozana zan)]. Lazaroren arreba biek albiste hau bialdu eutsoen Jesusi: «Jauna, zure adiskidea gaixorik dago». Jesusek, hori entzutean, esan eban: «Gaitz hau ez da hilteko gaitza, Jainkoaren aintza azaltzeko baino, gaitz honen bidez Jainkoaren Semearen aintza azaldu daiten».
            Jesusek oso adiskide zituan Marta, honen ahiztea eta Lazaro. Hau gaixorik egoala jakinda ere, egoan lekuan gelditu zan Jesus beste egun bitan. Ondoren, esan eutsen ikasleei: «Goazen barriro ere Judeara».
            [Ikasleek esan eutsoen: «Maisu, oraintsu juduek harrika egin gura eutsuen, eta hara joan behar al dozu barriro?» Jesusek erantzun eutsen: «Ez al ditu egunak hamabi ordu? Egunez dabilenak ez dau estropezu egiten, eguzkiak argitzen deutso-eta bidea; gauez dabilenak, ostera, estropezu egiten dau, argirik ez dau-eta». Eta jarraitu eban: «Lazaro gure adiskidea lo dago; baina banoa esnatzera».
            Ikasleek esan eutsoen: «Jauna, lo badago, osatuko da». (Jesusek Lazaroren heriotzaz esan eban hori; baina ikasleek ohiko loaz ziharduala uste eben).
            Orduan, Jesusek garbi esan eutsen: «Lazaro hil egin da eta pozten naz han ez izanaz, zuen onerako izango da-eta, holan sinistu dagizuen. Goazen, bada, haren etxera». Tomasek, Bikia eritzonak, esan eutsen ikaskideei: «Goazen gu ere, Beragaz hiltera».]
            Jesus heldu zanean, ordurako lau egun eroiazan Lazarok hilobian. [Betania hurrrean dago Jerusalemdik, hiru bat kilometrora. Eta judu asko etorri zan Marta eta Mariagana, nebeagaitik doluminak emotera.]
            Martak, Jesus etorrela entzun orduko, bidera urten eutson; Maria, barriz, etxean gelditu zan. Martak esan eutson Jesusi: «Jauna, hemen izan bazina, gure nebea ez zan hilgo. Halan ere, badakit eskatu deiozun guztia emongo deutsula Jainkoak».
            Jesusek erantzun eutson: «Biztuko da zure nebea». Eta Martak: «Badakit biztuko dala azken egunean, hildakoen biztuerakoan».
            Jesusek esan eutson orduan: «Neu naz biztuerea eta bizia; Nigan sinisten dauana, hilda ere, biziko da, eta bizi dana, Nigan sinisten badau, ez da betiko hilgo. Sinisten al dozu hori?» Martak erantzun eutson: «Bai, Jauna, sinisten dot Zeu zareala Mesias, Jainkoaren Semea, mundura etortekoa zana».
            [Ondoren, bere ahizta Mariari deitzera joan zan Marta, eta esan eutson isilka: «Maisua hemen dago eta dei egiten deutsu». Hori entzutean, bat-batean jagi eta Jesusegana joan zan. Jesus artean herrian sartu barik egoan, Martak topatu eban lekuan bertan. Etxean Mariari nahigabean laguntzen egozan juduek, harek bat-batean jagi eta urten egin ebala ikustean, jarraitu egin eutsoen, negar egitera hilobira joialakoan.
            Mariak, Jesus egoan tokira heltzean, ikusi ebaneko, oinetan ahuspez jarri eta esan eutson: «Jauna, hemen izan bazina, gure nebea ez zan hilgo».]
            Maria eta haregaz etorritako juduak negarrez ikusirik, barruak zirrara egin eutson Jesusi eta, zehatz hunkiturik, itaundu eban: «Non ipini dozue?» Erantzun eutsoen: «Jauna, zatoz eta ikusi». Jesusek negarrari emon eutson.
            Han egozan juduek esan eben: «Begiratu zein maitea eban!» Baina hareetariko batzuek esan eben: «Itsuari begiak edegi eutsozan Honek, ez al eikean hau hiltea galarazo?»
            Jesus, ostera ere hunkiturik, hilobira hurreratu zan. Haitzuloa zan, harlauzaz estalduta. Jesusek esan eban: «Kendu harlauzea!»
            Hildakoaren arreba Martak esan eutson: «Jauna, kiratsa botako dau, lau egun baditu-eta». Jesusek erantzun eutson: «Ez al deutsut esan, sinisten badozu Jainkoaren aintza ikusiko dozula?»
            Kendu eben, bada, harria. Jesusek, begiak zerurantz jasorik, esan eban: «Aita, eskerrak Zuri, entzun deustazulako. Nik badakit beti entzuten deustazuna; baina inguruan dodan jenteagaitik dinot, Zuk bialdu nozula sinistu dagien».
            Hau esanda, oihu egin eban sakon: «Lazaro, zatoz kanpora!» Eta hildakoak urten egin eban. Esku-oinak oihal-zerrendaz loturik eta aurpegia zapiz estalduta zituan. Jesusek esan eutsen: «Askatu egizue eta itzi joaten».
            Jesusek egina ikusi ebenean, Maria ikustera joandako judu askok sinistu eban Haregan. 


Publicar un comentario