San Inazioren otoitza

martes, 17 de enero de 2017

Urtean zeharreko 3. domekea A


Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.
                                 


   


                                     URTEAN ZEHARREKO III. DOMEKEA - A
Kristinauen batasuna: “Adiskidetzea. Kristoren  maitasunak estutu egiten gaitu”
Haur misiolarien eguna. “Zatoz nire atzetik”
SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, guztioi.

            Eukaristia alkartasunaren sakramentua da. Jesusen alkartea osotzen dogunok, domekero batzen gara gure Maisuari entzutera eta Harek gure arteko lokarriak sendotu dagizan
         
            Kristinauen batasunaren aldeko otoitz astean gagoz. “Adiskidetzea. Kristoren maitasunak estutu egiten gaitu” goiburupean ospatzen da. 

Haur misiolarien eguna be bada gaur. Jesusek “zatoz nire atzetik” dinosku. BERAK eskaintzen deuskun adiskidetasuna eta mundu osoan zehar bere misiolari  izateko egiten deuskun deia onartzeko aukera ona da.  
           
            Jesusen ikasle gareanok, biztu dagigun geure sinismena eta  hasi dagigun Eukaristia abestuz.


DAMU-OTOITZA

            Senideok, gure artean batasun gehiago ez egotearen errua danona da. Batasun eta bake-egile izan ez garealako, parkamena eskatu dagigun:

            - Jesus Jauna, egiaren iturria zareana. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, gure maitasunaren janaria zareana. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, itxaropenaren oinarri bakarra zaituguna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA


Is 9, 1-4:

            Isaias profeteak hauxe iragarriko deusku: ilunpetan ebilen herriak argi haundi bat ikusi ebala. Gure herria ere iluntasun askoren artean dabil, arazo eta larrialdi askoren artean. Jaunaren argiak argitu dagizala gure bideak ere.


Erantzun-Salmoa:  26. Salmoa

            Jauna dogu gure argi eta salbamen.  Salmo honen bidez abestu deiogun gure Jainkoari.

"Jauna dot argi eta salbamen".1 Kor 1, 10-13. 17:

            San Paulok zatituta aurkitzen dan kristau talde bateri idazten deutso, eta batasunean bizitzera dei egiten deutse .

Mt 4, 12-23:

            Mateok gaur, Jesusen lehenengo hitzak aurkezten deuskuz.  "Aleluia" abestuz aditzera emon dagigun, gertu gagozela bere mezua entzuteko

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Jaungoikoaren erreinua iragartera eta gure artean ezartzera etorri da Jesus. Itxaropen honek suspertuta, otoitz egiten deutsagu Aitari bere seme eta alaba lez. Eta danok batera esan dagigun: ETOR BEDI ZURE ERREINUA

              Sinistedunon alde. Kristau Eliza eta alkarteak Kristoren maitasunaz estututa sentitu daitezan adiskidetuta bizitzeko eta hesi banatzaileak botateko. ETOR BEDI ZURE ERREINUA

            Bakearen alde. Gerren eta desadostasunen eraginez banatuta dagoan gure mundu honetan, batasun, alkartasun eta bakearen tresna izan gaitezan. ETOR BEDI ZURE ERREINUA

            Munduko ume guztien alde- Bbatez be gerraren, gaixotasunen, gosearen eta pobretasunaren eraginez sufritzen dagozanak, ez daitezan bakarrik sentitu eta laguntasuna aurkitu daien aurrera egiteko. ETOR BEDI ZURE ERREINUA .

             Gu guztion alde. Domekako eukaristia ospatzeko batu garanok bihotz-barritzerako bidean aurrera egin daigun. ETOR BEDI ZURE ERREINUA .

Onartu, Aita, zure Erreinua iragarten eta zabaltzen biziki ahalegintzen diharduan Eleizaren otoitza eta emoiozu zure Espirituaren indarra zailtasunetan etsi ez daian. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

AZKEN AGURRA

Entzun dogun Hitzak eta hartu dogun Gorputzak, indar barri bat emon deuskue. Barri Onaren lekuko edo testigu  izateko, gure bizitzan, argia agertu behar dogu. Aste barruan alkartasunaren hazia ereiten saiatu gaitezela gure famili eta inguruetan. Horretarako hartu daigun Jainkoaren bedeinkapena

Lurreko pobreenak larri ta oihuka                                      
ta haien negar samina Jaunaren ahotsa
           
URTEAN ZEHARREKO III. DOMEKEA - A
Kristinauen batasuna: “Adiskidetzea. Kristoren  maitasunak estutu egiten gaitu”
Haur misiolarien eguna. “Zatoz nire atzetik”

SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, guztioi.

            Eukaristia alkartasunaren sakramentua da. Jesusen alkartea osotzen dogunok, domekero batzen gara gure Maisuari entzutera eta Harek gure arteko lokarriak sendotu dagizan
            Es Jesucristo quien nos llama  a esta fiesta. Nos ha preparado la Mesa y en ella nos da su Palabra y su Cuerpo. Nos llama a la unidad, al amor fraterno. Estamos dentro de la semana de oración por la unidad de los cristianos con el lema: “Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia”.
            Haur misiolarien eguna be bada gaur. Jesusek “zatoz nire atzetik” dinosku. BERAK eskaintzen deuskun adiskidetasuna eta mundu osoan zehar bere misiolari  izateko egiten deuskun deia onartzeko aukera ona da.  
           
            Jesusen ikasle gareanok, biztu dagigun geure sinismena eta  hasi dagigun Eukaristia abestuz.

DAMU-OTOITZA

            Senideok, gure artean batasun gehiago ez egotearen errua danona da. Batasun eta bake-egile izan ez garealako, parkamena eskatu dagigun:

            - Jesus Jauna, egiaren iturria zareana. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, gure maitasunaren janaria zareana. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, itxaropenaren oinarri bakarra zaituguna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Is 9, 1-4:

            Isaias profeteak hauxe iragarriko deusku: ilunpetan ebilen herriak argi haundi bat ikusi ebala. Gure herria ere iluntasun askoren artean dabil, arazo eta larrialdi askoren artean. Jaunaren argiak argitu dagizala gure bideak ere.
            El símbolo de la luz es la señal de la presencia de Cristo. Oigamos el anuncio gozoso del profeta Isaias.

Erantzun-Salmoa:  26. Salmoa

            Jauna dogu gure argi eta salbamen.  Salmo honen bidez abestu deiogun gure Jainkoari.
            Cantemos este salmo de acción de gracias. Cristo nos da luz y nos abre un camino de esperanza.

"Jauna dot argi eta salbamen".

1 Kor 1, 10-13. 17:

            San Paulok zatituta aurkitzen dan kristau talde bateri idazten deutso, eta batasunean bizitzera dei egiten deutse. Dei aproposa kristinauen batasunaren alde otoitz egiteko egun berezi honeetan.
            Jesucristo predicó y vivió la unidad. Las divisiones en la Iglesia no son nuevas. Hoy seguimos divididos. Hacer desunión en la Iglesia es luchar contra Cristo.  San Pablo nos llama a la unidad.

Mt 4, 12-23:
            Jesús luz del mundo llenó de claridad los caminos de su época. La urgencia del Reino le hizo caminar sin detenerse a recibir respuesta. El, para prolongar su misión, no se fijó en los fuertes, solo los humildes y débiles podían servirle.
            Mateok gaur, Jesusen lehenengo hitzak aurkezten deuskuz. "Aleluia" bestuz aditzera emon dagigun, gertu gagozela bere mezua entzuteko

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Jaungoikoaren erreinua iragartera eta gure artean ezartzera etorri da Jesus. Itxaropen honek suspertuta, otoitz egiten deutsagu Aitari bere seme eta alaba lez. Eta danok batera esan dagigun: ETOR BEDI ZURE ERREINUA

              Sinistedunon alde. Kristau Eliza eta alkarteak Kristoren maitasunaz estututa sentitu daitezan adiskidetuta bizitzeko eta hesi banatzaileak botateko. ETOR BEDI ZURE ERREINUA

            Para que, en nuestro mundo, dividido por guerras y discordias, los cristianos seamos instrumento de unidad, de concordia y de paz.  ETOR BEDI ZURE ERREINUA .

 Para que todos los niños del mundo, especialmente los que sufren a causa de la guerra, las enfermedades, el hambre, la pobreza..., no se sientan solos y encuentren una mano amiga en la que apoyarse para seguir caminando.  ETOR BEDI ZURE ERREINUA

              Gu guztion alde. Domekako eukaristia ospatzeko batu garanok bihotz-barritzerako bidean aurrera egin daigun. ETOR BEDI ZURE ERREINUA .

Onartu, Aita, zure Erreinua iragarten eta zabaltzen biziki ahalegintzen diharduan Eleizaren otoitza eta emoiozu zure Espirituaren indarra zailtasunetan etsi ez daian. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

           
AZKEN AGURRA

            Entzun dogun Hitzak eta hartu dogun Gorputzak, indar barri bat emon deuskue. Barri Onaren lekuko edo testigu  izateko, gure bizitzan, argia agertu behar dogu.
            Que se haga luz en nuestras vidas y  sigamos los pasos de Jesucristo.
            Hartu daigun Jainkoaren bedeinkapena

Lurreko pobreenak larri ta oihuka                                      
ta haien negar samina Jaunaren ahotsa
III. IGANDEA URTEAN ZEHAR


Jentilen Galilean
argi handi bat ikusi eban herriak.

Isaias Profetearen liburutik (Is 8, 23b—9, 3)

Sasoi batean, lotsagarri itzi zituan Jaunak
Zabulonen lurraldea eta Neftaliren lurraldea;
azken aldian, ostera, ospetsu egin dau
itsaso ondoko bidea,
Jordanez bestaldeko lurraldea,
eta Galilea, Jentilen eskualdea.
Ilunpetan ebilen herriak
argi handia ikusi eban;
heriotz-kerizpean bizi ziranei
argiak egin eutsen disdira.
Gehitu zenduan poza eta handitu atsegina;
pozetan dabilz zure aurrean,
uzta batzean izaten dan pozaz,
harrapakinak banatzean izaten dan atseginaz.
Apurtu dozu-eta lepoan eroien buztarri astuna,
zapaltzailearen aginte-makila,
Madiango gudarostea apurtu zenduan lez.

Erantzun-salmoa        Sal 26,1.4.13-14


Jauna dot argi eta salbamen.

Jauna dot argi eta salbamen, nork ni bildurtu?
Jauna biziaren babes, nork ni izutu?

Gauza bat deutsot eskatzen Jaunari,
horren bila nabil:
Bizi naitela Jaunaren etxean,
nire bizitzako egun guztietan;
Jaunaren samurtasuna gozatu dagidan,
Haren jauretxea begiz ikusi dagidan.

Jaunaren ontasuna ikusi ustean
nago biziaren lurrean.
Itxaron Jaunagan eta kemen izan,
Bizkortu bekizu bihotza, eta itxaron Jaunagan.


Izan zaiteze iritzi bereko,
eta ez ibili banatuta.

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik (1 Ko 1, 10-13. 17)

            Senideok: Jesu Kristo gure Jaunaren izenean arren eskatzen deutsuet: etorri zaiteze bat guztiok eta ez bedi izan zatiketarik zuen artean; bizi alkar ondo harturik, ikuspegi eta iritzi bat bera dozuela.
            Izan bere, ene senideok, Kloeren jenteagandik jakin dot eztabaidak dozuezala zeuen artean: hau da, hor ei diharduzue nor bere aldetik esaten: "Ni Paulorena naz", "Ni Apolorena"; "Ni Pedrorena", "Ni Kristorena".
            Zatituta al dago, bada, Kristo? Paulo kurutzeratu ete eben zuekaitik? Edota Pauloren izenean bateatu ete zinduezan?
            Kristok ez ninduan bateatzera bialdu, Barriona iragartera baino, eta hau, ez giza jakituriazko berbaz, Kristoren kurutzeak bere indarra galdu ez dagian baino.


Kafarnaumera joan zan bizitzera,
Isaias profeteak esana bete eiten.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik           (Mt 4, 12-23)

            Joan Bateatzailea kartzelan sartu ebela jakin ebanean, Jesus Galileara baztertu zan. Baina Nazaret itzirik, itsasbazterrean dagoan Kafarnaumen jarri zan bizitzen, Zabulonen eta Neftaliren lurraldean. Holan bete zan Isaias profeteak esana:
«Zabulonen lurraldea
eta Neftaliren lurraldea,
itsasbidea, Jordanez bestaldean,
Jentilen Galilea.
Ilunpetan bizi zan herriak argi handia ikusi eban;
heriotz-kerizpean bizi ziranei
argiak egin eutsen disdira».
            Ordutik hasi zan Jesus iragarten: «Bihozbarritu zaiteze, hurrean da-eta zeruetako erreinua».
            Jesusek, Galileako itsasbazterrean zehar ebilela, anaia bi ikusi zituan, Simon, Pedro deitua, eta haren anaia Andres sareak itsasoan botaten, arrantzaleak ziran-eta. Jesusek esan eutsen: «Zatoze Nigaz, eta giza arrantzale egingo zaituet». Hareek bat-batean sareak itzi eta jarraitu egin eutsoen.
            [Aurreratxoago, beste anaia bi ikusi zituan, Santiago eta honen anaia Joan, Zebedeoren semeak, aitagaz ontzian sareak konpontzen; eta dei egin eutsen. Hareek, bat-batean, ontzia eta aita itzirik, jarraitu egin eutsoen.
            Jesus Galilea osoan zehar ebilen, hango sinagogetan irakasten, erreinuaren Barriona iragarten eta herrian gaitz eta gaixotasun guztiak osatzen].

No hay comentarios: