Hala ere... Lourdes Iriondo & Xabier Lete

martes, 10 de diciembre de 2019

Abenduko 3. domekea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.


ABENDU-ALDIKO III. DOMEKEA - A

SARRERAKO OHARRA
            Egun on guztioi:             Lehengo domekan zuhur ibiltera, gure itxaropena biziagotzera deitzen euskuen. Gaur“Gaudete” izena daroa. “Poztu zaiteze” esango deusku. Alaitasunerako deia dakarren eguna. Hurrean dago Jainko Semearen jaiotza. Gabon jaiak ia eskuetan ditugu. Guztiak garoaz alaitasunera, zoriontasunera. 

            Gure artean dagoena, itxaroten doguna da gure bizitzei zentzuna, gatza emoten deutsena, gure bihotzak alaitu daikezana..

            Jauna hurrean dogu. 
Zabaldu dagigun geure bihotza eta   abestuz hasi dagigun fedez ospakizunaAlaitasuna lurrean”…BATZARBURUAREN AGURRA
          Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. HIRUGARREN KANDELEA BIZTEN DANEAN
          «Indartu egizuez esku indargetuok,  esan bihotz-bildurtiei: Gora bihotzak! Ez izan bildurrik!». Isaías profetearen berbakaz, eleizak abenduko hirugarren domekeaz gozatzera deitzen deusku.          Hirugarren kandela bizten dan bitartean abesti bat abestu.HITZAREN LITURGIAIs 35, 1-6a. 10:            Lehenengo irakurgai honetan, Isaias profetearen liburuko zati bat irakurriko dogu. Israeldarrak herbestean egozala esandako hitzak dira. Isaiasek hauxe dirautso bere herriari: Jaunaren laguntzaz laister bihurtuko dirala euren aberrira, askatasuna hur dagoala.Erantzun-Salmoa: 145.salmoa            Abestuko dogun salmo honetan, uste osoa Jainkoagan ipinten dogu, eta gu salbatzera etorri dedilla deika gagoz. "Salbatzailea, zatoz lehenbaitlehen..."St 5, 7-10:            Santiago apostoluak esango deuskunez, Jauna laister dator eta itxaropenean sendo iraun behar dogu.Mt 11, 2-11:            Joan Bateatzailea kartzelara sartu dabe eta Jesus Mesias dan ala ez jakin nahi dau. Jesusek, baietza edo ezetza zuzenean erantzun beharrean, Berak egiten dituan egintzak kontetako esango deutse bialduei.            "Aleluia".

Homili ondoren


     Zure laguntza nahi dogu, Jauna,

     zelan gure­_artzain zaitugun,

     guztiontzako maitasunaren

     eskua luza dagigun.

     Fededun edo fede gabeko

     danekin lanean jardun,

     beste guztiek senti gaitzaten

     adiskide eta lagun,

     harremanetan ikus dadila

      zergaitik garan fededun

    

HERRI OTOITZA
          Pozez, Jaungoikoak bere agintzariak beteko dituala-ta, egin dagigun otoitz.Eleizaren, Aita Santuaren, Gotzainen eta eleiz zerbitzari guztien alde: gizaki guztiei Ebanjelioaren Barri Ona iragartera deituak diran ezkero, hitzez eta egitez bete dagiela euren eginkizuna. ESKATU DEIOGUN JAUNARI. Lurreko herri guztietako agintarien alde: beti guztien onaren alde eginez, pobreen mesedetan ibili daitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.Gitxien dauken pertsonen alde: Abendu-aldi honetan, fededunok solidarioak izanik, ondasunak behartsuenekin banatzen jakin dagigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.Eukaristia hau ospatzen dogunon alde eta mundu guztian Salbatzailearen jaiotzaren jaia alaitasunez itxaroten dabenen alde. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.          Jainko Jauna, behartsuen eta baztertuen Aita, entzun egizu gure otoitza, erakutsi egiguzu zure ontasuna eta emoiguzu bihotz zabala Salbatzailearen bidea errezteko. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.

AZKEN AGURRA            Eukaristia amaitu dogu eta, orain, elizatik kanpora goaz. Ez dagigula ahaztu hemen ospatu doguna. Geure ekintzetatik igarri deiskuela Mesiasen jarraitzaile gareana: geure ingurukoak pozten ahalegindu gaitezala. Agur eta egun on bat igaro dagizuela guztiok.            "Jaun ona, mundua salbatzera..."ABENDU-ALDIKO III. DOMEKEA - ASARRERAKO OHARRA


            Egun on guztioi:

             Lehengo domekan zuhur ibiltera, gure itxaropena biziagotzera deitzen euskuen. “Gaudete” izena daroa gaur. “Poztu zaiteze” esango deusku. Alaitasunerako deia dakarren eguna. Hurrean dago Jainko Semearen jaiotza. Gabon jaiak ia eskuetan ditugu. Guztiak garoaz alaitasunera, zoriontasunera. 

         Si hasta ahora se nos llamaba a la esperanza, hoy se nos llama a la alegría. Todavía no es la alegría desbordante de la Navidad, pero sí es la alegría propia de quienes saben que con Jesucristo sus vidas pueden cambiar, y este mundo puede ser distinto.

Jauna hurrean dogu. Zabaldu dagigun geure bihotza eta  hasi dagigun ospakizuna abestuz

           

BATZARBURUAREN AGURRA
          Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. HIRUGARREN KANDELEA BIZTEN DANEAN
          «Indartu egizuez esku indargetuok,  esan bihotz-bildurtiei: Gora bihotzak! Ez izan bildurrik!». Isaías profetearen berbakaz, eleizak abenduko hirugarren domekeaz gozatzera deitzen deusku.          Hirugarren kandela bizten dan bitartean abesti bat abestu.HITZAREN LITURGIAIs 35, 1-6a. 10:            Lehenengo irakurgai honetan, Isaias profetearen liburuko zati bat irakurriko dogu. Israeldarrak herbestean egozala esandako hitzak dira. Isaiasek hauxe dirautso bere herriari: Jaunaren laguntzaz laister bihurtuko dirala euren aberrira, askatasuna hur dagoala.

            Isaías anuncia a su pueblo Israel, que con la ayuda de Dios, pronto volverán del destierroErantzun-Salmoa: 145.salmoa            Abestuko dogun salmo honetan, uste osoa Jainkoagan ipinten dogu, eta gu salbatzera etorri dedilla deika gagoz.

            El salmista canta a Dios creador, fiel, justo y misericordioso que acude en ayuda de los más necesitados. "Salbatzailea, zatoz lehenbaitlehen..."St 5, 7-10:            Santiago apostoluak esango deuskunez, Jauna laister dator eta itxaropenean sendo iraun behar dogu.

            “Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca”, escucharemos en esta carta de Santiago. Esperemos con el labrador la lluvia. Dios no falla.Mt 11, 2-11:


            Joan Bateatzailea kartzelara sartu dabe eta Jesus Mesias dan ala ez jakin nahi dau. Jesusek, baietza edo ezetza zuzenean erantzun beharrean, Berak egiten dituan egintzak kontetako esango deutse bialduei.

            Jesús manifiesta ser el Mesias a través de una vida de signos: ama, perdona, cura e invita a todos.

            "Aleluia"Homili ondoren


     Zure laguntza nahi dogu, Jauna,

     zelan gure­_artzain zaitugun,

     guztiontzako maitasunaren

     eskua luza dagigun.

     Fededun edo fede gabeko

     danekin lanean jardun,

     beste guztiek senti gaitzaten

     adiskide eta lagun,

     harremanetan ikus dadila

     zergaitik garan fededun

    

 


HERRI OTOITZA
          Pozez, Jaungoikoak bere agintzariak beteko dituala-ta, egin dagigun otoitz.Eleizaren, Aita Santuaren, Gotzainen eta eleiz zerbitzari guztien alde: gizaki guztiei Ebanjelioaren Barri Ona iragartera deituak diran ezkero, hitzez eta egitez bete dagiela euren eginkizuna. ESKATU DEIOGUN JAUNARI. Por quienes, en medio de la dureza de la vida, saben transmitir a su alrededor esperanza, alegría y confianza. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.Por las personas que menos tienen, para que los creyentes, en este tiempo de Adviento, seamos solidarios y sepamos compartir con los más necesitados ESKATU DEIOGUN JAUNARI.Eukaristia hau ospatzen dogunon alde eta mundu guztian Salbatzailearen jaiotzaren jaia alaitasunez itxaroten dabenen alde.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.          Jainko Jauna, behartsuen eta baztertuen Aita, entzun egizu gure otoitza, erakutsi egiguzu zure ontasuna eta emoiguzu bihotz zabala Salbatzailearen bidea errezteko. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.AZKEN AGURRA

           

            Eukaristia amaitu dogu eta, orain, elizatik kanpora goaz. Ez dagigula ahaztu hemen entzun eta ospatu doguna. 

            Que a lo largo de la semana sepamos como Jesús vivir en actitud abierta y llena de amor.

            Agur eta egun on bat igaro dagizuela guztiok.                        "Jaun ona, mundua salbatzera..."


ABENDUALDIA  III. DOMEKEA  AIs 35, 1-6a. 10:Isaias Profesaren liburutik

Hauxe diño Jaunak:

Poztuko dira basamortua ta lur agorra,

alaituko dira basa-lurrak, eta lorea lez loratuko;

loratu ta poztuko dira irrintziz saltoka.

Libano baizen zoragarri

eta Karmel eta Sarion baizen eder biurtuko dira;

ikusiko dabe Jaunaren aintza,

gure Jainkoaren edertasuna.

Indartu egizuez esku indargetuak,

sendotu belaun koloka horreek; esan bihotz-bildurtiei:

«Gora bihotzak! Ez izan bildurrik!

Badator Jaungoikoaren bengantzea,

Jaungoikoaren saria.

Bera etorriko da, eta salbauko zaitue».

Orduan, itsuen begiak edegi egingo dira,

eta gorren belarriak zabaldu.

Orduan, errenak basauntzak lez salto egingo dau,

eta mutuaren miiñak oihu egingo pozez.

Jaunak salbatuak biurtuko dira handik,

Sionera biurtuko dirá pozez kantari.

Aurretik, betiko poza;

atzetik, poza ta alaitasuna.

      Kezkak eta negarrak alde egingo dabe.ERANTZUN-SALMOA

 145.salmoa

 "Salbatzailea, zatoz lehenbaitlehen..."Leiala da betiren beti,

emoten deutse eskubidea zapalduei,

ogia gose diranei.  Atzilotuak Jaunak askatzen ditu,

itsuen begiak Jaunak argitzen ditu.

Okertuta dagozanak Jaunak ditu zutik

jarten,zintzoak Jaunak ditu maitatzen.

 

Arrotzak Jaunak ditu zaintzen,

umezurtz eta alargunak laguntzen,

gaiztoen asmoak eragozten.

Errege izango da Jauna sekuletan,

zure Jainkoa, Sion, menderen mendetanBIGARREN  IRAKURGAIA
St 5, 7-10:

Santiago Apostoluaren epistolatik

Senideok: Iraupena izan egizue, Jaunaren etorrera arte. Begira zelan egoten dan nekazaria, lurrak dakarren uzta ederraren zain, goiz-euria eta berant-euria itxaroten dituala iraupenez. Izan egizue, beraz, zuok ere iraupena; egon sendo, Jaunaren etorrerea urrean dago-ta.

Senideok, ez ibili marmarrean alkarren kejaz, epaitu ez zagiezan. Begira, epailea ate-ondoan dago. Senideok, neke ta eroapenetan hartu egizuez ikasbidetzat Jaunaren izenean berba egin eben Profetak.

EBANJELIOA

Mt 11, 2-11:          "Aleluia".

Jaunaren Espiritua Nigan dago,

behartsuei barri ona emotera bialdu nau.

  Jesukristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik

Aldi haretan, Joanek kartzelan Kristoren egiteak entzunik, bere ikasle bi bialdu eutsozan, itandutera: «Zeu zara etortekoa, ala besteren baten zain egon behar dogu?»Jesusek erantzun eutsen: «Zoaze eta esan Joani entzuten eta ikusten dozuena: itsuak ikusten dabe, eta elbarriak badabiltz; legenardunak garbi gelditzen dira, eta gorrak entzuten dabe; hildakoak biztuten dira, eta behartsuei barri ona iragarten jake. Eta zorionekoa, Nigandik jauspiderik hartzen ez dauana!»

Hareek alde egitean, Jesus Joanen ganean berba egiten hasi jakon jenteari: «Zer ikusteko urten zenduen basamortura? Haizeak astintzen dauan kaiñabera bat? Ala, zer ikusteko urten zenduen? Apain jantzitako gizonen bat? Apain jazten diranak errege-jauregietan egoten dira. Zertako urten zenduen, bada? Profetaren bat ikusteko? Baietz diñotsuet; eta profeta baiño gehiago dan bat. Horrentzat dago idatzita:

«Begira, hor bialtzen dot Nik

neure Albistaria zure aurretik,

zuri bidea gertatzera».

Egi-egia diñotsuet: Ez da sortu amaren semerik, Joan Bateatzailea baiño handiagorik. Halan ere, zeruetako erreinuan txikiena, ha baiño handiagoa da»
No hay comentarios: