Gora Zu gure Jauna gora!

martes, 6 de diciembre de 2016

Abenduko 3. domekea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.
Irakurgaiak euskeraz.

ABENDU-ALDIKO III. DOMEKEA - A


SARRERAKO OHARRA
            Egunon eta ondo etorriak!

             Lehengo domekan zuhur ibiltera, gure itxaropena biziagotzera deitzen euskuen. “Gaudete” izena daroa gaur. “Poztu zaiteze” esango deusku. Alaitasunerako deia dakarren eguna. Hurrean dago Jainko Semearen jaiotza. Gabon jaiak ia eskuetan ditugu. Guztiak garoaz alaitasunera, zoriontasunera. 

            Gure artean dagoena, itxaroten doguna da gure bizitzei zentzuna, gatza emoten deutsena, gure bihotzak alaitu daikezana..

            Jauna hurrean dogu. 
Zabaldu dagigun geure bihotza eta   abestuz hasi dagigun fedez ospakizunaBATZARBURUAREN AGURRA
          Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. HIRUGARREN KANDELEA BIZTEN DANEAN
          «Indartu egizuez esku indargetuok,  esan bihotz-bildurtiei: Gora bihotzak! Ez izan bildurrik!». Isaías profetearen berbakaz, eleizak abenduko hirugarren domekeaz gozatzera deitzen deusku.          Biztu dagigun Abendualdiko  hirugarren kandela. Jesusek, bere argiz argitzen gaitu.Gero otoitz hau egin

     Jauna, lotatik itzartu gaizuz, gure gizartearen erdian zure lekuko izan gaitezan. Zuzentasunaren, askatasunaren eta bakearen alde jokatuz, zure etorrerea erreztu daigula.DAMU OTOITZA


          Isilik, Jaunaren aurrean, barriztau gagizala eskatzen deutsagu.

·        Etenbako laguntza zara zugan ustea dabenentzat: ERRUKI, JAUNA.
·        Zure maitasuna emoten deuskuzu, zerbitzari hobeak izan gaitezan: KRISTO, E.
·        Anaitasuna sortuz bizitzen laguntzen deuskuzu: ERRUKI, JAUNA


HITZAREN LITURGIA

Is 35, 1-6a. 10:

            Lehenengo irakurgai honetan, Isaias profetearen liburuko zati bat irakurriko dogu. Israeldarrak herbestean egozala esandako hitzak dira. Isaiasek hauxe dirautso bere herriari: Jaunaren laguntzaz laister bihurtuko dirala euren aberrira, askatasuna hur dagoala.

Erantzun-Salmoa: 145.salmoa

            Abestuko dogun salmo honetan, uste osoa Jainkoagan ipinten dogu, eta gu salbatzera etorri dedilla deika gagoz.

 "Salbatzailea, zatoz lehenbaitlehen..."

St 5, 7-10:

            Santiago apostoluak esango deuskunez, Jauna laister dator eta itxaropenean sendo iraun behar dogu.

Mt 11, 2-11:

            Joan Bateatzailea kartzelara sartu dabe eta Jesus Mesias dan ala ez jakin nahi dau. Jesusek, baietza edo ezetza zuzenean erantzun beharrean, Berak egiten dituan egintzak kontetako esango deutse bialduei.

            "Aleluia".

Homili ostean

EZAUGARRIA: IZARRA
Zerua sinbolo bat da: goian,  behean edo geure sakon-sakonean izatea sinbolizatzen dauena San Agustinek esan eban lez: “Jainkoa gugandik hurbilago dago gu geu baino”.
Gaur sehaskaren ondoan izarra jartzen dogu. Guretzat izan daitela  Jesusen bidea ikusteko eta bere bidetik jarraitzeko argia.

Zerua bera hain da sakona
pentsamentu iturri de
Begiek itxiz jarri ezkero
izar artera begire
Gure barrua zabaltzen dogu
fededun mundu haundire
Holan sinesmen eta ametsak
egi bihurtuten dire.

 
 HERRI OTOITZA          Pozez, Jaungoikoak bere agintzariak beteko dituala-ta, egin dagigun otoitz.

Eleizaren, Aita Santuaren, Gotzainen eta eleiz zerbitzari guztien alde: gizaki guztiei Ebanjelioaren Barri Ona iragartera deituak diran ezkero, hitzez eta egitez bete dagiela euren eginkizuna. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

 Lurreko herri guztietako agintarien alde: beti guztien onaren alde eginez, pobreen mesedetan ibili daitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

Gitxien dauken pertsonen alde: Abendu-aldi honetan, fededunok solidarioak izanik, ondasunak behartsuenekin banatzen jakin dagigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

Eukaristia hau ospatzen dogunon alde eta mundu guztian Salbatzailearen jaiotzaren jaia alaitasunez itxaroten dabenen alde. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

          Jainko Jauna, behartsuen eta baztertuen Aita, entzun egizu gure otoitza, erakutsi egiguzu zure ontasuna eta emoiguzu bihotz zabala Salbatzailearen bidea errezteko. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.


AZKEN AGURRA

            Eukaristia amaitu dogu eta, orain, elizatik kanpora goaz. Ez dagigula ahaztu hemen ospatu doguna. Geure ekintzetatik igarri deiskuela Mesiasen jarraitzaile gareana: geure ingurukoak pozten ahalegindu gaitezala. Agur eta egun on bat igaro dagizuela guztiok.

            "Jaun ona, mundua salbatzera..."ABENDU-ALDIKO III. DOMEKEA - A

SARRERAKO OHARRA
            Egunon eta ondo etorriak!

           

            Egunon eta ondo etorriak!

             Lehengo domekan zuhur ibiltera, gure itxaropena biziagotzera deitzen euskuen. “Gaudete” izena daroa gaur. “Poztu zaiteze” esango deusku. Alaitasunerako deia dakarren eguna. Hurrean dago Jainko Semearen jaiotza. Gabon jaiak ia eskuetan ditugu. Guztiak garoaz alaitasunera, zoriontasunera. 


         Si hasta ahora se nos llamaba a la esperanza, hoy se nos llama a la alegría. Todavía no es la alegría desbordante de la Navidad, pero sí es la alegría propia de quienes saben que con Jesucristo sus vidas pueden cambiar, y este mundo puede ser distinto.

Jauna hurrean dogu. Zabaldu dagigun geure bihotza eta  hasi dagigun ospakizuna abestuz

           BATZARBURUAREN AGURRA
          Salbatzera datorren Jauna izan bedi zuekin. HIRUGARREN KANDELEA BIZTEN DANEAN
          «Indartu egizuez esku indargetuok,  esan bihotz-bildurtiei: Gora bihotzak! Ez izan bildurrik!». Isaías profetearen berbakaz, eleizak abenduko hirugarren domekeaz gozatzera deitzen deusku.          Biztu dagigun Abendualdiko  hirugarren kandela. Jesusek, bere argiz argitzen gaitu.Gero otoitz hau egin

 Despiértanos, Señor, de nuestro letargo y ayúdanos a que nuestra presencia en medio de la sociedad sea un signo de que Tú estás viniendo a nosotros, cuando hacemos posible que la justicia, la libertad y la paz sean las características de la vida ciudadana.            

DAMU OTOITZA


          Isilik, Jaunaren aurrean, barriztau gagizala eskatzen deutsagu.
·        Etenbako laguntza zara zugan ustea dabenentzat: ERRUKI, JAUNA.
·        Zure maitasuna emoten deuskuzu, zerbitzari hobeak izan gaitezan: KRISTO, E.
·        Anaitasuna sortuz bizitzen laguntzen deuskuzu: ERRUKI, JAUNA
HITZAREN LITURGIA

Is 35, 1-6a. 10:

            Lehenengo irakurgai honetan, Isaias profetearen liburuko zati bat irakurriko dogu. Israeldarrak herbestean egozala esandako hitzak dira. Isaiasek hauxe dirautso bere herriari: Jaunaren laguntzaz laister bihurtuko dirala euren aberrira, askatasuna hur dagoala.
            Isaías anuncia a su pueblo Israel, que con la ayuda de Dios, pronto volverán del destierro

Erantzun-Salmoa: 145.salmoa

            Abestuko dogun salmo honetan, uste osoa Jainkoagan ipinten dogu, eta gu salbatzera etorri dedilla deika gagoz.
            El salmista canta a Dios creador, fiel, justo y misericordioso que acude en ayuda de los más necesitados.

 "Salbatzailea, zatoz lehenbaitlehen..."

St 5, 7-10:

            Santiago apostoluak esango deuskunez, Jauna laister dator eta itxaropenean sendo iraun behar dogu.
            Manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca”, escucharemos en esta carta de Santiago. Esperemos con el labrador la lluvia. Dios no falla.

Mt 11, 2-11:

            Joan Bateatzailea kartzelara sartu dabe eta Jesus Mesias dan ala ez jakin nahi dau. Jesusek, baietza edo ezetza zuzenean erantzun beharrean, Berak egiten dituan egintzak kontetako esango deutse bialduei.
            Jesús manifiesta ser el Mesias a través de una vida de signos: ama, perdona, cura e invita a todos.
            "Aleluia"

Homili ostean

EZAUGARRIA: IZARRA
Zerua sinbolo bat da: goian,  behean edo geure sakon-sakonean izatea sinbolizatzen dauena San Agustinek esan eban lez: “Jainkoa gugandik hurbilago dago gu geu baino”.
Gaur sehaskaren ondoan izarra jartzen dogu. Guretzat izan daitela  Jesusen bidea ikusteko eta bere bidetik jarraitzeko argia.

Zerua bera hain da sakona
pentsamentu iturri de
Begiek itxiz jarri ezkero
izar artera begire
Gure barrua zabaltzen dogu
fededun mundu haundire
Holan sinesmen eta ametsak
egi bihurtuten dire.

 
 
HERRI OTOITZA


          Pozez, Jaungoikoak bere agintzariak beteko dituala-ta, egin dagigun otoitz.

Eleizaren, Aita Santuaren, Gotzainen eta eleiz zerbitzari guztien alde: gizaki guztiei Ebanjelioaren Barri Ona iragartera deituak diran ezkero, hitzez eta egitez bete dagiela euren eginkizuna. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

 Por quienes, en medio de la dureza de la vida, saben transmitir a su alrededor esperanza, alegría y confianza. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

Por las personas que menos tienen, para que los creyentes, en este tiempo de Adviento, seamos solidarios y sepamos compartir con los más necesitados ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

Eukaristia hau ospatzen dogunon alde eta mundu guztian Salbatzailearen jaiotzaren jaia alaitasunez itxaroten dabenen alde.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

          Jainko Jauna, behartsuen eta baztertuen Aita, entzun egizu gure otoitza, erakutsi egiguzu zure ontasuna eta emoiguzu bihotz zabala Salbatzailearen bidea errezteko. Errege bizi da-ta gizaldi eta gizaldi guztietan.

AZKEN AGURRA
           
            Eukaristia amaitu dogu eta, orain, elizatik kanpora goaz. Ez dagigula ahaztu hemen entzun eta ospatu doguna. 
            Que a lo largo de la semana sepamos como Jesús vivir en actitud abierta y llena de amor.
            Agur eta egun on bat igaro dagizuela guztiok.

                        "Jaun ona, mundua salbatzera..."


ABENDUALDIA  III. DOMEKEA  AIs 35, 1-6a. 10:Isaias Profesaren liburutik

Hauxe diño Jaunak:

Poztuko dira basamortua ta lur agorra,

alaituko dira basa-lurrak, eta lorea lez loratuko;

loratu ta poztuko dira irrintziz saltoka.

Libano baizen zoragarri

eta Karmel eta Sarion baizen eder biurtuko dira;

ikusiko dabe Jaunaren aintza,

gure Jainkoaren edertasuna.

Indartu egizuez esku indargetuak,

sendotu belaun koloka horreek; esan bihotz-bildurtiei:

«Gora bihotzak! Ez izan bildurrik!

Badator Jaungoikoaren bengantzea,

Jaungoikoaren saria.

Bera etorriko da, eta salbauko zaitue».

Orduan, itsuen begiak edegi egingo dira,

eta gorren belarriak zabaldu.

Orduan, errenak basauntzak lez salto egingo dau,

eta mutuaren miiñak oihu egingo pozez.

Jaunak salbatuak biurtuko dira handik,

Sionera biurtuko dirá pozez kantari.

Aurretik, betiko poza;

atzetik, poza ta alaitasuna.

      Kezkak eta negarrak alde egingo dabe.ERANTZUN-SALMOA

 145.salmoa

 "Salbatzailea, zatoz lehenbaitlehen..."Leiala da betiren beti,

emoten deutse eskubidea zapalduei,

ogia gose diranei.  Atzilotuak Jaunak askatzen ditu,

itsuen begiak Jaunak argitzen ditu.

Okertuta dagozanak Jaunak ditu zutik

jarten,zintzoak Jaunak ditu maitatzen.

 

Arrotzak Jaunak ditu zaintzen,

umezurtz eta alargunak laguntzen,

gaiztoen asmoak eragozten.

Errege izango da Jauna sekuletan,

zure Jainkoa, Sion, menderen mendetanBIGARREN  IRAKURGAIA
St 5, 7-10:

Santiago Apostoluaren epistolatik

Senideok: Iraupena izan egizue, Jaunaren etorrera arte. Begira zelan egoten dan nekazaria, lurrak dakarren uzta ederraren zain, goiz-euria eta berant-euria itxaroten dituala iraupenez. Izan egizue, beraz, zuok ere iraupena; egon sendo, Jaunaren etorrerea urrean dago-ta.

Senideok, ez ibili marmarrean alkarren kejaz, epaitu ez zagiezan. Begira, epailea ate-ondoan dago. Senideok, neke ta eroapenetan hartu egizuez ikasbidetzat Jaunaren izenean berba egin eben Profetak.

EBANJELIOA

Mt 11, 2-11:          "Aleluia".

Jaunaren Espiritua Nigan dago,

behartsuei barri ona emotera bialdu nau.

  Jesukristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik

Aldi haretan, Joanek kartzelan Kristoren egiteak entzunik, bere ikasle bi bialdu eutsozan, itandutera: «Zeu zara etortekoa, ala besteren baten zain egon behar dogu?»Jesusek erantzun eutsen: «Zoaze eta esan Joani entzuten eta ikusten dozuena: itsuak ikusten dabe, eta elbarriak badabiltz; legenardunak garbi gelditzen dira, eta gorrak entzuten dabe; hildakoak biztuten dira, eta behartsuei barri ona iragarten jake. Eta zorionekoa, Nigandik jauspiderik hartzen ez dauana!»

Hareek alde egitean, Jesus Joanen ganean berba egiten hasi jakon jenteari: «Zer ikusteko urten zenduen basamortura? Haizeak astintzen dauan kaiñabera bat? Ala, zer ikusteko urten zenduen? Apain jantzitako gizonen bat? Apain jazten diranak errege-jauregietan egoten dira. Zertako urten zenduen, bada? Profetaren bat ikusteko? Baietz diñotsuet; eta profeta baiño gehiago dan bat. Horrentzat dago idatzita:

«Begira, hor bialtzen dot Nik

neure Albistaria zure aurretik,

zuri bidea gertatzera».

Egi-egia diñotsuet: Ez da sortu amaren semerik, Joan Bateatzailea baiño handiagorik. Halan ere, zeruetako erreinuan txikiena, ha baiño handiagoa da»
No hay comentarios: