Welcome to Gernikaldea 2023/24

lunes, 16 de enero de 2023

Jesusen lehenengo hitza La primera palabra de Jesús: Jose Antonio Pagola

 


Mateo ebanjelariak asko zaindu du jendaurrean agertzeko Jesusek baliatu duen eszenarioa. Bataiatzailearen ahotsa itzali eta ahots berri bat hasi dira entzuten, Jesusena. Basamortuko paisaia lehor eta laiotza utzi eta Galileako berdetasunak eta edertasunak hartu du haren lekua. Jesus Nazaret uzi eta Kafarnaumera lekualdatu da, aintziraren ertzera. Bizi berri baten agerpena iradokitzen du honek guztiak.

Mateok gogorazi digu «jentilen Galilean» gaudela. Ondotxo daki ebanjelariak Jesusek herrixka haietako judu-sinagogetan predikatu izan duela eta ez dela ibili paganoen artean. Baina bidegurutze da Galilea; Kafarnaum, itsasora irekia den hiria da. Hemendik iritsiko zaie salbazioa herri guztiei.

Oraingoz, tragikoa da egoera. Isaias profetaren testu batean inspiratuz, Mateok ikusi du «herria ilunpean bizi dela». Lurrean «herio-itzalak» daude. Zuzengabekeria eta gaitza dira nagusi. Bizitza ezin hazi da. Gauzak ez dira Jainkoak nahi bezalako. Hemen ez da Aita errege.

Halere, ilunpean, herria «argi handi bat» ikusten hastera doa. Herio-itzal artean «hasia da argi bat distiratzen». Horixe da Jesus beti: argi handi bat, munduan dirdiraz.

Mateoren arabera, oihu batekin hasi du Jesusek bere predikua: «Bihotz-berri zaitezte». Horixe du bere lehenengo hitza. Bihotz-berritzeko ordua da. Gizakiak bere barnea ireki behar dio Jainkoaren erreinuari. Ez du gelditu behar «ilunpean» eserita, baizik eta «bide egin behar du argian».

Elizaren baitan bada «argi handi» bat. Jesus da. Beronengan agertu, errebelatu, zaigu Jainkoa. Ez dezagun ezkutatu geure protagonismoaz. Ez dugu ordeztu behar hura beste ezerekin. Ez dugu bihurtu behar irakaspen teoriko, teologia hotz edo hitz aspergarri. Jesusen argia itzaltzen bada, Jesusek hain beldur handia zion hura bihurtuko gara kristauok: «beste itsu batzuen gidari izan nahi duten itsu».

Horregatik, gaur ere hau da entzun behar dugun lehenengo hitza: «Bihotz-berri zaitezte»; berreskura ezazue zeuen kristau-nortasuna; itzul zaitezte zeuen erroetara; lagundu Elizari Jesusi leialagoa zaion beste kristautasun-etapa batera igarotzen; bizi zaitezte jarraitzaile-kontzientzia berri batez; jar zaitezte Jainkoaren erreinuaren zerbitzura.

José Antonio Pagola
Itzultzailea: Dionisio Amundarain

Urteko 3. igandea – A (Mateo 4,12-23)LA PRIMERA PALABRA DE JESÚS

El evangelista Mateo cuida mucho el escenario en el que va a hacer Jesús su aparición pública. Se apaga la voz del Bautista y se empieza a escuchar la voz nueva de Jesús. Desaparece el paisaje seco y sombrío del desierto y ocupa el centro el verdor y la belleza de Galilea. Jesús abandona Nazaret y se desplaza a Cafarnaún, a la ribera del lago. Todo sugiere la aparición de una vida nueva.

Mateo recuerda que estamos en la «Galilea de los gentiles». Ya sabe que Jesús ha predicado en las sinagogas judías de aquellas aldeas y no se ha movido entre paganos. Pero Galilea es cruce de caminos; Cafarnaún, una ciudad abierta al mar. Desde aquí llegará la salvación a todos los pueblos.

De momento, la situación es trágica. Inspirándose en un texto del profeta Isaías, Mateo ve que «el pueblo habita en tinieblas». Sobre la tierra «hay sombras de muerte». Reina la injusticia y el mal. La vida no puede crecer. Las cosas no son como las quiere Dios. Aquí no reina el Padre.

Sin embargo, en medio de las tinieblas, el pueblo va a empezar a ver «una luz grande». Entre las sombras de muerte «empieza a brillar una luz». Eso es siempre Jesús: una luz grande que brilla en el mundo.

Según Mateo, Jesús comienza su predicación con un grito: «Convertíos». Esta es su primera palabra. Es la hora de la conversión. Hay que abrirse al reino de Dios. No quedarse «sentados en las tinieblas», sino «caminar en la luz».

Dentro de la Iglesia hay una «gran luz». Es Jesús. En él se nos revela Dios. No lo hemos de ocultar con nuestro protagonismo. No lo hemos de suplantar con nada. No lo hemos de convertir en doctrina teórica, en teología fría o en palabra aburrida. Si la luz de Jesús se apaga, los cristianos nos convertiremos en lo que tanto temía Jesús: «unos ciegos que tratan de guiar a otros ciegos».

Por eso también hoy esa es la primera palabra que tenemos que escuchar: «Convertíos»; recuperad vuestra identidad cristiana; volved a vuestras raíces; ayudad a la Iglesia a pasar a una nueva etapa de cristianismo más fiel a Jesús; vivid con nueva conciencia de seguidores; poneos al servicio del reino de Dios.

José Antonio Pagola

3 Tiempo ordinario – A (Mateo 4,12-23)

No hay comentarios: