Welcome to Gernikaldea 2023/24

martes, 10 de enero de 2023

Urtean zeharreko 2. domekea A

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.
                                   

                                  

                                                                        URTEAN ZEHARREKO II. DOMEKEA - A

 

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Egun on Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi:

            Fede bera autortzen dogunok, Jaunaren Eguna ospatzeko alkartuta gagoz. Gabon-aldia amaitu ondoren, Urtean Zeharreko Domeketan sartu gara. Domeka honeetan, Aitak jarri deutson bidean lehen pausoak emoten agertuko jaku Jesus: Jaungoikoaren Erreinua iragarten hasten da eta gizadiaren pekatua bere gain hartzen, holan gure bizitzeari barriztatzeko eta bere Espirituaz beteteko aukerea emoten deutsala.

           

            Emon deiogun hasierea Eukaristiari,  abestuz:    Kristorekin guk fede bera….

 

 

DAMU-OTOITZA

 

            Senideok, apaltasunez beterik, autortu dagiguzan bizitzako bideetan noiz-nahi emoten ditugun okerreko pausoak, eta eskatu dagigun Jaungoikoaren parkamena:

 

            - Jesus Jauna,  munduko pekatua kentzen dozun Jaungoikoaren Bildotsa.  E.  JAUNA.

 

            - Jesus Jauna, munduaren Argia zaran Jaungoikoaren Zerbitzaria. KRISTO, ERRUKI.

 

            - Jesus Jauna, munduaren azken mugetaraino salbamena eroaten zatozan Jaungoikoaren Zerbitzaria. ERRUKI, JAUNA.

 

 

HITZAREN LITURGIA

 

 

Is 49, 3. 5-6:

 

            Orain Isaias profetearen ahotik entzungo ditugun berbak Jesusegan beteko dira. Bera da Jaungoikoak mundura bialdu dauan bere morroi leiala.

 

Erantzun-Salmoa:  39. salmoa

            Eleizeak,  salmo hau Jesus beraren otoitza bezala kantatzen dau. Jainkoaren nahia egitea da Jesusen  asmo bakarra eta geurea ere horixe izan behar dau.

 

“Hemen  nator ni, hemen Jauna egin dagidan Zuk esana”

 

1 Kor 1, 1-3:

 

            Korintoko kristinauak oso bananduta ikusten ditu San Paulok eta euren artean batasuna egiten ahaleginduko da. Asmo horregaz idazten deutsen eskutitzaren hasierea irakurriko dogu  gaur.

 

 

 

Jn 1, 29-34:

 

            Azkenengo domekan lez, gaur ere, Jesus Joan Bateatzaileagaz ikusten dogu. Joanek Jesusen aurkezpena egingo dau eta Jaungoikoaren Semea dala iragarriko deusku.

 

            "Aleluia".

 

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Kristogan sinisten daben guztiekin bat eginda, gure Aita dan Jaungoikoari otoitz egin deiogun:

 

- Elizearen alde: gaurko gizon-emakumeen artean Jesusen argi izan daiten. Egin dagigun otoitz.

 

-  Heriotza eta ondamendia sortzen dabezan burruka guztiak, aldendu daitezala eta pakea loratu daiten munduan zehar. Egin dagigun otoitz.

 

- Ilunpetan eta itxaropen barik bizi diranen alde,  gatxak  eta  ezbeharrak  zapalduta sentitzen diranen alde,  bizi-poza galdu  dabenen  alde.  Egin dagigun otoitz.

 

- Eukaristia honetan otoitzean alkartuta gagozan guztion alde: Gure bizitzan, Jainkoaren Bildotsarengana, konfiantza osoz zuzendu gaitezala. Egin dagigun otoitz.

             

            Jaungoiko Aita, zure Semearen pausoak jarraitu nahi gendukez; emoiguzu behar dogun iraupena eta laguntza. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

 

 


AZKEN AGURRA

 

            Familia bateko kide lez  batzen gara eleizan; orain bakoitza geure etxeetara eta herri bizitzara bialtzen gaitu. Jesusen Amak zaindu gagizala bere magalpean.

            "Jesus munduko argia"
                         

                                    URTEAN ZEHARREKO II. DOMEKEA - A

 

 

SARRERAKO OHARKIZUNA

 

            Egun on Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi:

 

            Fede bera autortzen dogunok, Jaunaren Eguna ospatzeko alkartuta gagoz. Gabon-aldia amaitu ondoren, Urtean Zeharreko Domeketan sartu gara.

 

            Juan Bautista nos recordará que el Espíritu de Dios se posó en Jesús, para que todos nosotros vivamos según este Espíritu. Esto se realiza cuando seguimos el camino que Jesús nos enseñó.

 

          Emon deiogun hasierea Eukaristiari,  abestuz:    Kristorekin guk fede bera….

 

 

DAMU-OTOITZA

 

            Senideok, apaltasunez beterik, autortu dagiguzan bizitzako bideetan noiz-nahi emoten ditugun okerreko pausoak, eta eskatu dagigun Jaungoikoaren parkamena:

 

            - Jesus Jauna,  munduko pekatua kentzen dozun Jaungoikoaren Bildotsa.  ERRUKI, JAUNA.

 

            - Jesus Jauna, munduaren Argia zaran Jaungoikoaren Zerbitzaria. KRISTO, ERRUKI.

 

            - Jesus Jauna, munduaren azken mugetaraino salbamena eroaten zatozan Jaungoikoaren Zerbitzaria. ERRUKI, JAUNA.

 

 

HITZAREN LITURGIA

 

 

Is 49, 3. 5-6:

 

            Orain Isaias profetearen ahotik entzungo ditugun berbak Jesusegan beteko dira. Bera da Jaungoikoak mundura bialdu dauan bere morroi leiala.

            La misión del Siervo no es una misión política, su meta es la unión de todos los hijos de Dios. Sólo Dios es su fuerza.

 

Erantzun-Salmoa:  39. Salmoa

 

            Eleizeak,  salmo hau Jesus beraren otoitza bezala kantatzen dau. Jainkoaren nahia egitea da Jesusen  asmo bakarra eta geurea ere horixe izan behar dau.

 

            Jesús el Siervo de Dios, entrega su vida para cumplir la voluntad de su Padre.

 

“Hemen  nator ni, hemen Jauna egin dagidan Zuk esana”

 

1 Kor 1, 1-3:

 

            Korintoko kristinauak oso bananduta ikusten ditu San Paulok eta euren artean batasuna egiten ahaleginduko da. Asmo horregaz idazten deutsen eskutitzaren hasierea irakurriko dogu gaur.

            Solo la voluntad de Dios explica una vocación. Nadie se hace apóstol por su propia fuerza, sino por la de Aquel que le llamó para ser testigos de su amor y de su gracia

 

Jn 1, 29-34:

 

            Azkenengo domekan lez, gaur ere, Jesus Joan Bateatzaileagaz ikusten dogu. Joanek Jesusen aurkezpena egingo dau eta Jaungoikoaren Semea dala iragarriko deusku.

            Juan se vacía de si mismo y todo lo entrega a Jesús. El no es la meta, la meta está fuera de él y él cumple su destino. Muere antes de que Herodes le decapite cumpliendo hasta el fin su misión.

            "Aleluia".

 

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Kristogan sinisten daben guztiekin bat eginda, gure Aita dan Jaungoikoari otoitz egin deiogun:

 

- Elizearen alde: gaurko gizon-emakumeen artean Jesusen argi izan daiten. Egin dagigun otoitz.

 

- Heriotza eta ondamendia sortzen dabezan burruka guztiak, aldendu daitezala eta pakea loratu daiten munduan zehar. Egin dagigun otoitz.

 

- Para que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, aportemos nuestro granito de arena en proteger el medio ambiente, para el bien común de todos.  Egin dagigun otoitz

 

- Por todos nosotros que participamos en la eucaristía: que vivamos gozosamente nuestra experiencia cristiana y sepamos comunicar la luz de Jesucristo. Egin dagigun otoitz.

 

            Jaungoiko Aita, zure Semearen pausoak jarraitu nahi gendukez; emoiguzu behar dogun iraupena eta laguntza. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

 


AZKEN AGURRA

 

            Familia bateko kide lez elizan batzen gara eleizan; orain bakoitza geure etxeetara eta herri bizitzara bialtzen gaitu. Jesusen Amak zaindu gagizala bere magalpean.

           

            Ser apóstol de Jesús debe ser nuestra vida. No somos nosotros el centro del mundo, sólo anunciamos que Jesús es el centro del mundo. Como Juan llevemos nuestra misión hasta el despojo total de nosotros mismos, ante la Luz, que es Jesús.

 

"Jesus munduko argia."


Urtean zeharreko 2. domekea A

   Irakurgaiak


Atzerrien argi egiten zaitut,
nire salbamena lurraren azken mugaraino heldu daiten.

Isaias Profetearen liburutik (Is 49, 3. 5-6)

Jaunak esan eustan:
«Zu nire zerbitzaria zara, Israel,
zure bidez agertuko dot neure ospea».
Orain honan berba egiten dau Jaunak,
amaren sabelean eratu ninduanak
bere zerbitzari izateko,
Jakoben leinuak Beregana bihurrarazoteko
eta Israel herria batzeko.
Ohorez jantzi nau Jaunak
eta neure Jainkoa izan dot indar.
Jaunak esan deust:
«Ez da nahiko zu nire zerbitzari izatea,
Jakoben leinuak berreregiteko
eta Israelen bizirik geldituak bihurarazoteko.
Nazinoen argitzat ezarriko zaitut,
nire salbamena lurraren azken mugaraino heldu daiten».

Erantzun-salmoa        Sal 39,2 eta 4ab.7-8a.8b-10


Hemen nozu,Jauna,
zure nahia egin dagidan.

Itxaron dot Jaunagan, itxaron,
makurtu jat eta nire oihua entzun dau.
Ahoan eresi barri bat ipini deust,
gure Jainkoarentzat gorespena.

Opari eta eskeintzarik ez dozu nahi izan,
baina belarriak edegi deustazuz.
erre-opari eta hoben oparirik ez dozu eskatu;
orduan esan dot nik: «Hemen nozu».

Liburuan nitaz hau dago idatzita:
egin dagidala zure nahia.
Ene Jainko, gogozko jat hori,
eta bihotz-maminean dot zure legea.
Iragarri dot batzar nagusian zure salbamena,
ezpanik ez dot itxi, badakizu, Jauna.


Grazia zuei eta bakea
gure Aita Jainkoagandik eta Jesu Kristo Jaunagandik.

San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolaren hasierea (1 Ko 1, 1-3)

            Nik, Paulok, Jainkoak holan nahirik eta berak deiturik, Jesu Kristoren apostolu nazan honek, eta Sostenes anaiak Korinton dagoan Jainkoaren eliz alkarteari: grazia zuei eta bakea gure Aita Jainkoagandik eta Jesu Kristo Jaunagandik
            Jesu Kristok sagaratu zaitue eta Jainkoak bere herri santu izateko deitu, edozein lekutan Jesu Kristo gure Jaunari dei egiten deutsoen guztiekin batera, honeek eta guk Jaun bat bera onartzen dogu-eta.


Hona hemen, Jainkoaren Bildotsa,
hona munduko pekatua kentzen dauana.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik (Jn 1, 29-34)

            Hurrengo egunean, ikusi eban Joan Bateatzaileak Jesus beragana etorten eta esan eban: «Hona hemen Jainkoaren Bildotsa, hona munduko pekatua kentzen dauana. Honi buruz esan neban nik: "Nire ondoren badator gizon bat, niri aurrea hartu deustana, ni baino lehenagotik zan-eta". Neuk bere ez neban ezagutzen; baina ni urez bateatzera etorri banaz, Ha Israeli agertu  ekion izan da».
            Eta autormen hau egin eban Joanek: «Espiritua ikusi dot uso-irudian zerutik jaisten, eta haren gainean gelditzen. Neuk bere ez neban ezagutzen; baina urez bateatzera bialdu ninduanak esan eustan: "Espiritua jaisten eta gainean gelditzen jakola ikusten dozuna, Ha da Espiritu Santuaz bateatzen dauana". Neuk ikusi dot eta autortzen Hauxe dala Jainkoaren Semea».


No hay comentarios: