Jesusen hitza

sábado, 28 de febrero de 2015

“Los vascos tenemos que estar orgullosos con la RGI”

La Iglesia de Arratia ha invitado al sociólogo Xabier Aierdi dentro del ciclo de reflexiones del tiempo de Cuaresma. Ha ofrecido  una conferencia bajo el título “Actitudes ante la inmigración” en la Casa de Cultura de Igorre. Preguntamos al director de `Ikuspegi´, el Laboratorio de Investigación de la Inmigración de la Universidad del País Vasco algunos detalles sobre su intervención.

 

En Bizkaia, el 1 de enero del año pasado, había censadas 68.159 personas. Los datos, normalmente llevan un retraso de un año. De todas maneras, sumando los que se han ido nacionalizando, serían unos 85-90 mil. En porcentajes, el 5,9% tiene nacionalidad extranjera.A consecuencia de la crisis, los flujos han cesado o se han reducido y la población extranjera va disminuyendo poco a poco. 

Los últimos años, y sobre todo por influencia de la crisis económica, ¿ha cambiado nuestro parecer y comportamiento con las personas inmigrantes?

Muchos han utilizado la crisis como excusa. Estaban dispuestos a hablar mal de la inmigración, y ésta ha sido la ocasión perfecta. De todos modos, la opinión ha cambiado, pero el comportamiento no tanto, afortunadamente hay una gran distancia entre lo que pensamos y lo que hacemos. 

En la última Carta Pastoral los obispos han manifestado que son necesarias las ayudas como la RGI. ¿Qué opinión le merecen éstas u otras prestaciones, ¿son necesarias?

Estas prestaciones son muy necesarias. Gracias a la RGI, nuestra sociedad es muy decente. Si no hubiera RGI, la pobreza sería tremenda. Otro gallo nos cantaría si en lugar de hablar mal del ciudadano o vecino que se aprovecha de la ayuda, respaldáramos la RGI. La RGI es la decisión más decente y humana que se ha tomado en la sociedad vasca durante los últimos 35 años, que nadie lo dude. Los vascos tenemos que estar orgullosos de la RGI. Y por encima de todo los cristianos, ya que ahí se realiza el mensaje de San Mateo sobre el “Juicio a las Naciones”: “Cada vez que se lo hacéis a uno de mis hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí…”: 

¿Cuál es su opinión sobre algunas iniciativas que se están realizando para erradicar los prejuicios y rumores?

 Las personas simplificamos la realidad con prejuicios y rumores, pero si son para marginar y despreciar a otras personas, entonces resultan peligrosos. La inmigración es un fenómeno complejo e incomprensible y, por tanto, no se puede simplificar. Los esfuerzos en ese sentido son importantes. La función de todas las iniciativas es muy simple: “antes de hablar mal, piensa dos veces lo que vayas a decir, busca una información veraz; si no, perjudicarás a un pobre”. 

En nuestra sociedad, hubo una época en la que recurríamos a los emigrantes para el cuidado de los mayores y las labores domésticas. Pero muchos no están integrados en nuestra sociedad. ¿Por qué?

Sí, tenemos un grave problema, ya que necesitamos de la inmigración y no lo reconocemos. Si mañana los inmigrantes realizaran una huelga de un día, comprobaríamos como en las huelgas de las escuelas qué problemas surgen. Hoy en día, sin emigrantes no podemos solucionar nuestros problemas demográficos, todo lo relacionado con el cuidado y vigilancia.Si en lugar de pensar en una huelga, mañana decidieran todos marcharse de aquí, surgirían graves problemas en las familias.¿Dónde hay instalaciones para la acogida y cuidado de nuestros mayores? Gracias a que han llegado los inmigrantes. Hace 60 años la empresa era el empresario para los que llegaron de España; hoy, la empresa es la familia. 

Brevemente, ¿qué mensaje quiere resaltar en la conferencia?

Que aunque los inmigrantes no sean del agrado de algunas personas, les necesitamos y tenemos que valorar su aportación.

“Euskaldunok harro egon behar dogu RGI-gaz”

Arratiako Eleizak Xabier Aierdi soziologoa konbidau dau Garizumako hitzaldi zikloen testuinguruan. `Immigrazinoaren ganeko jarrerak´ izenburupeko berbaldia eskaini dau Igorreko Kultur Etxean. `Begirune´, Euskal Herriko Unibertsitateko Immigrazinoaren Ikerketarako Laborategiko zuzendariari gaur esango dabezanen inguruko zehaztasun batzuk eskatu deutsaguz.

Bizkaian erroldatuta, 68.159 pertsona egozan urtarrilaren 1ean. Datuek, gehienetan urte beteko atzerapena eroaten dabe. Edozelan be, nazionalitatuz joan direnak gehituz, 85 eta 90 mila artean legokez. Portzentaietan, nazionalitate atzerritarra daukienak % 5,9 dira. Atzerrian jaio izan direnak, ordea, %7,7 dira.Krisiaren eraginez fluxuak gelditu edo apaldu egin dira, eta biztanleria atzerritarra galtzen ari da, apurka apurka bada be. 

Azken urteotan, eta batez be krisialdi ekonomikoaren eraginez, aldatu egin da atzerritarren inguruko gure eretxia eta portaerea?

Askok krisialdia atxaki modura erabili dabe. Aspalditik prest egon dira immigrazioaz txarto berba egiteko, eta orain aukera ederra bilatu be. Edozelan be, eretxia aldatu da, baina portaera ez asko, zorionez pertsonok pentsatu eta egiten dogunaren artean tarte handia dago eta. 

Azken Pastoral Idazkian gotzainek RGI-alako laguntzak beharrezkoak dirala adierazo dabe. Zein da zure eretxia giza prestazino honen eta antzekoen inguruan, beharrezkoak dira?

Prestazino honeek guztiz beharrezkoak dira, RGI-ari esker, gure gizartea guztiz dezentea da. RGIrik ez balego, pobrezia ikeragarria litzateke gure gizartean eta albokoak edo aprobetxatzen danen batez txarto hitz egin beharrean, hobe RGIari babesa emongo bageunskio. RGIa da euskal gizartean azken 35 urteotan hartu dan erabakirik dezente eta gizatiarrena, ez dagiala inork honen inguruko zalantzarik euki. Euskaldunok harro egon behar dugu RGIarekin. Eta denen gainetik, kristauak, hori da eta San Mateoren "Nazioen epaia"n mezua: “Honeetako bakotzari, nire anaia txikiari egin zeuntsien aldi bakoitzean, neuri egin zeunstien …”. 

Zelako balioa daukie zure ustez toki batzuetan  aurre-eretxiak eta zurrumurrak alboratzeko egiten dabilzan ekimenak ?

Aurreritxiak eta zurrumurruakaz sinplifikatzen dogu errealitate pertsonok, baina beste pertsona batzuk baztertu eta diskriminatzeko badira, orduan arriskutsuak dira. Immigrazioa oso gertakari konplexua eta ulergatxa da, beraz ezin da modu sinplean hartu. Alde horretatik egiten diran saioak oso inportanteak dira. Ekimen guztien benetako funtzioa oso erreza da: "txarto berba egiten hasi aurretik, birritan pentsatu eizu esaten zoazena, eta informazino zuzena eskatu eizu; ostean, pertsona pobre bateri kaltea egingo deutsazu eta". 

Gure gizartean, sasoi baten, nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko etorkinengana jo dogu. Gure beharrizanetarako jo dogu eurengana baina halan da guztiz be ez doguz oraindino gure gizartean txertatu. Zergaitik?

Bai, arazo larri bat daukagu, ze immigrazinoaren beharrizana daukagu, baina ez dogu onartzen. Bihar bertan immigranteek egun bateko greba bat egingo balebe, eskoletako grebetan gertatuten dan moduan ikusiko geunke zelango arazoak agertzen diran. Gure demografia arazoak, gure zaintza eta jagote arazoak gaur egun ezin dira konpondu immigranterik gabe.Greba baten pentsatu beharrean, bihar danak hemendik alde egitea pentsauko balebe, familietan konpondu ezinezko arazoetan agertuko lirateke. Non dagoz gure guraso eta zaharrak jagoteko instalazinoak? Eskerrak immigranteak etorri direla. Orain dala 60 urte Españatik etorri zirenentzako enpresaria enpresa bat zan; gaur egun, enpresaria, familia da. 

Hiru berbatan zein da gaurko berbaldian argi itxi gura dozun mezua?

Nahiz eta immigranteak gustukoak izan ez, ezinbestean behar doguzala, eta aintzat hartu daigula egiten daben ekarpena.

La inmigración en Arratia se concentra en Areatza, Lemoa e Igorre

Areatza, Lemoa e Igorre son los lugares con más población inmigrante; en Dima representan solo el 2% de los vecinos, un reportaje de Ander Goyoaga en DEIA.

La inmigración en el valle de Arratia tiene muchas caras y realidades opuestas según los municipios. En localidades como Areatza el porcentaje de personas de nacionalidad extranjera representa el 9% (los nacidos en el extranjero son el 9,9%), una cifra ligeramente superior a la media de Euskadi, pero mucho más elevada que en otras localidades del valle. En el polo opuesto, en Dima, estos nuevos vecinos representan solo el 2% de la población total, un porcentaje muy reducido en la línea de otros municipios como Arantzazu (2,9%), Zeanuri (3,7%) o Bedia (4,1%). En términos globales, la población nacida en el extranjero que vive en Arratia representa el 7,4% del total y los de nacionalidad extranjera son el 6,6%, parámetros muy similares a la media en la CAV. 

A la hora de analizar los datos de inmigración conviene diferenciar entre personas nacidas en el extranjero y las de nacionalidad extranjera, ya que el número de personas nacionalizadas ha crecido en los últimos años (sobre todo en el caso de los ecuatorianos). De esta manera, la tasa de nacidos en el extranjero es siempre ligeramente mayor. Según los últimos datos del Observatorio Vasco de Inmigración-Ikuspegi, de 2014, ningún municipio del valle de Arratia llega al 10% de personas de nacionalidad extranjera, con la pequeña localidad de Ubidea (9,4% entre sus 180 habitantes) a la cabeza, seguida de Areatza (9% entre sus 1.211 habitantes, Igorre (8,3% entre 4.247 habitantes) y Lemoa (7,6% entre 3.512 habitantes).

El 79% Estas tres localidades concentran a la inmensa mayoría de la población inmigrante en Arratia. Hasta el 79% de la población de nacionalidad extranjera en el valle reside en estos tres municipios, que concentran el 64% de los habitantes del valle. Esta situación viene favorecida por el bajísimo porcentaje de inmigrantes en Dima, tercera localidad de Arratia (1.416 habitantes en total), y Zeanuri, la cuarta (1.269 vecinos).

Existen varias razones que pueden explicar estas diferencias. La socióloga e investigadora de Ikuspegi, Maite Fouassier, considera que a la hora de elegir el lugar en el que se asentarán, los inmigrantes valoran fundamentalmente las “redes sociales, familiares y, en definitiva, de apoyo”, así como “las oportunidades laborales que puedan darse en un determinado lugar”. A buen seguro que estos factores contribuyen a explicar que en Areatza haya 54 personas de origen rumano y en Dima, con más habitantes, apenas haya 4 o, por poner otro ejemplo, que la pequeña localidad de Artea tenga 24 colombianos entre sus vecinos, casi el doble que localidades con una población mucho mayor como Igorre o Lemoa (con trece colombianos cada una) y varias veces más que otras como Areatza (4) o Zeanuri (3).

Misa boliviana en Arantzazu
Las personas de nacionalidad rumana (330) son las más numerosas entre las de origen extranjero en Arratia, seguidas de las procedentes de Bolivia (140), Marruecos (74) y Argelia (71). Estas proporciones se repiten de una manera prácticamente calcada en el municipio de Areatza con la única excepción de los marroquíes, con menor presencia en la zona. La localidad cuenta desde hace cinco años con un Plan de Inmigración y, a juicio de su alcalde, Josu Basozabal, los cambios producidos en el municipio en los últimos años han sido bien canalizados. “El proceso de llegada de personas procedentes de otros países a Areatza se ha producido por los cauces normales, aunque diría que existe una permeabilidad mucho mayor entre la juventud. Gracias al entorno escolar los niños aprenden euskera, conocen a los chavales de su edad y existe una relación muy normalizada con el resto de vecinos, algo que con los más mayores cuesta más. El objetivo no es tanto la integración como la convivencia intercultural sobre la base del respeto”, explica Basozabal.

El sociólogo y politólogo de la UPV/EHU, Xabier Aierdi, invitado por Arratiako Eliza, ha ofrecido esta semana una conferencia en Igorre en torno al fenómeno de la inmigración dejando varios mensajes elocuentes. “Si mañana los inmigrantes realizasen una huelga de un día comprobaríamos, como en las huelgas de las escuelas, qué problemas surgen. Necesitamos a los inmigrantes y tenemos que valorar su aportación”, indicó.
No hay comentarios: