Berrogei egun

martes, 16 de marzo de 2021

Garizumako 5. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.
 
Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.    
GARIZUMAKO V. DOMEKEA - B

 

           

SARRERAKO OHARRA

            Egun on Jaunaren egunean, eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi:

            Heldu gara Garizumako 5. domekara, eta bihozbarritze aldiko azken txanpan sartu gara. Egun gitxi falta da gure fedearen jai nagusia dan Pazkoa ospatzeko.

            Baina aurretik, Garizumako ibilbideko azken zati honetan Jesusek erakutsi gura deuskuna ulertu eta barruratu egin behar dogu: gari aleak lurrean jausi eta hil egin behar dau frutu ugari emoteko. Hauxe da Jaunaren proposamena, gure bizitzan frutu ugari emon dagien. Merezi dau Berarengan konfiantza jartea.

           

Hasi gaitezan, "Zure aurpegi bila..." abestuz.


 

 

BATZAR BURUAREN AGURRA

 

            Jesukristo Biziaren Jaunaren grazia eta bakea egon beitez zuekin.

 

DAMU OTOITZA

 

            Jesus Jaunak, bihozbarritzearen eta parkamenaren bidez, heriotzatik Jaungoikoaren Bizitzara igarotzeko dei egiten deusku. Apaltasunez, eskatu deiogun parkamena gure pekatuengaitik.

 

·        Gure harrizko bihotza anai-arreben beharrizanenganako bihotz sentibera bihurtu gura dozu. Erruki, Jauna.

 

·        Zure bizia emon nahi izan dozu gu guztiok salbatzeko. Kristo, errruki.

 

·        Sakabanatutako seme-alabak batzen dozuz. Erruki, Jauna.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Jr 31, 31-34:

 

            Garizumako domeketako lehenengo irakurgaiak Israelen historiako une nagusiak gogoratu deuskuez. Jeremias profeteak gaur etorkizunari begira jarten gaitu eta Pazkoetan ospatuko doguna iragarten deusku: Jaungoikoak, bere maitasunaz , gure bihotzak aldatu egingo ditu.

 

Erantzun-Salmoa: 50. Salmoa

            Salmoa abestuz, eskatu deiogun Jaunari bihotz garbiz eusteko grazia

 

"Bihotz garbia gugan sortu..."

 

Heb 5, 7-9:

 

            Irakurgaiak,  Jesukristok egin eban bidea gogora ekarten deusku: heriotzaraino zintzoa izan zalako, guztiontzat biziaren iturri bihurtu da.

 

Jn 12, 20-33:

            Jesukristo da, lurrean jausten dan gal-garaua. Bere heriotzeaz dakarsku bizia.

            Prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko, "Aintza, Jesus, Zuri beti..." abestuz.

 

Homiliaren amaieran

 

Berrogei egun hazi dagigun

otoitzez gure bihotza,

maitasun eta alkartasunez

berotuz gizarte hotza.

Berrogei egun garbitu daigun

nagikeria ta lotsa

izan gaitezen baztertu eta

pobre guztien ahotsa.

 

Aginte harro, ohore asko

eta aberastasuna

Zesarren hiru opari eder

deabruak dakarguna.

Jesusek barriz horren kontrako

berrogei egun jarduna

pobreen alde justiziaren

errukiaren laguna.


 

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Aurkeztu deioguzan gure Aita Jaungoikoari bere seme-alabon beharrizanak eta etenbarik isuri dagiala gure gainera bere Bizi Espiritua. Esan dagigun alkarregaz: EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

 

·        Gaur Jesukristoren Elizea osotzen dogun bateatuon alde. Bere Espirituaren indarraz, bizia eta itxaropena jarri dagigula heriotza eta etsipena dagoan lekuan. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

 

·        Herri guztietako agintarien alde. Espiritu Santuak euren bihotzak aldatu dagizan eta errespetu, zuzentasun eta bakezko bizikidetza eragin dagien. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

 

·        Jaungoikoaren Erreinuagaitik jasarpena, gorrotoa eta destainak sufritzen dabezan guztien alde: euren bizitzetan sentidu daiela Kristo hil eta berbiztuaren indarra.  Egin dagigun otoitz EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA..

 

 

·        Ospakizun honetan batu garanon alde. Gizon eta emakumeekazko eskeintza eta alkartasunean biziz, Jaunaren Kurutzetik datorren Argira zabalik bizi gaitezan. Egin dagigun otoiz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

 

            Aita biziemoilea, begiratu errukiz heriotzazko ilunpetan bizi garanoi; eta zure Espirituaren egintza bizitzailearen bidez, barritu eta aldatu gure bizitzak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

 

Jaunartze ostean irakurri daitekeen testua.

 

            Barrutik ezagutzen gaituzu, Jauna.

            Ezin deutsugu iruzur egin.

            Lazarok hilobian lez,

            batzutan, gure biziak hil kiratsa dau.

 

            Gaur, Jauna, beste behin,

            gugana zatoz,

            Lazaroren hilobiraino joan zinanean lez.

            Berbizkundea eta bizia zaran Horrek,

            oihu egin eiguzu hari lez

            eta lagundu gure pekatutik urteten.

 

            Aldatu, zure parkamenaz eta zure Espirituaren indarraz,

            gure bizitzako inguru hilak,

            Zeuk bakarrik berbiztu daikezuzalako.

            Emoiguzu bizia, Jauna,

            Jaungoikoaren seme-alaba lez berbizteko,

            Jaungoikoaren seme-alaba lez bizitzeko,

            zure itxaropenaren lekuko izateko.

 

            Zu Biziaren Jaungoikoa zaralako,

            eskerrik asko, Jauna!

 

AZKEN AGURRA

 

            "Galgaraua lurrean jausi eta hilten ez bada, bakarrik gelditzen da; baina, hilten bada, garaua ugari emoten dau", esan deusku Jesusek Ebanjelioan. Horixe egin eban Jesusek: bere bizia emon, beste guztiok bizia izan dagigun. Geuk ere ikasi dagigula geure burua ukatzen eta heriotzea bera ere onartzen, besteak bizia ugari izan dagien.

 

            "Zu zara gure poza, Kurutz salbatzailea!"


                                          

GARIZUMAKO V. DOMEKEA - B

 

           

SARRERAKO OHARRA

           

            Egun on Jaunaren egunean, eukaristia ospatzera etorri zareen guztioi:

            Heldu gara Garizumako 5. domekara, eta bihozbarritze aldiko azken txanpan sartu gara. Egun gitxi falta da gure fedearen jai nagusia dan Pazkoa ospatzeko.

 

            En este tramo cuaresmal que nos queda por recorrer, necesitamos comprender y asumir lo que Jesús quiere enseñarnos con la imagen del grano de trigo, que sólo cuando cae en tierra y muere, da mucho fruto. Es la propuesta del Señor para que nuestras vidas den mucho fruto. Merece la pena fiarse de Él.

         

Hasi gaitezan, "Zure aurpegi bila...." abestuz.


 

BATZAR BURUAREN AGURRA

 

            Jesukristo Biziaren Jaunaren grazia eta bakea egon beitez zuekin.

 

DAMU OTOITZA

 

            Jesus Jaunak, bihozbarritzearen eta parkamenaren bidez, heriotzatik Jaungoikoaren Bizitzara igarotzeko dei egiten deusku. Apaltasunez, eskatu deiogun parkamena gure pekatuengaitik.

 

·        Gure harrizko bihotza anai-arreben beharrizanenganako bihotz sentibera bihurtu gura dozu. Erruki, Jauna.

 

·        Zure bizia emon nahi izan dozu gu guztiok salbatzeko. Kristo, errruki.

 

·        Sakabanatutako seme-alabak batzen dozuz. Erruki, Jauna.

 

HITZAREN LITURGIA

 

Jr 31, 31-34:

 

            Garizumako domeketako lehenengo irakurgaiak Israelen historiako une nagusiak gogoratu deuskuez. Jeremias profeteak gaur etorkizunari begira jarten gaitu eta Pazkoetan ospatuko doguna iragarten deusku: Jaungoikoak, bere maitasunaz , gure bihotzak aldatu egingo ditu.

 

            La alianza de Moisés era, ciertamente, el fundamento inquebrantable de Israel; pero la alianza no se fundaba sólo en la fidelidad de Dios, sino que debía tener en cuenta también al pueblo con sus infidelidades, el cual había quebrantado el pacto con su Dios.

 

 

 

Erantzun-Salmoa: 50. Salmoa

 

            Salmoa abestuz, eskatu deiogun Jaunari bihotz garbiz eusteko grazia

            Reconocemos sinceramente ante nuestro Dios, nuestras culpas y le pedimos que las borre y nos deje limpios.

 

"Bihotz garbia nigan sortu..."

 

Heb 5, 7-9:

 

            Irakurgaiak, barriro ere Jesukristok egin eban bidea gogora ekarten deusku: heriotzaraino zintzoa izan zalako, guztiontzat biziaren iturri bihurtu da.

            El acontecimiento de la comunicación entre Dios y el hombre se ha cumplido de una manera extraordinaria en Cristo, Dios y hombre. Su perfecta obediencia a Dios nos abre el camino de la reconciliación salvadora.

 

Jn 12, 20-33:

 

            Muriendo en la cruz, Jesús es el grano de trigo que cae en tierra y muere, y da mucho fruto.

            Prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko, "Aintza, Jesus, Zuri beti..." abestuz.

 

Homiliaren amaieran

 

Berrogei egun hazi dagigun

otoitzez gure bihotza,

maitasun eta alkartasunez

berotuz gizarte hotza.

Berrogei egun garbitu daigun

nagikeria ta lotsa

izan gaitezen baztertu eta

pobre guztien ahotsa.

 

Aginte harro, ohore asko

eta aberastasuna

Zesarren hiru opari eder

deabruak dakarguna.

Jesusek barriz horren kontrako

berrogei egun jarduna

pobreen alde justiziaren

errukiaren laguna.

 

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

 

            Aurkeztu deioguzan gure Aita Jaungoikoari bere seme-alabon beharrizanak eta etenbarik isuri dagiala gure gainera bere Bizi Espiritua. Esan dagigun alkarregaz: EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

 

 

·        Gaur Jesukristoren Elizea osotzen dogun bateatuon alde. Bere Espirituaren indarraz, bizia eta itxaropena jarri dagigula heriotza eta etsipena dagoan lekuan. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

 

·        Por los gobernantes de todos los pueblos. Para que el Espíritu Santo transforme sus corazones, y les lleve a potenciar nuevas formas de organizar nuestra convivencia en el respeto, en la justicia y en la paz. Egin dagigun otoitz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA

 

·        Jaungoikoaren Erreinuagaitik jasarpena, gorrotoa eta destainak sufritzen dabezan guztien alde: euren bizitzetan sentidu daiela Kristo hil eta berbiztuaren indarra.  Egin dagigun otoitz EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

 

·        Por quienes estamos participando en esta celebración. Para que viviendo en ntrega y solidaridad con las personas, vivamos abiertos a la luz que viene de la Cruz del Señor. Egin dagigun otoiz. EMOIGUZU ZURE BIZI ESPIRITUA, JAUNA.

 

            Aita biziemoilea, begiratu errukiz heriotzazko ilunpetan bizi garanoi; eta zure Espirituaren egintza bizitzailearen bidez, barritu eta aldatu gure bizitzak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

 

Jaunartze ostean irakurri daitekeen testua.

 

  Hoy, Señor, una vez más,

   llegar hasta nosotros

   como cuando llegaste hasta el sepulcro de Lázaro.

  Tú, que eres la resurrección y la vida,

  grítanos con voz potente como a él,

  y ayúdanos a salir de nuestro pecado.

 

 Danos vida, Señor,

 para renacer como hijas e hijos de Dios,

 vivir como tales,

 y ser testigos de tu esperanza.

 

AZKEN AGURRA

           

            "Galgaraua lurrean jausi eta hilten ez bada, bakarrik gelditzen da; baina, hilten bada, garaua ugari emoten dau", esan deusku Jesusek Ebanjelioan. Horixe egin eban Jesusek: bere bizia emon, beste guztiok bizia izan dagigun.

            Iluminados con la Palabra de Dios, salimos una vez más a la vida de cada día, dispuestos a cumplir la misión que el Señor nos ha confiado, entregando nuestra vida a los demás aún a costa de gastar la nuestra. “Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto”  Así Dios hará fecunda nuestra vida.

 

            "Zu zara gure poza, Kurutz salbatzailea!"

 
GARIZUMAKO V. DOMEKEA                                                     

Itun barria egingo dot,
eta hareen pekaturik ez dot gehiago gogoan izango.

Jeremias Profetearen liburutik
(Jr 31, 31-34)

            Hau dino Jaunak:
            «Hara, badator Israel herriagaz eta Juda herriagaz itun barria egingo dodan sasoia. Ez da izango, Egiptotik atarateko eskutik hartu nituanean euren arbasoekaz egin nebana lakoa, hareek hausi egin eben-eta nire ituna, Ni euren nagusia izan arren —dino Jaunak—. Hona hemen etorkizunean Israelegaz egingo dodan ituna —dino Jaunak—: Barruan ezarriko deutset neure Legea eta bihotzean idatziko. Ni hareen Jainko izango naz eta hareek nire herri izango dira. Ez dabe alkarri irakatsi beharrik izango, "Ezagutu Jauna" esanez, guztiek, txiki nahiz handi, ezagutuko nabe-eta —dino Jaunak—; parkatu egiten deutset gaiztakeria, eta hareen pekaturik ez dot gehiago gogoan izango».

Erantzun-salmoa
(Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15)

Bihotz garbi bat, Jainko, sortu egizu nigan.

Erruki zakidaz, Jainko, zure maitasun handiaz,
kendu egizu nire errua zure amaibako errukiaz.
Garbitu nagizu zeharo nire hobenetik,
garbitu nire gaiztakeriatik.

Bihotz garbi bat, Jainko, sortu egizu nigan,
arnasa bizkorra barritu egizu nire barruan.
Ez nagizu urrundu zure aurretik,
zure arnasa santua ez kendu niri.

Zure salbamenaren poza bihurtu egidazu,
zure arnasa zabalez sendotu nagizu.
Erakutsiko deutsedaz gaiztoei zure bideak,
Zugana bihurtuko dira pekatariak.


Esaneko izaten ikasi eban,
eta betiko salbamenaren iturri bilakatu zan.

Hebrearrei egindako epistolatik
(Heb 5, 7-9)

            Senideok: Kristok, bere giza bizitzaldian, deadar handiz eta negarrez egin eutsan otoitz eta erregu heriotzatik libratu eikean Jainkoari, eta entzun egin eutsan bere begiruneagaitik. Eta Semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi eban esaneko izaten; holan, bere betera heldurik, betiko salbamenaren iturri bilakatu zan beraren esaneko diran guztientzat.

Gari-alea hilten bada, frutu asko emoten dau.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik
(Jn 12, 20-33)

            Aldi haretan, jaietan Jainkoari kultu emotera igon ebenen artean, baziran greziar batzuk ere.
            Honeek Galileako Betsaidako Felipegana hurreratu eta eskabide hau egin eutsoen: «Jauna, Jesus ikusi gura geunke». Andresi esatera joan zan Felipe, eta biek, Andresek eta Felipek, Jesusi esan eutsoen.
            Jesusek erantzun eutsen: «Heldu da Gizonaren Semearen aintza azalduko dan ordua. Egi-egiaz dinotsuet: Gari-alea, lurrean jausi eta hilten ez bada, bera bakarrik gelditzen da; baina, hilten bada, frutu asko emoten dau. Bere bizia maite dauanak galdu egingo dau; baina mundu honetan bere bizia gutxiesten dauanak betiko bizirako gordeko dau. Nire zerbitzari izan gura dauanak, jarraitu beist eta, Ni nagoan tokian, han izango da nire zerbitzaria ere. Nire zerbitzari dana ohoratu egingo dau Aitak.
            Larri dot orain neure barrua, baina zer esan? Ordu honetatik atarateko eskatuko al deutsat Aitari? Baina honetarakoxe etorria naz, hain zuzen, ordu honetarako! Aita, azaldu zeure izenaren aintza!»
            Orduan, ahots bat entzun zan zerutik: «Azaldu dot, eta barriro ere azalduko dot». Han egoan jenteak, ahotsa entzunik, trumoia izan zala inoen; beste batzuek, barriz, aingeru batek berba egin eutsala.
            Jesusek esan eutsen: «Ahots horrek ez dau niretzat berba egin, zuentzat baino. Oraintxe da mundu honen epaiketa, oraintxe botako dabe kanpora mundu honetako buruzagia; eta Nik, lurretik jasoko nabenean, Neugana erakarriko ditut guztiak». Berba honeen bidez, zelako heriotzaz hilgo zan adierazo eban.