Gabon haurtxo bat jaio da

sábado, 9 de marzo de 2013

Gutuna nire irakurleei Declaración-Agradecimiento de José Antonio Pagola

Pozik hartu dut Fedearen Doktrinarako Kongregazio Erromatarrak behin betiko ebatzi duen erabakia Jesus. Hurbilketa historikoa izenburuko nire liburuari buruz. Hau dela eta, hitz batzuk esan nahi dizkiet nire liburua irakurri dutenei edota sei urteotan piztutako eztabaidak gertutik jarraitu dituztenei.
          He recibido con satisfacción la resolución definitiva de la Congregación Romana para la Doctrina de la Fe sobre mi libro, Jesús. Aproximación histórica. Con este motivo quiero dirigirme a quienes han leído mi libro o han seguido de cerca las polémicas suscitadas a lo largo de estos seis años.  1. Lehen-lehenik, esan nahi dut nire liburuari buruz hartutako erabakiek indar ematen didatela une honetan nire bizitzako helburu bakarrari eusteko: gaur egungo gizon-emakumeei lagundu egin nahi diet Jesusen nortasun zirraragarria hobeto ezagutzen, mundu gizakoiagoa eraikitzeko haren egitasmoa gogo biziagoz hartzen eta Jesusen baitan dagoen itxaropenezko misteriora fede handiagoz gerturatzen.

  2. Nire liburua irakurri duzuenoi jakingarriak gerta dakizkizueke, labur bada ere, Erromak hartutako erabaki nagusiak. Doktrina kontuei dagokienez, Kongregazioak aitortzen du nire liburuak ez daukala fedearen aurkako proposamenik bat ere, beraz ez dit eskatu inolako doktrina-okerrik edo heresia-baieztapenik zuzentzeko. Metodologia kontuei dagokienez, Kongregazioak zenbait gogoeta egiten ditu nire liburuaren helburu eta izaerari buruz, eta fedearen eta ikerketa historikoaren arteko harremanari buruz. Hala baina, ez du beharrezkotzat jo nire lanaren ikuskera berrazter dezadan eskatzerik ezta nire lanean erabiltzen dudan metodologiaren zuzenketa apurrik egin dezadan ere.

  3. Eskatu didatena da, “nahasketak eta gaizki ulertuak ekiditeko” hurrengo argitaraldietan neronek iradokitako “aldaketak” txertatzeko, bost puntu zehatzen inguruan. Ez dut zalantza izpirik izan inoiz jarrera honen alde lan egiteko, izan ere beti bilatu izan baitut nire liburuak Jesusen Berri Ona ereiten jarrai dezala. Aurki aterako da argitalpen berria.

  4. Une hauetan bene-benetan eskertu nahi dizuet, urte hauetan aldez edo moldez zuen hurbiltasuna eta baldintzarik gabeko babesa adierazi izan didazuenoi. Hunkituta irakurri ahal izan dut zuetako askok bizi izandako esperientzia nire liburua irakurtzean. Esaten didazue Jesusek errotik aldatu duela zuen bizitza, harengan aurkitu duzuela azkenean Lagun den Jainkoa, zuen fedean sendotu zaretela, era ebanjelikoan bizitzeko konpromisoa hartu duzuela… Eskerrik asko guztioi. Jesus orain ere gure artean bizirik dela esperientzia izatera eraman nauzue.

  5. Orain etorkizunari besterik ez diot begiratzen. Egungo Elizaren zereginik premiazkoena irizten dudana gauzatzen lagunduz eman nahi ditut nire azken urteak: Jesu Kristogana itzultzea, izan ere bizitzen uzten zaigun egia bakarra baitugu Jesu Kristo eta berak bakarrik emango baitigu indarra mundu gizakoiago baten zerbitzura ariko den Eliza ebanjelikoagorantz joateko. Dagoeneko ez naiz gai bestela bizitzeko.

Jose Antonio Pagola


1. Antes que nada, quiero decir que recibo las decisiones que se han tomado sobre mi libro como un estímulo que me reafirma en lo que, en estos momentos, es el único objetivo de mi vida: contribuir a que los hombres y mujeres de hoy podamos conocer mejor la personalidad apasionante de Jesús, acoger con más entusiasmo su proyecto de construir un mundo más humano, y acercarnos con más fe al misterio de esperanza que se encierra en su persona. 


2. A quienes habéis leído mi libro os puede interesar conocer, aunque sea de manera concisa, las principales decisiones tomadas por Roma. En lo referente a cuestiones doctrinales, la Congregación reconoce que mi libro no contiene ninguna proposición contraria a la fe, por lo cual no me ha pedido corregir ningún error doctrinal o afirmación herética. En lo referente a cuestiones metodológicas, la Congregación hace diversas consideraciones sobre el objetivo y la naturaleza de mi libro, y sobre la relación entre fe e investigación histórica. Sin embargo, no ha considerado necesario pedirme una revisión del enfoque de mi obra ni tampoco corrección alguna sobre la metodología que empleo en mi trabajo.


3. Lo que se me ha pedido es que, "para evitar equívocos y malentendidos" introduzca en futuras ediciones "las modificaciones" sugeridas por mí mismo,en torno a cinco puntos concretos. No he dudado en ningún momento en colaborar con esta disposición, pues lo único que he buscado siempre ha sido que mi libro siga sembrando la Buena Noticia de Jesús. La nueva edición saldrá próximamente.


4. En estos momentos quiero agradeceros vivamente a los que , a lo largo de estos años, me habéis manifestado de diversas maneras vuestra cercanía y apoyo incondicional. He podido leer conmovido la experiencia que habéis vivido muchos de vosotros al leer mi libro. Me decís que Jesús ha cambiado radicalmente vuestra vida, que en él os habéis encontrado por fin con un Dios Amigo, que os habéis reafirmado en vuestra fe, que os habéis comprometido a vivir de manera evangélica... Gracias a todos. Me habéis hecho experimentar que Jesús sigue vivo en medio de nosotros.


5. Ahora solo miro al futuro. Quiero vivir mis últimos años colaborando en lo que considero la tarea más urgente en la Iglesia actual: volver a Jesucristo como la única verdad de la que nos está permitido vivir y la única fuerza que nos puede hacer caminar hacia una Iglesia más evangélica al servicio de un mundo más humano. Ya no sabría vivir de otra manera.
 

José Antonio Pagola

Pozarren hartzen dogu azalpen hau. Astero kopiatzen ditugu berton eta irakurten pozarren bere komentarioak ebanjelioari buruzkoak. Eskerrik asko Pagola zure ekarpenagaitik!

arratia.tk  

No hay comentarios: