Zeanuriko kanpaiak

martes, 16 de octubre de 2018

Urtean zeharreko 29. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.


                         

                                

                                  URTEAN ZEHARREKO XXIX. DOMEKEA - B
DOMUND 2018 – “ALDATU EIZU MUNDUA”SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi:

            Urtero lez, Elizeak gaur, geure ingurutik apur bat urten eta urrunago begiratzera dei egiten deusku; Jesusen Ebanjelioa oraindik ezagutzen ez daben lurraldeetara begiratzera dei egiten deusku.
            Gaur, Domund egunean, “mundua aldatzeko” esaten jaku.
Gure misiolariek argi dauke mundua aldatzeak, Jainkoak bere seme- alabentzat gura dauan duintasunaren araberako bizimodua izan daien jardutea dala. Jainkoaren Hitza eta Jesukristo Salbatzailea hots eginez, mundu hau guztion etxe izan daiten.
 Espirituak bultzatuta ausardiaz konprometitu gaitezan Barri Ona  gure inguruan eta munduko leku guztietara eroateko.

            "Jesusen Eliza Misiolaria gara."


DAMU OTOITZA

            Senideok, geure barruan isilik, otoitz egin deiogun Jaunari, parkatu deiskun eta gure bihotzak barriztau dagizan:

            - Jesus Jauna, gutariko bakotxa ezagutzen dozuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, neurri barik maite gaituzuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gizon-emakume guztiak salbatzea nahi dozuna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA


Is 53, 10-11:

            Lehenengo irakurgaian, Isaias profeteak aurretiaz iragarten deusku gizon guztiak salbatzeko Jesusek zer egingo dauan.

Erantzun-Salmoa: 32. Salmoa

            Jainkoaren asmoak, salbamen asmoak dira. Guk ere , salmo honekin, Jainko onaren errukia abestu dagigun.

"Gure artera betor Jauna, zure betiko bihotz ona"Eb 4, 14-16:

            Kurutzeko opari bakarragaz behin betiko lortu deusku Kristok salbamena. Uste osoz hurreratu geintekez graziaren iturrira. 

Mk 10, 35-45:
           
            Ikasleak lehenengo tokien bila dabiltz. Jesusek, ostera, zerbitzuaren bidea jarten deusku helburu. "Aleluia" abestu dagigun eta prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Jainkoak entzun egiten dau, Espiritu Santuak suspertuta, apaltasunez zuzentzen jakon otoitza. Horregaitik,
konfiantzaz beteta egingo dogu otoitz:

-         Afrika, Amerika, Asia, Europa eta Ozeaniako lekuko Eleizak Eleizaren misino bakarrean bat eginik egin daien aurrera eta Barri Ona iragarri deieen oraindik ezagutzen ez dabenei. Eskatu deiogun Jaunari.

-         Gazteek bildur barik bilatu, aurkitu eta iragarri daien Jesus, eta neba-arreben zerbitzura jarduteko bideari ekin deioen. Eskatu deiogun Jaunari.

-         Gure kristau alkarteak eredugarri izan daitezan neba-arreben arteko hartu-emonetan eta bakotxak bere doheak besteen zerbitzura jarri daizan, Jainkoak emondako guztia eskertuz. Eskatu deiogun Jaunari.

-         Arratiako Eliza osotzen dogun guztion alde, Jesusek Ebanjelioan gogoratu deuskunez, bere ikasle misiolari izateko biderik onena besteen zerbitzari izatea dala. Gugaz bizi diranei eta beharrizanean aurkitzen diranei  apaltasunez eta maitasunez zerbitzen ikasi dagigula.  Eskatu deiogun Jaunari.

            Entzun, Aita, eskari honeek eta gutariko bakotxak bere bihotzean egiten deutsuzanak. Uste osoz eskatzen deutsugu Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

Domund eguneko Eukaristian parte hartzeak gure kristau izatea misiolari ikuspuntutik bizitzera garoaz. Sentitu gaitezan misiolari, gur batez be, mundu osoan Barri Ona bizi bihurtzen ari diran gizon eta emakume guztiakaz batera. Gure misiolari egitekoa ez daitela Domund eguneko oroitzapen huts izan; bat egin daigula
misiolariakaz eten barik otoitz eginez eta laguntza emonez.

            "Jesus, munduko Argia...

 

                               


                                  URTEAN ZEHARREKO XXIX. DOMEKEA - B
DOMUND 2018 – “CAMBIA EL MUNDO”


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on Jaunaren Eguna ospatzera etorri zareen guztioi:

            Urtero lez, Elizeak gaur, geure ingurutik apur bat urten eta urrunago begiratzera dei egiten deusku; Jesusen Ebanjelioa oraindik ezagutzen ez daben lurraldeetara degiratzera dei egiten deusku.

La Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, que hoy celebramos, nos invita a trabajar por “cambiar el mundo”.
            Cambiar el mundo es, entre otras cosas, colaborar –a través de la Palabra de Dios y el anuncio de Jesucristo Salvador– para que las personas con quienes conviven obtengan un modo de vida de acuerdo con la dignidad que Dios quiere para sus hijos e hijas
Que, por el bautismo, el Espíritu nos impulsa a implicarnos con valentía en que el Evangelio llegue a todos los rincones de la Tierra.

            "Jesusen Eliza Misiolaria gara."

DAMU OTOITZA

            Senideok, geure barruan isilik, otoitz egin deiogun Jaunari, parkatu deiskun eta gure bihotzak barriztau dagizan:

            - Jesus Jauna, gutariko bakotxa ezagutzen dozuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, neurri barik maite gaituzuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gizon-emakume guztiak salbatzea nahi dozuna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Is 53, 10-11:

            Lehenengo irakurgaian, Isaias profeteak aurretiaz iragarten deusku gizon guztiak salbatzeko Jesusek zer egingo dauan.
            La voluntad de Dios, es la salvación de todos. Para eso ha venido Jesús al mundo.

Erantzun-Salmoa: 32. Salmoa

            Jainkoaren asmoak, salbamen asmoak dira. Guk ere , salmo honekin, Jainko onaren errukia abestu dagigun.
.
            El salmista canta a Dios, porque el Señor es justo y es grande su misericordia.

            "Gure artera betor Jauna, zure betiko bihotz ona"

Eb 4, 14-16:

            Kurutzeko opari bakarragaz behin betiko lortu deusku Kristok salbamena. Uste osoz hurreratu geintekez graziaren iturrira. 
            Jesús se hizo igual a nosotros para vivir nuestra vida. Él es el mediador entre Dios y los hombres.

Mk 10, 35-45:

            Los apóstoles buscan los primeros puestos. Para Jesús, el primer puesto es servir y entregarse a los demás.
            Ikasleak lehenengo tokien bila dabiltz. Jesusek, ostera, zerbitzuaren bidea jarten deusku helburu. "Aleluia" abestu dagigun eta prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

Jainkoak entzun egiten dau, Espiritu Santuak suspertuta, apaltasunez zuzentzen jakon otoitza. Horregaitik, konfiantzaz beteta egingo dogu otoitz:

-         Afrika, Amerika, Asia, Europa eta Ozeaniako lekuko Eleizak Eleizaren misino bakarrean bat eginik egin daien aurrera eta Barri Ona iragarri deieen oraindik ezagutzen ez dabenei. Eskatu deiogun Jaunari.

-         Para que los jóvenes, no tengan miedo de buscar, descubrir y anunciar a Jesús, y, como El entregarse generosamente al servicio de los herman@s. Eskatu deiogun Jaunari.

-         Para que las comunidades cristianas seamos conscientes de que somos misión y de que estamos en el mundo para transmitir el Evangelio y construir una sociedad más justa y más humana.  Eskatu deiogun Jaunari.

-         Arratiako Eliza osotzen dogun guztion alde, Jesusek Ebanjelioan gogoratu deuskunez, bere ikasle misiolari izateko biderik onena besteen zerbitzari izatea dala. Gugaz bizi diranei eta beharrizanean aurkitzen diranei  apaltasunez eta maitasunez zerbitzen ikasi dagigula.  Eskatu deiogun Jaunari.

            Entzun, Aita, eskari honeek eta gutariko bakotxak bere bihotzean egiten deutsuzanak. Uste osoz eskatzen deutsugu Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.


AZKEN AGURRA

            Jaungoiko gure Aita gurekin izan daigula beti. Bere poza eta bakea emon deiguzala. Eta gizaki guztien pausoak biziaren bidetik zuzendu dagizala.
La participación en la eucaristía de jornada del Domund nos impulsa a vivir nuestro ser cristiano desde la perspectiva misionera. Sintámonos misioneros y misioneras hoy de manera especial, con todos los misioneros del mundo que están haciendo vida el Evangelio


Jesus, munduko Argia..."

 

XXIX. DOMEKEA URTEAN ZEHAR

Bere bizia ordaintzat emoten badau,
izango dau ondorengo ugari.

Isaias Profetearen liburutik
(Is 53, 10-11)

Jaunak oinazez josi gura izan eban.
Pekatuen ordainetan bizia emon ebala,
izango ditu ondorengoak
eta bizitza luzea,
eta haren bitartez Jaunaren nahia burutuko da.
Hainbat neke jasan ondoren,
argia ikusiko dau eta asea izango da.
Bere ezagutzaren bidez,
nire zerbitzari zuzenak
asko egingo ditu zuzen,
hareen gaiztakeriak bere gain hartu ebazan-eta.

Erantzun-salmoa
(Sal 32, 4-5. 18-19. 20 eta 22)

Betor gugana, Jauna, zure maitasuna,
Zeugan dogu-eta geure uste ona.

Zuzena da Jaunaren berbea,
leiala Harek egin dauan guztia.
Zuzen eta bidezko dana dau maite,
Haren graziaz lurra dago bete.

Hara, Jaunaren begiak bildur deutsoenakana,
Haren maitasuna itxaroten dabenakana;
heriotzatik ditu atarako,
eta gosetean aseko.

Gure bihotza Jaunaren zain dogu.
Betor gugana, Jauna, zure maitasuna,
Zeugan dogu-eta gure uste ona.

Goazen uste osoz graziaren aurkira.

Hebrearrei egindako epistolatik
(Heb 4, 14-16)

    Senideok: Gure abade nagusi handia, Jesus, Jainkoaren Semea, zeruetan sartua dogun ezkero, eutsi deiogun autortzen dogun sinesmenari; izan ere, gure abade nagusia ez da gure ahuleriaz erruki ez daiteken norbait, bera ere, gu lez, gauza guztietan probatua izan da-eta, pekatuan izan ezik. Hurreratu gaitezan, bada, konfiantza osoz Jainkoaren graziaren tronura, errukia lortu eta preminaldian laguntza izan dagigun.

Irakurgai laburragoa egin nahi bada, kako [] artean emoten dan zatia itzi daiteke.

Gizonaren Semea
bere bizia askoren erospen sari emotera etorri da.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 10, 35-45)

    [Aldi haretan, Santiago eta Joanek, Zebedeoren semeek, Jesusegana hurreratu eta esan eutsoen: «Maisu, eskatuko deutsuguna Zuk guri egitea gura geunke». Jesusek itaundu eutsen: «Zer gura dozue, bada, Nik zuei egitea?» Eta hareek: «Jesarri gaitezala bata zure eskuman eta bestea ezkerrean, Zu zeure aintzara heltzean».
    Jesusek esan eutsen: «Ez dakizue zer eskatzen dozuen. Gauza al zaree Nik edan behar dodan kaliza mingotsa edateko, edo Nik murgildu behar dodan uretan murgiltzeko?» «Bai, gauza gara!», erantzun eutsoen.
    Jesusek, orduan: «Nik edan behar dodan kaliza mingotsa, bai, edango dozue, baita Nik murgildu behar dodan uretan murgilduko ere; baina nire eskuma-ezkerretan jesarte hori ez dago nire esku inori emotea; Jainkoak norentzat dauan prestatuta, hari emongo jako».
    Beste hamarrak, hori entzutean, hasarre jarri ziran Santiago eta Joanen aurka. Jesusek dei egin eta esan eutsen:] «Dakizuenez, herrien buruzagiek menpean hartzen dabez herriak eta handikiek euren agintea ezarten deutsee. Ez dau holan izan behar zuen artean. Zuen artean handi izan nahi dauana izan bedi zuen zerbitzari, eta zuen artean lehenengo izan nahi dauana izan bedi guztien morroi. Gizonaren Semea ere ez da-eta zerbidua izatera etorri, zerbitzari izatera baino, eta bere bizia guztien alde ordainsaritzat emotera».


No hay comentarios: