Poztu eta alaitu!

martes, 13 de octubre de 2015

Urtean zeharreko 29. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.


                         

                                  URTEAN ZEHARREKO XXIX. DOMEKEA - B
DOMUND   -  “ERRUKIAREN MISIOLARIAK”


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Ondo etorriak Eukaristiaren ospakizun honetara.

            Jaun berbiztuaren mahai inguruan batu gara. Domekero ospatzen dogun eukaristia doe handi bat da eta, Jaungoiko Aita-Amak bere Seme Jesukristogan, maitasun errukitsua adierazten deusku. Laster, Frantzisko aita santuak  aldarrikatu izan dauan lez,  Errukiaren Urte Santua hasiko da. Izan gaitezan ba guztiok “errukiaren misiolari”.
            Jaunaren Hitza geuganatuz, fedean eta maitasunean sendotu gaitezala eta zabaldu dagigula Jesukristoren Barri Ona.

            "Jesusen Eliza Misiolaria gara."


DAMU OTOITZA

            Senideok, geure barruan isilik, otoitz egin deiogun Jaunari, parkatu deiskun eta gure bihotzak barriztau dagizan:

            - Jesus Jauna, gutariko bakotxa ezagutzen dozuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, neurri barik maite gaituzuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gizon-emakume guztiak salbatzea nahi dozuna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA


Is 53, 10-11:

            Lehenengo irakurgaian, Isaias profeteak aurretiaz iragarten deusku gizon guztiak salbatzeko Jesusek zer egingo dauan.

Erantzun-Salmoa: 32. Salmoa

            Jainkoaren asmoak, salbamen asmoak dira. Guk ere , salmo honekin, Jainko onaren errukia abestu dagigun.

"Gure artera betor Jauna, zure betiko bihotz ona"

Eb 4, 14-16:

            Kurutzeko opari bakarragaz behin betiko lortu deusku Kristok salbamena. Uste osoz hurreratu geintekez graziaren iturrira. 


Mk 10, 35-45:
           
            Ikasleak lehenengo tokien bila dabiltz. Jesusek, ostera, zerbitzuaren bidea jarten deusku helburu. "Aleluia" abestu dagigun eta prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Jesusek zerutik gure zerbitzuan jarraitzen dau; bere anai-arreba gaituanon alde otoitzean dihardu. Uste honegaz Aitagana hurreratu gaitezan:

            - Eliza osoaren alde, Jaungoikoaren errukiaren esperientziatik barritu daiten eta ebanjelizazino barriari ekin deion. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Elizaren misinoaren alde; Jaungoikoaren errukiaz bultzatuta, bildur barik jo daian egoerarik gatxenetara eta behartsuenetara. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Misiolari guztien alde: euren lan gogorrean, Jaungoikoaren eta kristau guztien laguntza izan dagien. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Jesusek Ebanjelioan gogoratu deusku, bere ikasle izateko biderik onena besteen zerbitzari izatea dala. Gugaz bizi diranei eta beharrizanean aurkitzen diranei  apaltasunez eta maitasunez zerbitzen ikasi dagigula. ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

            Entzun, Aita, eskari honeek eta gutariko bakotxak bere bihotzean egiten deutsuzanak. Uste osoz eskatzen deutsugu Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.
DIRU BATZEA

Domund egunak gure kristinau izatea misiolari ikuspegitik bizi izatera dei egiten jaku. Gaur batzen dan dirua gure misiolarientzat izango da.
Eskerrik asko zure solidaritzagaitik 
 
AZKEN AGURRA

            Jaungoiko gure Aita gurekin izan daigula beti. Bere poza eta bakea emon deiguzala. Eta gizaki guztien pausoak biziaren bidetik zuzendu dagizala.

            "Jesus, munduko Argia..."

 

                               

                                  URTEAN ZEHARREKO XXIX. DOMEKEA - B
DOMUND – “ MISIONEROS DE LA MISERICORDIA”

SARRERAKO OHARKIZUNA


            Ondo etorriak Eukaristiaren ospakizun honetara.

            Jaun berbiztuaren mahai inguruan batu gara. Domekero ospatzen dogun eukaristia doe handi bat da eta, Jaungoiko Aita-Amak bere Seme Jesukristogan, maitasun errukitsua adierazten deusku. Laster, Frantzisko aita santuak  aldarrikatu izan dauan lez,  Errukiaren Urte Santua hasiko da. Izan gaitezan ba guztiok “errukiaren misiolari”.

            La celebración de la eucaristía de cada domingo es el gran don que recibimos para experimentar la presencia del amor misericordioso de Dios. En este día del DOMUND se nos invita a ser “ misioneros de la misericordia”.
            Jaunaren Hitza geuganatuz, fedean eta maitasunean sendotu gaitezala eta zabaldu dagigula Jesukristoren Barri Ona.


             "Jesusen Eliza Misiolaria gara."


DAMU OTOITZA

            Senideok, geure barruan isilik, otoitz egin deiogun Jaunari, parkatu deiskun eta gure bihotzak barriztau dagizan:

            - Jesus Jauna, gutariko bakotxa ezagutzen dozuna. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, neurri barik maite gaituzuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, gizon-emakume guztiak salbatzea nahi dozuna. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Is 53, 10-11:

            Lehenengo irakurgaian, Isaias profeteak aurretiaz iragarten deusku gizon guztiak salbatzeko Jesusek zer egingo dauan.
            La voluntad de Dios, es la salvación de todos. Para eso ha venido Jesús al mundo.

Erantzun-Salmoa: 32. Salmoa

            Jainkoaren asmoak, salbamen asmoak dira. Guk ere , salmo honekin, Jainko onaren errukia abestu dagigun.
            El salmista canta a Dios, porque el Señor es justo y es grande su misericordia.

"Gure artera betor Jauna, zure betiko bihotz ona"
Eb 4, 14-16:

            Kurutzeko opari bakarragaz behin betiko lortu deusku Kristok salbamena. Uste osoz hurreratu geintekez graziaren iturrira. 
            Jesús se hizo igual a nosotros para vivir nuestra vida. Él es el mediador entre Dios y los hombres.

Mk 10, 35-45:
            Los apóstoles buscan los primeros puestos. Para Jesús, el primer puesto es servir y entregarse a los demás.
            Ikasleak lehenengo tokien bila dabiltz. Jesusek, ostera, zerbitzuaren bidea jarten deusku helburu. "Aleluia" abestu dagigun eta prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko.

JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Jesusek zerutik gure zerbitzuan jarraitzen dau; bere anai-arreba gaituanon alde otoitzean dihardu. Uste honegaz Aitagana hurreratu gaitezan:

            - Eliza osoaren alde, Jaungoikoaren errukiaren esperientziatik barritu daiten eta ebanjelizazino barriari ekin deion. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Por la misión universal de la Iglesia, para que impulsada por la misericordia de Dios no tema ir a las situaciones más difíciles y necesitadas. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Por los misioneros y misioneras, que en todas las partes del mundo anuncian el Evangelio, para que sientan la paz y la fortaleza de Dios que les bendice y les acompaña en su labor. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Jesusek Ebanjelioan gogoratu deusku, bere ikasle izateko biderik onena besteen zerbitzari izatea dala. Gugaz bizi diranei eta beharrizanean aurkitzen diranei  apaltasunez eta maitasunez zerbitzen ikasi dagigula. ESKATU DEIOGUN  JAUNARI.

           
            Entzun, Aita, eskari honeek eta gutariko bakotxak bere bihotzean egiten deutsuzanak. Uste osoz eskatzen deutsugu Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.DIRU BATZEA
Este año de la fe,  debe ser un impulso  a vivir nuestro compromiso cristiano sintiéndonos misioneros de la fe y uniéndonos  a todos los misioneros y misioneras que están haciendo vida el Evangelio en todo el mundo. La colecta hoy será a favor de los que trabajan en misiones.


AZKEN AGURRA

            Jaungoiko gure Aita gurekin izan daigula beti. Bere poza eta bakea emon deiguzala. Eta gizaki guztien pausoak biziaren bidetik zuzendu dagizala.
            Dios nuestro Padre, nos acompaña siempre. Que nos de su gozo y su paz. Que conduzca nuestros pasos, por el camino de la vida.

            "Jesus, munduko Argia..."

 

XXIX. DOMEKEA URTEAN ZEHAR

Bere bizia ordaintzat emoten badau,
izango dau ondorengo ugari.

Isaias Profetearen liburutik
(Is 53, 10-11)

Jaunak oinazez josi gura izan eban.
Pekatuen ordainetan bizia emon ebala,
izango ditu ondorengoak
eta bizitza luzea,
eta haren bitartez Jaunaren nahia burutuko da.
Hainbat neke jasan ondoren,
argia ikusiko dau eta asea izango da.
Bere ezagutzaren bidez,
nire zerbitzari zuzenak
asko egingo ditu zuzen,
hareen gaiztakeriak bere gain hartu ebazan-eta.

Erantzun-salmoa
(Sal 32, 4-5. 18-19. 20 eta 22)

Betor gugana, Jauna, zure maitasuna,
Zeugan dogu-eta geure uste ona.

Zuzena da Jaunaren berbea,
leiala Harek egin dauan guztia.
Zuzen eta bidezko dana dau maite,
Haren graziaz lurra dago bete.

Hara, Jaunaren begiak bildur deutsoenakana,
Haren maitasuna itxaroten dabenakana;
heriotzatik ditu atarako,
eta gosetean aseko.

Gure bihotza Jaunaren zain dogu.
Betor gugana, Jauna, zure maitasuna,
Zeugan dogu-eta gure uste ona.

Goazen uste osoz graziaren aurkira.

Hebrearrei egindako epistolatik
(Heb 4, 14-16)

    Senideok: Gure abade nagusi handia, Jesus, Jainkoaren Semea, zeruetan sartua dogun ezkero, eutsi deiogun autortzen dogun sinesmenari; izan ere, gure abade nagusia ez da gure ahuleriaz erruki ez daiteken norbait, bera ere, gu lez, gauza guztietan probatua izan da-eta, pekatuan izan ezik. Hurreratu gaitezan, bada, konfiantza osoz Jainkoaren graziaren tronura, errukia lortu eta preminaldian laguntza izan dagigun.

Irakurgai laburragoa egin nahi bada, kako [] artean emoten dan zatia itzi daiteke.

Gizonaren Semea
bere bizia askoren erospen sari emotera etorri da.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 10, 35-45)

    [Aldi haretan, Santiago eta Joanek, Zebedeoren semeek, Jesusegana hurreratu eta esan eutsoen: «Maisu, eskatuko deutsuguna Zuk guri egitea gura geunke». Jesusek itaundu eutsen: «Zer gura dozue, bada, Nik zuei egitea?» Eta hareek: «Jesarri gaitezala bata zure eskuman eta bestea ezkerrean, Zu zeure aintzara heltzean».
    Jesusek esan eutsen: «Ez dakizue zer eskatzen dozuen. Gauza al zaree Nik edan behar dodan kaliza mingotsa edateko, edo Nik murgildu behar dodan uretan murgiltzeko?» «Bai, gauza gara!», erantzun eutsoen.
    Jesusek, orduan: «Nik edan behar dodan kaliza mingotsa, bai, edango dozue, baita Nik murgildu behar dodan uretan murgilduko ere; baina nire eskuma-ezkerretan jesarte hori ez dago nire esku inori emotea; Jainkoak norentzat dauan prestatuta, hari emongo jako».
    Beste hamarrak, hori entzutean, hasarre jarri ziran Santiago eta Joanen aurka. Jesusek dei egin eta esan eutsen:] «Dakizuenez, herrien buruzagiek menpean hartzen dabez herriak eta handikiek euren agintea ezarten deutsee. Ez dau holan izan behar zuen artean. Zuen artean handi izan nahi dauana izan bedi zuen zerbitzari, eta zuen artean lehenengo izan nahi dauana izan bedi guztien morroi. Gizonaren Semea ere ez da-eta zerbidua izatera etorri, zerbitzari izatera baino, eta bere bizia guztien alde ordainsaritzat emotera».


Publicar un comentario