Welcome to Gernikaldea 2023/24

sábado, 10 de octubre de 2020

Denak? Fratelli tutti entziklikara hurbilketa bat


Facundo Fernández - Ciudad del Vaticano

Frantzisko aita santuaren gutun entzikliko berria iragarri zenetik, Fratelli tutti, kazetarien artean eta sare sozialetan izenburua itzultzeko moduari buruzko eztabaida luzeak piztu ziren. Eztabaida horiek, noski, emakumearen rolari buruzko gogoetak ekarri zituzten, bai eta hizkuntzak gizon eta emakumeen arteko eskubideen berdintasuna bilatzeko duen garrantziari buruzkoak ere. Hala ere, deigarria da eztabaida eta iritzietarako azkartasuna, Frantziskoren hirugarren entziklikako paragrafo bat bakarrik argitaratu gabe.

Hala ere, harritu egiten nau izenburuaren lehen hitzari arreta semantiko izugarria eskaintzeak, bigarrenaren esanahi sakon eta profetikoa itzaletan utziz: tutti. Garai honetan, eredu funtzionalista eta pribatista bat nagusitzen da, ezinbestean "bazterkeriaren kulturara" eramaten duena (FT 188), non askotan ikusten den giza eskubideak ez direla berdinak guztientzat (FT 22), liskarraren kultura nagusitzen den (FT 30), harresien kultura egiteko tentazioa berragertzen den (FT 27), "Guztiak" hitza "neba-arrebak" izenaren ondoan itaun sakona da gaur egungo sasoian.

Fratelli tuttiren bitartez, Frantzisko aita santuak legearen maisuaren galderari erantzun nahi dio Samaritano Onaren parabolan, entziklikaren oinarri den testu biblikoa (FT 56): nor da nire hurkoa? Orrialdeetan zehar, Aita Santuak "gu" ren mistika eta kultura bat eraikitzearen alde lan egiteko gonbita egiten du, guztiak barne hartuko dituena, "Besteak" deitzen ditugunekin polarizazioak alde batera utziz, izan ere, "Denok dugu zaurituren bat, salteatzaileren bat, luzarora pasatzen direnen zerbait eta samariar onaren zerbait" (FT 69).

 

¿Todos? Una aproximación a la encíclica Fratelli tutti


Facundo Fernández - Ciudad del Vaticano

Desde el momento que se anunció la nueva carta encíclica de Papa Francisco, Fratelli tutti, se desataron entre los periodistas y en las redes sociales largas discusiones sobre el modo de traducir el título. Naturalmente, estos debates trajeron consigo necesarias reflexiones sobre el rol de la mujer en la Iglesia, y sobre la importancia del lenguaje en la búsqueda de la igualdad de los derechos entre hombre y mujeres. Sin embargo, llama la atención la rapidez para los debates y opiniones, sin haberse publicado tan solo un párrafo de la tercera encíclica de Francisco.

Sin embargo, me sorprende cómo se le ha dedicado una inmensa atención semántica a la primera palabra del título, dejando en las sombras el profundo y profético significado de la segunda: tutti. En un tiempo donde prevalece un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la “cultura del descarte” (FT 188), donde muchas veces se percibe que los derechos humanos no son iguales para todos (FT 22), donde prevalece una cultura del enfrentamiento (FT 30), donde reaparece la tentación de hacer una cultura de muros (FT 27), la palabra “todos” junto al sustantivo “hermanos y hermanas” debería interpelarnos profundamente en los tiempos en que vivimos.

A través de Fratelli tutti, Papa Francisco busca responder la pregunta del maestro de la ley en la parábola del Buen Samaritano, texto bíblico que es fundamento de la encíclica (FT 56): ¿quién es mi prójimo? A lo largo de las páginas, el Santo Padre invita a trabajar por construir una mística y una cultura del “nosotros” que incluya a todos, dejando de lado las polarizaciones con aquellos que llamamos “los otros”, ya que “todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano” (FT 69).

No hay comentarios: