Jesusen hitza

martes, 5 de octubre de 2021

Urtean zeharreko 28. domekea B urtea

Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.

Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz.
                     

  


                                 URTEAN ZEHARREKO XXVIII. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, guztioi:

            Jaungoikoaren deiari erantzunez, altara honen inguruan alkartuta gagoz. Alkarrekin Jaungoikoaren Berbea entzutera goaz eta Eukaristiaren mahaitik jatera. Jauna da gure Maisua eta Haren Hitza guretzat argia eta bidea.

            Jaunagandik ikasteko gogoaz eta Berak irakasten deuskun bidetik ibilteko asmoaz hasi dagigun Eukaristia

            "Alkartu danok..."


DAMU-OTOITZA

            Senideok: Jaungoikoaren borondatea alde batera itzita, pekatuaren bidetik ibili gara. Parkamena eskatu dagigun:

            - Jesus Jauna, gu aberats izan gaitezan behartsu egin zarana. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, behartsuei Barri Ona iragarten deutsezuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, jarraitzen deutsuenai bizia eta poza emoten deutsezuna. E.  JAUNA.HITZAREN LITURGIA

Jak 7, 7-11:

            Gaurko lehenengo irakurgaia, Ebanjelioaren sarrera lez da. Testamentu Zaharreko gizon batek, bere otoitzean, Jakituria eskatu dau eta emon egin jako; eta jakituriagaz batera ondasun guztiak etorri jakoz.


Erantzun-Salmoa:89. Salmoa

            Uste osoz abestu dagigun Jainkoak deuskun errukia eta maitasuna.

"Erruki hutsa dogu Jauna, errukia ta maitasuna".


Eb 4, 12-13:

            Jaungoikoaren Berbea gure bihotz barruraino sartzen jaku eta salbazino bidera eroaten gaitu. Onartu dagigun berba salbarri hori.

Mk 10, 17-30:

            Onak izateko eta betiko bizia lortzeko zer egin behar dogun esango deusku Jesusek orain. "Aleluia" abestuz, prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko eta onartzeko.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok: guztiok alkarturik, agertu deioguzan Jaungoikoari gizon-emakume guztien aldeko eskariak:

            - Elizea osotzen dogun guztion alde: gure bizitza osoaren ardatza Jesukristo eta Haren Ebanjelioa izan daitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Euren bizitzak Jaungoikoaren eta neba-arreben zerbitzura jarri dituenen alde: Espiritu  Santuaren poza eta indarra beti eurekin izan dagiezan. ESKATU DEIOGUN   JAUNARI.

            - Gure herrian bizi diren kristauen alde, guztiongan Jainko-egarria sortu daiten eta egarri hori asetzeko behar dan iturri bakarra Jesus dala konturatuta Berarengana  jo dagigun. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            -Hemen gagozan guztion  alde: Jaunaren Hitza onarturik eta zerbitzu jarreratik, Jainkoaren eta senide behartsuenenganako maitasuna bizi daigula.        ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Onartu egizuz, Aita ona, uste osoz egin deutsuguzan eskariak. Ase gagizuz zeure errukiaz, bizia eta zoriona izan dagiguzan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.
AZKEN AGURRA

            Senideok, Jesusek Berari jarraitzera dei egin deusku. Ez dagigun bildurrik izan. Begoñako gure Amak lagundu deigula Jesusen jarraitzaile zintzo izaten.

            "Begoñako Andra Mari."

                           


                                 URTEAN ZEHARREKO XXVIII. DOMEKEA - B


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, guztioi:

            Jaungoikoaren deiari erantzunez, altara honen inguruan alkartuta gagoz. Alkarrekin Jaungoikoaren Berbea entzutera goaz eta Eukaristiaren mahaitik jatera. Jauna da gure Maisua eta Haren Hitza guretzat argia eta bidea.
            La Palabra de Dios viene siempre a iluminar nuestra vida, a ayudarnos en la tarea de ser testigos, enviados del Padre
            Jaunagandik ikasteko gogoaz eta Berak irakasten deuskun bidetik ibilteko asmoaz hasi dagigun Eukaristia.

            "Alkartu danok..."


DAMU-OTOITZA

            Senideok: Jaungoikoaren borondatea alde batera itzita, pekatuaren bidetik ibili gara. Parkamena eskatu dagigun:

            - Jesus Jauna, gu aberats izan gaitezan behartsu egin zarana. ERRUKI, JAUNA.

            - Jesus Jauna, behartsuei Barri Ona iragarten deutsezuna. KRISTO, ERRUKI.

            - Jesus Jauna, jarraitzen deutsuenai bizia eta poza emoten deutsezuna. E. JAUNA.HITZAREN LITURGIA

Jak 7, 7-11:

            Gaurko lehenengo irakurgaia, Ebanjelioaren sarrera lez da. Testamentu Zaharreko gizon batek, bere otoitzean, Jakituria eskatu dau eta emon egin jako; eta jakituriagaz batera ondasun guztiak etorri jakoz.
            Escuchamos unas palabras del Libro de la Sabiduría, en el Antiguo Testamento. Es la sabiduría necesaria para encontrarse con Dios.

Erantzun-Salmoa: 89. Salmoa

            Uste osoz abestu dagigun Jainkoak deuskun errukia eta maitasuna.
            Nos unimos a la oración del salmista y pedimos a Dios la sabiduría para alegrar la vida y actuar rectamente.

"Erruki hutsa dogu Jauna, errukia ta maitasuna".


Eb 4, 12-13:

            Jaungoikoaren Berbea gure bihotz barruraino sartzen jaku eta salbazino bidera eroaten gaitu. Onartu dagigun berba salbarri hori.
            Esta lectura hace un elogio de la Palabra de Dios. Escuchemos con fe.

Mk 10, 17-30:

            Seguir a Jesús, es aceptar el compromiso de vivir com El vivió; es contemplar la vida, con los mismos ojos que Él contempló
            Onak izateko eta betiko bizia lortzeko zer egin behar dogun esango deusku Jesusek orain. "Aleluia" abestuz, prestau gaitezan Jesusen berbak entzuteko eta onartzeko.


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

            Senideok: guztiok alkarturik, agertu deioguzan Jaungoikoari gizon-emakume guztien aldeko eskariak:

            - Elizea osotzen dogun guztion alde: gure bizitza osoaren ardatza Jesukristo eta Haren Ebanjelioa izan daitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Gure herrian bizi diren kristauen alde, guztiongan Jainko-egarria sortu daiten eta egarri hori asetzeko behar dan iturrira jo dagigun.  ESKATU DEIOGUN   JAUNARI.

            - Concede a las comunidades cristianas, vivir cada día más intensamente los valores del evangelio, para así  poder construir el Reino de Dios. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            - Por nosotros que  hemos escuchado la Palabra de Dios,  para que nuestras vidas estén encaminadas en el seguimiento de Jesucristo.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

            Onartu egizuz, Aita ona, uste osoz egin deutsuguzan eskariak. Ase gagizuz zeure errukiaz, bizia eta zoriona izan dagiguzan. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.
AZKEN AGURRA

            Senideok, Jesusek Berari jarraitzera dei egin deusku. Ez dagigun bildurrik izan. Begoñako gure Amak lagundu deigula Jesusen jarraitzaile zintzo izaten.
            Jesús nos ha llamado a seguirle: no nos quedemos atrás. Que María nos ayude en este caminar siguiendo los pasos de Jesús.

            "Begoñako Andra Mari.."
XXVIII. DOMEKEA URTEAN ZEHAR


Aberastasunak ezer ez zirala uste neban
jakituriaren ondoan.

Jakituria liburutik
(Jkd 7, 7-11)

    Otoitz egin neban, eta zuhurtasuna emon eustan Jainkoak,
dei egin neutsan, eta jakituriaren espiritua heldu jatan;
errege-aurkia eta aginte-makilea baino nahiago izan neban;
haren aldean aberastasuna ezereztzat jo neban;
harri-bitxirik preziatuenagaz ere ez neban parekatu,
urre guztia, haren aldean, hondar-apur bat besterik ez,
eta zidarrak, haren aurrean, lokatza dirudi.
Osasuna eta edertasuna baino maiteago izan neban,
eta neure argitzat aukeratu neban,
haren disdira ez da-eta inoiz amatetan.
Eta jakituriagaz ondasun guztiak batera etorri jatazan,
eta ezin konta ahala aberastasun haren eskutik.

Erantzun-salmoa
(Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17)

Zure maitasunaz ase gagizuz, Jauna,
poztu gaitezan Zugan.

Gure egunak zenbatzen erakutsi egiguzu,
bihurtu dakigula bihotz hau zuhur.
Bihurtu zakiguz, Jauna, noiz arte?
Jarri zaitez zure morroien alde.

Zure maitasunaz asetu gagizuz goizean,
gure egun guztietan poztu eta alaitu gaitezan.
Poztu gagizuz, samindu gozuzan egunen ordez,
ikusi doguzan gatx-urteen ordez.

Zure lana agertu bedi zure morroiakan,
eta zure aintza zure semeakan.
Gugan bedi Jaunaren, gure Jainkoaren ontasuna,
gure eskulanean lagundu egiguzu,
eta gure eskuen lana lagundu egizu.

Bihotzaren erabagi eta asmoak epaitzeko gai da
Jainkoaren berbea.

Hebrearrei egindako epistolatik
(Heb 4, 12-13)

    Bizia da Jainkoaren berbea, bizia eta eraginkorra, aho biko ezpatea baino sarkorragoa: arima eta espirituaren sakoneraino sartzen da, pertsonearen zokorik ezkutueneraino, eta barreneko pentsamendu eta asmoak aztertzen ditu. Ez da harentzat munduan ezer ikusezinik; dana dago biluzik eta agirian, kontuak emon beharko deutsaguzan Haren begietan.

Irakurgai laburragoa egin nahi bada, kako [] artean emoten dan zatia itzi daiteke.

Saldu daukazuzan guztiak, eta jarraitu Niri.

Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen liburutik
(Mk 10, 17-30)

    Aldi haretan, Jesus abiatzera joiala, gizon bat etorri jakon lasterka eta, aurrean belaunikaturik, itaundu eutsan: «Maisu ona, zer egin behar dot betiko bizia ondaretzat jasoteko?»
    Jesusek erantzun eutsan: «Zergaitik esaten deustazu ona? Inor ez da ona, Jainkoa besterik. Badakizuz aginduak: ez hil inor, ez egin adulteriorik, ez ostu, ez egin guzurrezko testigantzarik, ez egin kalterik, hartu aintzat aitamak». Harek, orduan: «Maisu, gazte-gaztetatik bete izan dot guzti hori».
    Jesus maitasunez begira jarri jakon, eta esan: «Gauza bat besterik ez jatzu falta: zoaz, saldu daukazun guztia eta emon behartsuei, eta altxorra izango dozu zeruan; gero, zatoz eta jarraitu Niri». Berba honeek entzutean, ilun jarri zan gizona eta nahigabez joan, ondasun handien jabe zan-eta.
    Orduan, Jesusek, ingurura begiratuz, esan eutsen ikasleei: «Bai nekez sartuko dirala aberatsak Jainkoaren erreinuan!» Harriturik itzi ebazan ikasleak esaldi honek. Baina Jesusek barriro ere: «Ene semeok, bai zaila dala Jainkoaren erreinuan sartzea! Orratzaren begitik gamelua igarotea errazago, aberatsa Jainkoaren erreinuan sartzea baino».
    Ikasleek, gero eta harrituago, alkarri inotsen: «Nor salbatu daiteke, orduan?» Jesusek begira-begira jarri eta esan eutsen: «Gizakiarentzat ezinezkoa da, baina Jainkoarentzat ez, dana daike-eta Jainkoak».
    [Pedrok esan eutsan Jesusi: «Hara, guk dana itzi dogu, Zuri jarraitzeko».
    Jesusek erantzun: «Benetan dinotsuet: Nigaitik eta Barrionagaitik etxea, senideak, ama, aita, seme-alabak eta lurrak izten dituanak, orain, mundu honetan, ehun holako hartuko dau: etxe, senide, ama, seme-alaba eta lur, erasoaldiekin batera; eta gero, datorren munduan, betiko bizia».]No hay comentarios: