Aleluia!

martes, 12 de febrero de 2019

Urtean zeharreko 6. domekea C urtea


Domeka honetarako liturgia lagungarriak euskeraz.


Subsidios litúrgicos bilingües para este domingo.

Irakurgaiak euskeraz. URTEAN ZEHARREKO VI. DOMEKEA - C

                                                                          
SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, Eukaristiaren ospakizun honetara etorri zareen guztioi

            Kristoren heriotza-piztuerak, ospatzeko eguna dogu domekea. Berari esker, gu ere piztuko gareneko itxaropena sendotzeko eguna. Pazkoan dago izan ere, kristau-bizitza osoaren egia. Jesus berbiztu dalako, badakigu Jesusen zoriontasunen eskeintza zorionezko eskeintza dala. Kristo berbiztu eta bizi dalako, hark proposaturiko bidea egiazko zorionaren bidea dogu.

            Jaungoikoak bete gagizala guztiok bere zoriontasunez.

   "Zein gozo ta eder dan..."


DAMU-OTOITZA

   Senideok, geure barrura eta bizi garean gizartera begiratzen badogu, ikusiko dogu, "solidaritza" berbea ahoan sarri erabilten badogu ere, besteen beharrizanak ez gaituela larregi kezkatzen. Horregaitik, Jaungoikoari parkatzeko eskatu beharrean aurkitzen gara:

   - Jesus Jauna, gure janari egin zareana. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, gure indarra zaituguna. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, behartsuen bidera Aitak bialdua izan zareana. ERRUKI, JAUNA.


HITZAREN LITURGIA

Jer 17, 5-8:

   Erreka ondoko zuhaitzak ur bila luzatzen ditu bere sustraiak eta ura da bere bizi-iturria. Gure bizi-iturria Jaungoikoa da.

Erantzun-Salmoa: 1ngo salmoa

            Hibai ertzean dagoan arbolak ur aldera luzatzen ditu bere sustraiak; eta uretik xurgatzen dau bizia. Gure bizi iturria Jainkoa da.

 "Bai dohatsu, gau ta egun Jaunaren legea hausnartzen dauena."1 Kor 15, 12. 16-20:

   Jesusen biztuerea ez da bakarrik gure fedearen oinarria, gure biztuerearen itxaropena eta ziurtasuna ere bada. Kristo biztu dalako, geu ere biztuko gara.
Lk 6, 17. 20-26:

   Ebanjelioa behartsuentzat barri ona da eta aberatsentzat zoritxarra. Gose diranak zoriontsuen artean sartzen ditu Jesusek, aseak izango diralako.

   Jesusi entzuteko prestatuz, kantau dagigun "Aleluia".


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Zoriontasun-bidean jartzen gaituen Aitari eskatu deiogun zoriona gehien sufritzen dabenetzat.


   - Eliza osoa eta kristau bakotxa eskuzabaltasun, zerbitzu jarrera eta solidaritza eredu izan       gaitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Munduko herri zapalduen alde, gerran edo gerraren ondorioz sufritzen dabenen alde euren egoera larri horretan gu guztion laguntza euki dagien. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Beren zoriona dirua eukitean oinarritzen dabenen alde: benetako zorion-bidea aurkitu dagien, pobreak serbitzatuz eta sufritzen dabenei lagunduz. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Eukaristi honetan alkartu garen guztion alde: geuk ere, Jesuen Piztueraren argitan, geure zorion-bidea auritu dagigun.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   Entzun, Aita ona, zure seme-alabon eskariak; emoiguzu bihotz errukitsua eta sortu gugan solidaritzazko jarrerak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AZKEN AGURRA

            Gaurko ebanjelioan zoriontasunaren bidea agertu jaku. Eukaristiaren mahaiak zorionezko alkartean sendotu gaitu eta zoriontasun bidean aurrera egiteko indarra eta adorea emon deusku.

"Zoriontsuak...."
URTEAN ZEHARREKO VI. DOMEKEA - C


SARRERAKO OHARKIZUNA

            Egun on, Eukaristiaren ospakizun honetara etorri zareen guztioi

            Kristoren heriotza-piztuerak, ospatzeko eguna dogu domekea. Berari esker, gu ere piztuko gareneko itxaropena sendotzeko eguna. Pazkoan dago izan ere, kristau-bizitza osoaren egia. Jesus berbiztu dalako, badakigu Jesusen zoriontasunen eskeintza zorionezko eskeintza dala. Kristo berbiztu eta bizi dalako, hark proposaturiko bidea egiazko zorionaren bidea dogu.
            El poder, la riqueza, la sabiduría de este mundo son luces que se apagan y cañas quebradas que hieren a los que en ellas se apoyan.
            Para seguir a Jesús la única fuerza es la fe y creer y confiar, apoyarse en Dios. Creer que Jesús vive es afirmar que los dichosos son los pobres, los que lloran, los perseguidos, los que sufren... ¿Creemos de verdad en las Bienaventuranzas?

            Jaungoikoak bete gagizala guztiok bere zoriontasunez.

   "Zein gozo ta eder dan..."

DAMU-OTOITZA

   Senideok, geure barrura eta bizi garean gizartera begiratzen badogu, ikusiko dogu, "solidaritza" berbea ahoan sarri erabilten badogu ere, besteen beharrizanak ez gaituela larregi kezkatzen. Horregaitik, Jaungoikoari parkatzeko eskatu beharrean aurkitzen gara:

   - Jesus Jauna, gure janari egin zareana. ERRUKI, JAUNA.

   - Jesus Jauna, gure indarra zaituguna. KRISTO, ERRUKI.

   - Jesus Jauna, behartsuen bidera Aitak bialdua izan zareana. ERRUKI, JAUNA.

HITZAREN LITURGIA

Jer 17, 5-8:

   Erreka ondoko zugaitzak ur bila luzatzen ditu bere sustraiak eta ura da bere bizi-iturria. Gure bizi-iturria Jaungoikoa da.
            Para vivir hay que apoyarse en Dios  ”En Él vivimos, nos movemos y somos”  Él es el único en el que nuestras esperanzas y deseos más profundos encuentran su meta.

Erantzun-Salmoa: 1ngo salmoa

            Hibai ertzean dagoan arbolak ur aldera luzatzen ditu bere sustraiak; eta uretik xurgatzen dau bizia. Gure bizi iturria Jainkoa da.
            El salmista nos descubre la raíz de la felicidad: meditar la ley del Señor y deleitarse en ella.

 "Bai dohatsu, gau ta egun Jaunaren legea hausnartzen dauena."
1 Kor 15, 12. 16-20:

            Jesusen biztuerea ez da bakarrik gure fedearen oinarria, gure biztuerearen itxaropena eta ziurtasuna ere bada. Kristo biztu dalako, geu ere biztuko gara.
            La Resurrección del Señor es nuestro apoyo y nuestra fuerza. Creer en la Resurrección es vencer la muerte, es valorar la materia, es vivir desprendidos.

Lk 6, 17. 20-26:

            Ebanjelioa behartsuentzat barri ona da eta aberatsentzat zoritxarra. Gose diranak zoriontsuen artean sartzen ditu Jesusek, aseak izango diralako.
            Vivir la vida del Resucitado es vivir en contradicción con el mundo. No es huir del mundo, ni dejar de amar las criaturas de Dios; es simplemente vivir la libertad de los Hijos de Dios. 

            Jesusi entzuteko prestatuz, kantau dagigun  "Aleluia".


JAINKO HERRIAREN OTOITZA

   Senideok, aurkeztu deioguzan Jaungoiko gure Jaunari gaurko gizon-emakumeen beharrizanak eta uste osoz Haren laguntasuna eskatu dagigun:

- Eliza osoa eta kristau bakotxa eskuzabaltasun, zerbitzu jarrera eta solidaritza eredu izan       gaitezan. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Para que el descanso del  domingo nos ayude a gozar del encuentro con la naturaleza y con nuestros hermanos, haciendo la vida más alegre y feliz. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Beren zoriona dirua eukitean oinarritzen dabenen alde: benetako zorion-bidea aurkitu dagien, pobreak serbitzatuz eta sufritzen dabenei lagunduz. ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   - Para que la celebración de la resurrección de Jesús nos sostenga en el trabajo de cada día y en nuestra misión de testigos de Jesús resucitado.  ESKATU DEIOGUN JAUNARI.

   Entzun, Aita ona, zure seme-alabon eskariak; emoiguzu bihotz errukitsua eta sortu gugan solidaritzazko jarrerak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen.

AZKEN AGURRA

            Gaurko ebanjelioan zoriontasunaren bidea agertu jaku. Eukaristiaren mahaiak zorionezko alkartean sendotu gaitu eta zoriontasun bidean aurrera egiteko indarra eta adorea emon deusku.

            Tu Señor, llamaste felices a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran, a los perseguidos... pero nos cuesta creer en tu palabra.
            Que apoyados en Tí, sigamos tus huellas, el camino de las Bienaventuranzas.

   "Zoriontsuak...."

URTEAN ZEHARREKO VI. DOMEKEA


     Jeremias Profetaren liburutik (Jr 17, 5‑8)
    
     Hauxe dino Jaunak:
«Madarikatua, bere itxaropena gizonagan dauana, bere indarra haragian bilatzen eta bihotza Jaunagandik urruntzen dauana. Kardulatza basamortuan lez izango da; hona etorten bajako ere, ez dau ikusiko; basamortu errean bizi izango da, inor bizi ez dan lur gazian.
     Bedeinkatua, Jaunagan ustea dauan gizona, bere itxaropena Jaunagan dauana. Ur ertzetan landatutako zuhaitza lakoa da, ur bizien ondoan botako dau bere zuztarra; ez dau beroaren bildurrik, bere orriak beti hezerik; lehor urtean ez deutso ardurarik; ez deutso itziko frutua emoteari».


Erantzun-salmoa       Sal 1, 1-6

Jaunaren hitza, gure argia,
gure bidea, bure bizia.

     Bai dohatsu, gaiztoen asmoari jarraitzen ez deutsona,
hobendunen bidean ez dabilana,
lotsabakoen batzarrean jarten ez dana.
Ostera, Jaunaren legean atsegin dauana,
gau eta egun Haren legea hausnartzen dauana.
     Ur ertzean aldaturiko zuhaitza lakoa izango da,
bere sasoian emoten dau frutua;
eta orririk igartzen ez jako:
zeregin guztietan ondo joako.
     Ez horrela gaiztoak, ez horrela,
haizeak daroan lastoa bezala izango dira.

            San Paulo Apostoluak Korintotarrei (1 Kor 15, 12.16‑20)

     Senideok: Kristo hilen artetik biztu zala iragarten dan ezkero, zelan esaten dabe zuetako batzuk, hilak ez dirala biztuten?
     Izan ere, hilak bizten ez badira, Kristo ere ez da biztu. Eta Kristo biztu ez bada, hutsa da zuen sinistea; oraindino zeuon pekatuetan zagoze. Eta Kristogan lo dagozanak ere, galduak dira. Bizitza honetarako bakarrik badaukagu Kristogan itxaropena, geu gara gizon guztietan errukarrienak.
     Baina ez! Biztu da Kristo hilen artetik, lo dagozanetan lehenengo frutu lez.
    
Jesukristoren Ebanjelioa San Lukasen liburutik (Lk. 6, 17. 20-26)

     Aldi haretan, Jesus Hamabiekin menditik jatsi eta zelai baten gelditu zan, ikasle talde bategaz eta herriko jentetzagaz; Judea guztitik, Jerusalendik, eta Tiro eta Sidongo itsas bazterretatik etorriak ziran-ta, Hari entzutera.
     Jesusek, ikasleakana begiak jasorik, esan eutsen:
"Zorionekoak, behartsu zareenok; zeuona da‑ta Jaungoikoaren erreinua. Zorionekoak, orain gose zareenok aseko zaree‑ta.
     Zorionekoak, orain negar egiten dozuenok; barre egingo dozue‑ta.
     Zorionekoak zuok, Gizonaren Semeagaitik gizonak gorrotatzen, euren artetik botaten, eta biraoka hartzen zaituenean, eta zuen izena lotsagarritzat baztertzen dabenean. Poztu zaiteze egun haretan eta alaitu, handia izango da‑ta zuen saria zeruetan; horreen gurasoak beste horrenbeste egin eben profetekin.
     Baina zoritxarrekoak zuok, aberatsok; hartu dozue-ta zuen poza.
     Zoritxarrekoak, orain aseta zagozanok; gosea izango dozue‑ta.
     Zoritxarrekoak, orain barre egiten dozuenok; antsi eta negar egingo dozue‑ta.
     Zoritxarrekoak zuok gizon guztiak zuokaitik ondo berba egiten dabenean. Horreen gurasoak ere beste horrenbeste egin eben sasi‑profetekin".

No hay comentarios: